Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са начелницима управних округа и јединицама локалне самоуправе, спроводи процедуру јавног увида у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину. Процедура јавног увида се спроводи у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања и Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. Просторни план Републике Србије се излаже на јавни увид у седиштима свих управних округа, односно области у Републици Србији, при чему се по један примерак нацрта доставља свим јединицама локалне самоуправе (у дигиталном формату).

Материјали који су вам  у дигиталном формату упућени редовном поштом садрже следеће:

–       Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године – текст са синтезним и тематским картама;

–       Графички прилози – рефералне карте у Р 1:300.000: 1. „Намена простора”, 2. „Мрежа и систем урбаних центара и рурална подручја”, 3а. „Саобраћајна и електронска инфраструктура”, 3б. „Водопривредна и енергетска инфраструктура”, 4а. „Туризам и заштита простора” и 4б. „Животна средина”;

–       Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину;

–       Оглас о покретању јавног увида, који ће бити објављен у дневном листу 5. априла 2021. године, и који је потребно поставити на видном месту у седишту и на званичној интернет страници јединице локалне самоуправе односно управног округа, односно објавити у локалном листу даном почетка јавног увида.

Предметни материјал у дигиталном формату можете преузети са Javni uvid PPRS 2021-2035  

Јавни увид биће одржан у трајању од 30 дана, у периоду од 5. априла до 5. маја 2021. године, у седиштима свих управних округа, односно у свим јединицама локалне самоуправе у Републици Србији.

Примедбе и сугестије заинтересованих правних и физичких лица, прикупљене у току трајања јавног увида, потребно је у складу са законом доставити Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд, најкасније 5 дана од дана завршетка јавног увида.

С обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију место, време, начин и поступак одржавања јавне седнице комисије за јавни увид, биће накнадно оглашени. Предметни материјали биће доступни јавности и на интернет адреси Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180). За сва обавештења и информације, можете се обратити Ивани Стефановић и  Оливери Радоичић из овог министарства на следеће контакте: 011/3640-334, 011/3640-342, као и e-mail: ivana.stefanovic@mgsi.gov.rs и olivera.radoicic@mgsi.gov.rs. За потребе активности на изради и доношењу Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на располагању је и e-mail: pprs@mgsi.gov.rs, на који можете доставити поднете примедбе у форми прилога.