Општинско Веће

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и 7 чланова Општинског већа. Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији. Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.

Чланови Већа

ProdanVeljkovicПродан Вељковић

Рођен је 23. фебруара 1959. године у Малом Крчимиру.
Основну школу завршио је у Малом Крчимиру и Великом Крчимиру. Средњу трговачку завршио је у Нишу. Приватни предузетник преко двадесет година у оквиру породичног бизниса. Политички је активан, члан СПС. У периоду од 2008 до 2012 био је одборник у Скупштини општине, док је 2012 изабран за општинског већника.
Председник је ловачког друштва „Заплање“ у Гаџином Хану.
Ожењен је и отац двоје деце. Живи заједно са родитељима на породичном имању у Малом Крчимиру.
Ресорно је задужен за : уређење и обезбеђивање обављања развоја комуналних делатности; уређење и обезбеђивање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељу; заштиту од елментарних непогода, пожара и других већих непогода.

Slavisa IvkovicСлавиша Ивковић

Рођен је 12. маја 1974. године у Доњем Душнику. Завршио средњу трговинску школу у Нишу. Дугогодишње искуство на грађевинским и пољопривредним пословима. Члан општинског већа у два мандата у општини Гаџин Хан. Ожењен, отац двоје деце.

Ресорно је задужен за : заштиту, коришћење и уређење пољопривредног земљишта и све послове везане за развој и унапређење пољопривредног земљишта; развој задругарства и удружења грађана; унапређење угоститељства, занатства и трговине.

MicaFilipovicМилисав Филиповић

Рођен је 29. марта 1972. године у Доњем Душнику. Завршио је средњу електротехничку школу у Нишу, затим V степен за техничара за продају нафтних деривата а након тога и вишу економску школу на смеру финансија и рачуноводство.
Радио је на пословима : референта увоза репроматеријала и готових производа за текстилну индустрију фирме  Марчелло еxпорт-импорт Ниш; шефа великопродаје прехрамбених производа у П.П. Крик Ниш; координатора наплате потраживања, координатора за пријем поруџбина и издавање налога и стручног сарадника за продају моторних уља у НИС Југопетрол Београд, П.О. Ниш; менаџера продаје у НИС Петрол Промет;Менаџера продаје нафтних деривата и ТНГ-а за југоисточну Србију у МБ Гас оил – Београд.
Запослен је на пословима менаџера продаје нафтних деривата за југоисточну Србију, Милетић петрол – Параћин. Ожењен је и отац двоје деце. Живи у Сопотници.

Ресорно је задужен за : локални економски развој, промоцију економских потенцијала општине; утврђивање изворних прихода општине, као и пореза који припадају буџету општине; сарадњу са међународним организацијама, праћење њихових програма, припрема пројеката по конкурсу истих; сарадњу са министарствима Владе Републике Србије и другим републичким институцијама.

 NenadDobrenovicНенад Добреновић

Рођен je 02. јула 1988 године у Нишу. Живи и ради у селу Дукат  општина Гаџин Хан. Завршио је основну школу „Витко и Света“ Гаџин Хан, средњу Техничку школу „12. Фебруар“ у Нишу на смеру техничар друмског саобраћаја. На Машинском факултету у Нишу стеко је звање инжењера машинства на смеру Саобраћајно машинство, транспортна техника и логистика.
Ресорно је задужен за: заштиту животне средине; просторно и урбанистичко планирање; уређење и коришћење грађевинског земљишта; бригу о младима и омладинско организовање; унапређење, остваривање и заштита људских права, права лица са посебним потребама, избеглих и интерно расељених лица и лица из реадмисије.

 Славица Војиновић

Ресорно је задужена за:

 Горан Стојиљковић

Ресорно је задужен за:

 Весна Филиповић

Ресорно је задужена за:

Надлежности општинског Већа
Општинско веће:

 • предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 • врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
 • поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 •  информише јавност о свом раду;
 • доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
 • врши друге послове које утврди Скупштина општине.