Начелник општинске управе:

Александар Ранђеловић

Рођен 17.04.1985. године у Нишу. Завршио средњу електротехничку школу „Никола Тесла“ у Нишу. Након тога је завршио Правни факултет Универзитета у Нишу чиме је стекао звање дипломирани правник.

Био је запослен у привредном друштву „АГХ Инжињеринг & Маркетинг“ доо Гаџин Хан на месту правника-референта правних послова, где је од 2013. године обављао послове руководиоца службе за опште и правне послове. Од 2017. године је запослен у општини Гаџин Хан, општинској управи.

Живи са супругом и двоје деце у Тасковићима.

Надлежности Општинске управе:

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, образује се Општинска управа.

Општинска управа:

 • припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
 • извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
 • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
 • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
 • обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
 • доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

Општинском управом руководи начелник.
За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.
Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник.
Руководиоце организационих јединица у управи распоређује  начелник Општинске управе.

Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:

 • Александар Ранђеловић, начелник општинске управе;
 • Дајана Аранђеловић Ђурђевић,  грађевински инспектор и комунални инспектор;
 • Миљана Пешић, инспектор заштите животне средине, комунални инспектор и послови за ванредне ситуације;
 • Дејан Гроздановић, инспектор канцеларијске контроле, послови утврђивања пореских и других обавеза и послови припреме буџета;
 • Мирјана Петровић, руководилац Службе за буџет, финансије и пореску администрацију;
 • Милан Ђорђевић, руководилац Службе за привреду и инспекцијске послове;
 • Сања Стаменковић, послови пољопривреде, водопривреде, лова, риболова, шумарства и за заштиту животне средине;

Лица овлашћена за предузимање радњи у управном поступку пре доношења решења:

 • Сузана Савић, Матичар;
 • Зоран Стојиљковић, Матичар;
 • Стамен Ранђеловић, Матичар;
 • Славица Ранђеловић, послови бирачког списка, борачкоинвалидске заштите и послови радних односа запослених;
 • Мирослав Крстић, послови приватног предузетништва, саобраћаја и послови планирања и припреме одбране;
 • Гордана Јанаћковић, послови друштвене бриге о деци и борачкоинвалидске заштите;
 • Тони Станковић, послови обједињене процедуре, озакоњења објеката, грађевинарства, урбанизма, просторног планирања, комуналностамбени послови и послови одбране;

Лице овлашћено за заштиту o података личности у Општинској управи Гаџин Хан:

 • Мирјана Петровић контакт: тел. 018/850-106, 062/ 667455 е-маил: jn.gadzinhan@gmail.com