Наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације

              На  основу члана  11. Одлуке  о  организацији  и  функционисању  цивилне   заштите  на  територији  општине  Гаџин Хан, бр. 06-82-20/2020-II од  07.02.2020. године, Штаб  за  ванредне  ситуације  на  територији  општине  Гаџин Хан на основу процене тренутне епидемиолошке ситуације на  седници  одржаној  дана  08.07.2020. доноси следеће

Н А Р Е Д Б Е

            1. Свако је обавезан да користи заштитну маску у затвореном простору и да то чини на потпуно исправан начин, уз одржавање минималне дистанце од 2 метра.
            2. Налаже се органима локалне самоуправе, јавним предузећима и установама на територији општине Гаџин Хан да предузму мере за заштиту запослених и организују вршење услуга грађанима уз примену општих и посебних мера превенције. За запослене, радно ангажоване као и за све странке обавезна је употреба зашитних маски
            3. У зграду Опшинске управе општине Гаџин Хан, дозвољен је улазак  једном лицу уз обавезну употребу заштитне маске.
            4. У јавном превозу обавезно је коришћење заштитне маске.Забрањује се улазак у возило лицима која немају постављену заштитну маску. Превозник је дужан да редовно врши проветравање и дезинфекцију возила.
            5. На пијаци је обавезна употреба заштитне маске. Ово се односи на продавце, купце и раднике пијаце.
            6.У угоститељским објектима (кафићи, ресторани, кафане, кладионице) у затвореном простору за једним столом не могу седети више од 2 особе а на отвореном простору до 3 особе, уз поштовање физичке дистанце између столова од 1,5 метра. Особље све време мора да користи заштитну маску. Гост не користи заштитну маску само док седи за столом. Ово значи да приликом доласка, одласка, одласка у тоалет и сл., гост је у обавези да користи заштитну маску. На улазу у објекат, за сваким столом и у тоалету обавезно је средство за дезинфекцију руку.
            7.У продајним објектима број потрошача се ограничава на најмање 6 квадратних метара корисне површине по потрошачу, уз обавезно коришћење маски од стране продавца и купца.
            8.Окупљање у затвореном простору се ограничава на максимално 100 особа уз минимално 4м2 површине по особи уз поштовање дистанце од најмање 2 метра и обавезу коришћења заштитне маске.
            Препоручује се одлагање  свадби, рођендана, крштења, журки и других прослава.
            9.У парковима, на дечијим игралиштима и спортским отвореним теренима обавеза је држања физичке дистанце од 2 метра
            10. Рад козметичких и фризерских салона, као и теретана организовати у складу са мерама заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).
            11.У верским објектима и приликом верских обреда примењивати мере заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).
            12.У стамбеним зградама примењивати најмање једном дневно дезинфекцију заједничких просторија
            13. Да ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан, сваког дана врши дезинфекцију јавних површина.
            14. Подсећамо да је предшколска установе дужна да примењују све мере заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија). Родитељима се препоручује да, уколико имају услова за чување деце у домаћинству, да их привремено не доводе у предшколску установу.
            15. О спровођењу мера стараће се комунална инспекција, инспекцијски и други законом задужени органи. Свако непоштовање мера повлачи прекршајну одговорност физичког и правног лица, као и затварање објекта на период од седам дана уколио се ради о угоститељском, продајном или другом напред наведеном објекту.
            16. Наредбе  објавити  на  званичном  сајту  општине  Гаџин Хан и  доставити  Општинској управи, ЈП  и  установама  чији  је  оснивач  општина  Гаџин Хан, Полицијској  станици  и  архиви.

Број:217-162 /2020-I-8
У Гаџином Хану, дана 08.07.2020.године.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

                                                                                 КОМАНДАНТ ШТАБА
                                                                                Марија Цветковић