Обавештење о сечи растиња

Обавештавају се власници и корисници непокретности на територији општине Гаџин Хан, чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 400 KV, односно у близини и испод фазних проводника ДВ 460 ТС ЛЕСКОВАЦ 2 – ТС НИШ 2:

1. да ће Aкционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд – Јединица одржавања ВНВ подручја преносног система Ниш, отпочети са радовима на сечи растиња у заштитноном појасу далековода као и проширењу почев од 15.02.2021. године .

2. Власници парцела ИМАЈУ ОБАВЕЗУ да након сече преузму и склоне посечено растиње и стабла.

3. Власници парцела НЕ СМЕЈУ да засађују растиње – дрвеће, нити да граде објекте у близини, испод и изнад далековода, да не би угрозили рад далековода, супротно Закону о енергетици, техничким и другим прописима.

Непоступање у складу са обавештењем, повлачи прекршајну одговорност у складу са Законом о енергетици.

За евентуалне информације звати на телефон 064/84-08-362

Начелник управе
Љиљана Петровић