РЕШЕЊЕ О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН, РАСПИСАНИХ ЗА 26.АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службeни гласник РС“ број 129/07, 34-10-Одлука УС, 54/11 и 12/20),члана 100.Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр.18/16 и 95/18-аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“ бр.31/2020),Општинска изборна комисија, на седници одржаној 16. марта 2020.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН, РАСПИСАНИХ ЗА 26.АПРИЛ 2020.ГОДИНЕ

1.Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Гаџин Хан, расписаних за 26.април 2020.године, док важи Одлука о проглашењу ванредног стања („Службених гласник РС“ бр. 29 /20)

2.Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима („Службeни гласник РС“ број 129/07, 34-10-Одлука УС, 54/11 и 12/20) и другим прописима који се сходно примењују на изборе одборника у Скупштини општине Гаџин Хан .

3.Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Општине Гаџин Хан биће утврђени у складу са временом наставка спровођења изборних радњи које ће бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови.

4. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1. ове одлуке остају на правној снази.

5.Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15.марта 2020.године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник  Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије.

Влада је на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председник Републике 16.марта 2020.године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020.године.

Чланом 5. наведене Уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спровђењу избора за народне посланике, посланике Скупштина Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова који су расписани за 26.април 2020. године и да ће време наставка спровођења изборних радњи бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови.

У складу са наведеним, Општинска изборна комисија Општине Гаџин Хан, као орган који спроводи поступак избора за одборнике Скупштине општине Гаџин Хан, доноси решење о прекиду изборних радњи, за време док траје ванредно стање, с тим да ће се изборни процес, укључујући и рокове за вршење изборних радњи, наставити у складу са одлуком о престанку ванредног стања, што ће бити уређено посебним актом  Републичке изборне комисије.

Упутство о правном средству:Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа о д часа доношења Решења.

Број:013-1-ПИ/2020-II-6

У Гаџином Хану, 16.марта 2020.године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

                                                           Председник
Милош Митић,с.р