13.08.2020

Предлог Решења о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету за период јануар- јун 2020. године
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о усвајању Извештаја о раду – о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2020-30.06.2020 ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о преузимању водовода МЗ Дукат
Закључак о продужењу грађевинске дозволе издате Решењем бр. 351-272/13-IV/02 oд 15.08.2013.гoдинe за изградњу oбjeктa „Спортско школска хала са трафостаницом 10/04 KV, спрaтнoсти П+1 (приземље и спрат)“ у Гаџином Хану по захтеву инвеститоар ОШ „Витко и Света“
Правилник о изменама Правилника о критеријумима, мерилима, условима, начину и попступку доделе средстава за реализовање пројеката и програма цркава и верских заједница
Решење о увећању апропријације из извора 07-трансфери од других нивоа власти за износ од 446.000,00 динара, на страни прихода на основу Уговора о спровођењу јавног рада особа са инвалидитетом НБ „Бранко Миљковић“ и НСЗ
Решење о увећању апропријације из извора 07-трансфери од других нивоа власти за износ од 446.000,00 динара, на страни расхода на основу Уговора о спровођењу јавног рада особа са инвалидитетом НБ „Бранко Миљковић“ и НСЗ
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве пo зaхтeву општинске управе општине Гаџин Хан за трошкове превоза радника (део за јул и цео август 2020.) ради доласка и одласка са посла

29.07.2020

Одлука о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2019. годину
Годишњи Извештаја директних корисника буџетских средстава за 2019. годину
Извештај о раду Комисије за расподелу средстава удружењима грађана за територију општине Гаџин Хан за 2020. годину и доношење Одлуке о расподели средстава удружењима
Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја општине Гаџин Хан за 2020. годину
Закључак о давању сагласности за коришћење материјала из позајмишта Габар за насипавање улица, ЈП Дирекција Гаџин Хан
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма спортских клубова и удружења за први и други квартал 2020. године
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве за чишћење дивље депоније у Д. Душнику по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве пo зaхтeву MЗ Јагличје за поправку водоводне мреже
Решење о одбијању захтева за употребом средстава текуће буџетске резерве у износу од 175.000,00 динара пo зaхтeву Пчеларске задруге „Заплањска матица“ за пчелињаке друштва у њиховом власништву
Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве пo зaхтeву Центра за социјални рад за превоз 3 запослена за 2 месеца – јул и август 2020. године
Решење о одбијању захтева за употребом средстава текуће буџетске резерве у износу од 236.000,00 динара пo зaхтeву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ за јубиларну награду директора библиотеке
Решење по жалби пореског обвезника „АГРОГРАДЊА КОМПАНИ“ ДОО против Решења Општинске управе, Службе за буџет и пореску администрацију број 434/016/2016 од 21.12.2016. године
Решење по жалби пореског обвезника „АГРОГРАДЊА КОМПАНИ“ ДОО против Решења Општинске управе, Службе за буџет и пореску администрацију број 439-15/08/2016 од 22.12.2016. године
Решење по жалби пореског обвезника „АГРОГРАДЊА КОМПАНИ“ ДОО против Решења Општинске управе, Службе за буџет и пореску администрацију број 439/7/2016 од 09.12.2016. године

01.07.2020.

Решењe о увећању апропријације из извора 07-трансфери од других нивоа власти, на страни прихода на основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити
Решењe о отварању апропријације из извора 07-трансфери од других нивоа власти, на страни расхода на основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити
Решењe о употреби средстава сталне буџетске резерве за поправку водоводне мреже и отпушавања канализације на основу Закључка штаба за ванредне ситуације бр. 217-710/19-I
Решењe о употреби средстава сталне буџетске резерве пo зaхтeву MЗ Дoњи Душник за поправку водоводне мреже
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве пo зaхтeву општинске управе општине Гаџин Хан за претплату на електронску базу часописа Парграф и стручне литературе
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве пo зaхтeву општинске управе општине Гаџин Хан за чишћење дивље депоније по решењу комуналне инспекције бр. 355-14/20-IV/02
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве пo зaхтeву општинске управе општине Гаџин Хан за материјал за посебне намене

09.06.2020.

Зaкључaк o издaвaњу у зaкуп пoслoвнoг прoстaрa у Народној библиотеци Гаџин Хан по захтеву Оптинског одбора СПС

25.05.2020.

Одлука о продаји демонтиране столарије са објекта ОШ „Витко и Света“ у Топоници
Решење о употреби средстава из ТБР по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за куповину земљишта за индустријску зону
Решење о употреби средстава из ТБР по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за куповину гума за службено возило Шкода суперб
Решење по захтеву Сузане Станковић из Ниша за пружање помоћи услед урушења потпорног зида
Решења о усвајању Завршних извештаја о реализацији Годишњег програма ФК Моравац из Топонице, ФК Тасковићи из Тасковића и ФК Марина Кутина из Марине Кутине за 2019. годину

13.05.2020.

Решење о образовању Комисије за израду предлога годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине гаџин Хан за 2020, 2021, 2022 и 2023. годину

08.05.2020.

Закључак о стављању ван снаге Закључка о привременој обустави извршења појединих расхода и издатака бр. 06-400-155/20 од 30.03.2020. године
Одлука о додатном сопственом суфинансирању пројекта прегограничне сарадње са Бугарском под називом „Спортски туризам – наша заједничка будућност“
Решење о употреби средстава из ТБР по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за услуге екстерне ревизије

30.04.2020.

Предлог Одлуке о стављању се ван снаге Одлуке о преузимању оснивачких права над Домом здравља у Гаџином Хану
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о цени радова на редовном одржавању улица и путева- летње одржавање путева и улица, спортских терена и зелених површина ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о усвајању Извештаја о раду – о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2020-31.03.2020 ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о конвертовању дуга пореског обвезника субјекта приватизације Друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида „Заштитна радионица“ д.о.о.Београд, у капитал

22.04.2020.

Решење о увећању апропријације из извора 07-трансфери од других нивоа власти за износ од 1.510.000,00 динара, ради исплате ПДВ-а
Решење о отварању апропријације из извора 07-трансфери од других нивоа власти за износ од 1.510.000,00 динара, ради исплате ПДВ-а

08.04.2020.

Решење о одобравању средстава из ТБР по захтеву Дома здравља у Гаџином Хану ради набавке заштитне опреме за запослене у Дому здравља ради сузбијања заразне болести изазване вирусом Ковид 19

30.03.2020.

Закључaк о привременој обустави извршења појединих расхода и издатака
Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје општине Гаџин Хан за 2019. годину
Извештај о коришћењу средстава за унапређењебезбедности саобраћаја општине Гаџин Хан за 2019. годину
Извештај о коришћењу средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта за 2019. годину
Решењe о одобравању средстава из ТБР по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан ради исплате рачуна ЈП Дирекција Гаџин Хан за радове на уређењу канала који атмосферску воду из канала поред државног пута другог реда (224) одводи преко пољопривредних парцела до Кутинске реке
Решењe о одобравању средстава из ТБР по захтеву Општинског правобранилаштва општине Гаџин Хан ради исплате превоза
Решењe о одобравању средстава из СБР, по основу Закључка Штаба за ванредне ситуације бр. 217-710/19-I од 28.10.2020. год., на име рачуна за поправку водоводне мрежеу Д. Душнику и З. Топоници по основу проглашења ванредне ситуације на целој територији општине Гаџин Хан

17.03.2020.

Решењe о употреби средстава сталне буџетске резерве по захтеву Црвеног крста Гаџин Хан за набавку интервентних пакета и горива услед појаве заразног вируса корона

13.03.2020.

Решење о Преусмеравању апропријације у текућу буџетску резерву по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан
Решење о увећању апропријације – Популациона политика, по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан
Решење о отварању апропријације – Популациона политика, по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан
Решење о употреби средстава ТБР по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан за реализацију уговора о суфинансирању мера популационе политике
Решење о одобравању средстава из ТБР за исплату ПДВ за закуп Антенског стуба
Решење о образовању Комисије за расподелу средстава удружењима грађана и црквеним и верским заједницама
Правилник о критеријумима, мерилима, условима, начину и поступку доделе средстава за реализовање пројеката и програма цркава и верских заједница

06.03.2020.

Решење о одобравању средстава из ТБР по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан ради набавке услуге одржавања представе
Решење о одобравању средстава из ТБР по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан ради измирења обавезе за фарбање комбија у власништву установе
Завршни извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Заплањац “ Гаџин Хан за 2019. годину

03.03.2020.

Извештај о коришћењу срестава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Гаџин Хан за 2019. годину
Извештај БФЗЖС
Извештај о реализацији Годишњег програма Спортског савеза општине Гаџин Хан, ФК „Гркиња “, ФК „Елид“ , СТУ „Елид“ и ПД „Трем“ за 2019. годину

18.02.2020.

Закључaк о потписивању предуговора о партнерству са Удружењем инвалида и социјално уггрожених грађана општине Гаџин Хан у Доњем Душнику
Уговор о партнерству
Решење о одобравању средстава из ТБР по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан ради набавке услуге пројекта парцелације и препарцелације саобраћајница сектора „Б“ и „В“ и приступног пута са регионалним путем за радну зону „Север“
Решење о одобравању средстава из ТБР по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан ради набавке заштитне обуће за запослене на озакоњењу
Решење о одобравању средстава из ТБР по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан ради обезбеђења недостајућих средстава за набавку услуге осигурања имовине и запослених

31.01.2020.

Предлог Локалног Акционог плана запошљавања за 2020. годину
Предлог Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на територији општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о усвајању Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Гаџин Хан за воде II реда за 2020. годину
Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације за 2019. годину
Предлог Одлуке о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације за 2020. годину
Предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Гаџин Хан за 2019. годину
Предлог Решења о давању сагласности на измену Програма рада Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2020. годину
Предлог Решења давању сагласноти на Одлуку о усвајању Извештаја о раду – о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2019-31.12.2019 ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду председника општине и Општинског већа за 2019. године
Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о стању безбедности саобраћаја на подручју општине Гаџин Хан за период јун-децембар 2019. године
Предлог решења о давању сагласности на измене и допуне Статута и Програма рада Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан
Предлог Решења о именовању председника и чланова Комисије за планове општине Гаџин Хан и реда локалне самоуправе
Предлог Одлуке о преузимању водовода МЗ Виландрица
Решење о формирању радне групе за израду Стратегије за унапређење положаја избеглих, интерно расељених и повратника по уговорима о реадмисији у општини гаџин Хан за период 2019-2020 године
Разматрање и доношење Решења о формирању радне групе за израду Стратегије развоја малих и средњих предузећа и предузетништва у општини Гаџин Хан за период 2019-2020 године
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе за инсталације грејања пословне зграде у власништу општине Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе за -услугу коричања матичниох књига
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе за услуге превоза пољопривредника на сајам пољопривреде у Београду

21.01.2020.

Решење о одобравању средстава из ТБР по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан ради исплате рачуна за воду за пиће из цистерне по основу проглашења ванредне ситуације на целој територији општине Гаџин Хан
Решење о одобравању средстава из ТБР по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан ради поправке пумпи за воду по основу проглашења ванредне ситуације на целој територији општине Гаџин Хан
Закључак о давању у закуп пословног простора у Народној библиотеци „Бранко Миљковић“, закупцу – Циркусу „MAGIK TRON“ Ниш и давању сагласности за закључење уговора
Одлука о пружању помоћи у материјалу –половном оштећеном црепу Мирјани Мирковић из Доњег Душника

26.12.2019.

Решењe о увећању апропријације на страни прихода на основу уплате министарства финансија
Решењe о увећању апропријације на страни расхода у износу од 12.000.000,00 динара на основу уплате министарства финансија а по нашем захтеву за финансијску помоћ упућеном Влади РС за покриће текућих трошкова и откуп земљишта
Решењe о неодобравању средстава из ТБР по захтеву центра за социјални рад ради исплате прековременог рада запосленог возача у Центру за социјални рад
Решења о одобравању средстава из ТБР по захтеву Дома здравља Гаџин Хан ради иссплате зараде возачу санитетског возила у трајању од 2 месеца
Решењe о одобравању средстава из ТБР по захтеву Туристичке организације Гаџин Хан ради исплате накнаде за неискоришћени годишњи одмор за 2019. год.директора Драгослава Ранчића
Решењe о одобравању средстава из ТБР по захтеву Туристичке организације Гаџин Хан ради исплате накнаде члановима Управног одбора
Закључак о захтеву мобилних оператера за наставак преговара у вези одређивања закупнине на антенском стубу Селичевица
Закључак по захтеву Стаменке Ристић. Ул. Душана Трифуновића бр. 3 Ниш за повезивање на водоводну мрежу викенд насеља у Чагровцу
Решење о усвајању коначног предлога стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта за 2020. годинуДоношење решења о одобрењу годишњег програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта СПОРТСКОМ САВЕЗУ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН и расподели средстава
Доношење решења о одобрењу годишњег програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта ФКЗАПЛАЊАЦ“  Гаџин Хан и расподели средстава
Решење о одобрењу годишњег програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта ФК „МОРАВАЦ“ Топоница и расподели средстава
Решење о одобрењу годишњег програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта ФК „ЕЛИД“ Доњи Душник и расподели средстава
Решења о одобрењу годишњег програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта ФК „МАРИНА КУТИНА“ Марина Кутина и расподели средстава
Решење о одобрењу годишњег програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта ФК „ГРКИЊА“ Гркиња и расподели средстава
Решење о одобрењу годишњег програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта ПД „ТРЕМ 1810“ Доњи Душник и расподели средстава
Решење о одобрењу годишњег програма  којим се задовољавају потребе грађана у области спорта СТОНОТЕНИСКОМ УДРУЖЕЊУ„ЕЛИД“ Доњи Душник
Решење о одобрењу годишњег програма  којим се задовољавају потребе грађана у области спорта ФУ„ТАСКОВИЋ“ Тасковић
Решење о одобрењу годишњег програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта УМФГАЏИН ХАН“ Гаџин Хан и расподели средстава
Решење по жалби Боривоја Стефановића из Равне Дубраве на решење општинске управе општине Гаџин Хан – Службе за привреду и инспекцијске послове бр. 355-727-1/10-IV-02 od 10.07.2019. године

13.12.2019.

Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2020. годину
Предлог Решења о давању сагласноти на Финансијски план Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2020. годину
Предлог Решења о давању сагласности на План рада и активности Туристичке организације Гаџин Хан за 2020. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о размени непокретности у јавној својини општине Гаџин Хан -удела од 1700/4260 КП 4739/1 КО Марина Кутина са уделима непокретности у приватној својини на КП 3035/1 КО Марина Кутина у власништву Станковић Слободану из Марине Кутине и Станковић Милици из Марине Кутине
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК Гркиња за трећи квартал 2019. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК Марина Кутина за трећи квартал 2019. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК Моравац за трећи квартал 2019. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК Елид за трећи квартал 2019. године
Периодични извештаја о реализацији Годишњег ПД Трем 1810 за трећи квартал 2019. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма Спортског савеза општине Гаџин Хан за трећи квартал 2019. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма СТУ ЕЛИД за трећи квартал 2019. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФУ Тасковићи за трћи квартал 2019. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК Заплањац за трећи квартал 2019. године

10.12.2019.

Предлог Одлуке о другом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2019. године
Предлог Кадровког плана општинске управе општине Гаџин Хан за 2020. годину
Предлог Одлуке о субвенцијама Основној школи „Витко и Света“ Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2020. годину
Предлог Решења давању сагласноти на Одлуку о усвајању Извештаја о раду – о степену усклађености планираних и реализованих активности за трећи квартал 2019.године –треће тромесечје 2019.године (01.01.2019-30-09-2019 ) ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан за 2020. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Програм одржавања улица и путева- зимско одржавање путева за 2020.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм одржавања улица и путева- текуће поправке и одржавање улица у насељима, сеоских путева, спортских терена и зелених површина за 2020.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм одржавања улица и путева- летње одржавање локалних путева за 2020.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм обезбеђивања јавног осветљења-улична расвета за 2020.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на јавним површинама и управљање комуналним отпадом-сакупљање и одвожење отпада за 2020.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета-субенција на име надокнаде субвенционисаног дела цене воде за пиће ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2020. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција капитална инвестиција-повезивање и одржавање сеоских водовода за 2020.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција капитална инвестиција-опрема за 2020.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин ХанЗакључак о преносу јавне својине на покретноим стварима РС; Министарство одбране, Регионални центар Министарства одбране Ниш

28.11.2019.

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан
Решење о усвајању предлога измене Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Гаџин Хан за 2019. годину
Закључак о прихватању амндмана одборника Милана Поповића за измену и допуну предлога Одлуке буџету општине Гаџин Хан за 2020. годину
Закључак о прихватању амндмана одборника Дамира Стојановића за измену и допуну предлога Одлуке буџету општине Гаџин Хан за 2020. годину
Решењe о разрешењу начелника Општинске управе општине Гаџин Хан због истека рока на који је постављен
Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе за исплату пореза на пренос апсолутних права за куповину две парцеле у Гаџином Хану
Измене финансијског плана Годишњег програма Спортског савеза општине Гаџин Хан за 2019. годину
Измене финансијског плана Годишњег програма ФК Елид Доњи Душник за 2019. годину
Измене финансијског плана Годишњег програма ФК Моравац Топоница за 2019. годину

22.11.2019.

Утврђивање Предлога Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за 2020 годину
Утврђивање Предлога Решења о усдвајању Извештаја о извршењу буџета општине Гаџин Хан за период јануар-септембар 2019. године
Утврђивање Предлога Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020.годину на територији општине Гаџин Хан
Утврђивање Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о радним телима Скупштине општине Гаџин Хан
Утврђивање Решења о усвајању Извештаја о стању безбедности саобраћаја на територији општине Гаџин Хан за период јануар-јун 2019. године
Решење о усвајању Извештаја о мониторингу и еваулацији/надзору реализације Програма мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2019. годину
Закључак о одбијању понуде мобилних оператера за месечну закупнину пословног просстора на Антенском стубу на Селичевици
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе за набавку горива за службена возила
Решење о неодобравању употребе средстава текуће буџетске резерве по захтеву ОШ „Витко и Света“ у Гаџином Хану

06.11.2019.

Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Гаџин Хан
Решење по жалби Весне Живковић из Гаџиног Хан на решење ЈП Дирекција Гаџин Хан бр. 43-5 одс 11.04.2017. године
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“Гаџин Хан за исплату јубиларне награде запосленој Горици Ђикић
Решење о увећању Апропријације-прихода на основу Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице ради исплате помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица на територији општине
Решење о увећању Апропријације за извршење расхода и издатака ради исплате помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица на територији општине
Решење о преусмеравању Апропријација код Основне школе „Витко и Света“Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине“Гаџин Хан за трошкове геодетских услуга
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља“Гаџин Хан за исплату возача санитетског возила
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља“Гаџин Хан за исплату зараде и трошкова птревоза возача санитетског возила ангажованог по уговору о раду, за октобар 2019. године

28.10.2019.

Предлог Одлуке о изменама Статута општине Гаџин Хан
Предлог Решења Штаба за ванредне ситуације општине Гаџин Хан и усвајање Решења о одређивању оспособљених правних лица од значајаза заштиту и спасавање на територији опшђтине Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Центра за социјални рад Гаџин Хан ради намирења судских трошкова и трошкова смештаја у прихватилишту „Сигурна кућа“

10.10.2019.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинског већа општине Гаџин Хан за исплату награда даровитим ученицима и младим људима
Закључак о прихватању амндмана за измену и допуну предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима
Предлог Одлуке о изменама Одлуке о пијацама

03.10.2019.

Предлог Одлуке о додељивању Октобарских награда
Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о комуналним делатностима
Стратегија за младе у општини Гаџин Хан 2019-2025
Стратегија за социјално укључивање Рома у општини Гаџин Хан 2019-2025
Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар- јун 2019.године
Извештај о раду са финансијским извештајем Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2018. годину
Програм за рад Центра за социјални рад за 2019. годину
Финансијки план Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2019. годину
Извештај о реализацији годишњег плана рада предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан за радну 2018/2019 годину
Извештај о раду директора предшколске установе „Прва радост“Гаџин Хан за радну 2018/2019. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи план рада предшколске установе „Прва радост “Гаџин Хан за радну 2019/2020 годину
Одлука о мрежи предшколске установе „Прва радост“Гаџин Хан
Решење о давању сагласности на Извештај о раду ЈП Дирекција Гаџин Хан за 2018. годину
Решење о давању сагласности на другу измену и допуну Програма пословања ЈП Дирекција Гаџин Хан за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о раду ЈП Дирекција Гаџин Хан
Решење о давању сагласности на прву измену Програма одржавања чистоће на јавним површинама и управљање комуналним отпадом-сакупљање и одвожење отпада ЈП Дирекција Гаџин Хан
Решење о давању сагласности на прву измену посебног програма коришћења средстава из буџета-субвенција на име надокнаде субвенционисаног дела цене воде за пиће ЈП Дирекција Гаџин Хан за 2019 годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о утврђивању цена услуга: воде, канализације и одвожење смећа ЈП Дирекција Гаџин Хан
Решење о давању сагласности на прву измену програма одржавања улица и путева-текуће поправке и одржавање улица у насељима сеоских путева, спортских терена и зелених површина ЈП Дирекција Гаџин Хан
Одлука о утврђивању цена рада радника на пословима зимског одржавања локалних путева и улица од 15.11.2019.године до 01.04.2020 године ЈП Дирекција Гаџин Хан
Решење о давању сагласности на одлуку о утврђивању цена рада механизације, соли и агрегата на пословима зимског одржавања локалних путева и улица од 15.11.2019.године до 01.04.2020 године ЈП Дирекција Гаџин Хан
Решења о давању сагласности на Извештај о раду о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП Дирекције Гаџин Хан за други квартал 2019.године- друго тромесечје 2019.године (01.01.2019-30.06.2019)
Одлука о формирању Комисије за награђивање даровитих ученика, студената и младих људи
Решење о формирању Радне групе за израду Локалног акционог плана за младе за период 2019-2014 године и приступању изради Акционог плана за младе
Одлука о пружању помоћи у материјалу –половном оштећеном црепу Игору Чекеревцу из Доњег Душника
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинског већа општине Гаџин Хан за исплату судских трошкова у управном спору тужиље Весне Живковић из Гаџиног Хана и општинског већа
Решење којим се одређује Весна Филиповић као овлашћено лице за вршење радњи у вези коришћења и употребе службених возила

01.10.2019.

Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК Гркиња за други квартал 2019. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК Марина Кутина за други квартал 2019. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК Моравац за други квартал 2019. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК Елид за други квартал 2019. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег ПД Трем 1810 за други квартал 2019. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма Спортског савеза општине Гаџин Хан за други квартал 2019. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма СТУ ЕЛИД за други квартал 2019. године

16.09.2019.

Решењe о расписивању јавне расправе о нацрту одлуке о измени Статута општине Гасџин Хан
Одлука о прихватању давања на трајно коришћење, путничког моторног возила марке ŠKODA SUPERB CLASSIC 2.0“; без накнаде од стране Нишавског управног округа
Одлука о регресу за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) на територији општине Гаџин Хан за 2019. годину
Одлука о инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2019. годину
Одлука о подстицајима за испитивање плодности земљишта на територији општине Гаџин Хан за 2019. годину
Решење о образовању Комисије за контролу корисника додељених подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава и контролу коришћења намених кредита у пољопривреди на територији општине Гаџин Хан
Решење о формирању Комисије за спровођење Програма мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2019 годину

10.09.2019.

Решењe о усвајању предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Гаџин Хан за 2019. годину
Одлукa о расписивању јавног огласа за давање у закуп пословног простора – зграде на кп.бр. 3801/5 КО Гџин Хан и пословног простора-првог спрата пословне зграде на кп.бр. 4510 КО Гџин Хан у власништву Општине Гаџин Хан
Решењe о употреби средстава сталне буџетске резерве на основу Закључка Штаба за ванредне ситуације од 24.06.2019.год. о ангажовању машине за санацију пута у Личју, ради измирења обавеза извођачу радова „Нискоградња Миленковић“ ДОО у Доњој Расовачи
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан на име исплате накнаде штете за део неискоришћеног годишњег одмора ВД директора

16.08.2019.

Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Центра за социјални рад Гаџин Хан на име средстава за спровођење судских поступака
Изменa финансијског плана ФК „Заплањац“ Гаџин Хан

12.08.2019.

Одлукa о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације индустријске зоне – радне зоне „Север“ Гаџин Хан, радне зоне „Југ“ Гаџин Хан и радне зоне „Топониоца“ Топоница

07.08.2019.

Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан ради измирења дуга за превоз буџетских корисника
Предлог Решења о усвајању предлога стручне Комисије за оцену посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
Решење о одобрењу посебног програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта

15.07.2019.

Предлог Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на теритзорији општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о усвајању Стратегије за младе
Закључак о расписивању јавног позива за финансирање и суфинансирање Посебних програма и пројеката у области спорта за 2019. годину

11.07.2019.

Предлог Одлуке о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2019. годину
Предлог Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине путем непосредне погодбе ради реализације плана детаљне регулације радне зоне „Југ“ Гаџин Хан
Предлог Одлуке о прибављању непокретности објеката продавница у корист јавне својине, путем непосредне погодбе из имовине стечајног дужника а.д.“Затекс“у стечају Гаџин Хан за потребе службених просторија општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима прибављања и отуђења непокретности у јавној својини, отуђења покретних ствари у јавној својини, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања, прикупљања писмених понуда и непосредне погодбе
Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностимаПредлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о радноправном статусу изабраних и постављених лица
Решења о усвајању предлога стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта за 2020. годину
Одлука о образовању стручног тима за реализацију пројекта „Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања – SUPER“

20.06.2019.

Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације радне зоне „Север“ у Гаџином Хану
Предлог Одлуке о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу
Предлог Одлуке додељивању награда талентованој деци на територији општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о утврђивању назива улица и засеока у насељеним местима на територији општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о прибављању непокретности у корист јавне својине путем непосредне погодбе ради реализације Плана детаљне регулације радне зоне „Југ“ Гаџин Хан
Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о финансијској подршци породици
Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине Гаџин Хан за 2018. годину
Предлог Решења о давању сагласности на ценовник радова на редовном одржавању улица и путева ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатнсти општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на ценовник радова за обављање комуналне делатности, извођење радова на изградњи водоводне и канализционе мреже и повезивање новноизграђене мреже на постојећи систем ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатнсти општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на цену грађевинског материјала ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатнсти општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на цену водоводног и канализационог материјала ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатнсти општине Гаџин Хан“
Предлог Одлуке о изменама одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Гаџин Хан
Решење о формирање Комисије за процену штете од елементарне непогоде на подручју општине Гаџин Хан за 2019. године
Решење о измени Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Гаџин Хан
Решење о формирању Комисије за контролу уграђеног грађевинског материјала додељеног интерно расељеним лицима на територији општине Гаџин Хан
Одлука о отварању подрачуна за инвестирање слободних новчаних средстава код Управе за трезор филијала Ниш
Одлука о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса која реализују удружења и која се финансирају из буџета општине Гаџин Хан за 2019. године

30.05.2019.

Одлукa о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2018. годину
Предлог Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Гаџин Хан за водотокове другог реда за 2019. годину
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиу животне средине општине Гаџин Хан за 2019. годину
Решењe по жалби Милице Ђокић из Топонице изјављеној против решења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за друштвене делатности и имовинско правне послове бр183-66/19-IV/03 од 26.11.2018. године
Решењe по жалби Милијане Мартиноски из Гаџиног Хана изјављеној против решења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за друштвене делатности и имовинско правне послове бр183-85/19-IV/03 од 26.11.2018. године
Закључак о усвајању Допунског извештаја Комисије за процену штете од елементарних непогода за 2018. годину на подручју општине Гаџин Хан

17.05.2019.

Одлукa о прибављању непокретности-земљишта у корист јавне својине путем непосредне погодбе, ради реализације пројекта „Израда водоводне мреже за ромско насеље у Доњем Драговљу“
Закључaк о расписивању јавног позива за финансирање и суфинансирање Годишњих програма и пројеката у области спорта за 2020. годину
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама општине Гаџин Хан
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинскe управе општине Гаџин Хан ради намирења трошкова прикључка електричне енергије за зграду бивше „Заплањке“ у Гаџином Хану и зграду бивше банке у Доњем Душнику

15.05.2019.

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан
Закључaк о закључивању Споразума о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2019.годину са НСЗ, филијала Ниш
Закључaк о уступању на коришћење без накнаде хаварисаног возила Шкода СУПРБ, власника општинске управе општине Гаџин Хан, ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности Гаџин Хан и закључењу уговора
Закључaк о давању у закуп пословног простора у Народној библиотеци „Бранко Миљковић“ Циркусу „MAGIK TRON“ Ниш и закључењу уговора
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан ради изнајмљивања цистерне за воду за пиће
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Центра за социјални рад Гаџин Хан ради измирења трошкова парничног поступка
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинског правобраниоца ради намирења трошкова парничног поступка по Споразуму о вансудском поравнању

03.05.2019.

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан
Решењe о постављењу општинског правобраниоца општине Гаџин Хан
Одлукa о о усмеравању средстава за финансирање трошкова пружања услуга социјалне заштите утврђених овом одлуком
Решењe о преусмеравању апропријације у текућу буџетску резерву у износу од 1.724.000,00 динара , по основу обавештења председника општине од 30.04.2019. године
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 795.000,00 динара по захтеву Центра за социјални рад Гаџин Хан ради измирења дуга за организовани превоз радника центра у периоду мнај2016-децембар 2016.год. и јануар-децембар 2018. Године, ЈП Дирекција за изградњу и комуналну делатност Гаџин Хан
Закључaк о расписивању Јавног конкурса за расподелу преосталих –нерасподељених средстзава удружењима у 2019. години
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и критеријумима за остваривање/суфинансирање трошкова програма и пројеката удружења грађана са територије општине Гаџин Хан
Периодични извештаја о реализацији Годишњег програма Спортског савеза општине Гаџин Хан, ФК Гркиња и ФК Марина Кутина за први квартал 2019. године
Периодични извештаја о реализацији Годишњег програма ФК Моравац за први квартал 2019. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК Елид за први квартал 2019. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ПД Трем 1810 за први квартал 2019. годинеПериодични извештај о реализацији Годишњег програма СТУ ЕЛИД за први квартал 2019. годинеЗакључак о утврђивању обавезе ФК „Заплањац“ Гаџин Хан за достављањем Периодичног извештаја о реализацији Годишњег програма

24.04.2019.

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора бр. 66-2/19 од 23.04.2019.год. о усвајању Извештаја о раду о степену уисклађености планираних и реализопваних активности ЈП Дирекција за први квартал 2019. године – прво тромесечје јанура -март 2019. године
Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора бр. 66-4/19 од 23.04.2019.год. о допуни одлуке о утврђивању цена одржавања чистоће, зеленила, грбља, локалних и некатегорисаних путева
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, однаосно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Гаџин Хан
Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 000,00 динара по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за услуге израде Студије  процене стаења постојећег водоводног система на територији општине Гаџин Хан

17.04.2019.

Предлог Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општионе Гаџин Хан
Предлог Одлуке о измени одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 452.000,00 динара по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић „Гаџин Хан, за исплату новчане накнаде помоћнику директорa коме је радни однос престао на основу споразума о престанку радног односа дана 15. 04.2019. године

11.04.2019.

Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за услуге електричне енергије за бројило на репетитору „Ибровица“

05.04.2019.

Одлука о расподели средстава за санацију штете од елементарних непогода на стамбеним објектима физичких лица за 2018. годину на територији општине Гаџин Хан
Решење о разрешењу и именовању председника Жалбене комисије општине Гаџин Хан
Решење о измени и допуни решења о образовању жалбене комисије у општини Гаџин Хан
Одлука о накнади члановима Жалбене комисије
Одлука о усмеравању средстава за финансирање трошкова пружања услуга социјалне заштите утврђених овом одлуком
Решење о увећању апропријације на основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити за износ од 2.121.000,00 дин по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан
Решење о отварању апропријације апропријације на основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити за износ од 2.121.000,00 дин по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан
Решење по жалби „Василија Стаменковића из Ниша, на решење Општинске управе општине Гаџин Хан – Служба за привреду и инспекцијске послове, комуналне инспекције бр. 355-278/18-IV од 13.12.2018. године

27.03.2019.

Решење о усвајању Извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2018. годину
Решење о усвајању Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Гаџин Хан за 2018. годину
Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Гаџин Хан за 2019. годину
Решење о усвајању Извештаја о коришћењу средстава за унапређење безбедности саобраћаја општине Гаџин Хан за 2018. годину
Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја општине Гаџин Хан за 2019. годину
Закључак о давању сагласности за коришћење материјала из позајмишта Габар за насипавање улица, ЈП Дирекција Гаџин ХанРешење о образовању Савета за запошљавање на територији општине Гаџин Хан

22.03.2019.

Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за теритрорију општине Гаџин Хан за 2019. годину
Решење о образовању Комисије за управљање имовиномРешења о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан, ради замене водоводне , канализационе и хидранске мреже
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан, ради санације штете на територији општине Гаџин Хан настале од елементарних непогода у 2018. години

08.03.2019.

Правилник о измени и допуни Правилника о начину и критеријумима за остваривање права на додерлу средстава из буџета општине Гаџин Хан за финансирање и суфинансирање пројекта-програма рада удружења
Решењe о образовању Комисије за испитивање и утвтрђивање стања водовода у Топоници – измена решења
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу, по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за поправку постојеће хидрантске мреже
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о утврђивању цена радова за обављање комуналне делатности, извођење радова на изградњи водоводне и канализационе мреже и повезивање новоизграђене мреже на постојећи систем бр. 65-2/2019, Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о цени водоводног и канализационог материјала бр. 65-3/2019, Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о цени грађевинског материјала бр. 65-4/2019, Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о цени електроматеријала бр. 65-5/2019, Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о цени песка бр. 65-6/2019, Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о цени асфалта бр. 65-7/2019, Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о цени ризле бр. 65-8/2019, Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“

05.03.2019.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар –децембар 2018
Предлог Одлуке о прибављању непокретности -земљишта у Корист јавне својине, ради реализације Пројекта постројења отпадних вода насељених места Гркиња, Марина Кутина, Гаџин Хан и Тасковићи
Решење о отварању апропријације за износ од 14.680.000,00 динара на основу Пројекта: „Никад није касно за почетак“ које спроводи Министарство финансија чији је партнер општина Гаџин Хан
Решење увећању апропријације за износ од 14.680.000,00 динара на основу Пројекта: „Никад није касно за почетак“ које спроводи Министарство финансија чији је партнер општина Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за солидарну помоћ запосленима
Завршни Извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Заплањац“ Гаџин Хан за 2018. годину
Завршни извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Моравац“ Топоница за 2018. годину
Завршни извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Гркиња“ за 2018. годину
Завршни извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Марина Кутина “ за 2018. годину
Завршни извештаја о реализацији Годишњег програма Сортског савеза Гаџин Хан
Завршни извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Елид““ за 2018. годину
Завршни извештај о реализацији Годишњег програма ПД „Трем 1810“ за 2018. годину
Завршни извештај о реализацији Годишњег програма СТУ „Елид“ за 2018. годину
Решења о образовању Комисије за испитивање и утвтрђивање стања водовода у Топоници
Решење по жалби Константина и Берислава Илића из Малог Крчимира на Решење Општинске управе општине Гаџиног Хан Службе за привреду и инспекцијски надзор бр. 355-176/18-IV/02 од 12.03.2018. године

26.02.2019.

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пословног простора у приземљу зграде на КП бр. 3802/3, КО Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за изнајмљивање мултифункциског уређаја у бојиРешење по жалби Лидије Филиповић из Гаџиног Хан изјављеној против решења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за друштвене делатности и имовинско правне послове бр183-337/186-IV/03 од 26.11.2018. године

17.02.2019.

Закључак о продужењу школског распуста у ОШ „Витко и Света“, односно о неодржавању наставе у периоду од 18. до 24. фебруара 2019. године
Одлука о промени обвезника и адресе на бројилу „Месне заједнице Топоница“ у Заплањској Топоници

12.02.2019.

Предлог Локалног акционог плана запошљавања за 2019. годинуПредлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања за 2019.годину ЈП„Дирекција за изградњу и комуналне делатности
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања за период јануар-децембар 2018.године ЈП„Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета-субвенција на име надокнаде субвенционисаног дела цене воде за пиће ЈП„ Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Извештаја о раду Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2018. годину
Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, по захтеву ОШ „Витко и Света“ Гаџин Хан, за исплату солидарне помоћи радника
Решења о употреби сред. ТБР за измирење обавеза за сахрану покојног Имеровски Драгомира из Тасковића

08.02.2019.

Предлог Статута општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о изменама Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општини Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Гаџин Хан за 2018. годину
Предлог Кадровског плана Општинске управе општине Гаџин Хан за 2019. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду председника општине и Општинског већа за период од 1.јануара до 31. децембра 2018. године

04.02.2019.

Одлукa о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине ради реализације индустријске-радне зоне „Север“ Гаџин Хан и „Топоница“ Топоница
Закључaк о потписивању Протокола о сарадњи са Републичким хидрометеоролошким заводом Београд, ради смањења ризика од града као елементарне непогоде
Протокол о сарадњиРешење о усвајању Извештаја о реализацији Пројекта „Драгутин-Матић-Око соколово“, од стране Удружења ратних војних инвалида Гаџин Хан
Решење о усвајању Извештаја о реализацији Пројекта „Израда студије изводљивости реинтродукције дивокоза на Сувој Планини“ од стране Удружења инвалида и социјално угрожених грађана општине Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за прикључак на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат у Горњем Барбешу

14.01.2019.

Решење о усвајању Извештаја о раду штаба за ванредне ситуације за за територију општине Гаџин Хан 2018. године
Предлог Плана рада штаба за ванредне ситуације општине Гаџин Хан за 2019. годину
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 656.000,00 динара, по захтеву ОШ „Витко и Света“ Гаџин Хан, за набавку и уградњу котла на чврсто гориво за објекат у Гаџином Хану
Решење о одобрењу годишњег програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта Фудбалском савету општине Гаџин Хан и расподели средстава

04.01.2019.

Решење по захтеву бр. 06-355-546/18-III од 16.10.2018. годне, Стаменковић Василија из Ниша, ул. Габровачка бр. 18, одн. приговора на записник комуналнe инспекције општине Гаџин Хан бр. 355-278/18-IV/02

27.12.2018.

Правилник о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине Гаџин Хан за финансирање и суфинансирање пројеката-програма рада удружења
Одлука о укњижењу у пословне књиге Општинске управе општине Гаџин Хан непокретности, на основу Одлуке Управног одбора Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан бр. 751-1 од 25.12.2018. године
Одлука о укњижењу у пословне књиге Општинске управе општине Гаџин Хан непокретности, на основу Одлуке Управног одбора Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан бр. 01-1202/2 од 26.12.2018. године
Одлука о укњижењу у пословне књиге Општинске управе општине Гаџин Хан оснивачког улога у ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ Гаџин Хан, на основу Одлуке Надзорног одбора бр. 62-2 од 26.12.2018. године
Решења о употреби ТБР, по захтеву Дома здравља Гаџин Хан за недостајући део средсрава за исплату накнаде по уговору о допунском раду за радиолога за новембар месец 2018. године
Решења о увећању апропријације –укупних прихода и примања буџета у износу од 10.000.000,00 динара на основу закључка Владе РС
Решења о увећању апропријације –укупних расхода и издатака буџета у износу од 10.000.000,00 динара на основу закључка Владе РС
Решење о преусмеравању апропријације у износу од 28.000,00 динара из извора 01-Приходи из буџета код директног корисника општинског већа, умањењем апропријације за наведени износ и преносом средстава у ТБР

20.12.2018.

Програм мониторинга утицаја на животну средину
Извештај о мониторингу и еваулацији/надзору реализације Програма мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан, за 2018. годину
Одлука о укњижењу у пословне књиге Општинске управе општине Гаџин Хан непокретности, на основу Одлуке Школског одбора ОШ „Витко и Света“ Гаџин Хан бр. 04-1310/4 од 27.11.2018. године
Решења о преусмеравању апропријације по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ због већег броја запослених од предвиђеног броја финансијским планом
Решење о преусмеравању апропријације по захтеву Центра за социјални рад Гаџин Хан због недостатка средстава за плату једног радника

11.12.2018.

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан
Одлука о укњижењу у пословне књиге Општинске управе општине Гаџин Хан, Антенског стуба на Селичевици, на основу Одлуке Надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан бр. 60-11 од 22.11.2018. године
Одлука о укњижењу у пословне књиге Општинске управе општине Гаџин Хан непокретности, на основу Одлуке Надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан бр. 60-9 од 22.11.2018. године
Решење о образовању Комисије за расподелу средстава Удружењима грађана

28.11.2018.

Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о успостављању сарадње општине Гаџин Хан са градовима и општинама у сливу Јужене Мораве
Предлог Одлуке о категоризацији општинских путева на територији општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о утврђивању економске цене комуналне услуге: снабдевања водом за пиће
Предлог Одлуке о субвенционисању одрђених корисника комуналне услуге снабдевања водом за пиће и утврђивању субвенционисане цене комуналне услуге снабдевања водом за пиће
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о утврђивању цена услуга : воде , канализације и извожење смећа ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о приступању преговорима и правним процедурама до потписивања уговора о изградњи и повезивању МЗ Топоница и МЗ Дукат на водоводини систем Брестовац-Бојник-Дољевац којим управља „ЈП за водоснабдевање Брестова-Бојник-Дољевац“,ЈП“ Дирекција за изградњу и комуналне делатности „општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по завршном рачуну за 2017.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о усвајању Плана рада и активности за 2019. годину Туристичке организације Гаџин Хан
Предлог Решења о усвајању Извештаја о стању безбедности саобраћаја на подручју општине Гаџин Хан
Решење о увећању апропријације за 7.307.000,00 динара по захтеву Општинске управе на основу Решења Владе РС , односно кабинета министра без портфеља задуженог за регионални развој и координацију ЈП- укупних прихода
Решење о употреби ТБР по захтеву ТО Гаџин Хан за недостајући део зараде за новембар 2018
Решења о употреби ТБР по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за недостајући део јубиларне награде радника Мирка Величковића

23.11.2018.

Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019.годину на територији општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о изради стратегије за младе у општини Гаџин Хан
Предлог Одлуке о изради Стратегије развоја културе у општини Гаџин Хан
Предлог Одлуке о изради стратегије безбедности саобраћаја на путевима у општини Гаџин Хан
Предлог Одлуке о изради стамбене стратегије у општини Гаџин Хан
Предлог Одлуке о изради стратегије за развој информационих технологија у општини Гаџин Хан
Предлог Одлуке о изради стратегије за социјално укључивање Рома у општини Гаџин Хан
Предлог Одлуке о изради стратегије развоја спорта у општини Гаџин Хан
Предлог Решења о усвајању Извештаја о извршењу буџета општине Гаџин Хан јануар-септембар 2018. године
Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Годишњег плана рада предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан за радну 2017/2018 године
Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи план рада предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан за радну 2018/2019 године
Предлог Решења о давању сагласности на нацрт Статута Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2019. годину
Предлог Одлуке о утврђивању цена рада радника на Антенском стубу на Селичевици
Предлог Одлуке о измени Одлуке о утврђивању цена превоза ЈП „Дирекција за одржавање и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања за 2019.годину ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програма одржавања улица и путева-летњег одржавања локалних путева за 2019. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Програма одржавања улица и путева-зимског одржавања путева за 2019. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Програм одржавања улица и путева-текуће поправке и одржавање улица у насељима, сеоских путева ,спортских терена и зелених површина за 2019. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на јавним површинама и управљање комунални отпадом-сакупљање и одвожење отпада за 2019. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Програм обезбеђивања јавног осветљења –улична расвета-за 2019. годину
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за исплату огрева дрва за матичаре

20.11.2018.

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2018. годину
Закључaк о потписивању Уговора између Републике Србије, Кабинета министра без портфеља задуженог за регионални развој и координацију рада јавних предузећа, Општине Гаџин Хан и Пољопривредне задруге матица Тасковићи
Решење о отварању апропријације на основу Решења о исплати помоћи комесеријата за избеглице и миграције РС бр. 553-1423/1 од 26.10.2018. године, на име помоћи за набавку огрева социјално угроженим избеглим и расељеним лицима на територији општине
Решење о увећању апропријације на основу Решења о исплати помоћи комесеријата за избеглице и миграције РС бр. 553-1423/1 од 26.10.2018. године, на име помоћи за набавку огрева социјално угроженим избеглим и расељеним лицима на територији општине
Решење о преусмеравању апропријације на основу захтева ОШ „Витко и Света број 01-1250/1 од 19.11.2018. године
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Центра за социјални рад Гаџин Хан, за исплату претплате за стручну литературу – за часопис „Образовни информатор“ за четврти квартал
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Народне библијотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан, за исплату разлике накнаде и трошкова превоза по Уговору о спровођењу јавног рада: “Сређивање и вођење стручног и алфабетског каталога“

05.11.2018.

Закључак о потписивању Уговора о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности „Реконструкција и енергетска санација пословног објекта“ са Министарством рударства и енергетике
Решење о усвајању Извештаја Комисије за процену штете од елементарних непогода на подручју општине Гаџин Хан за 2018. годину
Решења o усвајању Периодичних извештаја о реализацији Годишњег програма Спортских клубова за трећи квартал 2018. године

01.11.2018.

Закључак о потписивању Уговора о правима и обавезама канцеларије за управљање јавним улагањима и општине Гаџин Хан у реализацији пројекта ереконструкције и енергетске санације објекта Основне школе „Витко и Света“ у Доњем Душнику

30.10.2018.

Предлог Oдлуке о буџету општине Гаџин Хан за 2019. годину
Решења о употреби текуће буџетске резерве у износу од 1.441.000,00 дин. по захтеву Дома здравља Гаџин Хан, за исплату дуга по решењу Јавног извршитеља И.ИВК-676/2018 од 02.10.2018. године
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву по захтеву Дома здравља Гаџин Хан, за исплату плате за замену једног доктора медицине у септембру 2018. године
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за ангажовање надзорног органа за контролу радова код Пројекта за побољшање услова живота Рома и других маргинализованих група

22.10.2018.

Решење о преусмерењу апропријације у текућу буџетску резерву по обавештењу Дома здравља Гаџин Хан
Решење о употребеи текуће буџетске резерве оп захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за изнајмљивање мултифункцијског уређаја у боји
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за услугу контроле, превентивне заштите, збрињавања и дислокације змија са приватне парцеле у Доњем Душнику
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву општинске Управе општине Гаџин Хан за замену гуме на службеном ауту пежо 407 NI 166 CG
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Скупштине општине Гаџин Хан за измирење дела предплате на штампано издање „Службени гласник“
Разматрање и доношење решења по жалби Берислава Илића и Константина Илића из Малог Крчимира број:355-176/18-IV/02 од 27.03.2018. године

04.10.2018.

Предлог Решења о именовању директора ЈП Диркција за изградњу и комуналну делатност општине Гаџин Хан
Предлог Решења о додељивању Октобарске награде
Одлука о усвајању Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за територију општине Гаџин Хан
Одлука о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине путем непосредне погодбе са власником Зораном Митићем ради реализације Главног пројекта изградње отвирених спортских терена у Гаџином Хану
Закључак о закључењу Уговора о партнерству са Удружењем инвалида и социјално угрожених грађана општине Гаџин Хан са седиштем у Доњем Душнику, ради реализац. Пројекта „Израда студије изводљивости реинтродукције дивокоза на Сувој планини“
Закључак о закључењу Уговора о партнерству са Удружењем ратних војних инвалида Гаџин Хан са седиштем у Доњем Душнику, ради реализац. Пројекта „Драгутин Матић-Око соколово“
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за учешће у финансирању Пројекта „Израда студије изводљивости реинтродукције дивокоза на Сувој планини“
Решење о употреби текуће буџетске резерве у износу од 50.000,00 дин по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за учешће у финансирању Пројекта Драгутин Матић-Око соколово“
Решење о преусмерењу апропријације и употреби средстава ТБР у износу од 387.000,00 дин по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан
Решење о преусмерењу апропријације и употреби средстава ТБР у износу од 650.000,00 дин по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан
Решење о употреби текуће буџетске резерве у износу од 115.000,00 дин по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за израду електричних инсталација у Задружном дому у Барбешу
Решење о преусмерењу апропријације у износу од 130.000,00 дин по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан
Решење по жалби Слађане Голубовић из Доњег Душника на решење општинске управе општине Гаџин Хан, Службе за привреду и инспекцијске послове, Комуналне инспекције бр. 355-130/18.IV/02 од 16.04.2018. године

13.09.2018.

Решењe о формирању Комисије за спровођење Програма мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2018 годину

04.09.2018.

Предлог Одлуке о приступању промени Статута општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о мрежи Основне школе „Витко и Света“ Гаџин Хан
Предлог Одлуке о мрежи Предшколске установе “Прва радост“ Гаџин Хан
Предлог Решења о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о извршењу буџета општине Гаџин Хан за период јануар –јун 2018.године
Предлог Решења о давању сагласности на измену и допуну Програма пословања за 2018.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Правилник о организацији и систематизацији радних места у органима општине Гаџин Хан за време ратног или ванредног стања
Одлукa о инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2018. годину
Одлука о регресу за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) на територији општине Гаџин Хан за 2018. годину
Решење по жалби „Елид“ Д.О.О. Доњи Душник на решење општинске управе за посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине за 2016.годину бр. 439/28/2016 од 26.12.2016. године
Решење о отварању апропријације у износу од 405.000,00 дин по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан
Решење о увећању апропријације у износу од 405.000,00 дин по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић Гаџин Хан
Решењe о увећању апропријације – увећање укупних прихода и примања буџета за износ од 135.000,00 дин по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан
Решења о отварању апропријације – увећање укупних расхода и издатака буџета за износ од 135.000,00 дин по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан
Решења о увећању апропријације – увећање укупних прихода и примања буџета за износ од 299.000,00 дин по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан
Решење o усвајању Периодичног извештаја о реализацији Годишњег програма ФК Заплањац за други квартал 2018. године
Решење o усвајању Периодичног извештаја о реализацији Годишњег програма ФК Моравац за други квартал 2018. године
Решење o усвајању Периодичног извештаја о реализацији Годишњег програма ФК Гркиња за други квартал 2018. године
Решење o усвајању Периодичног извештаја о реализацији Годишњег програма Спортског савеза општине Гаџин Хан за други квартал 2018. године
Решење o усвајању Периодичног извештаја о реализацији Годишњег програма ФК Елид за други квартал 2018. године
Решење o усвајању Периодичног извештаја о реализацији Годишњег програма ФК Марина Кутина за други квартал 2018. године
Решење o усвајању Периодичног извештаја о реализацији Годишњег програма ПД Трем 1810 Доњи Душник за други квартал 2018. године
Решење o усвајању Периодичног извештаја о реализацији Годишњег програма СТУ „Елид“ за други квартал 2018. године

22.08.2018.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Савеза друштва Рома Републике Србије ради помоћи у реализацији културне манифестације 33-Смотре културних достигнућа Рома Републике Србије
Решење поводом захтева Стаменковић Василија из Ниша, ул. Габровачка бр. 18, бр. 06-350-402/18-III од 23.07.2018. године у вези изградње заштитног зида

09.08.2018.

Закључак о давању сагласности на нацрт Уговора о преносу у јавну без накнаде, једног моторног возила марке „RENAULT KANGOO“ општини Гаџин Хан од републике Србије
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за поправку сл. аутомобила „Лада нива“рег ознаке NI 025-FS
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за израду „Студија процене стања постојећег водоводног система на територији општине Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву ПУ „Прва радост“ Гаџин Хан ради ангажовање стручног надзора за радове на енергетској санацији објекта установе

30.07.2018.

Закључак о давању сагласности на нацрт Уговора о поклону непокретности у јавну својину општине Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за исплату јубиларних награда по уговору о вансудском поравнању
Предлог Решења о усвајању предлога стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
Закључак о закључивању Анекс 1 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину
Закључак о давању сагласности за коришћење материјала из позајмишта Габар за насипавање улица, ЈП Дирекција Гаџин Хан

18.07.2018.

Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за израду пројекта реконструкције родне куће Драгутина Матића у селу Калетинац
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за израду пројекта који се израђује у складу са законом о путевима за трасе путева Сопотница-Калетинац и Личје-Букиче
Закључак о овлашћењима за обављање радњи и активности у вези коришћења службених возила

10.07.2018.

Закључак о давању сагласности на нацрт Уговора о поклону непокретности у јавну својину општине Гаџин Хан

02.07.2018.

Закључак о закључењу Споразума о сарадњи и Уговора о додели новчаних средстава општине Гаџин Хан са ЕКУМЕНСКОМ хуманитарном орагнизацијом из Новога Сада

20.06.2018.

Правилник о измени и допуни Правилника о условима и начину коришћења службених телефона
Решење о образовању Комисије за контролу корисника додељених подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан

12.06.2018.

Предлог Одлуке о допуни Одлуке о општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о сталном пружању правне помоћи

07.06.2018.

Предлог Одлуке о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2018. годину
Предлог одлуке о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог одлуке о финансирању и суфинансирању пројеката-програма рада удружења
Предлог одлуке о приступању општине Гаџин Хан у чланство Националне алијансе за локални развој (НАЛЕД)
Предлог одлуке о измени Одлуке о расподелу добити по завршном рачуну за 2016.годину ЈП„Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог одлуке о допуни Одлуке о утврђивању цена рада механизације и опреме ЈП„Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог измене и допуна Програма пословања за 2018.годину број 53-2 од 5.марта 2018.године ЈП„Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог измене и допуне Програма пословања за 2018.годину број 54-3 од 27.априла 2018.године ЈП„Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Утврђивање предлога решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан
Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2018. годину
Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Гаџин Хан за 2018., 2019., 2020. и 2021. годину
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан
Доношење Закључка о давању Сагласности на Споразум о одређивању накнаде за род и цену воћних врста на парцели 3866 и 3868 које се прибављају у јавну својину
Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП„Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“ о закључењу Уговора о уступању управљања и коришћења на сеоском водоводу са МЗ Марина Кутина бр. 55-3 од 29. маја 2018.године

16.05.2018
.

Закључак о расписивању ЈАВНОГ ПОЗИВА за финансирање Годишњих програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2019. годину
Закључак о закључивању Споразума о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018.годину са НСЗ, филијала Ниш

08.05.2018.

Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Гаџин Хан за 2018. годину
Предлога Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2018. годину
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине „Гаџин Хан за исплату отпремнине запосленом Вукомиру Миленковићу по основу отказа Уговора о раду због престанка потребе за његовим радом
Одлука о обезбеђењу једног аутобуса за превоз пољопривредника са територије општине Гаџин Хан на Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду који се одржава у периоду од 15-21.5.2018. године
решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан ради исплате накнаде аутобуског превоза за посету Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду који се одржава у периоду од 15-21.5.2018. године

03.05.2018.

Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине „Гаџин Хан“ за набавку услуга надзора на радовима по уговору који ће се закључити са ЈП Дирекција Гаџин Хан
Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине „Гаџин Хан“ за услугу израде „Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
Решења о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине „Гаџин Хан“ за исплату дела трошкова по пресуди ОС у Нишу бр. 27 П бр. 9820/17 , Словку Стаменковићу

20.04.2018.

Закључак о закључењу Уговора о купопродаји непокретности са Симоновић Грозданом из Ниша, Јована Скерлића 31
Закључак о закључењу Уговора о купопродаји непокретности са Ковиљком Томић и Виолетом Томић из Гаџиног Хана
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан
Решењe о употреби текуће буџетске резерве у износу по захтеву Дома здравља „Гаџин Хан“ за исплату зараде и трошкова превоза за март 2018 лабараторијском техничару Ивани Миленковић
Oдлукa о учешћу у другом позиву за подношење предлога пројекта у оквиру Програма прекограничне сарадње у партнерству са општином Правец из Бугарске
одлуке о учешћу у другом позиву за подношење предлога пројекта у оквиру Програма прекограничне сарадње у партнерству са општином Костинброд из Бугарске
Закључак о давању сагласности Народној библиотеци „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан да конкурише код Програма прекограничне сарадње Србија Бугарска за пројекат адаптације и санације објекта локалне управе
Закључак о закључењу предуговора са Удружењем инвалида и социјално угрожених грађана општине Гаџин Хан ради реализац. Пројекта „Израда студије изводљивости реинтродукције дивокоза на Сувој планини
Решења о усвајању Периодичних извештаја о реализацији Годишњих програма спортских клубова и друштва за први квартал 2018. године
Периодични извештаји

10.04.2018.

Закључaк о прихватању преноса права јавне својине, без накнаде, моторног возила марке „RENAULT“ тип „KANGOO“, регистарских ознака BG 972-XP
Закључак о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Дирекција“ Гаџин Хан о давању на коришћење дела објекта антенског стуба на Селичевици
Закључака о давању на коришћење 30 стубова за расвету ЈП „Дирекција“ Гаџин Хан

23.03.2018.

Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за исплату трошкова ради обезбеђења услова за изградњу Спортског терена ОШ „Витко и Света“ истурено одељење у Доњем Душник
Закључaк о закључењу Уговора о купопродаји непокретности са Костић Драганом из Београда
Закључaк о закључењу Уговора о купопродаји непокретности са Митић Нинослав из Гаџиног Хана
Закључaк о закључењу Уговора о купопродаји непокретности са Савић Иваном из Гаџиног Хана
Закључaк о закључењу Уговора о купопродаји непокретности са Стевановић Драганом из Гаџиног Хана
Решење о усвајању Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Гаџин Хан за 2017. годину
Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Гаџин Хан за 2018. годину
Решења о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан за финансирање зараде и трошкова превоза за фебруар 2018. годину за Ивану Миленковић
Закључaк о закључењу Уговора о условима и начину изградње-реконструкције електроенергетских објеката са „ЕПС дистрибуција“ доо Београд
Решењe о формирању радне групе за израду Антикорупцијског плана

13.03.2018.

Предлог Одлуке о усвајању оперативног плана одбране од поплава на територији општине Гаџин Хан за воде II реда за 2018. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2018. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог Решења о давању сагласности на План рада и активности Туристичке организације општине Гаџин Хан за 2018. годину
Предлог Одлуке о усвајању Одлуке о накнадама за рад органа општинске управе

08.03.2018.

Предлог Одлуке о изменама Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о утврђивању износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног професионалног управника на територији општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о минималној висини износа текућег одржавања зграда на територији општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о утврђивању минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграда на територије општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општини Гаџин Хан за 2017. годину
Прелог измене и допуне Кадровског плана Општинске управе општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити у општини Гаџин Хан
Предлог Одлуке о допуни Одлуке о финансијској подршци породици са децом
Предлог Одлуке о продаји удела са накнадом у Ветеринарској станици Гаџин Хан д.о.о.
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по завршном рачуну за 2016. годину ЈП „Дирекција за изг6радњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на измене и допуне Правилника о раду ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар –децембар 2017. године
Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2018. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Центра за социјални рада Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план Центра за социјални рад за 2018. годину
Предлог Решења о давању сагласности на измену Годишњег плана рада предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан за 2017/2018. годину
Решење о формирању Комисије за процену штете од елементарне непогоде у 2018. године
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Туристичке организације општине Гаџин Хан
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управу општине Гаџин Хан

05.03.2018.

Предлог решења о давању сагласности на Извештај о раду Председника и раду Општинског већа општине Гаџин Хан за период од 01. јануара до 31. децембра 2017. године
Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације општине Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог Одлуке о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Гаџин Хан за 2018. годину
Решења о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан за исплату трошкова судског поравнања 9П1 бр. 2670/17 од 29.01.2018. године Милијани Цветковић
Завршни извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Заплањац“ Гаџин Хан за 2017. годину
Завршни извештај о реализацији Годишњег и Посебног програма ФК „Моравац“ Топоница за 2017. годину
Завршни извештај о реализацији Годишњег и Посебног програма ФК „Гркиња“ за 2017. годину
Закључак о усвајању Извештаја о коришћењу средстава за унапређење безбедности саобраћаја општине Гаџин Хан за 2017. годину
Закључка о усвајању Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја општине Гаџин Хан за 2018. годину

26.02.2018.

Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе опоштине Гаџин Хан за израду пројекта Реконструкција и енергетска санација пословне зграде у власништву општине Гаџин Хан на КП 4510 КO Гаџин Хан

20.02.2018.

Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Гаџин Хан за 2018. годину
Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2018. годину

14.02.2018.

Решење о усвајању Извештаја Комисије за процену штете од елементарних непогода за 2017. годину, на подручју општине Гаџин Хан
Решење о употреби сталне буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за исплату санације штете од елементарних непогода за 2017. годину
Одлука о прибављању непокретности, земљишта у корист јавне својине , путем непосредне погодбе ради реализације Главног пројекта изградње отворених спортских терена у Гаџином Хану

06.02.2018.

Закључак о потписивању предуговора о партнерству са Удружењем грађана, Удружењем ратних војних инвалида Гаџин Хан

30.01.2018.

Закључак о усвајању Извештаја Дарка Милошевића, члана општинског већа, о извршеној провери, контроли и верификацији утрошеног горива службених путничка возила општинске управе општине Гаџин Хан за 2016. годину
Закључак о усвајању Извештаја Дарка Милошевића, члана општинског већа, о извршеној провери, контроли и верификацији утрошеног горива службених путничка возила општинске управе општине Гаџин Хан за 2017. годину
Решењa о усвајању завршног извештаја о реализацији годишњих и посебних програма Спортских организација у општини Гаџин Хан за 2017 годину

30.01.2018.

Решењe по жалби Милана Милановића из Равне Дубраве против закључка о дозволи извршења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове број:355-727/10-IV/02 од 25.12.2015. године, након поништаја решења општинског већа бр.06-355-234/16-III од 16.06.2016 и враћања предмета на поновно одлучивање

25.01.2018.

Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Месне заједнице Марина Кутина за измирење обавеза поправке водовода и трошкове провизије
Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан за исплату јубиларних награда
Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан за исплату накнаде штете неискоришћеног годишњег одмора запосленог
Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе опоштине Гаџин Хан за исплату трошкова службеног пута у иностранство

09.01.2018.

Закључак о давању сагласности на нацрт Уговора о прибављању непокретне имовине у јавну својину општине Гаџин Хан
Закључак о давању сагласности на нацрт Уговора о конверзији потражавања у капитал између Општине Гаџин Хан и ГП Мостоградња АД са седиштем у Београду

28.12.2017.

Усвајање Извештаја Комисије за процену штете од елементарних непогода за 2016-у годину на подручју општине Гаџин Хан
Одлука о расподели средстава за санацију штете од елементарних непогода на пољопривредном земљишту на територији општине Гаџин Хан за 2016. годину
Решења о одобрењу годишњег програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву ОШ Витко и СВета за солидарну помоћ услед смрти брачног друга запослене Сунчице Танасијевић
Решење о употреби сталне буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за исплату санације штете од елементарних непогода за 2016. годину

15.12.2017.

Решењe о употреби текуће буџетске резерве за измирење путних трошкова у иностранству
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за солидарну помоћ запосленој Гордани Цветковић
Решења о увећању апропријације расхода у износу од 330.000,00 динара на име исплате помоћи социјално угроженим породицама избеглих и расељених лица
Решење о увећању апропријације прихода на основу Решења Комесеријата за избеглице и миграције РС о исплати новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и расељених лица
Предлог Одлуке о измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама
Решење о употреби текуће буџетске резерве за исплату услуге мобилне телефоније за новембар 2017. године

11.12.2017.

Предлог Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за 2018. годину
Предлог Одлуке о усвајању Локалног Акционог плана запошљавања општине Гаџин Хан за 2018. годину
Предлог Одлуке о усвајању Стратегије развоја пољопривреде на територији општине Гаџин Хан 2018-2025
Предлог Одлуке о реализацији буџета општине Гаџин Хан у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину
Предлог Решења о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за период од 01.01.2017. године до 30.09.2017. године
Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања за 2018. годину ЈП„Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи –субвенција-капитална инвестиција-канализациона и водоводна мрежа за 2018. годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи –субвенција водоснабдевања за 2018. годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи –субвенција водоснабдевања за 2018. годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција мешовите пијаце у Гаџином Хану за 2018. годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан

07.12.2017.

Јавни позив за финансирање годишњих и посебних програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2018. годину
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинскре управе за стручни надзор над извођењем радова на ревитализацији пољских путева
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Председника општине Гаџин Хан за трошкове путарине

30.11.2017.

Одлукa о прибављању непокретности, пословног простора трговине у Доњем Душнику из стечајне масе Електроиндустрије „Елид“ ДОО у стечају учешћем на лицитацији
Одлукa о Изменама и допунама одлуке о инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2017. годину
Решење по жалби ЈП „Дрекција за изградњу и комуналне делатности“ Гаџин Хан на решење Општинске управе општине Гаџин Хан, Службе за привреду и инспекцијске послове бр. 355-57/17-IV /02 од 25.04.2017. године
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе за трошкове управног спора

21.11.2017.

Предлог Одлуке о отпису и конвертовању дуга пореског обвезника субјекта приватизације Грађевинског предузећа „Мостоградња“а.д. Београд
Предлог Одлуке о отпису дуга пореског обвезника субјекта приватизације Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП а.д. Нови Сад
Предлог Решења о образовању Савета за безбедност општине Гаџин Хан
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан за осигурањe опреме
Предлог Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Гаџин Хан
Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији општине Гаџин Хан

09.11.2017.

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан
Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Основне школе „Витко и Света“ куповину шест таблета за награду ученицима за учешће на ликовном и литерарном конкурсу
Закључaк о овлашћењу и задужењу лица за проверу, контролу и верификацију утрошка горива код службених возила општинске управе опоштине Гаџин Хан

02.11.2017.

Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Скупштине општине Гаџин Хан, за претплату на „Сл.гласник“
Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Основне школе „Витко и Света“ за израду пројектне документације за адаптацију истуреног одељења у Доњем Душнику
Решењe о преусмеравању апропријацијe по захтеву Основне школе „Витко и Света“

25.10.2017.

Одлукa о расподели средстава за санацију штете од елементарних непогода на пољопривредном земљишту, стамбеним и економским објектима за 2016. и 2017. годину на територији општине Гаџин Хан
Периодични извештаји о реализацији Годишњег и Посебног програма ФК Гркиња, ФК Заплањац, ФК Моравац, ФК Марина Кутина, Елид и ПД „Трем 1810“

23.10.2017.

Изврештаји Комисије за процену штете од елементарних непогода за 2017-у годину, на подручју општине Гаџин Хан
Решење о усвајању Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Гаџин Хан за 2016. годину
Решење о увећању апропријација прихода буџета
Решење о увећању апропријација расхода буџета

18.10.2017.

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о инвестицијама у физичку имовину пољоприврдних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2017. годину
Решењe о формирању радне групе за израду Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за територију општине Гаџин Хан
Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Основне школе „Витко и Света“ истуреног одељења у Доњем Душнику

09.10.2017.

Закључак о повлачењу утврђеног предлога Решења Општинског већа о именовању директора ЈП Диркција за изградњу и комуналну делатност општине Гаџин Хан бр. 06-478/17-III од 03.10.2017. године
Решење о именовању ВД директора ЈП Диркција за изградњу и комуналну делатност општине Гаџин Хан
Предлог одлуке о додели Октобарске награде

05.10.2017.

Закључак о давању сагласности на нацрт Уговора о размени непокретности између општине Гаџин Хан и Предрага Костића из Гаџиног Хана
Решење по жалби Весне Живковић из Гаџиног Хана на решење Надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан бр.43-5 од 11. априла 2017. године
Закључак о именовању члана техничке комисије за проверу испуњености услова за пријем сеоских водовода

03.10.2017.

Решење о именовању директора ЈП Диркција за изградњу и комуналну делатност општине Гаџин Хан
Решење о образовању Савтодавно-стручног тела за добро управљање у општини Гаџин Хан

22.09.2017.

Решење о одобрењу посебног програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта Спортском савезу општине Гаџин Хан

05.09.2017.

Јавни позив за финансирање посебних програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2017. годину
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Месне заједнице Горњи Барбеш
Решења о усвајању периодичних извештаја о реализацији Годишњег и Посебног програма ФК Гркиња, ФК Марина Кутина, ФК Моравац , ФК Елид, ФК Заплањац и ПД „Трем 1810“ за II квартал 2017. године

25.08.2017.

Закључaк о потписивању Уговора о коришћењу средстава за уређење некатегорисаних путева и отресишта са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за пољопривредно земљиште, Београд
Решење по жалби Драгана Стојиљковића из Доњег Драговља на решење Центра за социјални рад Гаџин Хан

17.08.2017.

Решења о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Савеза друштва Рома Републике Србије

08.08.2017.

Одлукa о iнвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2017. годину
Zакључaк о потписивању сопразума о заједничкој изградњи шумског пута „Доњи Душник-Зеленика“, са ЈП „Србијашуме“Београд, Шумско газдинство „Ниш“ Ниш

03.08.2017.

Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о општинском већу општине Гаџин Хан
Предлог одлуке о изменама и допунама кадровског плана општинске управе општине Гаџин Хан за 2017. годину
Решење о образовању Комисије за појединачну процену опреме из уговора о купопродаји са ДОО „Заплањка“ у стечају, Доњи Душник

29.07.2017.

Предлог одлуке о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општини Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог одлуке о општем кућном реду у стамбеним и стамбено – пословним зградама на територији општине Гаџин Хан
Предлог решењa о давању сагласности на Извештај о раду ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан за 2016. годину
Предлог решења о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи – субвенција капитална инвестиција-канализациона и водоводна мрежа
Предлог решења о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о раду ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
Предлог решења о давању сагласности на Извештај о реализацији годишњег плана рада предшколске установе „Прва радост “Гаџин Хан за радну 2016/2017 годину
Предлог решења о давању сагласности на Годишњи план рада предшколске установе „Прва радост “Гаџин Хан за 2017/2018. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за период јануар-јун 2017. године

20.07.2017.

Решење по жалби Манчић Горана на решење ОУ – Службе за привреду и инспекцијске послове бр.355-(7-1)17-IV/02 од 27.06.2017. године
Решења о употреби текуће буxетске резерве по захтеву Црвеног Крста
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Предшколске установе Прва радост Гаџин Хан
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Предшколске установе Прва радост Гаџин Хан
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Предшколске установе Прва радост Гаџин Хан
Решење о отварању апропријације по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан
Решења о увећању апропријације по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан

14.07.2017.

Одлукa о усвајању годишњег програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја општине Гаџин Хан за 2017. годину
Закључaк о прихватању тржишне цене грађевинског земљишта у корист јавне својине, ради реализације главног пројекта Изградње спортских терена у Гаџином Хану

07.07.2017.

Измена и допуна Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2017. годину
Решење о употреби средстав текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе за ангажовање Координатора за безбедност и здравље на раду по пројекту „Реконструкција и енергетска санација објекта ОШ у Топоници

30.06.2017.

Oдлукa о прибављању непокретности, пословнe зграде у Гаџином Хану у ул. Милоша Обилића бр.1,са ситним инвентаром, земљиштем под и уз зграду и пословним простором на првом спрату зграде у јавну својину, односно о учешћу на лицитацијии
Закључак о закључењу Уговора са Митић Чедомиром из Гаџиног Хана, улица Четврти јули бр.2, ради прибављању непокретности за реализацију главног пројекта јавног паркиралишта општине Гаџин Хан

Доношење закључка о закључењу другог по реду Анекса уговора о додели новчаних средстава између општине Гаџин Хан и Екуменске хуманитарне организације, Нови Сад
Доношење закључка о давању сагласности на нацрт Споразума између општине Гаџин Хан и Томислава живковића из Горњег Барбеша

19.06.2017.

Одлука о прибављању непокретност у корист јавне својине општине Гаџин Хан, без накнаде а ради успостављања јединства власништва на објекту и грађевинском земљишту
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан

16.06.2017.

Решење о увећању апропријације расхода буџета
Решење о увећању апропријација прихода и примања буџета
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву МЗ Марина Кутина

05.06.2017.

Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП Дирекције Гаџин Хан
Предлог Одлуке о измени и допуни одлуке о финансијској подршци породици
Предлог Одлуке о изради измена и допуна просторног плана општине Гаџин Хан 2025

31.05.2017.

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2016. годину
Предлог измене и допуне Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Гаџин Хан
Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2016. годину
Предлог Решења о усвајању Финансијског извештаја за средства из општинског и републичког буџета за 2016. годину Центра за социјални рад Гаџин Хан
Предлог решења о усвајању Програма рада Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2017. годину
Усвајање процене вредности шумског земљишта судског вештака др Јован Стојковић

29.05.2017.

Предлог измене кадровског плана Општинске управе општине Гаџин Хан
Решење о формирању Комисије за мирно решење спора ради накнаде штете услед уједа од стране паса луталица
Решења о формирању Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Гаџин Хан
Закључак о потписивању предуговора о партнерству са Удружењем инвалида и социјално угрожених грађана општине Гаџин Хан у Доњем Душнику, ради реализације пројекта који се финансира преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије
Сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП Дирекцуја Гаџин Хан о избору најповољнијег понуђача и закључењу у говора о закупу пословног простора
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан ради вршења стручног надзора код пројекта „Реконструкција и енергетске санације ОШ „Витко и Света“
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан ради накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор запосленог због одласка у инвалидску пензију
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан ради исплате зараде за једног возача по уговору о делу
Решење по жалби Николе Пешића из Ниша на закључак ОУ Службе за буџет и финансије, Одсек за пореску администрацију, бр.439-1/009/16-IV/01-од 03.02.2017. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег и посебног програма ФК „Гркиња“, ФК „Марина Кутина“, ФК „Моравац“, ФК „Елид“, ФК „Заплањац“ и ПД „Трем 1810“

10.05.2017.

Доношење Решења по жалби Андријане Илић из Гаџиног Хана изјављене против решења Центра за социјални рад Гаџин Хан бр. 553-732/16- 02 од 03.11.2016. године
Доношење Решења по жалби Горице Милошевић из Топонице изјављене против решења Центра за социјални рад Гаџин Хан бр. 553-741/16- 02 од 03.11.2016. године
Доношење Одлуке о обезбеђењу аутобуса за превоз пољопривредника са територије општине Гаџин Хан на Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду дана 14.05.2017. године
Доношење одлуке о уступању котејнера и канти за смеће власништва општинске управе општине Гаџин Хан, ЈП „Дирекција за изградњу и комуналну делатност“ Гаџин Хан
Доношење решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан ради исплате накнаде аутобуског превоза за посету Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду дана 14.05.2017.године

28.04.2017.

Доношење Закључка о закључивању споразума о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017. годину са НСЗ, филијала Ниш
Доношење Закључка о закључивању уговора о пружању услуга у области социјалне заштите – помоћ у кући, са Удружењем инвалида и социјално угрожених грађана општине Гаџин Хан у Доњем Душнику

20.04.2017.

Одлукa о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Главног пројекта изградње отворених спортских терена у Гаџином Хану
Усвајање периодичног Извештаја о извршењу буџета општине Гаџин Хан за период јануар – март 2017. године
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан ради исплате накнаде за привремено повремене послове лица ангажованих на попису и озакоњењу незаконити изграђених објеката
Доношење решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан, ради исплатае зараде возача и накнаде лекара специјалисте за март и април 2017. године

06.04.2017.

Одлукa о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације главног пројекта јавног паркиралишта општине Гаџин Хан
Закључак о упућивању јавног позива за подношење понуда за пружање услуга у области социјалне заштите на територији општине Гаџин Хан
Решење о формирању Комисије за оцену понуда пружаоца услуга у области социјалне заштите
Одлука о продаји коришћених путничких аутомобила
Одлука о регресу за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) на територији општине Гаџин Хан
Одлука о инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2017. годину
Одлука о формирању Комисије за спровођење Програма мера пољопривредне политике и политике руралног развоја
Одлука о одбијању захтева за употребу средстава текуће буџетске резерве захтеву ОШ „Витко и Света“ Гаџин Хан ради куповине пречишћивача

31.03.2017.

Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Гаџин Хан

23.03.2017.

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, ради ангажовања Координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и фази пројектовањаРешење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Туристичке организације Гаџин Хан ради плаћања таксе за упис у регистар Привредног судаРешење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Туристичке организације Гаџин Хан ради куповине тенди за организацију манифестација

10.03.2017.

Предлог одлуке Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог Одлуке о ангажовању екстерног ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Гаџин Хан за 2016. годину
Предлог одлуке о допуни Одлуке о правима у социјалној заштити општине Гаџин Хан
Предлог одлуке о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације за 2016. годину
Предлог одлуке о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације за 2017. годину
Предлог Решења о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за период јануар-децембар за 2016. годинуДокумента везана за извршење буџетаРешење о давању сагласности на Извештај о раду Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2016. годинуПредлог решења о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2017. годинуСтратегија за управљање ризиком и процену ризика у Служби за буџет, финансије и пореску управуСтратегија за управљање ризиком и процену ризика у Служби запривреду и инспекцијске пословеСтратегија за управљање ризиком и процену ризика у Служби за друштвене делатности, имовинско-правне послове и општу управуРешење по жалби Станише Денића из Топонице изјављене против решења Центра за социјални рад Гаџин Хан бр. 553-728/16- 02 од 28.11.2016. године
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Скупштине општине Гаџин Хан, за исплату солидарне помоћи због смрти члана уже породице
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за обавезе исплате накнаде за рад и превоза за период јануар-март 2017.год., пописивачима незаконито изграђених објеката на територији општине Гаџин Хан

02.03.2017.

Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Гаџин Хан за 2017. годину
Решења о одобрењу гогишњег програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта
Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за запослене, изабрана и постављена лица у општини Гаџин Хан

22.02.2017.

Предлог програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2017.год
Закључак о закључењу уговора о правима и обавезама канцеларије за управљање јавним улагањима и општине Гаџин Хан у реализацији пројекта реконструкције и енергетске санације објекта ОШ „Витко и Света“ у Топоници
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за стручни надзор за контролу Радова на доградњи, реконструкцији и енергетској санацији зграде општине
Решење о формирање Комисије за процену штете од елементарне непогоде на подручју општине Гаџин Хан за 2017. годину
Решење по жалби Милорада Јанковића из Топонице изјављеној против решења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове-грађевинско-комуналног инспектора бр. 355-968/16-IV/02 од 05.02.2016. годинеРешење по жалби ЈП „Дирекција за изградњу и комуналну делатност“ у Гаџином Хану изјављеној против решења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове-грађевинско-комуналног инспектора бр. 355-138/16-IV/02 од 13.07.2016. године

09.02.2017.

Решења о формирању комисије за спровођење јавног надметања –лицитације ради продаје власничког удела општине Гаџин Хан у друштву са ограниченом одговорношћу „Ветеринарска станица“ Гаџин Хан

01.02.2017.

Закључак о закључењу Споразума о сарадњи и Уговора о додели новчаних средстава општине Гаџин Хан са Екуменском хуманитарном орагнизацијом из Новога Сада
Покретање поступка о расписивању јавног позива за финансирање годишњих и посебних програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2017. годину

19.01.2017.

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Гаџин Хан
Правилник о категоризацији спортских организација
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за набавку софтвера ЗУП-а
Решење о образовању Савета за запошљавање на територији општине Гаџин Хан

13.01.2017.

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Туристичке организације општине Гаџин Хан за плаћање судске таксе код Привредног суда

10.01.2017.

Oдлукa о употреби средстава сталне буџетске резерве, по захтеву Штаба за ванредне ситуације општине Гаџин Хан, за ангажовање једне машине – утоваривача са максималном ширином корпе до 3м, ради пробијања снежних нанаоса, рашчишћавања и проширења путева

28.12.2016.

Закључак о давању сагласности на нацрт споразума о вансудском поравнању између општине Гаџин Хан и Предрага Костића из Гаџиног Хана, ради размене непокретности
Закључак о закључењу анекса уговора о додели новчаних средстава између општине Гаџин Хан и Екуменске хуманитарне организације, Нови Сад бр. 400-160/16-I од 17.03.2016. године
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан, за исплату трошкова зараде за новембар 2016. године
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан, за исплату дела пореза на јубиларну награду запосленог
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан, за исплату дела зараде запослених за новембар 2016. године
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан, за финансирање зараде доктора медицине за новембар 2016. године
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан, за финансирање зараде 2 хигијеничара за новембар 2016. годинеОдлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан, за финансирање зараде 2 хигијеничара за октобар 2016. године
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан, за финансирање зараде специјалисте радиологије за новембар 2016. године
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Центра за социјални рад Гаџин Хан за исплату јубиларне награде за 20 година рада радника на техничким и административним пословима

16.12.2016.

ПРЕДЛОГ Кадровског плана општинске управе општине Гаџин Хан
ПРЕДЛОГ Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Гаџин Хан
ПРЕДЛОГ решења о давању сагласности на Финансијски план Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2017.год
Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан
Oдлукa о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Туристичке организације општине Гаџин Хан
Oдлукa о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Туристичке организације општине Гаџин Хан, за исплату трошкова превоза
Oдлукa о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за исплату трошкова субвенције за набавку пољопривредне механизације

13.12.2016.

Предлог Решења о усвајању извештаја о извршењу Одлуке о буџету и финансијских планова директних корисника буџета општине Гаџин Хан за период од 01.01.2016 године до 30.09.2016.године
Финансијски планови
ПРЕДЛОГ Одлуке o буџету општине Гаџин Хан за 2017.годину
ПРЕДЛОГ Локалног акционог плана запошљавања за 2017.годину
ПРЕДЛОГ Решења о формирању Комисије за социјално становање у заштићеним условима
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Програм пословања за 2017.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи-субенција-капитална инвестиција –опрема ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин ХанПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи-субенција-капитална инвестиција-канализациона и водоводна мрежа ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи-субенција-водоснабдевање ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи-субенција-одржавање чистоће на површинама јавне намене и управљање комуналним отпадом ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи-субенција-мешовите пијаце у Гаџином Хану ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена рада механизације и опреме ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена рада радника на пословима зимског одржавања локалних путева и улица ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена рада радника ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “;
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена рада механизације и опреме ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о утврђивању цена услуга одржавања јавне расвете ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена одржавања чистоће , зеленила , гробља , локалних и некатегорисаних путева ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Статут ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на измену Статута Туристичке организације Гаџин Хан
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о раду ЈП Дирекција Гаџин Хан

06.12.2016.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за потребе израде ПДР „Југ“ у Гаџином Хану
Закључак о изради урбанистичког пројекта за водоснабдевање ромског насеља у Доњем Драговљу, махала Росуља

01.12.2016.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за потребе пројекта „Биљем до самозапошљавања“

25.11.2016.

Решење о образовању жалбене комисије у општини Гаџин Хан
Закључак Општинског већа по захтеву Пејче Митића из Личја за отуђење приплодне јунице
Решење Општинског већа о потписивању анекса уговора о додели приплодне јунице са Жикицом Стојановићем из Дуката

23.11.2016.

Предлог Одлуке о општинској управи општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Гаџин Хан
Предлог Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Гаџин ХанПредлог Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовинуПредлог Одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у у општини Гаџин ХанПредлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра и објављивању просечних цена осталих врста непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Гаџин Хан

01.11.2016.

Oдлукa о употреби средстава текуће буџетске резерве, по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан, за пројектну документацију пројекта енергетска санација објекта
Oдлукa о употреби средстава текуће буџетске резерве, по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за потребе пројекта „Изградња монтажних кућа у Горњем Барбешу за интерно расељена лица“ ради набавке хидрофорске посуде и регулатора воденог притиска
Oдлукa о употреби средстава текуће буџетске резерве, Скупштини општине Гаџин Хан измирење обавеза објављивања тендера и информативних огласа
Rешењe о увећању апропријације по пројекту- Економско оснаживање и побољшање услова становања интерно расељених лица

25.10.2016.

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“за трошкове превоза КУДа у Бјељину, Сарајево, Вишеград и назад

20.10.2016.

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Савеза друштва Рома Републике Србије, ради помоћи у организовању 31. смотре културних достигнућа Рома РС

10.10.2016.

Предлог Одлуке о додељивaњу Октобарске нагараде
Решења о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Спортског савеза општине Гаџин Хан за реализацију програма „Школа фудбала-Заплањски петлићи“
Одлука о образовању Комисије за спровођење Програма мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2016.год

30.09.2016.

Предлог Плана заштите од пожара за подручје локалне самоуправе општине Гаџин Хан
Предлог плана
Одлука о регресу за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) на територији општине Гаџин Хан за 2016.годину
Одлука о инвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2016. годину
Предлог измена Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2016. годину

02.09.2016.

Предлог одлуке о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2016.годину
Предлог Одлуке о промени оснивачког акта ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о изменама одлуке о образовању штаба за ванредне ситуације за територију општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан о доношењу Прорграма коришћења буџетске помоћи –субвенција –улична расветаПредлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан о измени и допуни Програма коришћења буџетске помоћи –субвенција-капитална инвестиција-опремаПредлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан о измени и допуни Програма коришћења буџетске помоћи –субвенција-капитална инвестиција-канализациона мрежаПредлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан о измени Програма пословања ЈП дирекција Гаџин Хан за 2016.годПредлог Решења о допуни решења о именовању Комисије за планове Скупштине општине Гаџин ХанЗакључак о потписивању уговора о суфинансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности у 2016.год. „Доградња, реконструкција и енергетска санација пословног објекта општине Гаџин Хан“ Милоша Обилића бб, Гаџин Хан

26.08.2016.

Предлог решења о усвајању извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за период 01.01.2016.-30.06.2016. године
Извештај о извршењу финансијских планова за период јануар-јун 2016:године Скупшртине општине, Председника општине, Општинског већа, Општинског јавног правобраниоца и Општинске управе
Закључак о утврђивању Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Гаџин Хан за 2016.годину
Решење о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан у Гаџином Хану о издавању у закуп непокретности
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за потребе пројекта „Изградња монтажних кућа у Горњем Барбешу за интерно расељена лица
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за исплату дела трошкова израде Плана заштите од пожара ЈЛС

05.08.2016.

Извештај Комисије за процену штете од елементарне непогоде на пољопривредном земљишту, стамбеним и економским објектима и инфраструктури- појаве града јула 2016.год. у општини Гаџин Хан
Извештај Комисије за процену штете од елементарне непогоде –снег и олуја, јануара 2016.год. на пластеницима у Горњем Драговљу, власника Добруне Пешић и Слободана Станковића у Мариној Кутини
Решење о увећању апропријације по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за спровођењње јавног рада – Формирање електронске базе података
решења о употреби текуће буџетске резерве у износу од 420.000,00 дин., по захтеву

Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Народне библиотеке Гаџин Хан, за трошкове демонтаже старог димњака и израду и монтажу новог
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Народне библиотеке Гаџин Хан, за трошкове набавке материјала спорт-лопте за фудбалске манифестације у општини Гаџин Хан
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Удружења инвалида и социјално угрожених грађана општине Гаџин Хан, на основу предуговора о суфинансирању пројекта „ Помоћ у кући у сеоским домаћинствима“
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан, за истплату трошкова израде катастарско топографског плана

20.07.2016.

Закључак о ревитализацији пољских путева на подручју Општине Гаџин Хан у 2016.години
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Гаџин Хан за 2016. годину
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за отплату трошкова камате домаћим пословним банкама
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за исплату трошкова достављања позива за изборе одборника Скупштине Гаџин Хан, априла 2016.године
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за истплату трошкова израде годишњег Извештаја о уматиченим грлима

06.07.2016.

Закључак о потписивањуи Уговора о коришћењу средстава за уређење (ревитализацију) пољских путева са Министарством пољопривреде и заштите животне средине – Управа за пољопривредно земљиште, Београд

17.06.2016.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан, за дезинсекцију просторија у којима су смештене животиње и третирање животиња против кожних паразита ради спречавања и сузбијања болести „nodularni dermatitis“

16.06.2016.

Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе Гаџин Хан, за набавку пречистача отпадних вода за кућице избеглих лица у Горњем Барбешу
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан , за трошкове превоза за 2 ангажована лица по уговору за јавни рад
Решење о употреби текуће буџетске резерве предшколској устанаови „Прва радост“ Гаџин Хан, за исплату недостајућег дела јубиларне отпремнине
Решење о употреби текуће буџетске резерве Црвеном крсту за исплату рачуна за електричну енергију у згради старог СУП-а у Гаџином Хану
Решење о употреби текуће буџетске резерве Туристичкој организацији Гаџин Хан, ради исплате награда поводом манифестације „Заплањски залогај“
Решење о отварању и увећану апропријације код Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ по јавном раду „Ревизија књижног фонда“
Решење по жалби Милана Милановића из Равне Дубраве против закључка о дозволи извршења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове – број:355-727/10-IV/02 од 25.12.2015. годинеРешење по жалби Ђорђа Павловића из Ниша, ул. Жарка Ђурића бр.11 против решења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове број:355-57/16-IV/02 од 29.03.2016. године

30.05.2016.

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2015.годину
Одлука о закључењу Уговора о продаји непокретности-земљишта на кп.6190/4 Вестеда доо Ниш
Решење о увећању апропријације по пројекту- Унапређење функционисања ЛПА и наплата пореза у Гаџином Хану