Заказана 25. седница Скупштине општине Гаџин Хан

За 27. jun 2023. године, са почетком у 10 часова у Народној библиотеци „Бранко Миљковић „Гаџин Хан заказана је двадесетpeta седница Скупштине општине Гаџин Хан

Д н е в н и  р е д:

1.тачка– Разматрање и доношење Одлуке о потврђивању мандата одборницима у Скупштини општине Гаџин Хан,

2.тачка – Избор председника Скупштине општине Гаџин Хан;

3.тачка- Разматрање и доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2022.годину;

4.тачка- Разматрање и доношење Одлуке о другом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2023.годину;

5.тачка -Разматрање и доношење Одлуке о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Гаџин Хан за 2023 годину;

6.тачка-Разматрање и доношење Одлуке о  образовању Координационе комисије за координацију инспекцијског надзора на пословима из изворне надлежности општине Гаџин Хан;

7.тачка-Разматрање и доношење Одлуке о допуни Одлуке о комуналним делатностима;

8.тачка-Разматрање и доношење Одлукео измени и допуни Одлуке о образовању штаба за ванредне ситуације за територију општине Гаџин Хан;

9.тачка-Разматрање и доношење Решења о давању сагласности  на Одлуку о усвајању Извештаја о раду – о степену усклађености планираних и реализованих активности  из програма пословања за први квартал 2023.године –прво тромесечје 2023.године (01.01.2023-31.03.2023)  ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан;

10.тачка-Разматрање и доношење Решења о давању сагласности  на Одлуку  о цени грађевинског  материјала ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан;

11.тачка- Разматрање и доношење Решења о давању сагласности  на Одлуку о цени песка ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан;

12.тачка-Разматрање и доношење Решења  о давању сагласности  на Одлуку о цени бетонских пропуста ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан;

13.тачка-Разматрање и доношењеРешења о давању сагласности  на  Одлуку о измени и допуни Одлуке о цени радова на редовном одржавању улица и путева-летње одржавање локалних  путева и улица, спортских терена и зелених површина  ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан;

14.тачка-Разматрање и доношење Решења о давању сагласности  на Одлуку  о цени канализационог материјала ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан;

15.тачка- Разматрање и доношење Решења о  давању сагласности  на Одлуку  о цени водоводног  материјала ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан;

16.тачка– Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о цени електроматеријала материјала ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан;

17.тачка– Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на прву измену Програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан за 2023.годину;

18.тачка– Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на прву измену Програма одржавања улица и путева и јавних зелени површина ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан за 2023.годину;

19.тачка– Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на прву измену Програма одржавања чистоће на јавним површинама и управљање комуналним отпадом-сакупљање и одвожење отпада- ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан за 2023.годину;

20.тачка– Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на прву измену Програма обезбеђивања јавног осветљења-улична расвета ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан за 2023.годину;

21.тачка– Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на прву измену посебног Програма коришћења буџетске помоћи-субвенција капитална инвестиција-повезивање и одржавање сеоских водовода  ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан за 2023.годину;

22.тачка– Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на прву измену посебног Програма коришћења средстава из буџета-субвенција на име надокнаде субвенционисаног дела цене воде за пиће  ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан за 2023.годину;

23.тачка-Одборничка питања и иницијативе.

ЗА СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ  ГАЏИН ХАН

Милисав Филиповић