ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА 2023. ГОДИНУ

Општинско веће Општине Гаџин Хан на 83. (oсамдесеттрећој) седници одржаној дана 09.12.2022. године, расписује Јавни позив за финансирање и суфинансирање годишњих програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2023. годину

I.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Финансирање и суфинансирање годишњих програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, у општини Гаџин Хан за 2023. годину, који се односе на:

 • Подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом
 • Физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);
 • Организација и унапређење такмичарског и рекреативног спорта  на територији општине Гаџин Хан;
 • Учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима;
 • Функционисање и унапређење рада спортских савеза на територији општине Гаџин Хан

II.

Програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта могу бити одобрени уколико испуњавају критеријуме у погледу предлагача програма, носиоца програма, садржине и квалитета програма и финасирања програма.

Предлоге годишњих програма подносе следеће организације:

 1. Спортски савез општине Гаџин Хан – предлог свог годишњег програма и годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Гаџин Хан;
 2. Организације у области спорта са седиштем на територији општине Гаџин Хан, а све у складу са Правилником о одобравању и финасирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Гаџин Хан.

          Носилац програма мора:

 1. да буде регистрован у складу са Законом;
 2. да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;
 3. да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије одређено;
 4. да има седиште на територији општине Гаџин Хан, ако Законом или овим правилником није другачије утврђено;
 5. да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
 6. да је претходно обављао делатност најмање годину дана;
 7. да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;
 8. да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
 9. да располаже капацитетима за реализацију програма;
 10. да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.

Носилац програма не може да:

 • буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања
 • делатности;
 • има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама

социјалног осигурања и

 • буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или

привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

III.

            Предлагачи програма своје предлоге по јавном позиву достављају обавезно на одговарјућим апликационим формуларима, који су саставни део Правилника о одобравању и финасирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Гаџин Хан, који је објављен на званичном сајту општине Гаџин Хан, и са кога се могу прузети сви непоходни апликациони формулари. Све наводе из пријаве својих програма морају доказати одговарајућим приложеним документима.

Спортске организације (клубови) који су у систему такмичења и који се категоришу по Правилнику о категоризацији спортских организација општине Гаџин Хан, морају доставити сву пратећу документацију којoм ће доказати све елементе који су наведини као критеријуми за бодовање овим Правилником, за сезону 2021/2022 за екипне спортове, односно 2022.год. за појединачне спортове.

IV.

                ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација се подноси у фотокопији у папирном и електронском облику на ЦД. Носиоци програма подносе захтев са неопходном конкурсном документацијом Спортском савезу општине Гаџин Хан.

Након разматрања Спортски савез општине Гаџин Хан подноси јединствени предлог програма са свом пратећом документацијом, Комисији за спорт општине Гаџин Хан преко писарнице ( шалтер бр.10) општинске управе Гаџин Хан.

Програм Спортског Савеза, по овом Конкурсу финансираће се на годишњем нивоу.

По доношењу коначне одлуке о одобрењу средстава по овом конкурсу  од стране Општинског већа закључиће се уговор са сваким  носиоцем програма чији је програм одобрен.

V.

РОК ПРИЈАВЉИВАЊА

            Пријаве на Конкурс са комплетном документацијом достављају се у затвореној коверти препорученом пошиљком или лично на адресу Спортски савез општине Гаџин Хан, Милоша Обилића бб, Гаџин Хан. На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца, навести за који конкурс се подноси пријава и ставити ознаку НЕ ОТВАРАТИ.

Пријаве се подносе у року од 15 дана по објављивању конкурса на интернет страници општине Гаџин Хан а најкасније до 24.12.2022. године до 14.00 часова.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

            Комплетна конкурсна документација се може преузети лично на адреси општинске управе општине Гаџин Хан, Спортског савеза општине Гаџин Хан, и  званичног сајта www.gadzinhan.rs

           Све додатне информације се могу добити лично или на телефон општине Гаџин Хан 018/850-112, Спортског савеза општине Гаџин Хан 063/8871775, као и на e-mail sportskisavez@gadzinhan.rs

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

БРОЈ:06-66-597/22-III-1
Гаџин Хан, 09.12.2022.год.

ПРЕДСЕДНИК
Милисав Филиповић