Ljiljana Petrovic

Љиљана Петровић, начелник Општинске управе

Надлежности Општинске управе:

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, образује се Општинска управа.

Општинска управа:

  • припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
  • извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
  • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
  • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
  • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
  • обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
  • доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

Општинском управом руководи начелник.
За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.
Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник.
Руководиоце организационих јединица у управи распоређује  начелник Општинске управе.