ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ СЕВЕР У ГАЏИНОМ ХАНУ

На основу члана 50.Закона о планирању и изградњи(„Службени гласник РС“,бр.72/09, 81/09-исправка,64/10-УС,24/11,121/12,42/13-УС,50/13-УС,98/13-УС,132/14,145/14,83/18,31/19, 37/19 , 9/20 и 52/21 ) , Општинска управа општине Гаџин Хан и Комисија за планове општине Гаџин Хан

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНЕ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ СЕВЕР У ГАЏИНОМ ХАНУ

                Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Гаџин Хан донела Одлуку о изради измена и допуне Плана детаљне регулације радне зоне „Север“ у Гаџином Хану (у даљем тексту: План) која је објављена у „Службеном листу Града Ниша“ број :   116/21   

                 Излагање нацрта Плана на  јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 31.12.2021.год. до 15.01.2022.године.

                Оглас о излагању Плана на  јавни увид биће изложен на огласној табли Општинске управе општине Гаџин Хан, зграда општине Гаџин Хан, Милоша Обилића 42.

                Предметни оглас и материјал биће доступни на увид заинтересованој јавности:

  • У аналогном  облику у згради општине Гаџин Хан у канцеларији бр.8 од 8-14 часова и
  • У дигиталном облику на званичном сајту  општине Гаџин Хан (www.gadzinhan.rs)

Током трајања  јавног увида а закључно са 15.01.2022.године ,сва правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми а која могу утицати на планска решења и то на адресу ataşehir vip escort Општинска управа општине Гаџин Хан (Јавни увид ПДР Север), Милоша Обилића 42. 18240 Гаџин Хан.

Јавна седница Комисије за планове општине Гаџин Хан биће одржана 17.01.2022.године у Гаџином Хану у сали СО Гаџин Хан са почетком у 12,оо часова.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН