Акти општинског Већа општине Гаџин Хан за мандатни период 2012-2016. године

25.02.2016.

Решење о употреби текуће буџетске резерве у износу од 117.000,оо динара по захтеву Општинске управе општине“ Гаџин Хан, ради исплате превоза за долазак и одлазак са посла радника управе, Јавном предузећу Дирекција

18.02.2016.

Решење о употреби текуће буџетске резерве у износу од 14.000,оо динара по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан, ради исплате недостајућег дела отпремнине запосленој, технолошком вишку, спремачици Јовановић Роци
Решење о употреби текуће буџетске резерве у износу од 287.000,оо динара по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан, ради финансирања трошкова уградње топловодног котла за ложење на чврсто гориво
Решење о употреби текуће буџетске резерве у износу од 56.000,оо динара по захтеву Општинског јавног правобраниоца, ради исплате јубиларне награде ОПЈ, Милошу Митићу
Решење по захтеву Добривоја Милојковића из Дуката за уступање уговора о додели квалитетне приплодне јунице сименталске расе бр.320-44/12-I-42
Одлука по жалби Синише Гроздановића законског заступника ДОО „Млинпек-Милик“ Гаџин Хан, изјављене против решења Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан бр.18-4/1 од 18.05.2015. године
Закључак о изради елабората за експропријацију земљишта код израде пута у Гаџином Хану у насељу Дубрава.

01.02.2016.

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Гаџин Хан
Решење о употреби текуће буџетске резерве у износу од 95.000,оо динара по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан а ради финансирања трошкова превођења документа са српског на енглески језик
Решење по захтеву Драгана Филиповића из Топонице за потписивање анекса уговора о додели квалитетне приплодне јунице сименталске расе бр.320-44/12-I-05

22.01.2016.

Одлука о уступању опреме и репроматеријала чији је власник Општина Гаџин Хан, Удружењу „Засад“ из Гаџиног Хана
Закључак о доношењу ПРЕДЛОГА Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Гаџин Хан у 2016.години,
Одлука о формирању Комисије за процену штете од елементарне непогоде у 2016.години
Решење о употреби текуће буџетске резерве у износу од 55.000,оо динара по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан а ради финансирања превоза радника ради доласка и одласка на рад

15.01.2016.

Одлука о учершћу општине Гаџин Хан на конкурсу INTERREG-IPA Програма прекограничне сарадње Бугарска–Србија са пројектом „Повећање активности кроз олакшавање приступа“
Одлука о учешћу општине Гаџин Хан на конкурсу INTERREG-IPA Програма прекограничне сарадње Бугарска–Србија са пројектом „Уједињени Спортом“
Одлука о учешћу општине Гаџин Хан на конкурсу INTERREG-IPA Програма прекограничне сарадње Бугарска–Србија са пројектом „Млади и спорт“
Разматрање захтева Братислава Величковића из Овсињинца за потписивање анекса уговора о додели квалитетне приплодне јунице сименталске расе бр.320-44/12-I-100
Разматрање и доношење решења о употреби текуће буџетске резерве у износу од 135.000,оо динара по захтеву Дома здравља Гаџин Хан за финансирање израде ертификације цзграде дома и уградњу термостатских радијаторских глава

12.01.2016.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан о отпису дела потраживања на име коминалних делатности
Решење о формирању тима за имплементацију пројеката ПДР

06.01.2016.

Предлог Одлуке о продаји удела са накнадом у Ветеринарској станици Гаџин Хан д.о.о.
Решење о давању сагласности на Правилник о набавкама у општини Гаџин Хан
Решење о образовању Комисије за контролу обима и квалитета радова и услуга несубвенционисаних комуналних делатности јавног предузећа

31.12.2015.

Предлог Одлуке о максималном броју запослених општине Гаџин Хан за 2015. годину
Правилник о категоријама особа са инвалидитетом које могу да користе посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територијни општин е Гаџин Хан
Решење по захтеву Сребре Димитријевић из Дуката за потписивање анекса уговора о додели квалитетне приплодне јунице сименталске расе бр.320-44/12-I-41
Предлог Одлуке о измени Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2015.годину

16.12.2015.

Предлог Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2015. годину
Предлог Одлуке o буџету општине Гаџин Хан за 2016. годину
Предлог Одлуке о промени статуса корисника јавних средстава рада ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Одлуке о урбанистичким условима у поступку озакоњења објеката
Предлог Одлуке о усвајању Акционог плана за остваривање родне равноправности 2016-2018
Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања за 2016. годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“ о отпису дела потраживања на име комуналних услуга
Предлог Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи-субвенција мешовите пијаце у Гаџином Хану Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи-субвенција одржавање чистоће на површини јавне намене и управљање комуналним отпадаом Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи-субвенција водоснабдевања Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи-субвенција –капитална инвестиција- канализациона мрежа Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи-субвенција –капитална инвестиција- опрема Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан

11.12.2015.

Предлог Одлуке о усвајању локалног акционог плана запошљавања општине Гаџин Хан за 2016.годину
Предлог Одлуке o усвајању Програма развоја спорта општине Гаџин Хан 2016-2018;
Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији годишњег плана рада Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан за радну 2014/2015 годину
Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан за радну 2015/2016 годину
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена услуга одржавања јавне расвете ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена прикључка на водоводну и канализациону мрежу ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене рада радника ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена радова за обављање комуналне делатности, извођење радова на изградњи водоводне и канализационер мреже и повезивање новоизграђене мреже на постојећи систем ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена одржавања чистоће, зеленила, гробља, локалних и некатегорисаних путева ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена услуга, сагласности, обавештења, ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена превоза ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена набавке соли и агрегата – зимско одржавање локалних путева и улица од 15.11.2015. до 01.04.2016. године
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене закупа простора на антенском стубу на Селичевици ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
Предлог Решења о не давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене гробљанске услуге ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене рада радника на пословима зимског одржавање локалних путева и улица од 15.11.2015. до 01.04.2016. године ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена рада механизације и опреме ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена услуга: воде, канализације и извожења смећа ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена рада механизације и пословима зимског одржавање локалних путева и улица од 15.11.2015. до 01.04.2016. године ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене пијачне таксе на мешовитој пијаци у Гаџином Хану ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Решење по захтеву Јованчић Вукадина из Топонице за потписивање анекса уговора о додели квалитетне приплодне јунице сименталске расе бр.320-44/12-I-04
Решење по захтеву Драгана Миљковића из Гаџиног Хана за потписивање анекса уговора о додели квалитетне приплодне јунице сименталске расе бр.320-44/12-I-54

26.11.2015.

Закључак о потписивању Уговора о вансудском поравнању између општине Гаџин Хан и Мирослава Шарковића из Доњег Душника
Закључак о потписивању Уговора о партнерству између општине Гаџин Хан и Друштва „Ром-Станиша Денић“ у Гаџином Хану
Решење по приговору „Јотел“ доо у Нишу на издате локацијске услове бр.353-338/15-IV/02
Правилник о комуналним делатностима и комуналном реду
Решење по захтеву Јованчић Вукадина из Топонице за потписивање анекса уговора о додели квалитетне приплодне јунице сименталске расе бр.320-44/12-I-04
Измена Одлуке о инвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2015.год
.

19.11.2015.

Решење о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу и комуналну делатност Гаџин Хан о отпису дела потраживања на име комуналних услуга.
Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета у општини Гаџин Хан за период од 01.01.2015. до 30.09.2015. године

17.11.2015.

Одлука о инвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2015. годину;
Разматрање извештаја Комисије за оцену понуда пружаоца услуга у области социјалне заштите и доношење Одлуке о избору пружаоца услуге из области социјалне заштите у оквиру Пројекта „ Помоћ у кући“ на територији општине Гаџин Хан;

13.11.2015.

Предлог одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Гаџин Хан

09.11.2015.

Закључак поводом конкурса Министарества за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
Решење о формирању Комисије за оцену понуда пружаоца услуга у области социјалне заштите;

05.11.2015.

Oдлукa о прибављању непокретности, грађевинско пословног објекта у Гаџином Хану у ул. Вука Караџића бр.48, у јавну својину;
Решење о употреби текуће буџетске резерве у износу од 100.000,оо динара по захтеву Tуристичке организације Гаџин Хан за финансирање филма „Перунов хроничар“ и снимање атрактивних потенцијалних локација за снимање филмова на територији општине Гаџин Хан, а све у сврху промоције општине;
Решење по жалби Драгољуба Дамјановића из Ниша изјављене против решења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове комуналног инспектора бр. 355-384/14-IV/02 од 19.06.2015. године;

09.10.2015.

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине;
Одлука о уступању на коришћење теретног возила марке „IVEKO“, „LADA NIVA.7I 4X4, и „PEUGEOT“, ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности Гаџин Хан;
Решење по жалби Милосава В Филиповића из Равне Дубраве изјављена против решења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове комуналног инспектора бр. 355-75/15-IV/02 од 06.03.2015. године

05.10.2015.

Предлог одлуке о другом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2015. годину;
Уутврђивање предлога одлуке o усвајању Eвропске повеље о родној равноправности на локалном нивоу;
Доношење закључка о уступању уговора о додели приплодне јунице сименталске расе број 320-44/12-I-51 од 10.02.2012.године, уступиоца Младенке Илић из Виландрице, пријемнику Слободану Илићу из Виландрице;

25.09.2015.

Разматрање и утврђивање предлога одлуке о матичним подручјиума;
Разматрање и доношење решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 81.000,00 динара, по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, ради исплате трошкова службеног пута у земљи;
Разматрање и доношење решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 78.000,00 динара по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, ради исплате трошкова канцеларијског материјала за пројекат „Сади да би се самозапослио“;

16.09.2015.

Закључак о потписивању Писма о намерама за закључивање Уговора о оснивању Регионалног центра ЈП „завод за урбанизам Ниш“ Ниш;
Решење по приговору „MD TRADE MILAN ĐORĐEVIĆ“doo из Ниша изјављеног против закључака Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове, Одсек обједињене процедуре бр. 353-441/15-IV-02 од 07.02.2015.године;
Решење о закључењу анекса уговора о додели приплодне јунице сименталске расе са Maрком Стојиљковићем из З.Топонице;
Решење о закључењу анекса уговора о додели приплодне јунице сименталске расе са Зораном Николићем из М.Вртопа;
Доношење закључка по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан за утврђивање коефицијента за обрачун и исплату плата запосленим на радним местима „шеф рачуноводства“ и „возач“;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 52.000,00 динара по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, ради регистрације службених возила „Лaда нива 1.7 4×4“ и „Пежо 407“;

26.08.2015.

Решење о употреби текуће буџетске резерве за исплату радног тела за праћење спровођења одлука о конуналној делатности
Решење о образовању комисије за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја
Решење о образовању комисије за јавно надметање за давање у закуп пољопривредног земљишта за 2015. годину
Одлука о усвајању плана детаљнњ регулације радне зоне „Север“ у Гаџином Хану
План детаљне регулације радне зоне „Север“ у Гаџином Хану
Одлука о усвајању плана детаљне регулације пречишћавања отпадних вода за насеља Гаџин Хан, Марина Кутина, Гркиња и Тасковићи
План детаљне регулације пречишћавања отпадних вода за насеља Гаџин Хан, Марина Кутина, Гркиња и Тасковићи
Одлука о усвајању плана детаљне регулације пречишћавања отпадних вода за насеља Горњи и Доњи Душник

План детаљне регулације пречишћавања отпадних вода за насеља Горњи и Доњи Душник

12.08.2015.

Одлука о образовању Комисије за спровођење програма мера пољопривредне политике и политике руралног развоја

10.08.2015.

Решење о образовању радне групе за организацију израде географског информационог система (ГИС-а) општине Гаџин Хан
Одлука о инвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2015. годину
Одлука о регресу за репродукциони материјал (Вештачко осемењавање) на територији општине Гаџин Хан за 2015.годину
Одлука по жалби Синише Гроздановића законског заступника ДОО „Млинпек-Милик“ Гаџин Хан, изјављене против решења Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан бр.18-4/1 од 18.05.2015. године

24.07.2015.

Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Гаџин Хан број 110-425/15-IV од 22.07.2015.године
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља у Гаџином Хану, за радове на адаптацији простора у здравственој станици Заплањска Топоница
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе оштине Гаџин Хан, зa куповину пумпе и водоводног материјала за монтажне објекте у Горњем Барбешу

20.07.2015.

Одлука о потписивању уговора са Привредним друштвом за дистрибуцију електричне енергије д.о.о., Електродистрибуција Ниш

16.07.2015.

Одлука о прибављању непокретности разменом са Републиком Србијом
Решење о накнади штете Митић Слободану из Ниша ради добровољног извршења судског решења број ПП бр.4126/14 од 8.2.2015. године

09.07.2015.

Закључак о набавци противградних ракета за потребе функционисања противградних станица на територији општине Гаџин Хан
Сагласност за вршење истражног права на кп. 141 КО Овсињинац, ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ Гаџин Хан

02.07.2015.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Туристичке организације општине Гаџин Хан, ради куповине поклона учесницима Видовданског сабора на Сувој планини
Закључак о потписивању Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2015.годину, са Националном службом за запошљавање из Крагујевца
Закључак о потписивању Уговора о коришћењу средстава за уређење (ревитализацију) пољских путева, са Министарством пољопривреде и заштите животне средине – Управе за пољопривредно земљиште, Београд
Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ у Гаџином Хану, ради набавке грађевинског материјала за поплочавање простора око библиотеке

18.06.2015.

Закључак о потписивању предуговора о партнерству са Удружењем ратних војних инвалида Гаџин Хан са седиштем у Доњем Душнику, ради реализације пројекта „Непосредна помоћ ратним војним инвалидима и породицама погинулих бораца из области здравствених и социјалних услуга“ који се финансира преко Министарства за рад, запошљавање борачка и социјална питања РС
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома Здравља Гаџин Хан, ради адаптације здравствене станице у Заплањској Топоници
Програм мера подршке за спровођење политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2015. годину

01.06.2015.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве за исплату трошкова рада повременог радног тела за праћење и спровођење Одлуке о комуналној делатности
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Туристичке организације , за учешће на традиционалним манифестацијама а ради подмирења трошкова доделе спортских признања победницима
Решење о давању сагласности на Правилник о уступању управљања и коришћења на сеоским водоводима ЈП Дирекција Гаџин Хан

29.05.2015.

Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Гаџин Хан
Решење о образовању Комисије за израду предлога годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земњишта на територији општине Гаџин Хан за 2016, 2017, 2018 и 2019. годину
Решење по жалби Драгољуба Дамјановића из Ниша изјављена против решења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове-грађевинско-комуналног инспектора бр. 355-384/14-IV/02 од 29.09.2014. године
Решења по жалби Митић Слободана из Ниша изјављена против решења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове-грађевинско-комуналног инспектора бр. 355-363/14-IV/02 од 24.09.2014. године
Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2015. годину

19.05.2015.

Закључак о потписивању предуговора о партнерству са НВО Удружење ратних војних инвалида Гаџин Хан са седиштем у Доњем Душнику, ради реализације пројекта који се финансира преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије
Предлог одлуке о матичним подручјима

12.05.2015.

Одлука о закључивању уговора о продаји непокретности, стамбено пословне зграде у изградњи са земљиштем у Гаџиномк Хану

30.04.2015.

Решење о уступању ствари без накнаде, одузетих у поступку принудне наплате, Центру за социјални рад „Гаџин Хан“ у Гаџином Хану
Решење о пружању помоћи Стојановић Божидару из Топонице ради санирања трошкова чувања јунице
Одлука о потписивању уговора са Домом здравља „ Гаџин Хан“ у Гаџином Хану ради ангажовања лекара за утврђивање чињенице смрти
Одлука по захтеву Ристић Драгана из Брзог Брода бр. 06-466-165/105-III од 06.04.2015.год

22.04.2015.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинског већа општине Гаџин Хан
Решењe по жалби Синише Радојичића из Марине Кутине изјављена против закључка Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове-грађевинско-комуналног инспектора бр. 355-568/13-IV/02 од 24.12.2013. године
Решењe по жалби Данијеле Петковић из Ниша изјављена против решења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове-комуналне инспекције бр.355-782/14-IV/02- IV од 24.02.2015. године
Решење по захтеву Тричковић Десимира из Топонице за доношење анекса уговора
Решење о формирању Комисије за израду Плана заштите од пожара за територију локалне самоуправе
Одлука о измени решења бр.06-02-464-149/15-III od 31.3.2015.год. о образовању Комисије за спровођење поступка отуђења земљишта и стамбеног објекта у изградњи у Гаџином Хану спратности П+2 укупне површине 1.378,22м2 на катастарској парцели кп.бр. 2895, 2896, 2897/2, 2899, 2900, 2901/1, 2901/2, 2903/3, 2902 и 6190/4 у КО Гаџин Хан, због одсутности 2 члана комисије
Решење о формирању Комисије за технички преглед 11 стамбених објеката у Горњем Барбешу

31.03.2015.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан
Решења по жалби Добрена Добреновића из Дуката изјављена против решења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове-грађевинско-комуналног инспектора бр. 355-583/14-IV/02 од 26.12.2014. године
Решења по жалби Љубинке Николић из Дуката изјављена против решења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове-комуналне инспекције бр.355-370/14-IV/02 од 12.08.2014. године
Решења по приговору Властимира Станковића из Ниша, ул.Војводе Танкосића I бр.8, изјављеног против закључка Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове бр.351-47/15-IV/02 од 03.03.2015. године
Одлука о отуђењу земљишта и стамбеног објекта у изградњи у Гаџином Хану спратности П+2 укупне површине 1.378,22м2 на катастарској парцели кп.бр. 2895, 2896, 2897/2, 2899, 2900, 2901/1, 2901/2, 2903/3, 2902 и 6190/4 у КО Гаџин Хан
Одлука о образовању Комисије за спровођење поступка отуђења земљишта и стамбеног објекта у изградњи у Гаџином Хану спратности П+2 укупне површине 1.378,22м2 на катастарској парцели кп.бр. 2895, 2896, 2897/2, 2899, 2900, 2901/1, 2901/2, 2903/3, 2902 и 6190/4 у КО Гаџин Хан
Извештај о извршењу плана набавке за 2014.годину
Одлука о финансијској помоћи Јовану Влајићу из Топонице ради намирења трошкова чувања јунице
Решење о Формирању Комисије за процену штете од елементарне непогоде на подручју општине Гаџин Хан
Одлука о формирању повременог радног тела Општинског већа општине за инплементацију Одлуке о комуналној делатности

13.03.2015.

Предлог Одлуке о покретању поступка оснивања регионалног привредног друштва за комуналну делатност „Нишки регион“ д.о.о.
Предлог одлуке о усвајању Извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине Гаџин Хан у 2014.години

06.03.2015.

Закључак о утврђивању програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Гаџин Хан за 2015. годину
Предлог одлуке о допуни одлуке о општинској Управи
Одлука о усвајању предлога оперативног плана одбране од поплава на територији општине Гаџин Хан за 2015. годину за воде 2. реда
Закључак о предуговору са НВО Удружење ратних војних инвалида
Предлог Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта

27.02.2015.

Решење о преузимању права и обавеза Фонда за развој пољопривреде општине Гаџин Хан, чији је оснивач општина Гаџин Хан, од стране општинске управе општине Гаџин Хан

18.02.2015.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан
Решење по жалби Миомира Цветановића из Малог Крчимира изјављене против решења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове- инспектора за заштиту животне средине у функцији комуналног инспектора бр.355-61/14-IV/02 od 27.11.2014. године
Решење за закључење анекса уговора о додели приплодне јунице сименталске расе са Миленковић Ратомиром из Горњег Драговља
Решеље за закључење анекса уговора о додели приплодне јунице сименталске расе са Драганом Николић из З.Топонице

02.02.2015.

Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Гаџин Хан за 2015. годину
Решење по жалби Велимира Златковића из Ниша изјављене против решења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове-комуналне инспекције-грађевинско-комуналног инспектора бр.355-483/14-IV/02 од 07.11.2014. године
Решење по жалби Миомира Цветановића из Малог Крчимира изјављене против решења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове- инспектора за заштиту животне средине у функцији комуналног инспектора бр.355-61/14-IV/02 od 27.11.2014. године
Решење по жалби Новице Лазаревића из Гркиње изјављене против закључка о дозволи извршења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове-комуналне инспекције бр.355-551/14-IV/02 од 17.11.2014. године

28.01.2015.

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у општини Гаџин Хан
Решење о давању сагласности на Финансијски план Савета за безбедност саобраћаја општине Гаџин Хан за 2015. годину

22.01.2015.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по предлогу Општинске управе општине Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по предлогу Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан

26.12.2014.

Решење о преусмеравању апроприација

24.12.2014.

Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан

Формирање комисије за примопредају објекта-стамбено-пословне зграде у изградњи Гаџином

23.12.2014.

Одлука о закључењу уговора о купопродаји непокретности- дела, односно идеалног удела од 41/50 на објекту-стамбено-пословној згради у изградњи у Гаџином Хану са Грађевинском дирекцијом Србије доо;

Одлука о закључењу уговора о дугорочном кредиту ради прибављања непокретне имовине, дела, односно идеалног удела од 41/50 на објекту-стамбено-пословној згради у изградњи у Гаџином Хану са Агроиндустријско комерцијалном банком АИК банком ад Ниш;

Решење о исплати накнаде за одузето земљиште-парцелу, Светомиру Милошевићу из Топонице;

Решење о исплати накнаде за одузето земљиште и накнаде штете за посечено родно дрвеће, Жаклини Илић из Виландрице;

Решења о употреби текуће буџетске резерве по захтеву МЗ Топоница;

12.12.2014.

Одлука о додели уговора за прибављање непокретности дела (удела) објекта у изградњи у гаџином Хану

08.12.2014.

Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву ЈП „Дирекције за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“.

Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по предлогу Општинске управе општине Гаџин Хан;

Решењe по жалби Филиповић Небојше из Личја изјављене против закључка Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове-комуналне инспекције-грађевинско-комуналног инспектора бр.355-379/14-IV/02 od 06.11.2014. године;

26.11.2014.

Oдлука о расподели средстава за санацију штета од поплава у општини Гаџин Хан насталих у мају и априлу 2014. године
Предлог Одлуке о општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан
Одлуке по жалби Видена Стојановића и других против решења инспектора за заштиту животне средине бр.355-241/13-IV/02 од 22.07.2013. године.

24.11.2014.

Предлог Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Гаџин Хан
Предлог Акта о утврђивању просечних цена квадратног метра пољоприпредног земљишта и објављивању просечних цена осталих врста непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Гаџин Хан
Решење о разрешењу и престанку радног односа начелника Општинске управе општине Гаџин Хан због подношења оставке на јавну функцију и отказа уговора о раду
Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Гаџин Хан

06.11.2014.

Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву МЗ Топоница
Извештај Комисије за процену штете од елементарне непогоде ојулног невремена са градом од 27.07.2014. године у местима Топоница и Дукат
Одлука о накнади штете оштећенима по Извештају Комисије за процену штете од елементарне непогоде олујног невремена са градом од 27.07.2014. године у местима Топоница и Дукат

04.11.2014.

Закључак у вези са радом комисије за утврђивање и процену штете на грађевинским објектима проузрокованим поплавама и олујним невременом на територији општине Гаџин Хан
Решење о формирању комисије за утврђивање и процену штете на инфраструктури, грађевинским објектима и пољопривредном земљишту проузроковане временским непогодома на територији општине Гаџин Хан
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан
Закључак о одређивању накнаде за стрелце противградне одбране

30.10.2014.

Предлог решења о усвајању извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за период 01.01.2014.-30.09.2014. године
Одлука о избору кандидата за начелника општинске управе општине Гаџин Хан
Закључак о закључивању споразума о вансудском поравнању између општине Гаџин Хан и Ђорђевић Љиљане из Топонице и одређивању лица за закључивање поравнања

06.10.2014.

Одлука о расписивању јавног огласа за избор кандидата за начелника општинске управе општине Гаџин Хан
Одлука о размени непокретности-грађевинских објеката, са Црвеним Крстом Гаџин Хан

02.10.2014.

Достава предлога одлука Скупштини општине Гаџин Хан на усвајање

26.09.2014.

Доношење рершења о давању сагласности на Правилник о измени, допуни и исправци Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Гаџин Хан

Доношење решења о формирању комисије за процену штете од елементарне непогоде-невремена од 14.09.2014. године у Доњем Барбешу

10.09.2014.

Решење којим се овлашћује председник Општине Гаџин Хан да закључи и потпише уговор о вансудском поравнању између Општине Гаџин Хан и Ранђеловић Властимира и Костић Светлане

28.07.2014.

Предлог Одлуке о дугорочном задужењу

22.07.2014.

Одлука о прибављању непокретне имовине у јавну својину

Решење о гормирању комисије ради прибављања непокретне имовине-непокретности
Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП Дирекције за изградњу и комуналне делатности о ослобађању обавеза плаћања рачуна за мај 2014. године

14.07.2014.

Коначни извештај Комисије за процену штете од елементарне непогоде на пољопривредном земљишту, инфраструктури и грађевинским објектима- услед изливања Кутинске реке и водотока другог реда у мају месецу 2014. године на подручју општине Гаџин Хан

07.07.2014.

Закључак о набавци противградних ракета
Решењe о прецизирању износа накнаде на име осигурања приплодних грла Славки Лазаревић из Гркиње
Решење по жалби Ђорђевић Миодрага из Гаџиног Хана

20.06.2014.

Достава списа предмета на надлежност и одлучивање
Правилник о условима и начину коришћења и одржавања службених возила у Општини Гаџин Хан
Препорука Општинског већа ради ублажавања последица елементарних непогода
Решење о додели приплодне јунице – Мића Станковић
Решење о одбијању жалбе Агроградње компани доо из Ниша на закључак Општинске управе
Решење о употреби сталне буџетске резерве – ЈП Дирекција, Општинска управа
Решење о употреби текуће буџетске резерве – Црвени крст
Решење о усвајању захтева за надокнаду трошкова осигурања – Лазаревић Славка
Закључак Општинског већа о стварној ненадлежности по захтеву МЗ Гаџин Хан

12.06.2014.

Предлог Одлуке о допуни Одлуке о Општинској управи
Решење о одређивању координатора и формитању техничког тима по приоритетима Плана руралног развоја

06.06.2014.

Одлука о стављању ван снаге закључка о учешћу у акцији Канцеларије за Косово и Метохију
Предлог аката Скупштини општине

30.05.2014.

Решење о употреби текуће буџетске резерве – ФК Заплањац, КУД Гркиња
Решење општинског већа по жалби Агроградња компани д.о.о. Ниш

30.05.2014.

Достава списа и предмета одлуке по жалби Агроградња компани д.о.о. Ниш
Одлука о утврђивању предлога одлуке о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2013. годину
Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о Општинској управи
Предлог Одлуке о матичним подручјима
Решење о употреби средства сталне буџетске резерве – Црвени крст
Решење о употреби текуће буџетске резерве – Фк Д.Душник, Црвени крст
Решење о усвајању периодичног извештаја о иѕвршењу буџета Општине Гаџин Хан у периоду јануар-децембар 2013. године
Решење о усвајању тромесечног извештаја о извршењу буџета општине Гаџин Хан на дан 31.03.2014. године
Захтев Општинског већа месној заједници Гаџин Хан на увид у оригиналну документацију

15.05.2014.

Закључак у вези допунског извештаја службе за привреду и инспекцијске послове Општинске управе општине Гаџин Хан

05.05.2014.

Закључак о усвајању извештаја Комисије за процену штете од елементарне непогоде на пољопривредном земљишту, инфраструктури и грађевинским објектима услед изливања Кутинске реке и водотока другог реда

29.04.2014.

Одлука о избору пружаоца услуга из области социјалне заштите по пројекту „Помоћ у кући“
Решење о употреби текуће буџетске резерве – Дом здравља, Народна библиотека
Закључак Општинског већа по извештају службе за привреду и инспекцијске послове Општинске управе општине Гаџин Хан

17.04.2014.

Решење о употреби текуће буџетске резерве – ЈП Дирекција, ФК Моравац, Општинска Управа

09.04.2014.

Одлука о усвајању плана одбране од поплава на територији општине Гаџин Хан за воде II реда за 2014. годину
Решење о формирању комисије за мирно решење спора ради накнаде штете услед уједа од стране паса луталица
Закључак о измени годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2014. годину
Решење о накнади штете – Десимир Тричковић
Решење о накнади штете – Миланко Милановић

31.03.2014.

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Гаџин Хан за 2014. годину

28.03.2014.

Одлука и Уговор о купопродаји парцеле у циљу изградње пута у Миљковцу
Решење о давању сагласности на правилник Општинске управе о ближем уређивању поступка јавне набавке
Решење о употреби текуће буџетске резерве – Дом здравља, МЗ Гркиња
Закључак о утврђивању програма коришћења програма средства за заштиту животне средине

28.02.2014.

Извештај о раду фонда за развој пољопривреде за 2013. годину
Одлука о прибављању теренског возила – Лада нива
Закључак о учешћу у акцији канцеларије за Косово и Метохију

24.02.2014.

Решење о употреби текуће буџетске резерве – МЗ Краставче, ПУ „Прва радост“
Закључак у вези са збором грађана МЗ Гаџин Хан и МЗ Тасковићи а по питању рада бивше фабрике „Затекс“
Решење о формирању комисије за прибављање непокретности за пут у Миљковцу

06.02.2014.

Закључак о утврђивању предлога програма коришћења средства за заштиту животне средине за 2014. годину
Закључак о утврђивању предлога програма подршке за спровођење пољопривредне политике политике руралног развоја на подручју општине Гаџин Хан за 2014. годину
Решење за накнаду штете – Божидар Стојановић
Решење за накнаду штете – Драган Денић
Решење за накнаду штете – Вукадин Јованчић

27.01.2014.

Закључак о предузимању мера у вези са извештајем Комисије Општинске управе општине Гаџин Хан број:117-454/13 од 23.01.2014. године
Одлука о прибављању у јавну својину Општине Гаџин Хан непокретности са територије Горњи Барбеш

17.01.2014.

Разматрање и доношење закључка о давању сагласности на Нацрт вансудског поравнања у судском предмету Р.1.бр.171/2012 и Р.1.бр.500/2011

10.01.2014.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – Народна библиотека Бранко Миљковић

10.12.2013.

Решење о постављењу начелника општинске Управе Гаџин Хан
Пределог аката Скупштини општине

06.12.2013.

Одлуку о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Гаџин Хан
Решење о разрешењу начелника општинске Управе општине Гаџин Хан
Пределог аката Скупштини општине

27.11.2013.

Одлука о избору кандидата за начелника Општинске Управе Гаџин Хан
Решење о одбијању захтева за употребу средстава текуће буџетске резерве

15.11.2013.

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Фонда за развој пољопривреде општине Гаџин Хан о измени Одлуке о утврђивању критеријума о условима и начину коришћења подстицајних средстава кроз инвестиције у пољопривредна газдинства за производњу воћа у 2013.години на територији општине Гаџин Хан
Закључак о давању одобрења месној заједници Миљковац за крчење, без накнаде, пашњака на КП број 1794 КО Миљковац од растиња и самониклог дрвећа

01.11.2013.

Одлукa o расписивању јавног огласа за избор кандидата за начелника општинске управе општине Гаџин Хан

Закључак о давању сагласности на предлог Правилника о кућном реду

09.10.2013.

Пределог аката Скупштини општине

03.10.2013.

Одлука о условима прибављања и отуђења непокретности у јавној својини,отуђења покретних ствари у јавној својини,давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања,прикупљања писмених понуда и непосредне погодбе
Одлука о усвајању стратегије социјалне заштите општине Гаџин Хан 2013-2018
Закључак о давању сагласности за закључивање Споразума о вансудском поравнању
Пределог аката Скупштини општине

18.09.2013.

Одлука о одобравању и додели средстава по јавном позиву за доделу субвенција за самозапошљавање и за организовање спровођења јавног рада

10.09.2013.

Закључак о давању одобрења Водној заједници Мали Вртоп за чишћење без накнаде пашњака на КП број 208 и осталог земљишта на КП број 30 КО Мали Вртоп од растиња и самониклог дрвећа-багрема

28.08.2013.

Одлука прихватању преносa удела без накнаде са Републике Србије на Општину Гаџин Хан у Ветеринарској станици “Гаџин Хан“ д.о.о.
Решење о утврђивању предлога одлуке о прихватању преносa удела без накнаде са Републике Србије на општину Гаџин Хан у Ветеринарској станици “Гаџин Хан“ д.о.о.
Предлог за употребу средстава текуће буџетске резерве
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Фонда за развој пољопривреде општине Гаџин Хан о утврђивању критеријума о условима и начину коришћења подстицајних средстава кроз инвестиције у пољопривредна газдинства за производњу воћа у 2013.години на територији општине Гаџин Хан
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Фонда за развој пољопривреде општине Гаџин Хан о субвенционисању вештачког осемењивања крава и јуница у 2013.години на територији општине Гаџин Хан
Решење о утврђивању предлога одлуке о усвајању локалног акционог плана за унапређење положаја рома у општини Гаџин Хан 2013-2018
Пределог аката Скупштини општине

20.08.2013.

Одлука о прихватању Анекса на закључен Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији Програма или Мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Општине Гаџин Хан за 2013.годину

22.07.2013.

Предлог за употребу средстава текуће буџетске резерве по захтеву Туристичке организације
Одлуку о прихватању уговора о удруживању средстава за извођење радова на санацији нерегулисаног корита кутинске реке у дужини од 3.000 метара на деоници између моста у Гаџином Хану и моста у Мариној Кутини

08.07.2013.

Предлог за употребу средстава текуће буџетске резерве
Решење о давању сагласности на правилник о ратној систематизацији

05.06.2013.

Захтев за давање сагласности на предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине Гаџин Хан за 2013. годину
Пределог аката Скупштини општине

31.05.2013.

Одлука о прихватању протокола о братимљењу и успостављању сарадње између општине Гаџин Хан и општине Ворона
Пределог аката Скупштини општине

08.05.2013.

Одлукa о усвајању регионалног плана управљања отпадом за Нишки регион
Одлуку о прихватању уговора о међусобним правима и обавезама у имплементацији регионалног плана управљања отпадом Нишког региона
Пределог аката Скупштини општине

07.05.2013.

Предлог аката Скупштини општине
Предлог за употребу средстава текуће буџетске резерве

19.04.2013.

Одлука о прихватању Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији Програма или Мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Општине Гаџин Хан за 2013.годину
Решење о давању сагласности Миљковић Градимиру из Гаџиног Хана постављање бетонског стуба
Решење о установљавању службености пролаза оптичког кабла у корист предузећа „Телеком Србија“ на релацији Горњи Барбеш-Гаџин Хан
Решење о установљавању службености пролаза оптичког кабла у корист предузећа „Телеком Србија“ на релацији Равна Дубрава-Завидинце
Решење о установљавању службености пролаза оптичког кабла у корист предузећа „Телеком Србија“ на релацији Барје- мини ИПАН Велики Вртоп
Решење о установљавању службености пролаза оптичког кабла у корист предузећа „Телеком Србија“ на релацији Барје-Равна Дубрава

08.04.2013.

Одлука о допуни Oдлуке о општинској Управи
Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о систематизацији у Општинској управи општине Гаџин Хан
Закључак о поверавању Центру за социјални рад послова издавања уверења о статусу енергетски заштићеног купца
Решење о одбијању жалбе Аранђеловић Петра из Сопотнице на решење Центра за социјални рад Гаџин Хан

28.03.2013.

Одлука о избору пружаоца услуге из области социјалне заштите у оквиру Пројекта „Помоћ у кући “ намењене старим лицима на територији општине Гаџин Хан

19.03.2013.

Јавни позив за подношење понуда за пружање услуга у области социјалне заштите на територији општине Гаџин Хан
Закључак о учешћу општине Гаџин Хан на конкурс Министарства рада, запошљавања и социјалне политике
Решење о образовању Комисије за избор пружаоца услуге у области социјалне заштите на територији општине Гаџин Хан

06.03.2013.

Програм коришћења средства буџетског фонда за заштиту животне средине општине Гаџин Хан за 2013.годину
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

14.02.2013.

Решење o утврђивању предлога одлуке о измени одлуке о буџету општине Гаџин Хан за 2013. годину
Решење о утврђивању предлога решења о формирању радне групе за израду стратегије социјалне заштите општине Гаџин Хан 2013-2018
Решење о утврђивању предлога одлуке о усвајању Регионалног плана управљања отпадом за нишки регион
Решење о давању сагласности на коефицијенте за обрачун и исплату плата запослених у предшколској установи „Прва радост“ Гаџин Хан
Решење о утврђивању предлога одлуке о усвајању оперативног плана одбране од поплава на територији општине Гаџин Хан за воде II реда за 2013.годину
Решење ОВ о усвајању жалбе Станисављевић Благојке из Гаџиног Хан а на Решење Службе за привреду и инспекцијске послове
Решење о утврђивању предлога одлуке о висини дневница и путних трошкова одборника,чланова радних тела и других колегијалних тела које бира и именује Скупштина општине Гаџин Хан
Решење о утврђивању предлога Одлуке о промени оснивачког акта ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности оштине Гаџин Хан“

07.02.2013.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Решење о усвајању извештаја о коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Гаџин Хан за 2012. годину
Решење о усвајању предлога о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Гаџин Хан за 2013. годину
Решење о утврђивању предлога Одлуке о ангажовању екстерног ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Гаџин Хан за 2012. годину
Решење о утврђивању предлога Одлуке о допуни одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Гаџин Хан
Решење о утврђивању предлога Одлуке о усвајању Плана руралног развоја Нишавског округа 2012. – 2021

22.01.2013.

Oдлука о прихватању Споразума о деоби између општине Гаџин Хан и ДОО за производњу, прераду и замрзавање воћа „Заплањка“ у стечају из Доњег Душника

04.01.2013.

Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2012. годину
Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2013. годину
Одлука о прибављању непокретности у корист јавне својине општине

27.12.2012.

Одлука о предлагању кандидата за члана Националног савета за регионални развој
Решење о неприхватању захтева Центра за Социјални рад о продужењу пружања услуге
Решење о коришћењу средстава за накнаду штета услед елементарних непогода

10.12.2012.

Предлог аката Скупштини општине
Извршење буџета за првих 9 месеци 2012. године
Одлука о буџету Општине Гаџин Хан за 2013. годину
Решење о образовање савета за запошљавање
Одлука о локалним комуналним таксама

10.12.2012.

Предлог аката Скупштини општине
Извршење буџета за првих 9 месеци 2012. године
Одлука о буџету Општине Гаџин Хан за 2013. годину
Решење о образовање савета за запошљавање
Одлука о локалним комуналним таксама

09.11.2012.

Одлука о избору пружаоца услуге из области социјалне заштите у оквиру Пројекта „Помоћ у кући “ намењене старим лицима и особама са инвалитетом на територији општине Гаџин Хан

05.11.2012.

Закључак о учешћу на конкурсу Министарства рада,запошљавања и социјалне политике
Јавни позив за подношење понуда за Пројекте по ЈК Министарства РЗСП 2012
Решење о образовању комисије за оцену понуда пружаоца услуга у области социјалне заштите

22.10.2012.

Одлука о додели средстава за санацију штете од поплава из средстава буџета општине Гаџин Хан
Решење о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање на територији општине Гаџин Хан
Решење о давању сагласности на измене и допуне Критеријума о коришћењу средстава Фонда за развој пољопривреде општине Гаџин Хан у 2012.години
Решење о формирању општинског пројектног тима u оквиру Пројекта GIZ IMPACT

10.10.2012.

Одлука о додели средстава за санацију штете од поплава Цветковић Томиславу из Краставча
Одлука о измени одлуке о расписивању ЈК за доделу једне јунице
Решење о усвајању захтева Стојиљковић Новице из Топонице

 

05.10.2012.

Предлог аката за Скупштину општине

27.09.2012.

Одлука о додели средстава за штете од поплава из буџета општине
Одлука о измени одлуке о расподели средстава за санацију штете од поплава
Одлука о расписивању Јавног конкурса за доделу јунице

04.09.2012.

Закључак о ангажовању механизације за гашење пожара

31.08.2012.

Предлог аката за Скупштину општине заказану за 7. септембар 2012
Одлука о измени Одлуке о комуналној хигијени
Одлука о измени Одлуке о сеоским водоводима
Решење о одбијању жалбе Аранђеловић Петра из Сопотнице на решење Центра
Решење о усвајању захтева Стевановић Часлава из Семча за раскид уговора

27.08.2012.

09.08.2012.

Решење о давању сагласности на критеријуме фонда за развој пољопривреде у 2012. години

04.07.2012.

Одлука о расписивању јавног конкурса за поновну поделу једне јунице
Решење о усвајању захтева Стојановић Биљане из Топонице за раскид уговора за доделу јунице
Решење о поновној додели две јунице

25.06.2012.

Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о систематизацији
Захтев за сагласност општинског већа на Правилник о измени и допуни Правилника и систематизацији

13.06.2012.

Одлука о расписивању јавног конкурса за поновну доделу две приплодне јунице сименталске расе
Решење о усвајању захтева Милановић Миланка из Равне Дубраве за раскид уговора о додели приплодне јунице
Решење о усвајању захтева Стаменковић Властимира за раскид уговора