ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА  ГАЏИН ХАН

На основу члана 50.Закона о планирању и изградњи(„Службени гласник РС“,бр.72/09, 81/09-исправка,64/10-УС,24/11,121/12,42/13-УС,50/13-УС,98/13-УС,132/14,145/14,83/18,31/19, 37/19 , 9/20 и 52/21 ) , Општинска управа општине Гаџин Хан оглашава ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА  ГАЏИН ХАН              

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Гаџин Хан донела Одлуку о изради измена и допуне Плана генералне регулације насеља  Гаџин Хан(у даљем тексту: План) која је објављена у „Службеном листу Града Ниша“ број :151/2016).

Излагање нацрта Плана на  јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 30.06.2022.год. до 29.07.2022.године.

Јавна седница Комисије за планове општине Гаџин Хан одржаће се 02.08.2022.године у сали СО Гаџин Хан са почетком у 11,оо сати.

Оглас о излагању Плана на  јавни увид биће изложен на огласној табли Општинске управе општине Гаџин Хан, зграда општине Гаџин Хан, Милоша Обилића 42.

Предметни оглас и материјал биће доступни на увид заинтересованој јавности:

  • У аналогном  облику у згради општине Гаџин Хан у канцеларији бр.8 од 8-14 часова и
  • У дигиталном облику на званичном сајту  општине Гаџин Хан(www.gadzinhan.rs)

Током трајања  јавног увида а закључно са 29.07.2022.године ,сва правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми а која могу утицати на планска решења и то на адресу Општинска управа општине Гаџин Хан(Јавни увид ППО),Милоша Обилића 42. 18240 Гаџин Хан.   

Сву потребну документацију можете преузети на следећим линковима

I ДЕО
II ДЕО                      

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН