Архиве категорија: Uncategorized

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА 2024. ГОДИНУ

Расписује се додатни КОНКУРС за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројекта удружења која делују на територији општине Гаџин Хан за 2024. годину.

На  основу  овог  конкурса расподелиће се 1.620.000,00 динара, планираних за ове намене у буџету за 2024. годину.

Средства ће бити расподељена за удружења грађана, која делују у области:

-Социо-хуманитарног рада (укључујући удружења пензионера);

-Пољопривреде (укључујући удружења ловаца, риболоваца, кинолога);

-Привреде;

-Културе и неговања традиције и обичаја;

-Заштите животне средине.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава. Општина Гаџин Хан нема обавезу да потроши сва расположива средства за ову намену, а финансираће само квалитетне пројекте који испуњавају дефинисане критеријуме.

II

Право учешћа на овом КОНКУРСу за доделу буџетских средстава имају удружења која испуњавају следеће услове:

 • да је удружење регистровано у складу са Законом о удружењима ( „ Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/2011- други закон и 44/2018- други закон);
  • да је седиште удружења на територији општине Гаџин Хан  или да програме и пројекте од јавног интереса реализује на територији општине Гаџин Хан;
  • које је директно одговорно за припрему и извођење пројекта;
  • да је удружење поднело извештај о реализацији програма/пројекта и оправдало средства додељена у прошлогодишњем КОНКУРСу;
  • да деловање удружења није политичке природе;
  • да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења;
  • које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
  • које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

Право на подношење пријаве за финансирање или суфинансирање програма и пројекта имају     и регионална удружења, под условом да реализују активности од јавног интереса за потребе грађана општине Гаџин Хан.

III

Приоритет за доделу средстава ће имати удружења која:

 • располажу капацитетима за реализацију програма или пројекта;
 • своје програме рада усмеравају ка већем броју корисника;
 • имају висок степен успешности у реализовању програма и пројекта;
 • своје програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким документима на локалном и националном нивоу.

IV

Обавезна конкурсна документација подносиоца пријаве на јавни КОНКУРС је следећа:

 • попуњен пријавни образац на КОНКУРС (Прилог бр. 2);
 • попуњен образац предлога програма/пројекта (Прилог бр. 3);
 • попуњен образац буџета програма/пројекта (Прилог бр. 4);
 • попуњен образац наративног буџета програма/пројекта (Прилог бр. 5);
 • оснивачки акт удружења (фотокопија);
 • извод из регистра или решење надлежног органа ( Агенција за привредне регистре) о упису у одговарајући регистар;
 • фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;
 • доказ о ликвидности удружења односно извештај о завршном рачуну за претходну годину за удружења основана пре почетка текуће године;
 • изјаву овлашћеног лица удружења (оригинал), дату под материјалном и кривичном одговорношћу, да деловање удружења није политичке природе; да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњавано за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења; да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности; да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања (Прилог бр.6);
 • изјаву партнера на пројекту.

                Доказе који су јавно доступни, подносилац пријаве није у обавези да доставља већ ће Комисија извршити увид у исте по службеној дужности. Уколико Комисија , по службеној дужности, не може прибавити одређени доказ подносилац пријаве је дужан да у року од 3 дана од дана обавештења исти достави Комисији, у супротном пријава ће бити одбачена као непотпуна.

Неопходни обрасци могу се преузети са интернет странице www.gadzinhan.rs у делу који се односи на удружења грађана.

Јавни КОНКУРС је отворен од 12.06.2024.год. до 27.06.2024. год.

V

Подносиоци предлога морају све захтеване обрасце да адекватно попуне, електронски, на српском језику. Недовољно информација односно неиспуњавање обавезних поља у приложеним обрасцима дисквалификоваће предлог из процеса обраде и предлог ће бити одбијен.

Конкурсна документација мора бити поднета у штампаном примерку сваког документа за пријаву. Комплетна документација се доставља у затвореној коверти на чијој полеђини се наводе поновни подаци о подносиоцу пријаве.

Пријаве се предају на писарници Општинске управе Гаџин Хан, или препорученом пошиљком са обавезним навођењем адресе: „Општинска управа Гаџин Хан – Комисији за расподелу буџетских средстава за донације удружењима Општинске управе Гаџин Хан, ул. Милоша Обилића бб 18 240 Гаџин Хан“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Утврђивањем испуњености формалних услова конкурса, конкурсна Комисија разматра пријаве у складу са условима конкурса и оцењује програме, односно пројекте, на основу следећих критеријума:

 1. референце програма: облааст у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост;
 2. циљеви који се постижу:обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења области у којој се програм спроводи;
 3. суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајне или јединице локалне самопуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата,  кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;
 4. законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена срества буџета, испуњење уговрених обавеза по раније закљученим уговорима.

Подносилац пројекта се обавезује да од укупног буџета пројекта, средства распореди на  следећи начин:

 • до 20% за људске ресурсе одн. лица ангажована на пројекту (изузев у случају када је програмом и пројектом предвиђена надокнада за обављање неке активности од изузетног значаја за ширу заједницу)
 • до 10% за путне трошкове (укључујући трошкове превоза и дневнице)
 • преко 70% за директне пројектне активности и набавку одговарајуће опреме/добара

На интернет страници www. gadzinhan.rs налази се Листа критеријума за рангирање предлога пројекта/програма.

На основу оцене програма, односно пројекта, Комисија сачињава Листу вредновања и рангирања пријављених пројекта и програма са навођењем износа новчаних средстава који би био додељен одређеном удружењу и објављује  је  на званичној интернет   страници www.gadzinhan.rs и огласним таблама ОУ Гаџин Хан.

Подносиоци пријава на јавни КОНКУРС имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању предлога Листе вредновања и рангирања пријављених пројекта и програма. На листу, Подносиоци пријава имају право приговора у року од 3 дана од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору, конкурсна Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

На основу предлога одлуке Комисије, општинско веће доноси Одлуку о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Гаџин Хан са приоритетима у додели подељених средстава, а према предложеним пројектима и програмима удружења, и која ће бити објављена на званичној интернет страници www.gadzinhan.rs, огласним таблама ОУ Гаџин Хан и у локалним медијима.

На основу Одлуке, начелник општинске управе општине Гаџин Хан закључује појединачне уговоре о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Гаџин Хан.

Уговором се утврђују права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију програма, односно пројекта, начин извештавања о реализацији програма односно пројекта, као и друга права и обавезе уговорних страна.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 27.06.2024. године.

За све ближе информације погледајте јавни КОНКУРС на интернет страници www.gadzinhan.rs или општинској управи општине Гаџин Хан-контакт особа Саша Ђокић е-маил: sasa.djokic@gadzinhan.rs, канцеларија број 26.

    Комисија за расподелу средстава удружењима грађана

Образац пријаве са пратећим обрасцима.

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

РАДНО МЕСТО: 1.Послови друштвене бриге о деци и борачко инвалидске заштите

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине Гаџин Хан-Служба за друштвене делатности

II Радно место које се попуњава: Послови друштвене бриге о деци и борачко инвалидске заштите, предвиђено Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи број 06-110-97/24-II-1 од 24.05.2024.године у члану 18. у тачки 7.1.3 под редним бројем 15 у звању виши референт, 1 извршилац

III Опис послова: Утврђује права у првостепеном поступку, израђује предлоге решења,прати правоснажност решења и врши архивирање предмета: за накнаду зараде,односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета, остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета; родитељски додатак (који исплаћује министарство); једнократну помоћ за рођење другог и трећег детета; дечији додатак; накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања; накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом; накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу корисника новчане социјалне помоћи и регресирање трошкова боравка у предшколској установи деце из материјално угрожених породица.

Електронски прибавља и обрађује податке неопходне за одлучивање по захтеву странке након добијене њене сагласности; тромесечно проверава редовно школовање деце корисника дечијег додатка; проверава испуњеност услова за остваривање права родитељског додатка из средстава министарства; утврђује права у првостепеном поступку, израђује нацрте решења, прати првоснажност решења и архивира предмета у вези са правима које се исплаћују из буџета општине Гаџин Хан, пружа административну помоћ странкама, прати остваривање програма за време трајања Дечије недеље (прва недеља у октобру); води евиденцију радног времена за раднике ОУ, прави обрачун за исплату превоза и обрачун радних сати за исплату зарада радника ОУ; прави обрачун за исплату погребних трошкова корисника борачке заштите и исти доставља министарству.

Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.

IV Услови:     средње четворогодишње образовање економског смера, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

V Место рада: Општинска управа општине Гаџин Хан, Служба за друштвене делатности, имовинско правне послове и општу управу, Милоша  Обилића 42. Гаџин Хан.

VI Компетенције које се проверавају у изборном поступку: У изборном поступку се проверавају посебне функционалне компетенције и мотивација за рад на радном месту.

VII Поступак и начин провере компетенција:

 1. Посебне функционалне компетенције:
 2. Посебна функционална компетенција за област рада:
 3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место: Прописи из делокуга радног места (Закон о финансијској подршци породици са децом) провераваће се усмено путем симулације
 4. Посебна функционална компетенција за одређено радно место: Прописи из делокруга радног места (Закон о раду)провераваће се усмено путем симулације
 • Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности јединице локалне самоуправе провераваће се путем разговора са Комисијом, усмено.

VIII Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време  у свим органима,службама и организацијама из чл.1. ст.1 и 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе код послодавца који оглашава интерни конкурс.

Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.

IX Пријава на интерни конкурс вриши  се на прописаном обрасцу пријаве

Образац пријаве за овај конкурс заинтересовани кандидати у штампаном облику могу преузети у писарници Општинске управе.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којим подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве ће бити обавештен о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве путем мејл адресе наведене у пријави.

X Рок за подношење пријаве на интерни конкурс: 8 дана од дана оглашавања, почиње да тече од 11.06.2024године а истиче 18.06.2024.године

XI Адреса на којој се подноси пријава на интерни конкурс: Општинска управа општине Гаџин Хан, Ул. Милоша Обилића 42, 18240 гаџин Хан, са назнаком „За интерни конкурс“

XII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Доставља се само попуњени образац пријаве.

XIII  Докази који се достављају током изборног поступка:

 1. Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 2. Оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима
 3. Оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци(потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство)
 4. Оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је службеник нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (у изузетним случајевима у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао)

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. Марта 2017.године у основним судовима, односно општинским управама.

Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се разматрати.

Напомена: Орган по службеној дужности, на основу члана 103. Закона о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“ 18/16 и 95/18- аутентично тумачење) за кандидате прибавља:

 1. Доказ о положеном државном стручом испиту за рад у државним органима/ доказ о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у обрасцу пријаве у делу Изјава* заокружи на који начин жели да се овај податак прибави из службене евиденције.

XIV Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Изборни поступак ће се спроводити почев од 19.06.2024.године     са почетком у 11,00 часова у Општинској управи Гаџин Хан, Ул. Милоша Обилића 42, Гаџин Хан о чему ће кандидати бити обавештени путем имејл адресе.

XV Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу : Горан Миљковић, тел.018850112

*Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком року, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Јавни позив за учешће у јавној расправи у припреми нацрта Локалног акционог плана запошљавања Општине Гаџин Хан за период од 2024. до 2026. године

Општинско веће општине Гаџин Хан позива све заинтересоване грађане и представнике институција за учешће у јавној расправи у припреми нацрта Локалног акционог плана за запошљавање Општине Гаџин Хан за период од 2024. до 2026. године.

Јавна расправа ће се одржати 18.04.2024. године са почетком у 10:00 часова у сали Скупштине општине Гаџин Хан. Све заинтересоване стране могу доставити своје предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре на e-mail:  gorandin123@gmail.com или на адресу: Општина Гаџин Хан, Милоша Обилића бб.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ  РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

Позивају се сва заинтересована физичка, правна лица и предузетници на територији Републике Србије која испуњавају услове у складу са чланом 6. Уредбe о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор, да закључно са 15. мајем 2024. године поднесу захтев Агенцији за безбедност саобраћаја за субвенционисану доделу.

Модели и типови трактора за које се врши субвенционисана додела заштитних рамова су: IMT 533, IMT 539, IMT 540, IMT 542, IMT 549, TAFE 35, TAFE 42, TAFE 45, MASSEY FERGUSON 35, IMT 558, IMT 559, IMT 560, IMT 560 de luxe, IMT 567 de luxe, IMT 560 DV de luxe, IMT 567 DV de luxe, IMT 565 de luxe, IMT 569 de luxe, IMT 565 DV de luxe, IMT 569 DV de luxe, , IMT 577  (без предње вуче), IMT 575, , IMT 577 de lux  (без предње вуче), IMT 578.

Подносиоци захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор морају испуњавати следеће услове: подаци о подносиоцу захтева:

(1)       за правна лица и предузетнике – назив и седиште, матични број и ПИБ, Извод из Регистра привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, име и презиме лица овлашћеног за заступање, име и презиме, број телефона и е-мејл адресу контакт особе;

(2)       за физичка лица – име и презиме, адресу становања, ЈМБГ, контакт телефон;

(3) потврдa да против правног лица није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима којим се уређују стечај и ликвидација и да није покренут поступак принудне ликвидације у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и других облика организовања;

 -потврдa да правно лице или предузетник нема правоснажну судску или управну меру забране обављања делатности или осуду због привредног преступа;

 (4)доказ да је правно лице или предузетник измирио све доспеле обавезе по основу јавних прихода, односно да је закључио споразум о репрограму о исплати пореског дуга, с тим да укупан износ пореског дуга по споразуму о репрограму о исплати пореског дуга не може да износи више од 500.000 динара на дан подношења захтева, као и доказ да обавезе по репрограму о исплати пореског дуга измирује редовно, односно да нема неизмирених обавеза по репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења захтева;

 (5)потврдa да је физичко лице – подносилац захтева измирило све обавезе по основу пореза на имовину, односно да је закључио споразум о репрограму о исплати пореског дуга и да нема неизмирених обавеза по репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења захтева;

 (6)фотокопија саобраћајне дозволе или другог документа издатог од стране министарства надлежног за унутрашње послове којим се потврђује да је возило регистровано;

 За имаоце нерегистрованих трактора старијих од десет година, који због губитка рачуна, престанка правних лица или смрти физичких лица од којих су купили возило или других оправданих разлога нису у могућности да прибаве одговарајући доказ о власништву и пореклу возила и доказ о измиреним царинским и пореским обавезама за возило и који су у законитом и савесном поседу возила најмање пет година, потребна је изјава дата под материјалном и кривичном одговорношћу потврђена потписима два сведока и овереним од стране надлежног органа на околности куповине и поседовања возила из које орган коме је поднет захтев утврђује да ли постоји стварна немогућност прибављања доказа о власништву односно пореклу возила и да ли је ималац возила у савесном и законитом поседу возила најмање пет година;

 фотографија (предња страна) трактора за који се подноси захтев;

 за правна лица – оверени ОП образац лица овлашћеног за заступање;

 доказ да су измирени трошкови прописаних административних такси.

  Потврде које се достављају уз захтев за субвенционисану доделу заштитног рама не могу бити старијe од 30 дана од дана подношења захтева. Документацију коју подносилац захтева доставља као доказ о власништву предметног трактора (правни след) може да достави у фотокопији.     

Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако јавним позивом а у складу са Уредбом није прописано другачије.

        Уз захтев за субвенционисану доделу заштитног рама, подносилац захтева прилаже документа и доказе, а за које не достави сагласност за проверу, односно прибављање података по службеној дужности. На основу података достављених у захтеву, Агенција уз сагласност подносиоца захтева, по службеној дужности проверава или прибавља податке из службених евиденција других државних органа.

       Захтев из става 1. овог подносе се на Обрасцу 1. или на Обрасцу 2. који су саставни део јавног позива.

    Рок за подношење захтева је 15.05.2024. године.

 Захтеви који су пристигли после наведеног рока, неће бити разматрани.

       Захтев за субвенционисану доделу заштитног рама подноси се Агенцији за безбедност саобраћаја у затвореној коверти, на адресу: Агенцији за безбедност саобраћаја, Булевар Михаила Пупина 2, 11070 Нови Београд, са назнаком:,,Захтев за субвенционисану доделу новог заштитног рама” или путем електронске адресе Агенције ramovi@abs.gov.rs.

 Агенција не одговара за било какву последицу уколико подносилац захтева не наведе назив, адресу и предмет јавног позива на коверти.

   Обавезује се корисник субвенције да изврши уплату Републичке административне таксе и то (380,00 динара за захтев и 660,00 динара за решење) што  у укупном износу од 1.040,00 динара према тарифним бројевима 1. став 1. и 9. став 1, из Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РСˮ, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – др. закон, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 – исправка, 95/18, 86/19, 90/19 – исправка, 144/20, 138/2022, 54/2023- усклађени дин. изн. и 92/2023).

 Такса се у укупном износу од 1.040,00 динара плаћа према следећим инструкцијама:

 Сврха плаћања: Републичка административна такса

Прималац: Буџет Републике Србије

Износ: 1.040,00 динара

Рачун примаоца: 840-29779845-18

Позив на број: 59-013

 Додатне информације у вези са овим јавним позивом заинтересована лица могу добити на  e-mail: subvencijaram@abs.gov.rs

X Национална изложба паса свих раса Ц.А.Ц. Гаџин Хан

У суботу 13. априла 2024. године у Гаџином Хану биће одржана јубиларна X Национална изложба паса свих раса Ц.А.Ц. у организацији Кинолошког удружења „Заплање“ из Гаџиног Хана а по одобрењу Кинолошког савеза Србије.

Програм изложбе:

– Увођење паса 8.00 до 9,30
– Отварање изложбе 10.00 – 10.30
– Оцењивање паса 10.30
– Након завршеног оцењивања почиње „BEST IN SHOW“

У оквиру изложбе биће одржана мини специјалка V фци групе

Сваки пас се појединачно пријављује и мора бити своина излагача. Уписнина за сваког пса износи 2000,00 динара, а за сваког наредног пса истог власника јe 1700,00 динара kao и за разреде „baby“, „puppy“ и ветеран

Уплата на дан изложбе је 2200 динара по псу, за све категорије без обзира на број паса истог власника.
За стране излагаче уписнина је 25 еура. За упис у разред одгајивачких парова и група, пријава је бесплатна (морају бити испуњени услови: за одгајивачки пар пар – два пса различитог пола ,исте пасмине и варијетета истог власника, за одгајивачку групу – три и више пса исте пасмине, варијетета, истих родитеља или паса исте кује).

Уплата се врши на жиро рачун Кинолошког друштва „Заплање“ Гаџин Хан, 160-0000000519932-40 (Банка интеса). 
Сврха уплате: Пријава за изложбу
Прималац: КД „Заплање“ Гаџин Хан
Инфо е-маил: kdzaplanje@gadzinhan.rs
Инфо тел.: +381617651574

Пријаве ће бити отворене до 09. априла 2024. године
Линку за електронску пријаву можете приступити овде ПРИЈАВА

Покровитељи изложбе Општина Гаџин Хан и Туристичка организација општине Гаџин Хан.