Марија Цветковић , председник Скупштине општине

Марија Цветковић из Топонице, општина Гаџин Хан, рођена 23.08.1979, средњу економску школу завршила у Нишу, дипломирала на економском факултету у Нишу, мастер студије  завршила на економском факултету у Нишу, дипломирала и на техничком факултету у Бору- Београдског  универзитета на смеру индустријски менаџмент .  2013. године уписала   се за стицање професионалног звања јавног рачуновође у  Савезу рачуновођа и ревизора Србије-Београд. Од 2011. године ради у општини Гаџин Хан на пословима саветника и менаџера на изради пројеката, исте године била је члан управног одбора Народне библиотеке Бранко Миљковић у Гаџином Хану,  2012. године постављена  за члана општинског већа.  Као члан општинског већа има искуства у многим пословима који су везани за локалну самоуправу (финансије, пољопривреда,  локални економски развој, пројекти – који су финансирани из домаћих и иностраних фондова, комуникација са министарствима, припремање извештаја…). 2014. године добила сертификат за локални економски развој од стране Америчког амбасадора, министарства за државну управу и локалну самоуправу, сталне конференције градова и општина и директора УСАИД.  У марту 2017. године постављена  на  функцији председника скупштине у општини Гаџин Хан. Јуна 2017 године завршава обуку за добро управљање у општинама где јој диплому уручује европски прогрес у сарадњи са Владом Швајцарске и Владом Републике Србије. Од марта 2019. године обавља функцију председника општине Гаџин Хан. Учесник многих семинара, обука, научних скупова, добитница многих сертификата. Познавање рада на рачунару, говори енглески и руски језик.  Приватно се бави књиговодством. Удата, мајка двоје деце.

Надлежности председника Скупштине

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и Статутом општине.

Председник Скупштине бира се из реда одборника, на време од четри године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника Скупштине општине.

Кандидата за председника Скупштине општине може предложити најмање 1/3 од укупног броја одборника.

Председник Скупштине може бити разрешен и пре истека времена на које је изабран, на исти начин на који је биран.

Предлог за разрешење председника Скупштине може предложити најмање 1/3 од укупног броја одборника.

Председник Скупштине може бити разрешен и у случају оставке, што Скупштина само констатује без расправе.

Славиша Ивковић, заменик председника Скупштине општине

Рођен је 12. маја 1974. године у Доњем Душнику. Завршио средњу трговинску школу у Нишу. Дугогодишње искуство на грађевинским и пољопривредним пословима. Члан општинског већа у два мандата у општини Гаџин Хан. Ожењен, отац двоје деце.

Ресорно је задужен за : заштиту, коришћење и уређење пољопривредног земљишта и све послове везане за развој и унапређење пољопривредног земљишта; развој задругарства и удружења грађана; унапређење угоститељства, занатства и трговине.

Надлежности заменика Председника Скупштине

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају одсутности, спречености да обавља своју дужност или на основу посебног овлашћења.

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.

 MilosMitic

Милош Митић , секретар Скупштине општине

Рођен је 5.јануара 1959. године. Дипломирани је правник из Великог Крчимира. Од 1. јануара 1985 године радио је у РО „Монтер“Ниш, ДП „Монтер-Металмонт“ и ДП „Монтер – Термомонт“ на пословима Секретара предузећа а касније и на месту директора за опште, правне и кадровске послове.
Ожењен је и отац двоје деце.

Надлежности секретара Скупштине

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стучних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретара Скупштине поставља Скупштина општине, на предлог председника Скупштине, на четри године и може бити поново постављен.

За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године. Скупштина општине може, на образложени предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.