Одлука о проглашењу ванредне ситуације за део територије општине Гаџин Хан за села Личје, Велики Вртоп и Горње Драговље

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018), а на основу Закључка општинског штаба од 20.07.2021.године, председник општине доноси,

О  Д  Л  У  К  У
о проглашењу ванредне ситуације за део територије општине Гаџин Хан за села Личје, Велики Вртоп и Горње Драговље

  1. Проглашава се ванредна ситуација за део територије општине Гаџин Хан, за села Личје, Велики Вртоп и Горње Драговље.
  1. Ванредна ситуација се проглашава због опасности изазване поплавама, кишом и градом претходних дана, што је за последицу имало оштећење локалних путева и улица у наведеним местима и моста у Великом Вртопу.
  1. О спровођењу ове одлуке стараће се општински штаб за ванредне ситуације општине Гаџин Хан у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018).
  1. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације нишавског управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
  1. Ова одлука ступа на снагу одмах и биће објављена у Службеном листу града Ниша.

У Гаџином Хану, 20.07.2021. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Драгана Савић