Обавештење о посебним паркинг местима за возила особа са инвалидитетом

Обавешавају се грађани општине Гаџин Хан, особe са инвалидитетом које могу бесплатно користити посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима,, дa свoje зaхтeвe мoгу пoднeти личнo на писарницу Општинске управе општине Гаџин Хан- канцелаеија бр. 10 или препорученом пошиљком на адресу: Општинска управа општине Гаџин Хан, Милоша Обилића 42, 18240 Гаџин Хан, до 30.12.2022. године.

Посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима, под условом да имају пребивалиште на територији општине и да су власници возила са регистарском ознаком NI, могу користити:

• војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I – IV групе, као и V и VI група инвалидности који имају оштећење доњих екстремитета и остварују право на ортопедски додатак;
• лица којима је по прописима пензијског и инвалидског осигурања утврђено телесно оштећење од 70% до 100%;
• слепа лица са 90% и 100% оштећења вида;
• лица умерено, теже, тешко и вишеструко ометена у менталном развоју, лица оболела од аутизма и лица са Дауновим синдромом;
• лица оболела од дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних обољења;
• лица оболела од параплегије и квадриплегије, церебралне и дечије парализе и мултипле склерозе;
• лица на хемодијализи.

Посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији општине Гаџин Хан могу користити и избеглице и интерно расељена лица са територије Косова и Метохије уколико припадају некој од категорија лица из претходног става, под условом да имају боравиште на територији општине Гаџин Хан најмање годину дана пре подношења захтева.

Особе са инвалидитетом, власници возила, уз захтев за коришћење посебно обележених паркинг места за возила особа са инвалидитетом подносе и:

• фотокопију решења о групи инвалидитета и праву на ортопедски додатак,
• фотокопију решења о степену телесног оштећења, односно одговарајућу медицинску документацију,
• фотокопију личне карте,
• фотокопију саобраћајне дозволе,
• једну фотографију величине 2,5×3,5 цм.

Захтев за коришћење посебно обележених паркинг места за малолетну особу са инвалидитетом може поднети родитељ, односно старатељ.

Уз захтев из претходног става, родитељ односно старатељ, поред документације из става 1. овог члана, подноси и извод из матичне књиге рођених за малолетну особу са инвалидитетом, односно акт надлежног органа којим је одређен старатељ.

Избеглице и интерно расељена лица са територије Косова и Метохије, која имају боравиште на територији општине Гаџин Хан најмање јeдну годину дана пре подношења захтева, уз захтев за коришћење посебно обележених паркинг места за возила особа са инвалидитетом, уз сву потребну документацију из овог члана, подносе и фотокопију избегличке легитимације (за избеглице) односно фотокопију легитимације интерно расељеног лица и уверење Полицијске управе о боравишту на територији општине Гаџин Хан (за интерно расељена лица).

Уколико особа са инвалидитетом, односно малолетна особа са инвалидитетом, није власник возила, може му се одобрити коришћење посебно обележених паркинг места за возила особа са инвалидитетом само за једно возило чији је власник члан породице особе са инвалидитетом које он означи у овереној писаној изјави коју прилаже.

В.Д. Начелника
Александар Ранђеловић