Општинско Веће

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и 5 чланова Општинског већа. Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији. Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.

Чланови Већа

Никола Гроздановић

Рођен је 16. маја 1993. године у Нишу. Завршио основну школу „Витко и Света“ у Личју, средњу Електротехничку школу у Нишу, смер администратор рачунарских мрежа. Дипломирао је на Високој техничкој школи у Нишу, смер савремене рачунарске технологије. Тренутно је на мастер студијама. Са породицом живи у Малом Вртопу.

Ресорно је задужен за

Александар Ђорђевић

Рођен је 05. априла 1990. године у Нишу. Завршио је основну школу „Витко и Света“ у Гаџином Хану, средњу Електротехничку школу у Нишу, смер електротехничар електронике. Апсолвент је на Природном Математичком факултету у Нишу, на смеру географија. Од 2019. године ради на пословима ИТ администратора у Општинској управи општине Гаџин Хан. Са породицом живи у Гаџином Хану.

Ресорно је задужен за

Милена Живковић

Рођена је 03. јуна 1979. године у Нишу. Завршила је основну школу „Витко и Света“ у Гаџином Хану, средњу Економску школу у Нишу, смер економски техничар. Радила је административне и књиговодствене послове; кординатор на пројектима везаних за неговање културе и традиције за потребе ратних војних инвалида; кординатор на пројектима за потребе удружења „УИС“ на активностима које се тичу заштите права особа са инвалидитетом, људских и мањинских права, социјалне заштите и заштите животне средине. Тренутно ради као стручни сарадник за програмске активности  Црвеног крста Гаџин Хан. Удата је и мајка двоје деце. Са породицом живи у Гркињи.

Надлежности општинског Већа
Општинско веће:

 • предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 • врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
 • поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 •  информише јавност о свом раду;
 • доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
 • врши друге послове које утврди Скупштина општине.