Надлежности Општинске управе:

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, образује се Општинска управа.

Општинска управа:

 • припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
 • извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
 • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
 • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
 • обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
 • доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

Општинском управом руководи начелник.
За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.
Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник.
Руководиоце организационих јединица у управи распоређује  начелник Општинске управе.

Лица која су овлашћена за вођење поступка и доношење решења у управном поступку су:

      Дејан Гроздановић, инспектор канцеларијске контроле, послови утврђивања пореских и других обавеза;

      Мирјана Петровић, просветни инспектор;

     Александар Ранђеловић, имовинско правни послови, послови јавне набавке и  управљање људским ресурсима

Лица овлашћена за предузимање радњи у управном поступку пре доношења решења су:

 • Тони Станковић, послови обједињене процедуре, озакоњења објеката, грађевинарства, урбанизма, просторног планирања, комунално-стамбени послови и послови планирања и припреме одбране;
 • Гордана Јанаћковић, послови ликвидатуре у области друштвене бриге о деци, борачко-инвалидске заштите, породиљских права и дечијег додатка;
 • Славица Ранђеловић, послови бирачког списка, борачко-инвалидске заштите, послови управљања људским ресурсима, и послови радних односа запослених;
 • Сузана Савић, матичар;
 • Мирослав Крстић, послови приватног предузетништва, саобраћаја и послови планирања и припреме одбране;

Лице овлашћено за заштиту o података личноси у Општинској управи Гаџин Хан је

 • Мирјана Петровић контакт: тел.018/850-106, 062/ 667455 е-маил:jn.gadzinhan@gmail.com