Јавни увид у део бирачког списка за подручје општине Гаџин Хан

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН на основу члана 5., 10.,14.,15., и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“,број 104/2009 и  99/2011), Одлуком о измени Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник РС“ бр. 68/20), Одлуке о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у републици Србији 01 број 013-396/20 године („Службени гласник РС“ бр.68/2020), Одлуком о изменама и допунама Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине расписаних за 26. април 2020.године, 02 Број 013-53/20 од 11. маја 2020.године, Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ бр. 15/12, 88/18 и 67/20) дана 12. маја 2020. године, објављује

Ј А В Н И     О Г Л А С

ОБАВЕШТАВАЈУ  СЕ   ГРАЂАНИ  ОПШТИНЕ  ГАЏИН  ХАН  да могу извршити увид у  део бирачког списка за подручје општине Гаџин Хан,  за предстојеће изборе за народне посланике и одборнике скупштина општина Гаџин Хан, који ће се одржати  дана 21. јуна 2020. године,  у циљу провере  личних података уписаних у бирачки списак.

Део бирачког списак који се води за подручје општине Гаџин Хан, биће изложен на увид грађанима у згради седишта  Општине Гаџин Хан у Гаџином Хану, Милоша Обилића бб, у просторијама  Општинске управе општине Гаџин Хан, у канцеларији број 6,  у  времену  од 7,00  до 15,00 часова, сваког дана као и суботом и недељом.

Део бирачког списка заподручје општине Гаџин Хан, биће  изложен  путем рачунарске опреме.

УВИД у део бирачког списка се остварује на основу захтева бирача и у складу са законом који уређује заштиту података о личности, а врши се уношењем јединственог матичног броја  и имена и презимена грађанина  и других података  који  омогућавају аутоматску претрагу  података о бирачу у јединственом бирачком списку.

Од проглашења изборне листе, право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или  лице које он овласти у складу са Законом и то на исти начин и по истом  поступку као и грађани.

СВАКИ ГРАЂАНИН, до закључења бирачког списка (05. јуна 2020.год.), може Општинској управи општине Гаџин Хан, поднети захтев за упис у бирачки списак односно промену у бирачком списку  (брисање, исправку или допуну бирачког списка).

Уз захтев се прилажу законом прописани докази за вршење промене.

До закључења бирачког списка решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Општинска управа општине Гаџин Хан.

По закључењу бирачког списка (од 06. до 17. јуна у 24 часа), захтев за упис у бирачки списак односно промену у бирачком списку грађани могу поднети непосредно Министарству државне управе и локалне самоуправе или преко општинске управе по месту пребивалишта, односно по месту боравишта за интерно расељена лица, а промене се врше само на основу решења Министарства надлежног за послове управе.

Од проглашења изборне листе право на подношење захтева за измену података у  бирачком списку има и подносилац изборне листе или  лице које он овласти, и то на исти начин и по истом  поступку као и грађани.

Уз захтев се прилажу законом прописани докази за вршење промене, а ако захтев не подноси подносилац проглашене изборне листе и дато пуномоћје оверено у складу са законом.

ПОЗИВАЈУ СЕ сва лица (и расељена лица) која стичу пунолетство до 21. јуна 2020. године, да могу извршити увид у бирачки списак и тражити промене у бирачком списку (упис, брисање, исправку или допуну) уз прилагање законом прописаних  доказа.

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ пунолетни држављани Републике Србије а који су привремено одсељени из сталног места боравка (расељена лица) да могу бити уписани у  део бирачког списка  који се води за подручје општине Гаџин Хан, ако су према евиденцији органа унутрашњих послова, пријављени са тим статусом на теритотији Општине Гаџин Хан, као и да могу поднети захтев за промену у бирачком списку.

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани  са пребивалиштем  или боравиште на подручју општине Гаџин Хан, да Општинској управи општине Гаџин Хан, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка (до 30. маја 2020.године)  могу поднети захтев, да се  у бирачки списак упише податак да ће на изборима за  народне посланике Народне скупштине Републике Србије, гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања) .

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани  са пребивалиштем на подручју општине Гаџин Хан, а који имају боравиште у иностранству, да општинској управи општине Гаџин Хан, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка (до 30. маја 2020.године)  могу поднети захтев да се  у бирачки списак упише податак да ће на изборима за  народне посланике Народне скупштине Републике Србије, гласати према месту боравишта у иностранству.

Упис, брисање, измена, исправка или допуна бирачког списка обухвата све промене које настану до 05.јуна 2020.године, до 24,00 часа, када се бирачки списак закључује.

За ближа обавештења грађани се могу информисати на телефон Општинске управе општине Гаџин Хан 018/ 850-112, моб. 062/66 74 52 а лице за контакт је Славица Ранђеловић.

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

Број: 208-273/20-IV-1                                                                                           НАЧЕЛНИК

У Гаџином Хану, дана 12. маја 2020. године                                   Љиљана Петровић