ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

1.  Водитељ случаја у Центру за социјални рад – социјални радник, 1 извршилац на неодређено време, ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места.

Опис послова за наведено радна место утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних места  Центра за социјални рад Гаџин Хан

     Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавајуи следеће услове:

-стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање istanbul escort girls 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

– на студијама првог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и високо образовање у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и радним искуством на тим пословима стеченим до дана ступања на снагу ове уредбе – социјални радник, изузетно на мастер академским студијама – мастер социјални радник.

 – најмање једна година радног искуства на основним стручним пословима у социјалној заштити, у складу са прописима којима се уређује област социјалне заштите.

Уз пријаву својеручно потписану са кратком биографијом, адресом  e-mail адресом и контакт телефоном, кандидати у затвореној коверти подносе:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи одговарајућег профила;
  • оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених;
  • оверену фотокопију Извода из матичне књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме);
  • оверену фотокопију Уверења о држевљанству;
  • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни однос.

    Кандидати који исиспуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси директор.

     Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од највише 15 дана од дана завршетка огласа.

   Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран је дужан да достави:

  • уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак ( уверење издаје суд) не старије од 6 месеци.
  • Уверење о (не) кажњавању ( уверење издаје полицијска управа)не старије од 6 месеци.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду податакао личности у сврху избора у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и интернет страници ОПШТИНЕ Гаџин Хан (www.gadzinhan.rs).

Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу: Милоша Обилића бб, Гаџин Хан, или доставити лично у Центру за социјални рад Гаџин Хан, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас. 

   Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

   Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.

У Гаџином Хану дана 15.06.2022. године

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГАЏИН ХАН

Зоран Тодоровић