Архиве аутора: info

Одржана јавна расправа о нацрту Локалног акционог плана запошљавања Општине Гаџин Хан за период од 2021. до 2023. године

У  складу са законском обавезом и јавним позивом од 01. априла 2021. године, у Скупштинској сали општине Гаџин Хан, одржана је 21.04.2021. године јавна расправа о нацрту Локалног акционог плана запошљавања Општине Гаџин Хан за период од 2021. до 2023. године са почетком у 10:00 часова. На јавној расправи су учествовали грађани са територије Општине Гаџин Хан, запослени у ОУ Гаџин Хан, представници институција и чланови Радне групе за израду ЛАПЗ-а.

Учешће у јавној расправи су узели и представници Националне службе за запошљавање, Тамара Милошевић начелница Одељења за додатно образовање и обуке.

Јавна расправа о нацрту првог ребаланса буџета општине Гаџин Хан за 2021. годину

У уторак 25. маја 2021. године са почетком у 10 часова у сали Скупштине општине Гаџин Хан биће одржана јавна расправа о нацрту Одлуке првог ребаланса буџета општине Гаџин Хан за 2021. годину.

Нацрт одлуке првог ребаланса буџета општине Гаџин Хан и образложење истог можете преузети на следећим линковима

Јавни конкурс за доделу буџетских средстава за финансиранје и суфинансиранје програма и пројекта Удружења грађана, Цркава и верских заједница за 2021. годину

Комисија за расподелу средстава  удружењима грађана,црквама и верским организацијама Општинске  управе Гаџин Хан, на основу Члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ број 51/2009 и 99/2011-др.закони), Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за 2021.годину („Сл. лист Града Ниша“ бр. 112/18), Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројекта која реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Гаџин Хан броj 06-400-678/18-III од 27.12.2018.године Правилникa o измени и допуни Првилника о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине Гаџин Хан за финансирање и суфинансирање пројеката – програма рада удружења број 110-120/19 од 08.03.2019. године и бр. 06-400-276/19-III од 03.05.2019.године, расписује Јавни конкурс за доделу буџетских средстава за финансиранје и суфинансиранје програма и пројекта Удружења грађана, Цркава и верских заједница за 2021. годину

Сву потребну документацију по овом Јавном конкурсу можете преузети на следећим линковима:

ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

ЈАВНИ КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА 2021. ГОДИНУ

Заказана осма седница Скупштине општине Гаџин Хан

За четвртак 29. април 2021. године, са почетком у 10 часова у Народној библиотеци „Бранко Миљковић„ у Гаџином Хану заказана је осма седница Скупштине општине Гаџин Хан.

Д н е в н и  р е д:

1.Разматрање и доношење Локалног акционог плана запошљавања за општину Гаџин Хан за 2021.-годину (2021-2023);

2.Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Стратегије за унапређивање предшколског васпитања и образовања општине Гаџин Хан за период 2021-2025;

3.Разматрање и доношење Одлуке о изменама и допунама одлуке о месној самоуправи;

4.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2021.годину;

5.Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на финансијски план Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2021.годину;

6.Разматрање и доношење Решења о  допуни Решења о именовању Надзорног одбора Народне библиотеке „Бранко Миљковић“Гаџин Хан.

7. Одборничка питања и иницијативе

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                Марија Цветковић

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

На основу члана 79. ,101. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон и 95/2018-др. закон 21), члана 11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 95/16) и члана 31. Одлуке о Општинској управи општине Гаџин Хан („Службени лист града Ниша, бр. 137/2016), Општинскa управa општине Гаџин Хан оглашава,

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

I Орган у коме се радна места попуњавају: Општинска управа општине Гаџин Ханг – Служба за друштвене делатности, имовинско правне послове и општу управу, Гаџин Хан, ул. Милоша Обилића 42.

II Раднo местo која се попуњава:

1. ИТ администратор

   Звање: Самостални саветник  – 1 извршилац

А) Услови:

– стечено високо образовање из научне области инфoрмaтикe на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,

– положен државни стручни испит,

– најмање пет година радног искуства у струци.

     Б) Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин

     провере: познавањеЗакона о запосленима у аутономним покрајинама и јединици локалне самоуправе-

    усмено и способности: креирање и одржавање базе података, пројектовање и администрирање рачунске мреже, познавање рада OFFICE ALATI, познавање основа рачунарских мрежа-практично.

 III Место рада и трајање радног односа: Општинска управа општине Гаџин Хан, Милоша Обилића 42, Гаџин Хан, радни однос се заснива на неодређено време.

IV Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Потписана пријава на конкурс садржи биографију учесника уз коју прилаже доказе о одговарајућој стручној спреми: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; доказе о радном искуству у струци (потврда, решење и други акт из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; уверење МУП-Полицијске управе да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци-издато након објављивања јавног конкурса; оригинал или оверена фотокопија исправе да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа; оригинал уверења о општој здравственој способности не старијег од шест месеци и друге доказе о испуњавању прописаних услова за рад на радном месту које се попуњава, као и контакт телефон, а по могућности и интернет адресу.

V Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 15 дана од дана оглашавања, почиње да тече од 14. априла 2021. године и истиче 28. априла 2021. године.

    VI  Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Никола Гроздановић, контакт телефон 018/850-112 и или 061/ 625 9382

VII  Датум оглашавања: Обавештење о расписаном јавном конкурсу објављује се 13. априла 2021. године у дневном листу „Вечерње новости“, који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

VIII Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: Општинска управа општине Гаџин Хан, ул. Милоша Обилића 42, 18240 Гаџин Хан, са назнаком „За јавни конкурс“.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће проверене од стране конкурсне комисије у просторијама Општинске управе општине Гаџин Хан, ул. Милоша Обилића 42, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији у општини или код јавног бележника, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује начелник Општинске управе.

Овај конкурс објавити на web страници Општине Гаџин Хан.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ                                                                                         Љиљана Петровић, дипл.правник