Архиве аутора: Milan Denić

Јавни позив за учешће у јавној расправи у припреми Локалног акционог плана запошљавања Општине Гаџин Хан за 2023. годину (2021 – 2023)

Радна група за израду Локалног акционог плана за запошљавање Општине Гаџин Хан позива све заинтересоване грађане и представнике институција за учешће у јавној расправи у припреми Локалног акционог плана за запошљавање Општине Гаџин Хан за 2023. годину (2021 – 2023).
Јавна расправа ће се одржати 14.02.2023. године са почетком у 10:00 часова у сали Скупштине општине Гаџин Хан.
Све заинтересоване стране могу доставити своје предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре на e-mail:  milena.zivkovic@gadzinhan.rs или на адресу: Општина Гаџин Хан, Милоша Обилића бб.

Предлог Локалног акционог плана запошљавања можете преузети на следећем линку

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОСТАВЉАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

Општинско веће општине Гаџин Хан, на седници од  18. јануара 2023. године, на основу члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“,бр.129/07 и 83/14-др.закон,47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 49. и 50. Закона о запосленима у Аутономним покрајина и јединицама локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“,бр.21/16,113/2017,95/2018 и 114/2021), члана 70. став 1. тачка 12) Статута општине Гаџин Хан ( „Службени лист града Ниша Ниша“ бр.10/2019 и 101/2019,) и члана 3. став 1. тачка 7), Одлуке о општинском већу општине Гаџин Хан („Службени лист града Ниша“, бр.83/2008),

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ НАЧЕЛНИКА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА:

Начелник Општинске управе општине Гаџин Хан, на период од 5 година.

Број извршиоца: 1

УСЛОВИ:

 Да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има високо стечено образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, да има најмање 5 година радног искуства у струци, да има положен државни стручни испит, да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, да раније није престајао радни однос у државном органу односно органу Аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Кандидат уз пријаву са биографијом подноси следећа документа: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о здравственом стању, оверену фотокопију дипломе, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини непободбним за обављање послова у државним органима, доказ о радном искуству у струци, уверење о положеном државном стручном испиту.  Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку (“Сл. гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службене евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“, лично на писарници Општинске управе општине Гаџин Хан или путем поште на адресу Општинско веће општине Гаџин Хан-Комисија за избор кандидата за начелника Општинске управе општине Гаџин Хан, Општина Гаџин Хан, ул. Милоша Обилића 42, 18240 Гаџин Хан.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је Милош Митић, секретар скупштине општине, тел: 063682705.

Конкурсна комисија ће о месту, дану и времену када ће обавити провера знања и вештина руковођења обавестити учеснике конкурса чије су пријаве благовремене и потпуне, из које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на положају начелника Општинске управе општине Гаџин Хан.

ОПИС ПОСЛОВА:

Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

Почетак израде Локалног акционог плана за запошљавање

Општинско веће општине Гаџин Хан је на својој седници, одржаној дана 23.01.2023. године, је донело Одлуку о приступању израде Локалног акционог плана за запошљавање.

            Овај стратешки документ ће израђивати већ формирана Радна група, чији је задатак да прикупи све важне информације у вези израде ЛАПЗ и изради Нацрт ЛАПЗ. Задатак Радне групе је и креирање таквих програма/мера активне политике запошљавања којима се на најбољи могући начин може утицати на повећање запослености у „локалу“.