Општинско Веће

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и 5 чланова Општинског већа. Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији. Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.

Чланови Већа

Никола Гроздановић

Рођен је 16. маја 1993. године у Нишу. Завршио основну школу „Витко и Света“ у Личју, средњу Електротехничку школу у Нишу, смер администратор рачунарских мрежа. Дипломирао је на Високој техничкој школи у Нишу, смер савремене рачунарске технологије. Тренутно је на мастер студијама. Са породицом живи у Малом Вртопу.

Ресорно је задужен за

Александар Ђорђевић

Рођен је 05. априла 1990. године у Нишу. Завршио је основну школу „Витко и Света“ у Гаџином Хану, средњу Електротехничку школу у Нишу, смер електротехничар електронике. Апсолвент је на Природном Математичком факултету у Нишу, на смеру географија. Од 2019. године ради на пословима ИТ администратора у Општинској управи општине Гаџин Хан. Са породицом живи у Гаџином Хану.

 

Ресорно је задужен за

Душан Игњатовић 

Рођен 06.11.1981. године и Нишу. Завршио је средњу економску школу, 4. степен смер финансијски техничар. Запослен у ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан. Учествовао у раду Фонда за развој пољопривреде општине Гаџин Хан, формирању и раду Спортског савеза општине Гаџин Хан и ФК „Елид“ Доњи Душник, у управним и надзорним одборима школе и предшколске установе. Са супругом и двоје деце живи у Доњем Душнику.


 

Иван Ђорђевић

Рођен 22.04.1977. године у Нишу. Основну школу завршио у Горњем Барбешу. Завршио средњу техничку школу смер – саобраћајни техничар IV степен у Нишу. Био одборник у Скупштини општине Гаџин Хан и члан Општинског већа општине Гаџин Хан у више мандата. Ожењен је, отац двоје деце. Са породицом живи у Горњем Барбешу.

 

Надлежности општинског Већа
Општинско веће:

 • предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 • врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
 • поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 •  информише јавност о свом раду;
 • доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
 • врши друге послове које утврди Скупштина општине.