ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА БЕСПРАВНО КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

На основу одредбе из члана 62. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број 62/06, 65/08- др.закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/2018- др. закон), члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист града Ниша“, број 32/19), Председник општине Гаџин Хан, доноси:

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА БЕСПРАВНО КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Утврђује се висина накнада за бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини која ће се користити у поступку израде вансудских поравњања за доле наведене агроекономске године:

За агроекономску  2011/2012-48,49 евра/ха, што обрачунато по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке износи 5.710,02 дин/ха;

За агроекономску  2012/2013-58,51 евра/ха, што обрачунато по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке износи 6.889,95 дин/ха;

За агроекономску  2013/2014-58,74 евра/ха, што обрачунато по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке износи 6.917,03 дин/ха;

За агроекономску  2014/2015-37,00 евра/ха-што обрачунато по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке износи 4.357,00 дин/ха;

За агроекономску  2015/2016-317,52 евра/ха-што обрачунато по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке износи 37.390,13 дин/ха;

За агроекономску  2016/2017-439,20 евра/ха-што обрачунато по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке износи 51.718,78 дин/ха;

За агроекономску  2017/2018-244,02 евра/ха-што обрачунато по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке износи 28.735,01 дин/ха;

За агроекономску  2018/2019-212,91 евра/ха-што обрачунато по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке износи 25.071,60 дин/ха;

За агроекономску  2019/2020-402,27 евра/ха-што обрачунато по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке износи 47.370,02 дин/ха;

За агроекономску  2020/2021-358,41 евра/ха-што обрачунато по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке износи 42.205,21 дин/ха;

За агроекономску  2021/2022-435,90 евра/ха-што обрачунато по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке износи 51.330,18 дин/ха.

О б р а з л о ж е њ е

За бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини током агроекономских година 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015. накнада је утврђена на бази просечно постигнуте цене закупа на подручју општине Гаџин Хан, док је за агроекономске године 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. и 2021/2022. накнада утврђена у складу са одредбом члана 62. Закона о пољопривредном земљишту који предвиђа да почев од агроекономске године 2015/2016 правно, односно физичко лице које користи пољопривредно земљиште у државној својини без правног основа, односно супротно одредбама овог закона, плаћа накнаду за коришћење тог земљишта у висини троструког износа највише просечне постигнуте цене по хектару на територији општине на којој се налази пољопривредно земљиште.

Ову одлуку објавити и на огласној табли и на сајту општине Гаџин Хан.

Број: 320-170/22-I
У Гаџином Хану,
дана 05.04.2022.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Филиповић