Укинута ванредна ситуација у општини Гаџин Хан

На основу члана 38. став 1 и члана 39.став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон и 47/2018) и на основу закључка Штаба за ванредне ситуације општине Гаџин Хан број 217 – 139/21 – I од 04.03.2021. године, председник општине доноси:

Одлуку о укидању ванредне ситуације за целу територију општине Гаџин Хан

УКИДА СЕ ванредна ситуација за целу територију општине Гаџин Хан, проглашена Одлуком председника општине због наступања поплава јер су престали разлози њеног проглашења.

Гаџин Хан, 04.03.2021. године

Председник општине
Милисав Филиповић