opstina

Надлежност Скупштине општине

Скупштина општине, у складу са законом:

 • доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
 • доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
 • утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
 • подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
 • доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
 • доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 • доноси прописе и друге опште акте;
 • расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 • оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
 • именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
 • бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 • поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
 • бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
 • утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
 • утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 • доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 • прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 • даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 • оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
 • даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 • разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
 • одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
 • информише јавност о свом раду;
 • покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
 • даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
 • разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;
 • разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у Општини;
 • усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
 • доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
 • обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.