Славиша Ивковић, председник Скупштине општине

Рођен је 12. маја 1974. године у Доњем Душнику. Завршио средњу трговинску школу у Нишу. Дугогодишње искуство на грађевинским и пољопривредним пословима. Члан општинског већа у два мандата у општини Гаџин Хан. Ресорно је био задужен за : заштиту, коришћење и уређење пољопривредног земљишта и све послове везане за развој и унапређење пољопривредног земљишта; развој задругарства и удружења грађана; унапређење угоститељства, занатства и трговине. Ожењен је и отац двоје деце.

Надлежности председника Скупштине

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и Статутом општине.

Председник Скупштине бира се из реда одборника, на време од четри године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника Скупштине општине.

Кандидата за председника Скупштине општине може предложити најмање 1/3 од укупног броја одборника.

Председник Скупштине може бити разрешен и пре истека времена на које је изабран, на исти начин на који је биран.

Предлог за разрешење председника Скупштине може предложити најмање 1/3 од укупног броја одборника.

Председник Скупштине може бити разрешен и у случају оставке, што Скупштина само констатује без расправе.

Милош Гроздановић, заменик председника Скупштине општине

Рођен је 25. јуна 1981. године у Нишу. Основну школу је завршио у Доњем Душнику, а средњу ветеринарску школу у Лесковцу, по занимању је ветеринарски техничар. Од 2001. године запослен је у Ветеринарској станици Гаџин Хан и обавља послове теренског ветеринара. Поред ветерине бави се и пољопривредом. Одборник је у Скупштини општине Гаџин Хан у три мандата 2012, 2016 и 2020 године. Ожењен је и отац двоје деце. Са породицом живи у Великом Вртопу.

Надлежности заменика Председника Скупштине

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају одсутности, спречености да обавља своју дужност или на основу посебног овлашћења.

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.

 MilosMitic

Милош Митић , секретар Скупштине општине

Рођен је 5.јануара 1959. године. Дипломирани је правник из Великог Крчимира. Од 1. јануара 1985 године радио је у РО „Монтер“Ниш, ДП „Монтер-Металмонт“ и ДП „Монтер – Термомонт“ на пословима Секретара предузећа а касније и на месту директора за опште, правне и кадровске послове.
Ожењен је и отац двоје деце.

Надлежности секретара Скупштине

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стучних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретара Скупштине поставља Скупштина општине, на предлог председника Скупштине, на четри године и може бити поново постављен.

За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године. Скупштина општине може, на образложени предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.