Архиве категорија: Uncategorized

Јавни позив за учешће у јавној расправи у припреми Локалног акционог плана запошљавања Општине Гаџин Хан за 2023. годину (2021 – 2023)

Радна група за израду Локалног акционог плана за запошљавање Општине Гаџин Хан позива све заинтересоване грађане и представнике институција за учешће у јавној расправи у припреми Локалног акционог плана за запошљавање Општине Гаџин Хан за 2023. годину (2021 – 2023).
Јавна расправа ће се одржати 14.02.2023. године са почетком у 10:00 часова у сали Скупштине општине Гаџин Хан.
Све заинтересоване стране могу доставити своје предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре на e-mail:  milena.zivkovic@gadzinhan.rs или на адресу: Општина Гаџин Хан, Милоша Обилића бб.

Предлог Локалног акционог плана запошљавања можете преузети на следећем линку

IX ТРАДИЦИОНАЛНИ УСПОН НА КРИВУ БУКУ

Планинарско друштво „ТРЕМ 1810“ из Доњег Душника, у оквиру пројекта  „Заплањски врхови“, у суботу 04. фебруара 2023. године организује планинарску акцију – Успон на Криву буку, највиши врх Бабичке горе 1059мнв.

Планинарска стаза је укупне дужине 17 км. са висинском разликом 1150 м (575м успон и 575м спуст) и спада у средње тешке стазе- 4/10.

Од села Горњег Драговља  до врха Крива бука у успону је потребно око 3 сата и исто толико приликом спуста. Стаза је планински пут са земљаном подлогом кроз предивне шумске пределе. Од  овог врха до извора Добра вода потребно је око 20 минута. Након краће паузе на овом месту због окрепљења и фотографисања повратак је истом стазом.

Након повратка у Горње Драговље за све учеснике акције организатор је обезбедио бесплатни ручак (кувани купус и пасуљ) кувано вино и чај, а за све планинарске клубове/друштва  захвалнице и пригодне поклоне  уз забавни програм.

Програм акције:

08:00 – 08:45  –  окупљања и евидентирање учесника код школе у Горњем Драговљу
08:45                   –    свечано отварање акције
09:00                   –     полазак на успон  
09:00 – 12:00       –      успон и излазак на врх Крива бука 1059 м
12:00 – 13:00      –      долазак у место Добра вода и задржавање 20 мин.
13:00 – 16:00      –      повратак у место окупљања у Горњем  Драговљу
16:00 – 18:00      –      ручак за све учеснике акције, додела захвалница          и забавни програм уз чај и кувано вино.
18:00   Завршетак програма и затварање акције.

Молимо вође група да по доласку обавезно пријаве све чланове своје групе, предају списак на прописаном обрасцу са подацима учесника,  брину о њима и упозоре на поштовање мера предвиђених Правилником о организовању планинарских акција.

Сваки члан учествује на сопствену одговорност и дужан је да има адекватну опрему за зимске услове, резервну гардеробу, потребну количну воде и да се придржава упутстава организатора и водича на стази.

Ваше учешће можете пријавити и добити потребне информације, путем телефона до 03.фебруара 2023.године, на следеће бројеве :

Станоје Стојановић Беја      моб.тел:   064 41 41 388
Горан Михајловић                моб.тел:   063 8085253
Као и у “inbox“ фејсбук странице клубаhttps://www.facebook.com/pd.trem1810.dd

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОСТАВЉАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

Општинско веће општине Гаџин Хан, на седници од  18. јануара 2023. године, на основу члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“,бр.129/07 и 83/14-др.закон,47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 49. и 50. Закона о запосленима у Аутономним покрајина и јединицама локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“,бр.21/16,113/2017,95/2018 и 114/2021), члана 70. став 1. тачка 12) Статута општине Гаџин Хан ( „Службени лист града Ниша Ниша“ бр.10/2019 и 101/2019,) и члана 3. став 1. тачка 7), Одлуке о општинском већу општине Гаџин Хан („Службени лист града Ниша“, бр.83/2008),

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ НАЧЕЛНИКА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА:

Начелник Општинске управе општине Гаџин Хан, на период од 5 година.

Број извршиоца: 1

УСЛОВИ:

 Да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има високо стечено образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, да има најмање 5 година радног искуства у струци, да има положен државни стручни испит, да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, да раније није престајао радни однос у државном органу односно органу Аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Кандидат уз пријаву са биографијом подноси следећа документа: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о здравственом стању, оверену фотокопију дипломе, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини непободбним за обављање послова у државним органима, доказ о радном искуству у струци, уверење о положеном државном стручном испиту.  Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку (“Сл. гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службене евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“, лично на писарници Општинске управе општине Гаџин Хан или путем поште на адресу Општинско веће општине Гаџин Хан-Комисија за избор кандидата за начелника Општинске управе општине Гаџин Хан, Општина Гаџин Хан, ул. Милоша Обилића 42, 18240 Гаџин Хан.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је Милош Митић, секретар скупштине општине, тел: 063682705.

Конкурсна комисија ће о месту, дану и времену када ће обавити провера знања и вештина руковођења обавестити учеснике конкурса чије су пријаве благовремене и потпуне, из које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на положају начелника Општинске управе општине Гаџин Хан.

ОПИС ПОСЛОВА:

Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

Почетак израде Локалног акционог плана за запошљавање

Општинско веће општине Гаџин Хан је на својој седници, одржаној дана 23.01.2023. године, је донело Одлуку о приступању израде Локалног акционог плана за запошљавање.

            Овај стратешки документ ће израђивати већ формирана Радна група, чији је задатак да прикупи све важне информације у вези израде ЛАПЗ и изради Нацрт ЛАПЗ. Задатак Радне групе је и креирање таквих програма/мера активне политике запошљавања којима се на најбољи могући начин може утицати на повећање запослености у „локалу“.

Богојављење у Заплању

Са благословом епископа нишког г-дина Арсенија, по први пут Општина Гаџин Хан и Црквена Општина Заплањска организују пливање за часни крст на брани у Гаџином Хану на дан Богојављења од 12:30 часова.

На Богојављење биће служена света Литургија у храму Успења Пресвете Богородице у Гркињи од 08 часова. Након литургије се иде у литију до саборног места Крста у Гркињи, где ће бити освећење Богојављенске водице. Код крста у Гркињи биће традиционално организована манифестација „Пихтијада“, такмичење у најбоље припремљеним пихтијама и такмичење за најбољу ракију.

Потом ће сви пријављени пливачи имати прилику да учествују у пливању за Часни Крст код бране у Гаџином Хану, које се по први пут организује у Заплању, а услови за пријаву су:

-да је старији од 18 година
-обављен лекарски преглед у Дому здравља Гаџин Хан
-да је крштен 

Пријаве за пливање позивом:

Зоран Мартиноски 0652860356
Милан Стевановић 0612258900
Јереј Душан Јанковић, парох заплањски 0640008194

Победника очекује поклон крст у дуборезу величине 45 цм.

Број места је ограничен због мањег простора.

Покровитељи догађаја: Општина Гаџин Хан, Црквена општина Заплањска, Туристичка организација општине Гаџин Хан, Народна Библиотека „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан.