ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

На основу члана 79. ,101. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон и 95/2018-др. закон 21), члана 11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 95/16) и члана 31. Одлуке о Општинској управи општине Гаџин Хан („Службени лист града Ниша, бр. 137/2016), Општинскa управa општине Гаџин Хан оглашава, ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

I Орган у коме се радна места попуњавају: Општинска управа општине Гаџин Хан –Служба за привреду и инспекцијске послове и Служба за  друштвене делатности, имовинско правне послове и општу управу, Гаџин Хан, ул. Милоша Обилића 42.

II Радна места која се попуњавају:

1. Имовинско правни послови, послови јавне набавке и управљање људским ресурсима

   Звање: Саветник  – 1 извршилац

А) Услови:
– стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
– положен државни стручни испит,
– најмање три године радног искуства у струци,
– познавање рада на рачунару.

     Б) Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин

     провере: Проверава се познавање Закона о јавној својини, Закона о јавним набавкама, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединици локалне самоуправе и Закон о општем управном поступку -усмено.

      2. Послови пољопривртеде, водиопривреде, лова, риболова, шумарства и за заштиту животне средине

   Звање: Млађи саветник  – 1 извршилац

    А) Услови:
-стечено високо образовање из научне области пољопривреде или у oбласти природноматематичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
-завршен приправнички стаж;
-положен државни стручни испит;
-познавање рада на рачунару.

    Б) Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин провере:

    Проверава се познавање Закона о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Закон о заштити животне средине и Закон о општемуправном поступку-усмено.

 III Место рада и трајање радног односа: Општинска управа општине Гаџин Хан, Милоша Обилића 42, Гаџин Хан, радни однос се заснива на неодређено време.

IV Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Потписана пријава на конкурс  садржи биографију учесника уз коју прилаже доказе о одговарајућој стручној спреми: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; доказе о радном искуству у струци (потврда, решење и други акт из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; уверење МУП-Полицијске управе да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци-издато након објављивања јавног конкурса; оригинал или оверена фотокопија исправе да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа; оригинал уверења о општој здравственој способности не старијег од шест месеци и друге доказе о испуњавању прописаних услова за рад на радном месту које се попуњава, као и контакт телефон, а по могућности и интернет адресу.

V Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 15 дана од дана оглашавања, почиње да тече од 11. марта 2021. године и истиче 25. марта 2021. године.

    VI  Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Тијана Марковић, контакт телефон 018/850-112 и или 069/ 170 1085

VII  Датум оглашавања: Обавештење о расписаном јавном конкурсу објављује се 10. марта 2021. године у дневном листу „Курир“, који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

VIII Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: Општинска управа општине Гаџин Хан, ул. Милоша Обилића 42, 18240 Гаџин Хан, са назнаком „За јавни конкурс“.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће проверене од стране конкурсне комисије у просторијама Општинске управе општине Гаџин Хан, ул. Милоша Обилића 42, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији у општини или код јавног бележника, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује начелник Општинске управе.

Овај конкурс објавити на web страници Општине Гаџин Хан.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 Љиљана Петровић,
дипл.правник