Архиве аутора: info

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе у попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године

Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству инструктора да у периоду од 24. јуна(од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода,www.стат.гов.рс или попис2022.стат.гов.рс.

Општи услови које кандидат треба да испуни:

 • држављанство Републике Србије;
 • пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
 • најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
 • стечено најмање четворогодишње средње образовање;
 • да кандидат није осуђиван, да против њега није покренута истрага нити се против њега води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:

 • познавање рада на рачунару (МС Оффице, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;
 • могућност коришћења сопственог рачунара и приступ интернету током периода ангажовања.

Детаљније информације о задацима инструктора и процедурама за избор кандидата доступне су на сајтовима Завода.

Заказана 18. седница Скупштине општине Гаџин Хан

За уторак 28. јун 2022.године, са почетком у 10 часова у Народној библиотеци „Бранко Миљковић „Гаџин Хан заказана је осамнаеста седница Скупштине општине Гаџин Хан

Д н е в н и  р е д:

1. Разматрање и доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2021.годину;

2. Разматрање и доношење Одлуке о  доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Гаџин Хан за 2022 годину;

3. Разматрање и доношење Одлуке о приступању промени Статута општине Гаџин Хан;

4. Разматрање и доношење измене и допуне Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројектa за  изградњу рекреативних садржаја поред кеја на Кутинској реци у Гаџином Хану;

5. Разматрање и доношење Одлуке о  допуни Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројекта постројења отпадних вода насељених места Гркиња, Марина Кутина, Гаџин Хан и Тасковићи ;

6.  Одборничка питања и иницијативе.

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                Марија Цветковић

VIII Видовдански сабор на Сувој планини 2022

У суботу 25. и недељу 26. јуна 2022. године, одржаће се осми традиционални Видовдански сабор на Сувој планини. Ова манифестација одржава се као и до сада на месту званом „Три локве“ на Сувој планини на 1350 метара надморске висине.

Циљ манифестације је промоција туристичких потенцијала Заплања и Суве планине.

Из правца Општине Гаџин Хан до „Три Локве“ долази се кроз село Мали Крчимир а од самог села води макадамски пут у дужини од 9 км по коме се може возити једино теренским возилом.

Очекује се велики број посетиоца а организатор се побринуо за богат садржај такмичарско-забавног карактера.

Биће одржан VIII СУВОПЛАНИНСКИ ХАЈДУК-ВИШЕБОЈ а за најбоље такмичаре обезбеђене су вредне награде.

Овде можете преузети упутство за долазак из правца Лесковца

или Ниша

Организатор манифестације је Туристичка организација општине Гаџин Хан а помоћ у организацији пружају и општина Гаџин Хан, Сафари клуб „Ниш“, ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“ и Народна Библиотека „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан.

За све ближе информације о можете се обратити Туристичкој организацији општине Гаџин Хан на тел 062/106 20 91 или е-маил: turisticka@gadzinhan.rs

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

1.  Водитељ случаја у Центру за социјални рад – социјални радник, 1 извршилац на неодређено време, ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места.

Опис послова за наведено радна место утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних места  Центра за социјални рад Гаџин Хан

     Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавајуи следеће услове:

-стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

– на студијама првог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и високо образовање у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и радним искуством на тим пословима стеченим до дана ступања на снагу ове уредбе – социјални радник, изузетно на мастер академским студијама – мастер социјални радник.

 – најмање једна година радног искуства на основним стручним пословима у социјалној заштити, у складу са прописима којима се уређује област социјалне заштите.

Уз пријаву својеручно потписану са кратком биографијом, адресом  e-mail адресом и контакт телефоном, кандидати у затвореној коверти подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи одговарајућег профила;
 • оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених;
 • оверену фотокопију Извода из матичне књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме);
 • оверену фотокопију Уверења о држевљанству;
 • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни однос.

    Кандидати који исиспуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси директор.

     Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од највише 15 дана од дана завршетка огласа.

   Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран је дужан да достави:

 • уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак ( уверење издаје суд) не старије од 6 месеци.
 • Уверење о (не) кажњавању ( уверење издаје полицијска управа)не старије од 6 месеци.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду податакао личности у сврху избора у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и интернет страници ОПШТИНЕ Гаџин Хан (www.gadzinhan.rs).

Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу: Милоша Обилића бб, Гаџин Хан, или доставити лично у Центру за социјални рад Гаџин Хан, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас. 

   Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

   Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.

У Гаџином Хану дана 15.06.2022. године

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГАЏИН ХАН

Зоран Тодоровић

Обавештење о сузбијању ларви комараца на територији општине Гаџин Хан

Обавештавају се грађани да ће 15. и 16. јуна 2022. године, уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће ЕКО САН ПЛУС почети третман сузбијања ларви комараца на територији локалне самоуправе.

Радови ће се изводити у периоду од 09 до 18 h.
Планирано је да радови трају 2 дана.

Обавештење