ЈАВНИ ОГЛАС ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГАЏИН ХАН ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

На основу члана 5. Правилника о раду број 446/15-02 од 09.06.2015. год., број 965/16 од 02.11.2016. год. и број 790/19 од 21.06.2019 г., Правилника о организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад Гаџин Хан број 258/18 од 07.03.2018.год, и број 1059/19-02 од 04.09.2019. године  Статута Центра за социјални рад Гаџин Хан број 834/11 од 30.09.2011. године, Закључка Комисије за да давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број: 112-01-02295/2021-24 од 07. децембра 2021. године. Као и указане  потребе директор, објављујем  

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

1.  Водитељ случаја у Центру за социјални рад – психолог, 1 извршилац на неодређено време, ради попуњавања слободног, односно уптажњеног радног места.

2. Спремачица, 1 извршилац на неодређено време, ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места.

Опис послова за наведена радна места утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних места  Центра за социјални рад Гаџин Хан

Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавајуи следеће услове:

Под бројем 1.

-стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно:

– на студијама првог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и високо образовање у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и радним искуством на тим пословима стеченим до дана ступања на снагу ове уредбе – психолог

 – најмање једна година радног искуства на основним стручним пословима у социјалној заштити, у складу са прописима којима се уређује област социјалне заштите, изузетно приправник

Под бројем 2. 

– стручна спрема – основно образовање

Уз пријаву својеручно потписану са кратком биографијом, адресом  e-mail адресом и контакт телефоном, кандидати у затвореној коверти подносе:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи одговарајућег профила;
  • оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених;
  • оверену фотокопију Извода из матичне књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме);
  • оверену фотокопију Уверења о држевљанству;
  • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни однос.

    Кандидати који исиспуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси директор.

     Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од највише 15 дана од дана завршетка огласа.

   Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран је дужан да достави:

  • уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак ( уверење издаје суд) не старије од 6 месеци.
  • Уверење о (не) кажњавању ( уверење издаје полицијска управа)не старије од 6 месеци.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду податакао личности у сврху избора у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и интернет страници ОПШТИНЕ Гаџин Хан (www.gadzinhan.rs).

Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу: Милоша Обилића бб, Гаџин Хан, или доставити лично у Центру за социјални рад Гаџин Хан, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас. 

   Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГАЏИН ХАН

Зоран Тодоровић