Акти општинског Већа општине Гаџин Хан

20.02.2018.

Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Гаџин Хан за 2018. годину
Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2018. годину

14.02.2018.

Решење о усвајању Извештаја Комисије за процену штете од елементарних непогода за 2017. годину, на подручју општине Гаџин Хан
Решење о употреби сталне буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за исплату санације штете од елементарних непогода за 2017. годину
Одлука о прибављању непокретности, земљишта у корист јавне својине , путем непосредне погодбе ради реализације Главног пројекта изградње отворених спортских терена у Гаџином Хану

06.02.2018.

Закључак о потписивању предуговора о партнерству са Удружењем грађана, Удружењем ратних војних инвалида Гаџин Хан

30.01.2018.

Закључак о усвајању Извештаја Дарка Милошевића, члана општинског већа, о извршеној провери, контроли и верификацији утрошеног горива службених путничка возила општинске управе општине Гаџин Хан за 2016. годину
Закључак о усвајању Извештаја Дарка Милошевића, члана општинског већа, о извршеној провери, контроли и верификацији утрошеног горива службених путничка возила општинске управе општине Гаџин Хан за 2017. годину
Решењa о усвајању завршног извештаја о реализацији годишњих и посебних програма Спортских организација у општини Гаџин Хан за 2017 годину

30.01.2018.

Решењe по жалби Милана Милановића из Равне Дубраве против закључка о дозволи извршења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове број:355-727/10-IV/02 од 25.12.2015. године, након поништаја решења општинског већа бр.06-355-234/16-III од 16.06.2016 и враћања предмета на поновно одлучивање

25.01.2018.

Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Месне заједнице Марина Кутина за измирење обавеза поправке водовода и трошкове провизије
Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан за исплату јубиларних награда
Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан за исплату накнаде штете неискоришћеног годишњег одмора запосленог
Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе опоштине Гаџин Хан за исплату трошкова службеног пута у иностранство

09.01.2018.

Закључак о давању сагласности на нацрт Уговора о прибављању непокретне имовине у јавну својину општине Гаџин Хан
Закључак о давању сагласности на нацрт Уговора о конверзији потражавања у капитал између Општине Гаџин Хан и ГП Мостоградња АД са седиштем у Београду

28.12.2017.

Усвајање Извештаја Комисије за процену штете од елементарних непогода за 2016-у годину на подручју општине Гаџин Хан
Одлука о расподели средстава за санацију штете од елементарних непогода на пољопривредном земљишту на територији општине Гаџин Хан за 2016. годину
Решења о одобрењу годишњег програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву ОШ Витко и СВета за солидарну помоћ услед смрти брачног друга запослене Сунчице Танасијевић
Решење о употреби сталне буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за исплату санације штете од елементарних непогода за 2016. годину

15.12.2017.

Решењe о употреби текуће буџетске резерве за измирење путних трошкова у иностранству
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за солидарну помоћ запосленој Гордани Цветковић
Решења о увећању апропријације расхода у износу од 330.000,00 динара на име исплате помоћи социјално угроженим породицама избеглих и расељених лица
Решење о увећању апропријације прихода на основу Решења Комесеријата за избеглице и миграције РС о исплати новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и расељених лица
Предлог Одлуке о измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама
Решење о употреби текуће буџетске резерве за исплату услуге мобилне телефоније за новембар 2017. године

11.12.2017.

Предлог Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за 2018. годину
Предлог Одлуке о усвајању Локалног Акционог плана запошљавања општине Гаџин Хан за 2018. годину
Предлог Одлуке о усвајању Стратегије развоја пољопривреде на територији општине Гаџин Хан 2018-2025
Предлог Одлуке о реализацији буџета општине Гаџин Хан у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину
Предлог Решења о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за период од 01.01.2017. године до 30.09.2017. године
Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања за 2018. годину ЈП„Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи –субвенција-капитална инвестиција-канализациона и водоводна мрежа за 2018. годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи –субвенција водоснабдевања за 2018. годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи –субвенција водоснабдевања за 2018. годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција мешовите пијаце у Гаџином Хану за 2018. годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан

07.12.2017.

Јавни позив за финансирање годишњих и посебних програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2018. годину
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинскре управе за стручни надзор над извођењем радова на ревитализацији пољских путева
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Председника општине Гаџин Хан за трошкове путарине

30.11.2017.

Одлукa о прибављању непокретности, пословног простора трговине у Доњем Душнику из стечајне масе Електроиндустрије „Елид“ ДОО у стечају учешћем на лицитацији
Одлукa о Изменама и допунама одлуке о инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2017. годину
Решење по жалби ЈП „Дрекција за изградњу и комуналне делатности“ Гаџин Хан на решење Општинске управе општине Гаџин Хан, Службе за привреду и инспекцијске послове бр. 355-57/17-IV /02 од 25.04.2017. године
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе за трошкове управног спора

21.11.2017.

Предлог Одлуке о отпису и конвертовању дуга пореског обвезника субјекта приватизације Грађевинског предузећа „Мостоградња“а.д. Београд
Предлог Одлуке о отпису дуга пореског обвезника субјекта приватизације Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП а.д. Нови Сад
Предлог Решења о образовању Савета за безбедност општине Гаџин Хан
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан за осигурањe опреме
Предлог Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Гаџин Хан
Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији општине Гаџин Хан

09.11.2017.

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан
Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Основне школе „Витко и Света“ куповину шест таблета за награду ученицима за учешће на ликовном и литерарном конкурсу
Закључaк о овлашћењу и задужењу лица за проверу, контролу и верификацију утрошка горива код службених возила општинске управе опоштине Гаџин Хан

02.11.2017.

Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Скупштине општине Гаџин Хан, за претплату на „Сл.гласник“
Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Основне школе „Витко и Света“ за израду пројектне документације за адаптацију истуреног одељења у Доњем Душнику
Решењe о преусмеравању апропријацијe по захтеву Основне школе „Витко и Света“

25.10.2017.

Одлукa о расподели средстава за санацију штете од елементарних непогода на пољопривредном земљишту, стамбеним и економским објектима за 2016. и 2017. годину на територији општине Гаџин Хан
Периодични извештаји о реализацији Годишњег и Посебног програма ФК Гркиња, ФК Заплањац, ФК Моравац, ФК Марина Кутина, Елид и ПД „Трем 1810“

23.10.2017.

Изврештаји Комисије за процену штете од елементарних непогода за 2017-у годину, на подручју општине Гаџин Хан
Решење о усвајању Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Гаџин Хан за 2016. годину
Решење о увећању апропријација прихода буџета
Решење о увећању апропријација расхода буџета

18.10.2017.

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о инвестицијама у физичку имовину пољоприврдних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2017. годину
Решењe о формирању радне групе за израду Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за територију општине Гаџин Хан
Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Основне школе „Витко и Света“ истуреног одељења у Доњем Душнику

09.10.2017.

Закључак о повлачењу утврђеног предлога Решења Општинског већа о именовању директора ЈП Диркција за изградњу и комуналну делатност општине Гаџин Хан бр. 06-478/17-III од 03.10.2017. године
Решење о именовању ВД директора ЈП Диркција за изградњу и комуналну делатност општине Гаџин Хан
Предлог одлуке о додели Октобарске награде

05.10.2017.

Закључак о давању сагласности на нацрт Уговора о размени непокретности између општине Гаџин Хан и Предрага Костића из Гаџиног Хана
Решење по жалби Весне Живковић из Гаџиног Хана на решење Надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан бр.43-5 од 11. априла 2017. године
Закључак о именовању члана техничке комисије за проверу испуњености услова за пријем сеоских водовода

03.10.2017.

Решење о именовању директора ЈП Диркција за изградњу и комуналну делатност општине Гаџин Хан
Решење о образовању Савтодавно-стручног тела за добро управљање у општини Гаџин Хан

22.09.2017.

Решење о одобрењу посебног програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта Спортском савезу општине Гаџин Хан

05.09.2017.

Јавни позив за финансирање посебних програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2017. годину
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Месне заједнице Горњи Барбеш
Решења о усвајању периодичних извештаја о реализацији Годишњег и Посебног програма ФК Гркиња, ФК Марина Кутина, ФК Моравац , ФК Елид, ФК Заплањац и ПД „Трем 1810“ за II квартал 2017. године

25.08.2017.

Закључaк о потписивању Уговора о коришћењу средстава за уређење некатегорисаних путева и отресишта са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за пољопривредно земљиште, Београд
Решење по жалби Драгана Стојиљковића из Доњег Драговља на решење Центра за социјални рад Гаџин Хан

17.08.2017.

Решења о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Савеза друштва Рома Републике Србије

08.08.2017.

Одлукa о iнвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2017. годину
Zакључaк о потписивању сопразума о заједничкој изградњи шумског пута „Доњи Душник-Зеленика“, са ЈП „Србијашуме“Београд, Шумско газдинство „Ниш“ Ниш

03.08.2017.

Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о општинском већу општине Гаџин Хан
Предлог одлуке о изменама и допунама кадровског плана општинске управе општине Гаџин Хан за 2017. годину
Решење о образовању Комисије за појединачну процену опреме из уговора о купопродаји са ДОО „Заплањка“ у стечају, Доњи Душник

29.07.2017.

Предлог одлуке о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општини Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог одлуке о општем кућном реду у стамбеним и стамбено – пословним зградама на територији општине Гаџин Хан
Предлог решењa о давању сагласности на Извештај о раду ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан за 2016. годину
Предлог решења о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи – субвенција капитална инвестиција-канализациона и водоводна мрежа
Предлог решења о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о раду ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
Предлог решења о давању сагласности на Извештај о реализацији годишњег плана рада предшколске установе „Прва радост “Гаџин Хан за радну 2016/2017 годину
Предлог решења о давању сагласности на Годишњи план рада предшколске установе „Прва радост “Гаџин Хан за 2017/2018. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за период јануар-јун 2017. године

20.07.2017.

Решење по жалби Манчић Горана на решење ОУ – Службе за привреду и инспекцијске послове бр.355-(7-1)17-IV/02 од 27.06.2017. године
Решења о употреби текуће буxетске резерве по захтеву Црвеног Крста
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Предшколске установе Прва радост Гаџин Хан
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Предшколске установе Прва радост Гаџин Хан
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Предшколске установе Прва радост Гаџин Хан
Решење о отварању апропријације по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан
Решења о увећању апропријације по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан

14.07.2017.

Одлукa о усвајању годишњег програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја општине Гаџин Хан за 2017. годину
Закључaк о прихватању тржишне цене грађевинског земљишта у корист јавне својине, ради реализације главног пројекта Изградње спортских терена у Гаџином Хану

07.07.2017.

Измена и допуна Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2017. годину
Решење о употреби средстав текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе за ангажовање Координатора за безбедност и здравље на раду по пројекту „Реконструкција и енергетска санација објекта ОШ у Топоници

30.06.2017.

Oдлукa о прибављању непокретности, пословнe зграде у Гаџином Хану у ул. Милоша Обилића бр.1,са ситним инвентаром, земљиштем под и уз зграду и пословним простором на првом спрату зграде у јавну својину, односно о учешћу на лицитацијии
Закључак о закључењу Уговора са Митић Чедомиром из Гаџиног Хана, улица Четврти јули бр.2, ради прибављању непокретности за реализацију главног пројекта јавног паркиралишта општине Гаџин Хан

Доношење закључка о закључењу другог по реду Анекса уговора о додели новчаних средстава између општине Гаџин Хан и Екуменске хуманитарне организације, Нови Сад
Доношење закључка о давању сагласности на нацрт Споразума између општине Гаџин Хан и Томислава живковића из Горњег Барбеша

19.06.2017.

Одлука о прибављању непокретност у корист јавне својине општине Гаџин Хан, без накнаде а ради успостављања јединства власништва на објекту и грађевинском земљишту
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан

16.06.2017.

Решење о увећању апропријације расхода буџета
Решење о увећању апропријација прихода и примања буџета
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву МЗ Марина Кутина

05.06.2017.

Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП Дирекције Гаџин Хан
Предлог Одлуке о измени и допуни одлуке о финансијској подршци породици
Предлог Одлуке о изради измена и допуна просторног плана општине Гаџин Хан 2025

31.05.2017.

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2016. годину
Предлог измене и допуне Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Гаџин Хан
Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2016. годину
Предлог Решења о усвајању Финансијског извештаја за средства из општинског и републичког буџета за 2016. годину Центра за социјални рад Гаџин Хан
Предлог решења о усвајању Програма рада Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2017. годину
Усвајање процене вредности шумског земљишта судског вештака др Јован Стојковић

29.05.2017.

Предлог измене кадровског плана Општинске управе општине Гаџин Хан
Решење о формирању Комисије за мирно решење спора ради накнаде штете услед уједа од стране паса луталица
Решења о формирању Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Гаџин Хан
Закључак о потписивању предуговора о партнерству са Удружењем инвалида и социјално угрожених грађана општине Гаџин Хан у Доњем Душнику, ради реализације пројекта који се финансира преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије
Сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП Дирекцуја Гаџин Хан о избору најповољнијег понуђача и закључењу у говора о закупу пословног простора
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан ради вршења стручног надзора код пројекта „Реконструкција и енергетске санације ОШ „Витко и Света“
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан ради накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор запосленог због одласка у инвалидску пензију
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан ради исплате зараде за једног возача по уговору о делу
Решење по жалби Николе Пешића из Ниша на закључак ОУ Службе за буџет и финансије, Одсек за пореску администрацију, бр.439-1/009/16-IV/01-од 03.02.2017. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег и посебног програма ФК „Гркиња“, ФК „Марина Кутина“, ФК „Моравац“, ФК „Елид“, ФК „Заплањац“ и ПД „Трем 1810“

10.05.2017.

Доношење Решења по жалби Андријане Илић из Гаџиног Хана изјављене против решења Центра за социјални рад Гаџин Хан бр. 553-732/16- 02 од 03.11.2016. године
Доношење Решења по жалби Горице Милошевић из Топонице изјављене против решења Центра за социјални рад Гаџин Хан бр. 553-741/16- 02 од 03.11.2016. године
Доношење Одлуке о обезбеђењу аутобуса за превоз пољопривредника са територије општине Гаџин Хан на Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду дана 14.05.2017. године
Доношење одлуке о уступању котејнера и канти за смеће власништва општинске управе општине Гаџин Хан, ЈП „Дирекција за изградњу и комуналну делатност“ Гаџин Хан
Доношење решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан ради исплате накнаде аутобуског превоза за посету Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду дана 14.05.2017.године

28.04.2017.

Доношење Закључка о закључивању споразума о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017. годину са НСЗ, филијала Ниш
Доношење Закључка о закључивању уговора о пружању услуга у области социјалне заштите – помоћ у кући, са Удружењем инвалида и социјално угрожених грађана општине Гаџин Хан у Доњем Душнику

20.04.2017.

Одлукa о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Главног пројекта изградње отворених спортских терена у Гаџином Хану
Усвајање периодичног Извештаја о извршењу буџета општине Гаџин Хан за период јануар – март 2017. године
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан ради исплате накнаде за привремено повремене послове лица ангажованих на попису и озакоњењу незаконити изграђених објеката
Доношење решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан, ради исплатае зараде возача и накнаде лекара специјалисте за март и април 2017. године

06.04.2017.

Одлукa о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације главног пројекта јавног паркиралишта општине Гаџин Хан
Закључак о упућивању јавног позива за подношење понуда за пружање услуга у области социјалне заштите на територији општине Гаџин Хан
Решење о формирању Комисије за оцену понуда пружаоца услуга у области социјалне заштите
Одлука о продаји коришћених путничких аутомобила
Одлука о регресу за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) на територији општине Гаџин Хан
Одлука о инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2017. годину
Одлука о формирању Комисије за спровођење Програма мера пољопривредне политике и политике руралног развоја
Одлука о одбијању захтева за употребу средстава текуће буџетске резерве захтеву ОШ „Витко и Света“ Гаџин Хан ради куповине пречишћивача

31.03.2017.

Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Гаџин Хан

23.03.2017.

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, ради ангажовања Координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и фази пројектовања
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Туристичке организације Гаџин Хан ради плаћања таксе за упис у регистар Привредног суда
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Туристичке организације Гаџин Хан ради куповине тенди за организацију манифестација

10.03.2017.

Предлог одлуке Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог Одлуке о ангажовању екстерног ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Гаџин Хан за 2016. годину
Предлог одлуке о допуни Одлуке о правима у социјалној заштити општине Гаџин Хан
Предлог одлуке о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације за 2016. годину
Предлог одлуке о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације за 2017. годину
Предлог Решења о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за период јануар-децембар за 2016. годину
Документа везана за извршење буџета
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2016. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2017. годину
Стратегија за управљање ризиком и процену ризика у Служби за буџет, финансије и пореску управу
Стратегија за управљање ризиком и процену ризика у Служби запривреду и инспекцијске послове
Стратегија за управљање ризиком и процену ризика у Служби за друштвене делатности, имовинско-правне послове и општу управу
Решење по жалби Станише Денића из Топонице изјављене против решења Центра за социјални рад Гаџин Хан бр. 553-728/16- 02 од 28.11.2016. године
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Скупштине општине Гаџин Хан, за исплату солидарне помоћи због смрти члана уже породице
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за обавезе исплате накнаде за рад и превоза за период јануар-март 2017.год., пописивачима незаконито изграђених објеката на територији општине Гаџин Хан

02.03.2017.

Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Гаџин Хан за 2017. годину
Решења о одобрењу гогишњег програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта
Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за запослене, изабрана и постављена лица у општини Гаџин Хан

22.02.2017.

Предлог програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2017.год
Закључак о закључењу уговора о правима и обавезама канцеларије за управљање јавним улагањима и општине Гаџин Хан у реализацији пројекта реконструкције и енергетске санације објекта ОШ „Витко и Света“ у Топоници
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за стручни надзор за контролу Радова на доградњи, реконструкцији и енергетској санацији зграде општине
Решење о формирање Комисије за процену штете од елементарне непогоде на подручју општине Гаџин Хан за 2017. годину
Решење по жалби Милорада Јанковића из Топонице изјављеној против решења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове-грађевинско-комуналног инспектора бр. 355-968/16-IV/02 од 05.02.2016. године
Решење по жалби ЈП „Дирекција за изградњу и комуналну делатност“ у Гаџином Хану изјављеној против решења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове-грађевинско-комуналног инспектора бр. 355-138/16-IV/02 од 13.07.2016. године

09.02.2017.

Решења о формирању комисије за спровођење јавног надметања –лицитације ради продаје власничког удела општине Гаџин Хан у друштву са ограниченом одговорношћу „Ветеринарска станица“ Гаџин Хан

01.02.2017.

Закључак о закључењу Споразума о сарадњи и Уговора о додели новчаних средстава општине Гаџин Хан са Екуменском хуманитарном орагнизацијом из Новога Сада
Покретање поступка о расписивању јавног позива за финансирање годишњих и посебних програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2017. годину

19.01.2017.

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Гаџин Хан
Правилник о категоризацији спортских организација
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за набавку софтвера ЗУП-а
Решење о образовању Савета за запошљавање на територији општине Гаџин Хан

13.01.2017.

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Туристичке организације општине Гаџин Хан за плаћање судске таксе код Привредног суда

10.01.2017.

Oдлукa о употреби средстава сталне буџетске резерве, по захтеву Штаба за ванредне ситуације општине Гаџин Хан, за ангажовање једне машине – утоваривача са максималном ширином корпе до 3м, ради пробијања снежних нанаоса, рашчишћавања и проширења путева

28.12.2016.

Закључак о давању сагласности на нацрт споразума о вансудском поравнању између општине Гаџин Хан и Предрага Костића из Гаџиног Хана, ради размене непокретности
Закључак о закључењу анекса уговора о додели новчаних средстава између општине Гаџин Хан и Екуменске хуманитарне организације, Нови Сад бр. 400-160/16-I од 17.03.2016. године
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан, за исплату трошкова зараде за новембар 2016. године
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан, за исплату дела пореза на јубиларну награду запосленог
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан, за исплату дела зараде запослених за новембар 2016. године
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан, за финансирање зараде доктора медицине за новембар 2016. године
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан, за финансирање зараде 2 хигијеничара за новембар 2016. године
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан, за финансирање зараде 2 хигијеничара за октобар 2016. године
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан, за финансирање зараде специјалисте радиологије за новембар 2016. године
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Центра за социјални рад Гаџин Хан за исплату јубиларне награде за 20 година рада радника на техничким и административним пословима

16.12.2016.

ПРЕДЛОГ Кадровског плана општинске управе општине Гаџин Хан
ПРЕДЛОГ Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Гаџин Хан
ПРЕДЛОГ решења о давању сагласности на Финансијски план Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2017.год
Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан
Oдлукa о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Туристичке организације општине Гаџин Хан
Oдлукa о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Туристичке организације општине Гаџин Хан, за исплату трошкова превоза
Oдлукa о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за исплату трошкова субвенције за набавку пољопривредне механизације

13.12.2016.

Предлог Решења о усвајању извештаја о извршењу Одлуке о буџету и финансијских планова директних корисника буџета општине Гаџин Хан за период од 01.01.2016 године до 30.09.2016.године
Финансијски планови
ПРЕДЛОГ Одлуке o буџету општине Гаџин Хан за 2017.годину
ПРЕДЛОГ Локалног акционог плана запошљавања за 2017.годину
ПРЕДЛОГ Решења о формирању Комисије за социјално становање у заштићеним условима
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Програм пословања за 2017.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи-субенција-капитална инвестиција –опрема ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи-субенција-капитална инвестиција-канализациона и водоводна мрежа ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи-субенција-водоснабдевање ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи-субенција-одржавање чистоће на површинама јавне намене и управљање комуналним отпадом ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи-субенција-мешовите пијаце у Гаџином Хану ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена рада механизације и опреме ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена рада радника на пословима зимског одржавања локалних путева и улица ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена рада радника ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “;
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена рада механизације и опреме ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о утврђивању цена услуга одржавања јавне расвете ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена одржавања чистоће , зеленила , гробља , локалних и некатегорисаних путева ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Статут ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на измену Статута Туристичке организације Гаџин Хан
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о раду ЈП Дирекција Гаџин Хан

06.12.2016.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за потребе израде ПДР „Југ“ у Гаџином Хану
Закључак о изради урбанистичког пројекта за водоснабдевање ромског насеља у Доњем Драговљу, махала Росуља

01.12.2016.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за потребе пројекта „Биљем до самозапошљавања“

25.11.2016.

Решење о образовању жалбене комисије у општини Гаџин Хан
Закључак Општинског већа по захтеву Пејче Митића из Личја за отуђење приплодне јунице
Решење Општинског већа о потписивању анекса уговора о додели приплодне јунице са Жикицом Стојановићем из Дуката

23.11.2016.

Предлог Одлуке о општинској управи општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Гаџин Хан
Предлог Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
Предлог Одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у у општини Гаџин Хан
Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра и објављивању просечних цена осталих врста непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Гаџин Хан

01.11.2016.

Oдлукa о употреби средстава текуће буџетске резерве, по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан, за пројектну документацију пројекта енергетска санација објекта
Oдлукa о употреби средстава текуће буџетске резерве, по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за потребе пројекта „Изградња монтажних кућа у Горњем Барбешу за интерно расељена лица“ ради набавке хидрофорске посуде и регулатора воденог притиска
Oдлукa о употреби средстава текуће буџетске резерве, Скупштини општине Гаџин Хан измирење обавеза објављивања тендера и информативних огласа
Rешењe о увећању апропријације по пројекту- Економско оснаживање и побољшање услова становања интерно расељених лица

25.10.2016.

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“за трошкове превоза КУДа у Бјељину, Сарајево, Вишеград и назад

20.10.2016.

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Савеза друштва Рома Републике Србије, ради помоћи у организовању 31. смотре културних достигнућа Рома РС

10.10.2016.

Предлог Одлуке о додељивaњу Октобарске нагараде
Решења о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Спортског савеза општине Гаџин Хан за реализацију програма „Школа фудбала-Заплањски петлићи“
Одлука о образовању Комисије за спровођење Програма мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2016.год

30.09.2016.

Предлог Плана заштите од пожара за подручје локалне самоуправе општине Гаџин Хан
Предлог плана
Одлука о регресу за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) на територији општине Гаџин Хан за 2016.годину
Одлука о инвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2016. годину
Предлог измена Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2016. годину

02.09.2016.

Предлог одлуке о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2016.годину
Предлог Одлуке о промени оснивачког акта ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о изменама одлуке о образовању штаба за ванредне ситуације за територију општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан о доношењу Прорграма коришћења буџетске помоћи –субвенција –улична расвета
Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан о измени и допуни Програма коришћења буџетске помоћи –субвенција-капитална инвестиција-опрема
Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан о измени и допуни Програма коришћења буџетске помоћи –субвенција-капитална инвестиција-канализациона мрежа
Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан о измени Програма пословања ЈП дирекција Гаџин Хан за 2016.год
Предлог Решења о допуни решења о именовању Комисије за планове Скупштине општине Гаџин Хан
Закључак о потписивању уговора о суфинансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности у 2016.год. „Доградња, реконструкција и енергетска санација пословног објекта општине Гаџин Хан“ Милоша Обилића бб, Гаџин Хан

26.08.2016.

Предлог решења о усвајању извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за период 01.01.2016.-30.06.2016. године
Извештај о извршењу финансијских планова за период јануар-јун 2016:године Скупшртине општине, Председника општине, Општинског већа, Општинског јавног правобраниоца и Општинске управе
Закључак о утврђивању Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Гаџин Хан за 2016.годину
Решење о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан у Гаџином Хану о издавању у закуп непокретности
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за потребе пројекта „Изградња монтажних кућа у Горњем Барбешу за интерно расељена лица
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за исплату дела трошкова израде Плана заштите од пожара ЈЛС

05.08.2016.

Извештај Комисије за процену штете од елементарне непогоде на пољопривредном земљишту, стамбеним и економским објектима и инфраструктури- појаве града јула 2016.год. у општини Гаџин Хан
Извештај Комисије за процену штете од елементарне непогоде –снег и олуја, јануара 2016.год. на пластеницима у Горњем Драговљу, власника Добруне Пешић и Слободана Станковића у Мариној Кутини
Решење о увећању апропријације по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за спровођењње јавног рада – Формирање електронске базе података
решења о употреби текуће буџетске резерве у износу од 420.000,00 дин., по захтеву

Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Народне библиотеке Гаџин Хан, за трошкове демонтаже старог димњака и израду и монтажу новог
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Народне библиотеке Гаџин Хан, за трошкове набавке материјала спорт-лопте за фудбалске манифестације у општини Гаџин Хан
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Удружења инвалида и социјално угрожених грађана општине Гаџин Хан, на основу предуговора о суфинансирању пројекта „ Помоћ у кући у сеоским домаћинствима“
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан, за истплату трошкова израде катастарско топографског плана

20.07.2016.

Закључак о ревитализацији пољских путева на подручју Општине Гаџин Хан у 2016.години
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Гаџин Хан за 2016. годину
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за отплату трошкова камате домаћим пословним банкама
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за исплату трошкова достављања позива за изборе одборника Скупштине Гаџин Хан, априла 2016.године
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за истплату трошкова израде годишњег Извештаја о уматиченим грлима

06.07.2016.

Закључак о потписивањуи Уговора о коришћењу средстава за уређење (ревитализацију) пољских путева са Министарством пољопривреде и заштите животне средине – Управа за пољопривредно земљиште, Београд

17.06.2016.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан, за дезинсекцију просторија у којима су смештене животиње и третирање животиња против кожних паразита ради спречавања и сузбијања болести „nodularni dermatitis“

16.06.2016.

Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе Гаџин Хан, за набавку пречистача отпадних вода за кућице избеглих лица у Горњем Барбешу
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан , за трошкове превоза за 2 ангажована лица по уговору за јавни рад
Решење о употреби текуће буџетске резерве предшколској устанаови „Прва радост“ Гаџин Хан, за исплату недостајућег дела јубиларне отпремнине
Решење о употреби текуће буџетске резерве Црвеном крсту за исплату рачуна за електричну енергију у згради старог СУП-а у Гаџином Хану
Решење о употреби текуће буџетске резерве Туристичкој организацији Гаџин Хан, ради исплате награда поводом манифестације „Заплањски залогај“
Решење о отварању и увећану апропријације код Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ по јавном раду „Ревизија књижног фонда“
Решење по жалби Милана Милановића из Равне Дубраве против закључка о дозволи извршења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове – број:355-727/10-IV/02 од 25.12.2015. годинеРешење по жалби Ђорђа Павловића из Ниша, ул. Жарка Ђурића бр.11 против решења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове број:355-57/16-IV/02 од 29.03.2016. године

30.05.2016.

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2015.годину
Одлука о закључењу Уговора о продаји непокретности-земљишта на кп.6190/4 Вестеда доо Ниш
Решење о увећању апропријације по пројекту- Унапређење функционисања ЛПА и наплата пореза у Гаџином Хану

 

 

Акти општинског Већа општине Гаџин Хан за мандатни период 2012-2016. године