ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА 2023. ГОДИНУ

Комисија за расподелу средстава  удружењима грађана,црквама и верским организацијама Општинске  управе Гаџин Хан, на основу Члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ број 51/2009 и 99/2011-др.закони), Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за 2023.годину („Сл. лист Града Ниша“ бр. 122/22), Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројекта која реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Гаџин Хан броj 06-400-678/18-III од 27.12.2018.године Правилникa o измени и допуни Првилника о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине Гаџин Хан за финансирање и суфинансирање пројеката – програма рада удружења број 110-120/19 од 08.03.2019. године и бр. 06-400-276/19-III од 03.05.2019.год., расписујe

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА 2023. ГОДИНУ

I

Расписује се КОНКУРС за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројекта удружења која делују на територији општине Гаџин Хан за 2023. годину.

На  основу  овог  конкурса расподелиће се 1.500.000,00 динара, планираних за ове намене у буџету за 2023. годину.

Средства ће бити расподељена за удружења грађана, која делују у области:

-Социо-хуманитарног рада (укључујући удружења пензионера);

-Пољопривреде (укључујући удружења ловаца, риболоваца, кинолога);

-Привреде;

-Културе и неговања традиције и обичаја;

-Заштите животне средине.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава. Општина Гаџин Хан нема обавезу да потроши сва расположива средства за ову намену, а финансираће само квалитетне пројекте који испуњавају дефинисане критеријуме.

II

Право учешћа на овом КОНКУРСу за доделу буџетских средстава имају удружења која испуњавају следеће услове:

 • да је удружење регистровано у складу са Законом о удружењима

                           ( „Службени гласник РС”, бр. 51/2009, 99/2011 – други закон, 99/2011 – други                             закон и 44/2018-други закон );

 • да је седиште удружења на територији општине Гаџин Хан  или да програме и пројекте од јавног интереса реализује на територији општине Гаџин Хан;
  • које је директно одговорно за припрему и извођење пројекта;
  • да је удружење поднело извештај о реализацији програма/пројекта и оправдало средства додељена у прошлогодишњем КОНКУРСу;
  • да деловање удружења није политичке природе;
  • да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења;
  • које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
  • које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

Право на подношење пријаве за финансирање или суфинансирање програма и пројекта имају     и регионална удружења, под условом да реализују активности од јавног интереса за потребе грађана општине Гаџин Хан.

III

Приоритет за доделу средстава ће имати удружења која:

 • располажу капацитетима за реализацију програма или пројекта;
 • своје програме рада усмеравају ка већем броју корисника;
 • имају висок степен успешности у реализовању програма и пројекта;
 • своје програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким документима на локалном и националном нивоу.

IV

Обавезна конкурсна документација подносиоца пријаве на јавни КОНКУРС је следећа:

 • попуњен пријавни образац на КОНКУРС (Прилог бр. 2);
 • попуњен образац предлога програма/пројекта (Прилог бр. 3);
 • попуњен образац буџета програма/пројекта (Прилог бр. 4);
 • попуњен образац наративног буџета програма/пројекта (Прилог бр. 5);
 • оснивачки акт удружења (фотокопија);
 • извод из регистра или решење надлежног органа ( Агенција за привредне регистре) о упису у одговарајући регистар;
 • фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;
 • доказ о ликвидности удружења односно извештај о завршном рачуну за претходну годину за удружења основана пре почетка текуће године;
 • изјаву овлашћеног лица удружења (оригинал), дату под материјалном и кривичном одговорношћу, да деловање удружења није политичке природе; да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњавано за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења; да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности; да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања (Прилог бр.6);
 • изјаву партнера на пројекту.

                Доказе који су јавно доступни, подносилац пријаве није у обавези да доставља већ ће Комисија извршити увид у исте по службеној дужности. Уколико Комисија , по службеној дужности, не може прибавити одређени доказ подносилац пријаве је дужан да у року од 3 дана од дана обавештења исти достави Комисији, у супротном пријава ће бити одбачена као непотпуна.

Неопходни обрасци могу се преузети са интернет странице www.gadzinhan.rs у делу који се односи на удружења грађана.

Јавни КОНКУРС је отворен од 16.03.2023.год. до 31.03.2023. год.

V

Подносиоци предлога морају све захтеване обрасце да адекватно попуне, електронски, на српском језику. Недовољно информација односно неиспуњавање обавезних поља у приложеним обрасцима дисквалификоваће предлог из процеса обраде и предлог ће бити одбијен.

Конкурсна документација мора бити поднета у штампаном примерку сваког документа за пријаву. Комплетна документација се доставља у затвореној коверти на чијој полеђини се наводе поновни подаци о подносиоцу пријаве.

Пријаве се предају на писарници Општинске управе Гаџин Хан, или препорученом пошиљком са обавезним навођењем адресе: „Општинска управа Гаџин Хан – Комисији за расподелу буџетских средстава за донације удружењима Општинске управе Гаџин Хан, ул. Милоша Обилића 42, 18 240 Гаџин Хан“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Утврђивањем испуњености формалних услова конкурса, конкурсна Комисија разматра пријаве у складу са условима конкурса и оцењује програме, односно пројекте, на основу следећих критеријума:

 1. референце програма: облааст у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост;
 2. циљеви који се постижу:обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења области у којој се програм спроводи;
 3. суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајне или јединице локалне самопуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата,  кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;
 4. законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена срества буџета, испуњење уговрених обавеза по раније закљученим уговорима.

Подносилац пројекта се обавезује да од укупног буџета пројекта, средства распореди на  следећи начин:

 • до 20% за људске ресурсе одн. лица ангажована на пројекту (изузев у случају када је програмом и пројектом предвиђена надокнада за обављање неке активности од изузетног значаја за ширу заједницу)
 • до 10% за путне трошкове (укључујући трошкове превоза и дневнице)
 • преко 70% за директне пројектне активности и набавку одговарајуће опреме/добара

На интернет страници www. gadzinhan.rs налази се Листа критеријума за рангирање предлога пројекта/програма.

На основу оцене програма, односно пројекта, Комисија сачињава Листу вредновања и рангирања пријављених пројекта и програма са навођењем износа новчаних средстава који би био додељен одређеном удружењу и објављује  је  на званичној интернет   страници www.gadzinhan.rs и огласним таблама ОУ Гаџин Хан.

Подносиоци пријава на јавни КОНКУРС имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању предлога Листе вредновања и рангирања пријављених пројекта и програма. На листу, Подносиоци пријава имају право приговора у року од 3 дана од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору, конкурсна Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

На основу предлога одлуке Комисије, општинско веће доноси Одлуку о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Гаџин Хан са приоритетима у додели подељених средстава, а према предложеним пројектима и програмима удружења, и која ће бити објављена на званичној интернет страници www.gadzinhan.rs, огласним таблама ОУ Гаџин Хан и у локалним медијима.

На основу Одлуке, начелник општинске управе општине Гаџин Хан закључује појединачне уговоре о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Гаџин Хан.

 

Уговором се утврђују права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију програма, односно пројекта, начин извештавања о реализацији програма односно пројекта, као и друга права и обавезе уговорних страна.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 31.03.2023. године.

За све ближе информације погледајте јавни КОНКУРС и ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ на интернет страници www.gadzinhan.rs или обратите се општинској управи општине Гаџин Хан-контакт особа је Милан Денић, тел.0691517717, канцеларија 26.

    Комисија за расподелу средстава удружењима грађана