Акти општинског Већа општине Гаџин Хан

20.11.2018.

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2018. годину
Закључaк о потписивању Уговора између Републике Србије, Кабинета министра без портфеља задуженог за регионални развој и координацију рада јавних предузећа, Општине Гаџин Хан и Пољопривредне задруге матица Тасковићи
Решење о отварању апропријације на основу Решења о исплати помоћи комесеријата за избеглице и миграције РС бр. 553-1423/1 од 26.10.2018. године, на име помоћи за набавку огрева социјално угроженим избеглим и расељеним лицима на територији општине
Решење о увећању апропријације на основу Решења о исплати помоћи комесеријата за избеглице и миграције РС бр. 553-1423/1 од 26.10.2018. године, на име помоћи за набавку огрева социјално угроженим избеглим и расељеним лицима на територији општине
Решење о преусмеравању апропријације на основу захтева ОШ „Витко и Света број 01-1250/1 од 19.11.2018. године
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Центра за социјални рад Гаџин Хан, за исплату претплате за стручну литературу – за часопис „Образовни информатор“ за четврти квартал
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Народне библијотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан, за исплату разлике накнаде и трошкова превоза по Уговору о спровођењу јавног рада: “Сређивање и вођење стручног и алфабетског каталога“

05.11.2018.

Закључак о потписивању Уговора о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности „Реконструкција и енергетска санација пословног објекта“ са Министарством рударства и енергетике
Решење о усвајању Извештаја Комисије за процену штете од елементарних непогода на подручју општине Гаџин Хан за 2018. годину
Решења o усвајању Периодичних извештаја о реализацији Годишњег програма Спортских клубова за трећи квартал 2018. године

01.11.2018.

Закључак о потписивању Уговора о правима и обавезама канцеларије за управљање јавним улагањима и општине Гаџин Хан у реализацији пројекта ереконструкције и енергетске санације објекта Основне школе „Витко и Света“ у Доњем Душнику

30.10.2018.

Предлог Oдлуке о буџету општине Гаџин Хан за 2019. годину
Решења о употреби текуће буџетске резерве у износу од 1.441.000,00 дин. по захтеву Дома здравља Гаџин Хан, за исплату дуга по решењу Јавног извршитеља И.ИВК-676/2018 од 02.10.2018. године
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву по захтеву Дома здравља Гаџин Хан, за исплату плате за замену једног доктора медицине у септембру 2018. године
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за ангажовање надзорног органа за контролу радова код Пројекта за побољшање услова живота Рома и других маргинализованих група

22.10.2018.

Решење о преусмерењу апропријације у текућу буџетску резерву по обавештењу Дома здравља Гаџин Хан
Решење о употребеи текуће буџетске резерве оп захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за изнајмљивање мултифункцијског уређаја у боји
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за услугу контроле, превентивне заштите, збрињавања и дислокације змија са приватне парцеле у Доњем Душнику
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву општинске Управе општине Гаџин Хан за замену гуме на службеном ауту пежо 407 NI 166 CG
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Скупштине општине Гаџин Хан за измирење дела предплате на штампано издање „Службени гласник“
Разматрање и доношење решења по жалби Берислава Илића и Константина Илића из Малог Крчимира број:355-176/18-IV/02 од 27.03.2018. године

04.10.2018.

Предлог Решења о именовању директора ЈП Диркција за изградњу и комуналну делатност општине Гаџин Хан
Предлог Решења о додељивању Октобарске награде
Одлука о усвајању Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за територију општине Гаџин Хан
Одлука о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине путем непосредне погодбе са власником Зораном Митићем ради реализације Главног пројекта изградње отвирених спортских терена у Гаџином Хану
Закључак о закључењу Уговора о партнерству са Удружењем инвалида и социјално угрожених грађана општине Гаџин Хан са седиштем у Доњем Душнику, ради реализац. Пројекта „Израда студије изводљивости реинтродукције дивокоза на Сувој планини“
Закључак о закључењу Уговора о партнерству са Удружењем ратних војних инвалида Гаџин Хан са седиштем у Доњем Душнику, ради реализац. Пројекта „Драгутин Матић-Око соколово“
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за учешће у финансирању Пројекта „Израда студије изводљивости реинтродукције дивокоза на Сувој планини“
Решење о употреби текуће буџетске резерве у износу од 50.000,00 дин по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за учешће у финансирању Пројекта Драгутин Матић-Око соколово“
Решење о преусмерењу апропријације и употреби средстава ТБР у износу од 387.000,00 дин по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан
Решење о преусмерењу апропријације и употреби средстава ТБР у износу од 650.000,00 дин по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан
Решење о употреби текуће буџетске резерве у износу од 115.000,00 дин по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за израду електричних инсталација у Задружном дому у Барбешу
Решење о преусмерењу апропријације у износу од 130.000,00 дин по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан
Решење по жалби Слађане Голубовић из Доњег Душника на решење општинске управе општине Гаџин Хан, Службе за привреду и инспекцијске послове, Комуналне инспекције бр. 355-130/18.IV/02 од 16.04.2018. године

13.09.2018.

Решењe о формирању Комисије за спровођење Програма мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2018 годину

04.09.2018.

Предлог Одлуке о приступању промени Статута општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о мрежи Основне школе „Витко и Света“ Гаџин Хан
Предлог Одлуке о мрежи Предшколске установе “Прва радост“ Гаџин Хан
Предлог Решења о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о извршењу буџета општине Гаџин Хан за период јануар –јун 2018.године
Предлог Решења о давању сагласности на измену и допуну Програма пословања за 2018.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Правилник о организацији и систематизацији радних места у органима општине Гаџин Хан за време ратног или ванредног стања
Одлукa о инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2018. годину
Одлука о регресу за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) на територији општине Гаџин Хан за 2018. годину
Решење по жалби „Елид“ Д.О.О. Доњи Душник на решење општинске управе за посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине за 2016.годину бр. 439/28/2016 од 26.12.2016. године
Решење о отварању апропријације у износу од 405.000,00 дин по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан
Решење о увећању апропријације у износу од 405.000,00 дин по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић Гаџин Хан
Решењe о увећању апропријације – увећање укупних прихода и примања буџета за износ од 135.000,00 дин по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан
Решења о отварању апропријације – увећање укупних расхода и издатака буџета за износ од 135.000,00 дин по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан
Решења о увећању апропријације – увећање укупних прихода и примања буџета за износ од 299.000,00 дин по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан
Решење o усвајању Периодичног извештаја о реализацији Годишњег програма ФК Заплањац за други квартал 2018. године
Решење o усвајању Периодичног извештаја о реализацији Годишњег програма ФК Моравац за други квартал 2018. године
Решење o усвајању Периодичног извештаја о реализацији Годишњег програма ФК Гркиња за други квартал 2018. године
Решење o усвајању Периодичног извештаја о реализацији Годишњег програма Спортског савеза општине Гаџин Хан за други квартал 2018. године
Решење o усвајању Периодичног извештаја о реализацији Годишњег програма ФК Елид за други квартал 2018. године
Решење o усвајању Периодичног извештаја о реализацији Годишњег програма ФК Марина Кутина за други квартал 2018. године
Решење o усвајању Периодичног извештаја о реализацији Годишњег програма ПД Трем 1810 Доњи Душник за други квартал 2018. године
Решење o усвајању Периодичног извештаја о реализацији Годишњег програма СТУ „Елид“ за други квартал 2018. године

22.08.2018.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Савеза друштва Рома Републике Србије ради помоћи у реализацији културне манифестације 33-Смотре културних достигнућа Рома Републике Србије
Решење поводом захтева Стаменковић Василија из Ниша, ул. Габровачка бр. 18, бр. 06-350-402/18-III од 23.07.2018. године у вези изградње заштитног зида

09.08.2018.

Закључак о давању сагласности на нацрт Уговора о преносу у јавну без накнаде, једног моторног возила марке „RENAULT KANGOO“ општини Гаџин Хан од републике Србије
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за поправку сл. аутомобила „Лада нива“рег ознаке NI 025-FS
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за израду „Студија процене стања постојећег водоводног система на територији општине Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву ПУ „Прва радост“ Гаџин Хан ради ангажовање стручног надзора за радове на енергетској санацији објекта установе

30.07.2018.

Закључак о давању сагласности на нацрт Уговора о поклону непокретности у јавну својину општине Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за исплату јубиларних награда по уговору о вансудском поравнању
Предлог Решења о усвајању предлога стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
Закључак о закључивању Анекс 1 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину
Закључак о давању сагласности за коришћење материјала из позајмишта Габар за насипавање улица, ЈП Дирекција Гаџин Хан

18.07.2018.

Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за израду пројекта реконструкције родне куће Драгутина Матића у селу Калетинац
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за израду пројекта који се израђује у складу са законом о путевима за трасе путева Сопотница-Калетинац и Личје-Букиче
Закључак о овлашћењима за обављање радњи и активности у вези коришћења службених возила

10.07.2018.

Закључак о давању сагласности на нацрт Уговора о поклону непокретности у јавну својину општине Гаџин Хан

02.07.2018.

Закључак о закључењу Споразума о сарадњи и Уговора о додели новчаних средстава општине Гаџин Хан са ЕКУМЕНСКОМ хуманитарном орагнизацијом из Новога Сада

20.06.2018.

Правилник о измени и допуни Правилника о условима и начину коришћења службених телефона
Решење о образовању Комисије за контролу корисника додељених подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан

12.06.2018.

Предлог Одлуке о допуни Одлуке о општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о сталном пружању правне помоћи

07.06.2018.

Предлог Одлуке о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2018. годину
Предлог одлуке о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог одлуке о финансирању и суфинансирању пројеката-програма рада удружења
Предлог одлуке о приступању општине Гаџин Хан у чланство Националне алијансе за локални развој (НАЛЕД)
Предлог одлуке о измени Одлуке о расподелу добити по завршном рачуну за 2016.годину ЈП„Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог одлуке о допуни Одлуке о утврђивању цена рада механизације и опреме ЈП„Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог измене и допуна Програма пословања за 2018.годину број 53-2 од 5.марта 2018.године ЈП„Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог измене и допуне Програма пословања за 2018.годину број 54-3 од 27.априла 2018.године ЈП„Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Утврђивање предлога решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан
Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2018. годину
Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Гаџин Хан за 2018., 2019., 2020. и 2021. годину
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан
Доношење Закључка о давању Сагласности на Споразум о одређивању накнаде за род и цену воћних врста на парцели 3866 и 3868 које се прибављају у јавну својину
Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП„Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“ о закључењу Уговора о уступању управљања и коришћења на сеоском водоводу са МЗ Марина Кутина бр. 55-3 од 29. маја 2018.године

16.05.2018
.

Закључак о расписивању ЈАВНОГ ПОЗИВА за финансирање Годишњих програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2019. годину
Закључак о закључивању Споразума о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018.годину са НСЗ, филијала Ниш

08.05.2018.

Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Гаџин Хан за 2018. годину
Предлога Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2018. годину
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине „Гаџин Хан за исплату отпремнине запосленом Вукомиру Миленковићу по основу отказа Уговора о раду због престанка потребе за његовим радом
Одлука о обезбеђењу једног аутобуса за превоз пољопривредника са територије општине Гаџин Хан на Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду који се одржава у периоду од 15-21.5.2018. године
решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан ради исплате накнаде аутобуског превоза за посету Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду који се одржава у периоду од 15-21.5.2018. године

03.05.2018.

Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине „Гаџин Хан“ за набавку услуга надзора на радовима по уговору који ће се закључити са ЈП Дирекција Гаџин Хан
Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине „Гаџин Хан“ за услугу израде „Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
Решења о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине „Гаџин Хан“ за исплату дела трошкова по пресуди ОС у Нишу бр. 27 П бр. 9820/17 , Словку Стаменковићу

20.04.2018.

Закључак о закључењу Уговора о купопродаји непокретности са Симоновић Грозданом из Ниша, Јована Скерлића 31
Закључак о закључењу Уговора о купопродаји непокретности са Ковиљком Томић и Виолетом Томић из Гаџиног Хана
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан
Решењe о употреби текуће буџетске резерве у износу по захтеву Дома здравља „Гаџин Хан“ за исплату зараде и трошкова превоза за март 2018 лабараторијском техничару Ивани Миленковић
Oдлукa о учешћу у другом позиву за подношење предлога пројекта у оквиру Програма прекограничне сарадње у партнерству са општином Правец из Бугарске
одлуке о учешћу у другом позиву за подношење предлога пројекта у оквиру Програма прекограничне сарадње у партнерству са општином Костинброд из Бугарске
Закључак о давању сагласности Народној библиотеци „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан да конкурише код Програма прекограничне сарадње Србија Бугарска за пројекат адаптације и санације објекта локалне управе
Закључак о закључењу предуговора са Удружењем инвалида и социјално угрожених грађана општине Гаџин Хан ради реализац. Пројекта „Израда студије изводљивости реинтродукције дивокоза на Сувој планини
Решења о усвајању Периодичних извештаја о реализацији Годишњих програма спортских клубова и друштва за први квартал 2018. године
Периодични извештаји

10.04.2018.

Закључaк о прихватању преноса права јавне својине, без накнаде, моторног возила марке „RENAULT“ тип „KANGOO“, регистарских ознака BG 972-XP
Закључак о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Дирекција“ Гаџин Хан о давању на коришћење дела објекта антенског стуба на Селичевици
Закључака о давању на коришћење 30 стубова за расвету ЈП „Дирекција“ Гаџин Хан

23.03.2018.

Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за исплату трошкова ради обезбеђења услова за изградњу Спортског терена ОШ „Витко и Света“ истурено одељење у Доњем Душник
Закључaк о закључењу Уговора о купопродаји непокретности са Костић Драганом из Београда
Закључaк о закључењу Уговора о купопродаји непокретности са Митић Нинослав из Гаџиног Хана
Закључaк о закључењу Уговора о купопродаји непокретности са Савић Иваном из Гаџиног Хана
Закључaк о закључењу Уговора о купопродаји непокретности са Стевановић Драганом из Гаџиног Хана
Решење о усвајању Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Гаџин Хан за 2017. годину
Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Гаџин Хан за 2018. годину
Решења о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан за финансирање зараде и трошкова превоза за фебруар 2018. годину за Ивану Миленковић
Закључaк о закључењу Уговора о условима и начину изградње-реконструкције електроенергетских објеката са „ЕПС дистрибуција“ доо Београд
Решењe о формирању радне групе за израду Антикорупцијског плана

13.03.2018.

Предлог Одлуке о усвајању оперативног плана одбране од поплава на територији општине Гаџин Хан за воде II реда за 2018. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2018. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог Решења о давању сагласности на План рада и активности Туристичке организације општине Гаџин Хан за 2018. годину
Предлог Одлуке о усвајању Одлуке о накнадама за рад органа општинске управе

08.03.2018.

Предлог Одлуке о изменама Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о утврђивању износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног професионалног управника на територији општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о минималној висини износа текућег одржавања зграда на територији општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о утврђивању минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграда на територије општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општини Гаџин Хан за 2017. годину
Прелог измене и допуне Кадровског плана Општинске управе општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити у општини Гаџин Хан
Предлог Одлуке о допуни Одлуке о финансијској подршци породици са децом
Предлог Одлуке о продаји удела са накнадом у Ветеринарској станици Гаџин Хан д.о.о.
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по завршном рачуну за 2016. годину ЈП „Дирекција за изг6радњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на измене и допуне Правилника о раду ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар –децембар 2017. године
Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2018. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Центра за социјални рада Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план Центра за социјални рад за 2018. годину
Предлог Решења о давању сагласности на измену Годишњег плана рада предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан за 2017/2018. годину
Решење о формирању Комисије за процену штете од елементарне непогоде у 2018. године
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Туристичке организације општине Гаџин Хан
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управу општине Гаџин Хан

05.03.2018.

Предлог решења о давању сагласности на Извештај о раду Председника и раду Општинског већа општине Гаџин Хан за период од 01. јануара до 31. децембра 2017. године
Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације општине Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог Одлуке о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Гаџин Хан за 2018. годину
Решења о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан за исплату трошкова судског поравнања 9П1 бр. 2670/17 од 29.01.2018. године Милијани Цветковић
Завршни извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Заплањац“ Гаџин Хан за 2017. годину
Завршни извештај о реализацији Годишњег и Посебног програма ФК „Моравац“ Топоница за 2017. годину
Завршни извештај о реализацији Годишњег и Посебног програма ФК „Гркиња“ за 2017. годину
Закључак о усвајању Извештаја о коришћењу средстава за унапређење безбедности саобраћаја општине Гаџин Хан за 2017. годину
Закључка о усвајању Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја општине Гаџин Хан за 2018. годину

26.02.2018.

Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе опоштине Гаџин Хан за израду пројекта Реконструкција и енергетска санација пословне зграде у власништву општине Гаџин Хан на КП 4510 КO Гаџин Хан

20.02.2018.

Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Гаџин Хан за 2018. годину
Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2018. годину

14.02.2018.

Решење о усвајању Извештаја Комисије за процену штете од елементарних непогода за 2017. годину, на подручју општине Гаџин Хан
Решење о употреби сталне буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за исплату санације штете од елементарних непогода за 2017. годину
Одлука о прибављању непокретности, земљишта у корист јавне својине , путем непосредне погодбе ради реализације Главног пројекта изградње отворених спортских терена у Гаџином Хану

06.02.2018.

Закључак о потписивању предуговора о партнерству са Удружењем грађана, Удружењем ратних војних инвалида Гаџин Хан

30.01.2018.

Закључак о усвајању Извештаја Дарка Милошевића, члана општинског већа, о извршеној провери, контроли и верификацији утрошеног горива службених путничка возила општинске управе општине Гаџин Хан за 2016. годину
Закључак о усвајању Извештаја Дарка Милошевића, члана општинског већа, о извршеној провери, контроли и верификацији утрошеног горива службених путничка возила општинске управе општине Гаџин Хан за 2017. годину
Решењa о усвајању завршног извештаја о реализацији годишњих и посебних програма Спортских организација у општини Гаџин Хан за 2017 годину

30.01.2018.

Решењe по жалби Милана Милановића из Равне Дубраве против закључка о дозволи извршења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове број:355-727/10-IV/02 од 25.12.2015. године, након поништаја решења општинског већа бр.06-355-234/16-III од 16.06.2016 и враћања предмета на поновно одлучивање

25.01.2018.

Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Месне заједнице Марина Кутина за измирење обавеза поправке водовода и трошкове провизије
Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан за исплату јубиларних награда
Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан за исплату накнаде штете неискоришћеног годишњег одмора запосленог
Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе опоштине Гаџин Хан за исплату трошкова службеног пута у иностранство

09.01.2018.

Закључак о давању сагласности на нацрт Уговора о прибављању непокретне имовине у јавну својину општине Гаџин Хан
Закључак о давању сагласности на нацрт Уговора о конверзији потражавања у капитал између Општине Гаџин Хан и ГП Мостоградња АД са седиштем у Београду

28.12.2017.

Усвајање Извештаја Комисије за процену штете од елементарних непогода за 2016-у годину на подручју општине Гаџин Хан
Одлука о расподели средстава за санацију штете од елементарних непогода на пољопривредном земљишту на територији општине Гаџин Хан за 2016. годину
Решења о одобрењу годишњег програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву ОШ Витко и СВета за солидарну помоћ услед смрти брачног друга запослене Сунчице Танасијевић
Решење о употреби сталне буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за исплату санације штете од елементарних непогода за 2016. годину

15.12.2017.

Решењe о употреби текуће буџетске резерве за измирење путних трошкова у иностранству
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за солидарну помоћ запосленој Гордани Цветковић
Решења о увећању апропријације расхода у износу од 330.000,00 динара на име исплате помоћи социјално угроженим породицама избеглих и расељених лица
Решење о увећању апропријације прихода на основу Решења Комесеријата за избеглице и миграције РС о исплати новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и расељених лица
Предлог Одлуке о измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама
Решење о употреби текуће буџетске резерве за исплату услуге мобилне телефоније за новембар 2017. године

11.12.2017.

Предлог Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за 2018. годину
Предлог Одлуке о усвајању Локалног Акционог плана запошљавања општине Гаџин Хан за 2018. годину
Предлог Одлуке о усвајању Стратегије развоја пољопривреде на територији општине Гаџин Хан 2018-2025
Предлог Одлуке о реализацији буџета општине Гаџин Хан у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину
Предлог Решења о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за период од 01.01.2017. године до 30.09.2017. године
Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања за 2018. годину ЈП„Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи –субвенција-капитална инвестиција-канализациона и водоводна мрежа за 2018. годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи –субвенција водоснабдевања за 2018. годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи –субвенција водоснабдевања за 2018. годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција мешовите пијаце у Гаџином Хану за 2018. годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан

07.12.2017.

Јавни позив за финансирање годишњих и посебних програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2018. годину
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинскре управе за стручни надзор над извођењем радова на ревитализацији пољских путева
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Председника општине Гаџин Хан за трошкове путарине

30.11.2017.

Одлукa о прибављању непокретности, пословног простора трговине у Доњем Душнику из стечајне масе Електроиндустрије „Елид“ ДОО у стечају учешћем на лицитацији
Одлукa о Изменама и допунама одлуке о инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2017. годину
Решење по жалби ЈП „Дрекција за изградњу и комуналне делатности“ Гаџин Хан на решење Општинске управе општине Гаџин Хан, Службе за привреду и инспекцијске послове бр. 355-57/17-IV /02 од 25.04.2017. године
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе за трошкове управног спора

21.11.2017.

Предлог Одлуке о отпису и конвертовању дуга пореског обвезника субјекта приватизације Грађевинског предузећа „Мостоградња“а.д. Београд
Предлог Одлуке о отпису дуга пореског обвезника субјекта приватизације Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП а.д. Нови Сад
Предлог Решења о образовању Савета за безбедност општине Гаџин Хан
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан за осигурањe опреме
Предлог Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Гаџин Хан
Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији општине Гаџин Хан

09.11.2017.

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан
Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Основне школе „Витко и Света“ куповину шест таблета за награду ученицима за учешће на ликовном и литерарном конкурсу
Закључaк о овлашћењу и задужењу лица за проверу, контролу и верификацију утрошка горива код службених возила општинске управе опоштине Гаџин Хан

02.11.2017.

Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Скупштине општине Гаџин Хан, за претплату на „Сл.гласник“
Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Основне школе „Витко и Света“ за израду пројектне документације за адаптацију истуреног одељења у Доњем Душнику
Решењe о преусмеравању апропријацијe по захтеву Основне школе „Витко и Света“

25.10.2017.

Одлукa о расподели средстава за санацију штете од елементарних непогода на пољопривредном земљишту, стамбеним и економским објектима за 2016. и 2017. годину на територији општине Гаџин Хан
Периодични извештаји о реализацији Годишњег и Посебног програма ФК Гркиња, ФК Заплањац, ФК Моравац, ФК Марина Кутина, Елид и ПД „Трем 1810“

23.10.2017.

Изврештаји Комисије за процену штете од елементарних непогода за 2017-у годину, на подручју општине Гаџин Хан
Решење о усвајању Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Гаџин Хан за 2016. годину
Решење о увећању апропријација прихода буџета
Решење о увећању апропријација расхода буџета

18.10.2017.

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о инвестицијама у физичку имовину пољоприврдних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2017. годину
Решењe о формирању радне групе за израду Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за територију општине Гаџин Хан
Решењe о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Основне школе „Витко и Света“ истуреног одељења у Доњем Душнику

09.10.2017.

Закључак о повлачењу утврђеног предлога Решења Општинског већа о именовању директора ЈП Диркција за изградњу и комуналну делатност општине Гаџин Хан бр. 06-478/17-III од 03.10.2017. године
Решење о именовању ВД директора ЈП Диркција за изградњу и комуналну делатност општине Гаџин Хан
Предлог одлуке о додели Октобарске награде

05.10.2017.

Закључак о давању сагласности на нацрт Уговора о размени непокретности између општине Гаџин Хан и Предрага Костића из Гаџиног Хана
Решење по жалби Весне Живковић из Гаџиног Хана на решење Надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан бр.43-5 од 11. априла 2017. године
Закључак о именовању члана техничке комисије за проверу испуњености услова за пријем сеоских водовода

03.10.2017.

Решење о именовању директора ЈП Диркција за изградњу и комуналну делатност општине Гаџин Хан
Решење о образовању Савтодавно-стручног тела за добро управљање у општини Гаџин Хан

22.09.2017.

Решење о одобрењу посебног програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта Спортском савезу општине Гаџин Хан

05.09.2017.

Јавни позив за финансирање посебних програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2017. годину
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Месне заједнице Горњи Барбеш
Решења о усвајању периодичних извештаја о реализацији Годишњег и Посебног програма ФК Гркиња, ФК Марина Кутина, ФК Моравац , ФК Елид, ФК Заплањац и ПД „Трем 1810“ за II квартал 2017. године

25.08.2017.

Закључaк о потписивању Уговора о коришћењу средстава за уређење некатегорисаних путева и отресишта са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за пољопривредно земљиште, Београд
Решење по жалби Драгана Стојиљковића из Доњег Драговља на решење Центра за социјални рад Гаџин Хан

17.08.2017.

Решења о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Савеза друштва Рома Републике Србије

08.08.2017.

Одлукa о iнвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2017. годину
Zакључaк о потписивању сопразума о заједничкој изградњи шумског пута „Доњи Душник-Зеленика“, са ЈП „Србијашуме“Београд, Шумско газдинство „Ниш“ Ниш

03.08.2017.

Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о општинском већу општине Гаџин Хан
Предлог одлуке о изменама и допунама кадровског плана општинске управе општине Гаџин Хан за 2017. годину
Решење о образовању Комисије за појединачну процену опреме из уговора о купопродаји са ДОО „Заплањка“ у стечају, Доњи Душник

29.07.2017.

Предлог одлуке о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општини Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог одлуке о општем кућном реду у стамбеним и стамбено – пословним зградама на територији општине Гаџин Хан
Предлог решењa о давању сагласности на Извештај о раду ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан за 2016. годину
Предлог решења о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи – субвенција капитална инвестиција-канализациона и водоводна мрежа
Предлог решења о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о раду ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
Предлог решења о давању сагласности на Извештај о реализацији годишњег плана рада предшколске установе „Прва радост “Гаџин Хан за радну 2016/2017 годину
Предлог решења о давању сагласности на Годишњи план рада предшколске установе „Прва радост “Гаџин Хан за 2017/2018. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за период јануар-јун 2017. године

20.07.2017.

Решење по жалби Манчић Горана на решење ОУ – Службе за привреду и инспекцијске послове бр.355-(7-1)17-IV/02 од 27.06.2017. године
Решења о употреби текуће буxетске резерве по захтеву Црвеног Крста
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Предшколске установе Прва радост Гаџин Хан
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Предшколске установе Прва радост Гаџин Хан
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Предшколске установе Прва радост Гаџин Хан
Решење о отварању апропријације по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан
Решења о увећању апропријације по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан

14.07.2017.

Одлукa о усвајању годишњег програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја општине Гаџин Хан за 2017. годину
Закључaк о прихватању тржишне цене грађевинског земљишта у корист јавне својине, ради реализације главног пројекта Изградње спортских терена у Гаџином Хану

07.07.2017.

Измена и допуна Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2017. годину
Решење о употреби средстав текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе за ангажовање Координатора за безбедност и здравље на раду по пројекту „Реконструкција и енергетска санација објекта ОШ у Топоници

30.06.2017.

Oдлукa о прибављању непокретности, пословнe зграде у Гаџином Хану у ул. Милоша Обилића бр.1,са ситним инвентаром, земљиштем под и уз зграду и пословним простором на првом спрату зграде у јавну својину, односно о учешћу на лицитацијии
Закључак о закључењу Уговора са Митић Чедомиром из Гаџиног Хана, улица Четврти јули бр.2, ради прибављању непокретности за реализацију главног пројекта јавног паркиралишта општине Гаџин Хан

Доношење закључка о закључењу другог по реду Анекса уговора о додели новчаних средстава између општине Гаџин Хан и Екуменске хуманитарне организације, Нови Сад
Доношење закључка о давању сагласности на нацрт Споразума између општине Гаџин Хан и Томислава живковића из Горњег Барбеша

19.06.2017.

Одлука о прибављању непокретност у корист јавне својине општине Гаџин Хан, без накнаде а ради успостављања јединства власништва на објекту и грађевинском земљишту
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан

16.06.2017.

Решење о увећању апропријације расхода буџета
Решење о увећању апропријација прихода и примања буџета
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву МЗ Марина Кутина

05.06.2017.

Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП Дирекције Гаџин Хан
Предлог Одлуке о измени и допуни одлуке о финансијској подршци породици
Предлог Одлуке о изради измена и допуна просторног плана општине Гаџин Хан 2025

31.05.2017.

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2016. годину
Предлог измене и допуне Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Гаџин Хан
Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2016. годину
Предлог Решења о усвајању Финансијског извештаја за средства из општинског и републичког буџета за 2016. годину Центра за социјални рад Гаџин Хан
Предлог решења о усвајању Програма рада Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2017. годину
Усвајање процене вредности шумског земљишта судског вештака др Јован Стојковић

29.05.2017.

Предлог измене кадровског плана Општинске управе општине Гаџин Хан
Решење о формирању Комисије за мирно решење спора ради накнаде штете услед уједа од стране паса луталица
Решења о формирању Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Гаџин Хан
Закључак о потписивању предуговора о партнерству са Удружењем инвалида и социјално угрожених грађана општине Гаџин Хан у Доњем Душнику, ради реализације пројекта који се финансира преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије
Сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП Дирекцуја Гаџин Хан о избору најповољнијег понуђача и закључењу у говора о закупу пословног простора
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан ради вршења стручног надзора код пројекта „Реконструкција и енергетске санације ОШ „Витко и Света“
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан ради накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор запосленог због одласка у инвалидску пензију
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан ради исплате зараде за једног возача по уговору о делу
Решење по жалби Николе Пешића из Ниша на закључак ОУ Службе за буџет и финансије, Одсек за пореску администрацију, бр.439-1/009/16-IV/01-од 03.02.2017. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег и посебног програма ФК „Гркиња“, ФК „Марина Кутина“, ФК „Моравац“, ФК „Елид“, ФК „Заплањац“ и ПД „Трем 1810“

10.05.2017.

Доношење Решења по жалби Андријане Илић из Гаџиног Хана изјављене против решења Центра за социјални рад Гаџин Хан бр. 553-732/16- 02 од 03.11.2016. године
Доношење Решења по жалби Горице Милошевић из Топонице изјављене против решења Центра за социјални рад Гаџин Хан бр. 553-741/16- 02 од 03.11.2016. године
Доношење Одлуке о обезбеђењу аутобуса за превоз пољопривредника са територије општине Гаџин Хан на Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду дана 14.05.2017. године
Доношење одлуке о уступању котејнера и канти за смеће власништва општинске управе општине Гаџин Хан, ЈП „Дирекција за изградњу и комуналну делатност“ Гаџин Хан
Доношење решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан ради исплате накнаде аутобуског превоза за посету Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду дана 14.05.2017.године

28.04.2017.

Доношење Закључка о закључивању споразума о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017. годину са НСЗ, филијала Ниш
Доношење Закључка о закључивању уговора о пружању услуга у области социјалне заштите – помоћ у кући, са Удружењем инвалида и социјално угрожених грађана општине Гаџин Хан у Доњем Душнику

20.04.2017.

Одлукa о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Главног пројекта изградње отворених спортских терена у Гаџином Хану
Усвајање периодичног Извештаја о извршењу буџета општине Гаџин Хан за период јануар – март 2017. године
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан ради исплате накнаде за привремено повремене послове лица ангажованих на попису и озакоњењу незаконити изграђених објеката
Доношење решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан, ради исплатае зараде возача и накнаде лекара специјалисте за март и април 2017. године

06.04.2017.

Одлукa о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације главног пројекта јавног паркиралишта општине Гаџин Хан
Закључак о упућивању јавног позива за подношење понуда за пружање услуга у области социјалне заштите на територији општине Гаџин Хан
Решење о формирању Комисије за оцену понуда пружаоца услуга у области социјалне заштите
Одлука о продаји коришћених путничких аутомобила
Одлука о регресу за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) на територији општине Гаџин Хан
Одлука о инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2017. годину
Одлука о формирању Комисије за спровођење Програма мера пољопривредне политике и политике руралног развоја
Одлука о одбијању захтева за употребу средстава текуће буџетске резерве захтеву ОШ „Витко и Света“ Гаџин Хан ради куповине пречишћивача

31.03.2017.

Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Гаџин Хан

23.03.2017.

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, ради ангажовања Координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и фази пројектовања
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Туристичке организације Гаџин Хан ради плаћања таксе за упис у регистар Привредног суда
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Туристичке организације Гаџин Хан ради куповине тенди за организацију манифестација

10.03.2017.

Предлог одлуке Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Гаџин Хан за 2017. годину
Предлог Одлуке о ангажовању екстерног ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Гаџин Хан за 2016. годину
Предлог одлуке о допуни Одлуке о правима у социјалној заштити општине Гаџин Хан
Предлог одлуке о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације за 2016. годину
Предлог одлуке о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације за 2017. годину
Предлог Решења о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за период јануар-децембар за 2016. годину
Документа везана за извршење буџета
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2016. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2017. годину
Стратегија за управљање ризиком и процену ризика у Служби за буџет, финансије и пореску управу
Стратегија за управљање ризиком и процену ризика у Служби запривреду и инспекцијске послове
Стратегија за управљање ризиком и процену ризика у Служби за друштвене делатности, имовинско-правне послове и општу управу
Решење по жалби Станише Денића из Топонице изјављене против решења Центра за социјални рад Гаџин Хан бр. 553-728/16- 02 од 28.11.2016. године
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Скупштине општине Гаџин Хан, за исплату солидарне помоћи због смрти члана уже породице
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за обавезе исплате накнаде за рад и превоза за период јануар-март 2017.год., пописивачима незаконито изграђених објеката на територији општине Гаџин Хан

02.03.2017.

Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Гаџин Хан за 2017. годину
Решења о одобрењу гогишњег програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта
Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за запослене, изабрана и постављена лица у општини Гаџин Хан

22.02.2017.

Предлог програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2017.год
Закључак о закључењу уговора о правима и обавезама канцеларије за управљање јавним улагањима и општине Гаџин Хан у реализацији пројекта реконструкције и енергетске санације објекта ОШ „Витко и Света“ у Топоници
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за стручни надзор за контролу Радова на доградњи, реконструкцији и енергетској санацији зграде општине
Решење о формирање Комисије за процену штете од елементарне непогоде на подручју општине Гаџин Хан за 2017. годину
Решење по жалби Милорада Јанковића из Топонице изјављеној против решења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове-грађевинско-комуналног инспектора бр. 355-968/16-IV/02 од 05.02.2016. године
Решење по жалби ЈП „Дирекција за изградњу и комуналну делатност“ у Гаџином Хану изјављеној против решења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове-грађевинско-комуналног инспектора бр. 355-138/16-IV/02 од 13.07.2016. године

09.02.2017.

Решења о формирању комисије за спровођење јавног надметања –лицитације ради продаје власничког удела општине Гаџин Хан у друштву са ограниченом одговорношћу „Ветеринарска станица“ Гаџин Хан

01.02.2017.

Закључак о закључењу Споразума о сарадњи и Уговора о додели новчаних средстава општине Гаџин Хан са Екуменском хуманитарном орагнизацијом из Новога Сада
Покретање поступка о расписивању јавног позива за финансирање годишњих и посебних програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2017. годину

19.01.2017.

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Гаџин Хан
Правилник о категоризацији спортских организација
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за набавку софтвера ЗУП-а
Решење о образовању Савета за запошљавање на територији општине Гаџин Хан

13.01.2017.

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Туристичке организације општине Гаџин Хан за плаћање судске таксе код Привредног суда

10.01.2017.

Oдлукa о употреби средстава сталне буџетске резерве, по захтеву Штаба за ванредне ситуације општине Гаџин Хан, за ангажовање једне машине – утоваривача са максималном ширином корпе до 3м, ради пробијања снежних нанаоса, рашчишћавања и проширења путева

28.12.2016.

Закључак о давању сагласности на нацрт споразума о вансудском поравнању између општине Гаџин Хан и Предрага Костића из Гаџиног Хана, ради размене непокретности
Закључак о закључењу анекса уговора о додели новчаних средстава између општине Гаџин Хан и Екуменске хуманитарне организације, Нови Сад бр. 400-160/16-I од 17.03.2016. године
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан, за исплату трошкова зараде за новембар 2016. године
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан, за исплату дела пореза на јубиларну награду запосленог
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан, за исплату дела зараде запослених за новембар 2016. године
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан, за финансирање зараде доктора медицине за новембар 2016. године
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан, за финансирање зараде 2 хигијеничара за новембар 2016. године
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан, за финансирање зараде 2 хигијеничара за октобар 2016. године
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан, за финансирање зараде специјалисте радиологије за новембар 2016. године
Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Центра за социјални рад Гаџин Хан за исплату јубиларне награде за 20 година рада радника на техничким и административним пословима

16.12.2016.

ПРЕДЛОГ Кадровског плана општинске управе општине Гаџин Хан
ПРЕДЛОГ Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Гаџин Хан
ПРЕДЛОГ решења о давању сагласности на Финансијски план Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2017.год
Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан
Oдлукa о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Туристичке организације општине Гаџин Хан
Oдлукa о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Туристичке организације општине Гаџин Хан, за исплату трошкова превоза
Oдлукa о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за исплату трошкова субвенције за набавку пољопривредне механизације

13.12.2016.

Предлог Решења о усвајању извештаја о извршењу Одлуке о буџету и финансијских планова директних корисника буџета општине Гаџин Хан за период од 01.01.2016 године до 30.09.2016.године
Финансијски планови
ПРЕДЛОГ Одлуке o буџету општине Гаџин Хан за 2017.годину
ПРЕДЛОГ Локалног акционог плана запошљавања за 2017.годину
ПРЕДЛОГ Решења о формирању Комисије за социјално становање у заштићеним условима
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Програм пословања за 2017.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи-субенција-капитална инвестиција –опрема ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи-субенција-капитална инвестиција-канализациона и водоводна мрежа ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи-субенција-водоснабдевање ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи-субенција-одржавање чистоће на површинама јавне намене и управљање комуналним отпадом ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи-субенција-мешовите пијаце у Гаџином Хану ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена рада механизације и опреме ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена рада радника на пословима зимског одржавања локалних путева и улица ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена рада радника ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “;
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена рада механизације и опреме ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о утврђивању цена услуга одржавања јавне расвете ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена одржавања чистоће , зеленила , гробља , локалних и некатегорисаних путева ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Статут ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на измену Статута Туристичке организације Гаџин Хан
ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о раду ЈП Дирекција Гаџин Хан

06.12.2016.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за потребе израде ПДР „Југ“ у Гаџином Хану
Закључак о изради урбанистичког пројекта за водоснабдевање ромског насеља у Доњем Драговљу, махала Росуља

01.12.2016.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за потребе пројекта „Биљем до самозапошљавања“

25.11.2016.

Решење о образовању жалбене комисије у општини Гаџин Хан
Закључак Општинског већа по захтеву Пејче Митића из Личја за отуђење приплодне јунице
Решење Општинског већа о потписивању анекса уговора о додели приплодне јунице са Жикицом Стојановићем из Дуката

23.11.2016.

Предлог Одлуке о општинској управи општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Гаџин Хан
Предлог Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
Предлог Одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у у општини Гаџин Хан
Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра и објављивању просечних цена осталих врста непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Гаџин Хан

01.11.2016.

Oдлукa о употреби средстава текуће буџетске резерве, по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан, за пројектну документацију пројекта енергетска санација објекта
Oдлукa о употреби средстава текуће буџетске резерве, по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за потребе пројекта „Изградња монтажних кућа у Горњем Барбешу за интерно расељена лица“ ради набавке хидрофорске посуде и регулатора воденог притиска
Oдлукa о употреби средстава текуће буџетске резерве, Скупштини општине Гаџин Хан измирење обавеза објављивања тендера и информативних огласа
Rешењe о увећању апропријације по пројекту- Економско оснаживање и побољшање услова становања интерно расељених лица

25.10.2016.

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“за трошкове превоза КУДа у Бјељину, Сарајево, Вишеград и назад

20.10.2016.

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Савеза друштва Рома Републике Србије, ради помоћи у организовању 31. смотре културних достигнућа Рома РС

10.10.2016.

Предлог Одлуке о додељивaњу Октобарске нагараде
Решења о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Спортског савеза општине Гаџин Хан за реализацију програма „Школа фудбала-Заплањски петлићи“
Одлука о образовању Комисије за спровођење Програма мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2016.год

30.09.2016.

Предлог Плана заштите од пожара за подручје локалне самоуправе општине Гаџин Хан
Предлог плана
Одлука о регресу за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) на територији општине Гаџин Хан за 2016.годину
Одлука о инвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2016. годину
Предлог измена Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2016. годину

02.09.2016.

Предлог одлуке о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2016.годину
Предлог Одлуке о промени оснивачког акта ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о изменама одлуке о образовању штаба за ванредне ситуације за територију општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан о доношењу Прорграма коришћења буџетске помоћи –субвенција –улична расвета
Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан о измени и допуни Програма коришћења буџетске помоћи –субвенција-капитална инвестиција-опрема
Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан о измени и допуни Програма коришћења буџетске помоћи –субвенција-капитална инвестиција-канализациона мрежа
Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан о измени Програма пословања ЈП дирекција Гаџин Хан за 2016.год
Предлог Решења о допуни решења о именовању Комисије за планове Скупштине општине Гаџин Хан
Закључак о потписивању уговора о суфинансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности у 2016.год. „Доградња, реконструкција и енергетска санација пословног објекта општине Гаџин Хан“ Милоша Обилића бб, Гаџин Хан

26.08.2016.

Предлог решења о усвајању извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за период 01.01.2016.-30.06.2016. године
Извештај о извршењу финансијских планова за период јануар-јун 2016:године Скупшртине општине, Председника општине, Општинског већа, Општинског јавног правобраниоца и Општинске управе
Закључак о утврђивању Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Гаџин Хан за 2016.годину
Решење о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан у Гаџином Хану о издавању у закуп непокретности
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за потребе пројекта „Изградња монтажних кућа у Горњем Барбешу за интерно расељена лица
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за исплату дела трошкова израде Плана заштите од пожара ЈЛС

05.08.2016.

Извештај Комисије за процену штете од елементарне непогоде на пољопривредном земљишту, стамбеним и економским објектима и инфраструктури- појаве града јула 2016.год. у општини Гаџин Хан
Извештај Комисије за процену штете од елементарне непогоде –снег и олуја, јануара 2016.год. на пластеницима у Горњем Драговљу, власника Добруне Пешић и Слободана Станковића у Мариној Кутини
Решење о увећању апропријације по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за спровођењње јавног рада – Формирање електронске базе података
решења о употреби текуће буџетске резерве у износу од 420.000,00 дин., по захтеву

Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Народне библиотеке Гаџин Хан, за трошкове демонтаже старог димњака и израду и монтажу новог
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Народне библиотеке Гаџин Хан, за трошкове набавке материјала спорт-лопте за фудбалске манифестације у општини Гаџин Хан
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Удружења инвалида и социјално угрожених грађана општине Гаџин Хан, на основу предуговора о суфинансирању пројекта „ Помоћ у кући у сеоским домаћинствима“
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан, за истплату трошкова израде катастарско топографског плана

20.07.2016.

Закључак о ревитализацији пољских путева на подручју Општине Гаџин Хан у 2016.години
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Гаџин Хан за 2016. годину
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за отплату трошкова камате домаћим пословним банкама
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за исплату трошкова достављања позива за изборе одборника Скупштине Гаџин Хан, априла 2016.године
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан, за истплату трошкова израде годишњег Извештаја о уматиченим грлима

06.07.2016.

Закључак о потписивањуи Уговора о коришћењу средстава за уређење (ревитализацију) пољских путева са Министарством пољопривреде и заштите животне средине – Управа за пољопривредно земљиште, Београд

17.06.2016.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан, за дезинсекцију просторија у којима су смештене животиње и третирање животиња против кожних паразита ради спречавања и сузбијања болести „nodularni dermatitis“

16.06.2016.

Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе Гаџин Хан, за набавку пречистача отпадних вода за кућице избеглих лица у Горњем Барбешу
Решење о употреби текуће буџетске резерве по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан , за трошкове превоза за 2 ангажована лица по уговору за јавни рад
Решење о употреби текуће буџетске резерве предшколској устанаови „Прва радост“ Гаџин Хан, за исплату недостајућег дела јубиларне отпремнине
Решење о употреби текуће буџетске резерве Црвеном крсту за исплату рачуна за електричну енергију у згради старог СУП-а у Гаџином Хану
Решење о употреби текуће буџетске резерве Туристичкој организацији Гаџин Хан, ради исплате награда поводом манифестације „Заплањски залогај“
Решење о отварању и увећану апропријације код Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ по јавном раду „Ревизија књижног фонда“
Решење по жалби Милана Милановића из Равне Дубраве против закључка о дозволи извршења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове – број:355-727/10-IV/02 од 25.12.2015. годинеРешење по жалби Ђорђа Павловића из Ниша, ул. Жарка Ђурића бр.11 против решења Општинске управе општине Гаџин Хан-Службе за привреду и инспекцијске послове број:355-57/16-IV/02 од 29.03.2016. године

30.05.2016.

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2015.годину
Одлука о закључењу Уговора о продаји непокретности-земљишта на кп.6190/4 Вестеда доо Ниш
Решење о увећању апропријације по пројекту- Унапређење функционисања ЛПА и наплата пореза у Гаџином Хану

 

 

Акти општинског Већа општине Гаџин Хан за мандатни период 2012-2016. године