Акти општинског Већа општине Гаџин Хан

07.09.2021

Решење о усвајању измењеног предлога стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта у општини Гаџин Хан за расподелу средстава спортским организацијамa за 2021. годину и рaспoдeлa срeдстaвa спортским организацијама
Oдлука о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Гаџин Хан за 2021.год.са приоритетима у додели опредељених средстава
Прoгрaм кoришћења срeдстaвa за заштиту животне средине општине Гаџин Хан за 2021. годину
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма спортских клубова и удружења на територији општине Гаџин Хан

06.08.2021

Решење о увећању апропријације на страни прихода за износ од 743.000,00 динара по основу Уговора о спровођењу јавног рада који је закључила Предшколске установа са НСЗ
Решење о увећању апропријације на страни расхода за износ од 743.000,00 динара по основу Уговора о спровођењу јавног рада који је закључила Предшколске установа са НСЗ

23.07.2021

Утврђивање Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе за трошкове поправке водоводне мреже

21.07.2021

Утврђивање амандмана на предлог Одлуке о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2021. годину

13.07.2021

Предлог Одлуке о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2021. годину
Предлог Решења о усвајању Извештаја о извршењу одлуке о буџету за период јануар – јун 2021. године

07.07.2021

Предлог Решења о давању сагласности на другу измену и допуну Програма пословања ЈП “Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“ за 2021. годину
Предлог Решења о давању сагласности на прву измену Програма одржавања улица и путева-текуће поправке и одржавање улица у насељима, сеоских путева, спортских терена и зелених површина за 2021.годину ЈП“Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на прву измену Програма одржавања улица и путева-летње одржавање локалних путева за 2021.годину ЈП“Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на прву измену посебног Програма коришћења средстава из буџета-субвенција на име надокнаде субвенционисаног дела цене воде за пиће ЈП“Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “за 2021. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2020. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Решење о измени и допуни Решења о именовању Управног одбора Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2020. годину
Извештај Комисије за процену штете од елементарних непогода од 22.06.2021. године
Завршни Извештај о реализацији Годишњег програма ФУ „Тасковићи “ Тасковићи за 2020. годину
Периодични извештаја о реализацији Годишњег програма ФК „Гркиња“ Гркиња за први квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Марина Кутина“ Марина Кутина за први квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Моравац“ Топоница за први квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма Спортског савеза општине Гаџин Хан за први квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Заплањац“ Гаџин Хан за први квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФУ „Тасковићи“ Тасковићи за први квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ОФК „Око соколово“ Гаџин Хан за први квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма Кошаркашког удружења Гаџин Хан за први квартал 2021. године
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе за трошкове принудне наплате за експропријацију земљишта

22.06.2021

Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Гаџин Хан за 2021. годину
Предлог решења о oбрaзoвaњу Сaвeтa зa бeзбeднoст oпштинe Гaxин Хaн
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о цени водоводног и каланизационог материјала ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о рaзрeшeњу и имeнoвaњу Нaдзoрнoг oдбoрa ЈП“Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“

14.06.2021

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2020. годину

09.06.2021

Закључaк о радном времену објеката на територији општине Гаџин Хан у складу са вaжeћoм Уредбом о мерама за сузбијање и спртечавање заразних болести COVID 19 i Наредбом о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести Covid 19

18.05.2021

Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о финансијској подршци породици
Предлога Решења о о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2021. годину

18.05.2021

Предлог Одлуке о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о допуни Одлуке о радноправном статусу изабраних и постављених лица
Предлога Решења о именовању директора Центра за социјални рад Гаџин Хан
Предлог Решења о именовању директора Центра за социјални рад Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о усвајању Извештаја о раду – о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021-31.03.2021. ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан
Закључак о раскиду Уговора о уступању права коришћења на ствари – Škodа Superb Ambition између Општине Гаџин Хaн коју заступа Општинска управа и ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
Закључак о закључењу Уговора о уступању на коришћење путничког аутомобила марке „PEUGEOT 407 HDI“, ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан

28.04.2021

Решење о избору другостепене комисије за чланове Савета месне заједнице

22.04.2021

Локални акциони план запошљавања за општину Гаџин Хан за 2021. годину (2021-2023)
Стратегија за унапређивање предшколског васпитања и образовања општине Гаџин Хан за период 2021-2025
Одлука о изменама и допунама Одлуке о месној самоуправи
Програм рада Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2021. годину
Решење о допуни Решења о именовању Надзорног одбора Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан
Извештај о мониторингу и еваулацији/надзору реализације Програма мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан, за 2020. годину
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан за радове на санацији путева услед последица ванредних околности
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан за поправку водоводне мреже у Краставчи и Доњем Душнику
Решење по жалби Миљане Маринковић из Виландрице на решење Општинске управе-Службе за друштвене делатности, имовинско правне послове и општу управу бр. 183-200/20/03 од 25.01.2021. године

02.04.2021

Закључaк по препоруци Штаба за ванредне ситуације, у вези измењених мера за време трајања ванредне ситуације ради сузбијања ширења заразне болести изазване вирусом КОВИД-19
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан за измирење трошкова одржавања информационог система за локалну пореску администрацију

22.03.2021

Решењe о давању сагласности на Извештај о раду Председника општине и Општинског већа за 2020. годину
Извештај о безбедности саобраћаја на подручју општине Гаџин Хан за период јануар – децембар 2020. године
Оперативни план одбране од поплава вода другог реда за територију општине Гаџин Хан
Одлука о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације за 2020. годину
Одлука о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Гаџин Хан за 2020. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима
Решењe о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за период јануар-децембар 2020. године
Одлуку о усвајању Извештаја о раду – о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2020-31.12.2020 ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан
Решењe о првој измени Програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“за 2021. годину
Решењe о давању сагласности на одлуку о начину покрића губитка по завршном рачуну за 2019.годину, Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине“ Гаџин Хан број 89-3 од 22.02.2021. године
Решењe о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине Гаџин Хан за 2020. годину
Решењe о давању сагласности на одлуку Управног одбора о усвајању извештаја о раду Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2020. годину

18.03.2021

Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Гаџин Хан за 2020. године
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Гаџин Хан за 2021. годину
Одлука о образовању јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање општине Гаџин Хан
Решење ообразовању Комисије за расподелу средстава удружењима грађана, црквама и верским организацијама
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан за измирење рачуна према ЈП Дирекција насталих поводом радова на чишћењу речних наноса по основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији општине
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за измирење услуге према Ирвас-вет доо Орљане
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан за трошкове накнаде по Уговору о делу за домара за фебруар, март и половину априла 2021. године
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за трошкове поправке водоводне мреже од ЈП „Дирекција“ Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за трошкове по Споразуму о вансудском поравнању између општине и Драгане Ђорђевић из Доњег Душника
Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за превоз набављене асфалтне масе од ЈП Путеви Србије
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за исплату ПДВ за уступљену асфалтну масу од ЈП Путеви Србије
Извештај о реализацији Годишњег програма Спортског савеза општине Гаџин Хан за 2020. годину
Извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Гркиња “ Гркиња за 2020. годину
Извештај о реализацији Годишњег ФК „Елид“ Доњи Душник за 2020. годину
Извештај о реализацији Годишњег програма СТУ „Елид“ Доњи Душник за 2020. годину
Извештај о реализацији Годишњег програма ПД „Трем“ Доњи Душник за 2020. годину
Извештај о реализацији Годишњег ФК „Марина Кутина“ Марина Кутина за 2020. годину
Извештај о реализацији Годишњег ФК „Моравац“ Топоница за 2020. годину
Извештај о реализацији Годишњег ФК „Заплањац“ Гаџин Хан за 2020. годину

12.03.2021

Закључак о спровођењу мера за време ванредне ситуације

23.02.2021

Извештај Комисије за процену штете од елементарне непогоде у јануару 2021. године
Измена решења о образовању стручног тима за реализацију активности пројекта „Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања – СУПЕР“
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан за исплату 2 лица ангажованих по уговорима о привремено повременим пословима
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за набавку услуге стручног надзора над радовима по уговорима закљученим са ЈП Дирекција
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву председника општине Гаџин Хан за трошкове репрезентације
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за трошкове одржавања опреме и физичко-техничког обезбеђења репетитора на Ибровици

04.02.2021

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Гаџин хан за 2020. годину

30.12.2020

Рeшeњe o упoтреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Туристичке организације Гаџин Хан за исплату социјалне помоћи
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан за измирење дуга за утрошак електричне енергије за социјалне станове у власништву Општинске управе
Закључак о измирењу дуга за утрошак електричне енергије за социјални стан бр. 2 у Гаџином Хану који је „направио“ бивши станар покoјни Дрековић Петар
Закључак о продужењу радног времена објеката на територији општине Гаџин Хан у складу са Препоруком Штаба за ванредне ситуације од 30.12.2020. године
Решење о усвајању предлога стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта у општини Гаџин Хан за расподелу средстава спортским организацијамa за 2020. годину и рaсxпoдeлa срeдстaвa фудбaлскoм клубoвимa

28.12.2020

Предлог Решења о разрешењу и именовању ВД директора Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан за набавку лабараторијске опреме
Решења о увећању апропријације из извора 07-Трансфери других нивоа власти у износу од 15.000.000,00 динара по основу уплате Министарства финансија на страни прихода
Решења о увећању апропријације- укупних расхода и издатака буџета у износу од 15.000.000,00 динара
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по наредби председника општине Гаџин Хан за поправку водоводне мреже у: Гркињи, Горњем Душнику, Топоници, Виландрици и Доњем Душнику

24.12.2020

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за услугу демонтаже и монтаже парног котла
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Црвеног Крста општине Гаџин Хан за набавку половног аутомобила
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за трошкове поправке и одржавања објеката уличне расвете
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за трошкове пореза на пренос апсолутних права

22.12.2020

Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2021. годину
Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Витко и Света“ Гаџин Хан
Предлог Решења о допуни Решења о именовању Управног одбора Центра за социјални рад Гаџин Хан
Предлог Решења о допуни Решења о именовању Надзорног одбора Центра за социјални рад Гаџин Хан
Предлог Решења о именовању чланова Комисије за планове општине Гаџин Хан
Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда заштите животне средине
Закључак о продужењу радног времена објеката на територији општине Гаџин Хан у складу са Препоруком Штаба за ванредне ситуације од 22.12.2020. године
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Туристичке организације општине Гаџин Хан за накнаде чланова управног одбора
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дому здравља Гаџин Хан за трошкове поправке и замене котла
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дому здравља Гаџин Хан за трошкове ревизије пројекта

11.12.2020

Предлог Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за 2021. годину
Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина
Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама
Предлог Одлуке о преузимању система за водоснабдевање Месних заједница на територији општине Гаџин Хан и уступање на управљање и коришћење ЈП Дирекцији Гаџин Хан
Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Гаџин Хан
Предлог Кадровског плана Општинске управе општине Гаџин Хан за 2021. године
Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду – о степену усклађености планираних и реализованих активности за трећи квартал 2020.године – треће тромесечје за период 01.01.2020-30.09.2020. године
Предлог Решења о давању сагласности на прву измену Програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан за 2020. годину
Предлог Решења о давању сагласности на прву измену Програма одржавања чистоће на јавним површинама и управљање комуналним отпадом-сакупљање и одвожење отпада за 2020. годину
Предлог Решења о давању сагласности на прву измену Програма одржавања улица и путева- текуће поправке и одржавање улица у насељима, сеоских путева, спортских терена и зелених површина за 2020. годину
Предлог Решења о давању сагласности на прву измену Програма одржавања улица и путева- летње одржавање локалних путева за 2020. годину
Предлог Решења о давању сагласности на прву измену Програма одржавања улица и путева-зимско одржавање путева за 2020.годину ЈП „ Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на прву измену Програма одржавања улица и путева-зимско одржавање путева за 2020.годину ЈП „ Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на прву измену Програма коришћења буџетске помоћи – субвенција капитална инвестиција-повезивање и одржавање сеоских водовода за 2020.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на прву измену Програма коришћења буџетске помоћи – субвенција капитална инвестиција-опрема за 2020.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на прву измену Посебног програма коришћења средстава из буџета-субенција на име надокнаде субвенционисаног дела цене воде за пиће ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о измена Правилника о раду ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан
предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП„Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан за 2021.годину
Предлог Решења о давању сагласности на Програм одржавања улица и путева- летње одржавање локалних путева за 2021.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм одржавања улица и путева- зимско одржавање путева за 2021.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм одржавања улица и путева- текуће поправке и одржавање улица у насељима, сеоских путева, спортских терена и зелених површина за 2021.годину ЈП„Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на јавним површинама и управљање комуналним отпадом-сакупљање и одвожење отпада за 2021.годину ЈП„ Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм обезбеђивања јавног осветљења-улична расвета за 2021.годину ЈП„ Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција капитална инвестиција-повезивање и одржавање сеоских водовода за 2021.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета-субенција на име надокнаде субвенционисаног дела цене воде за пиће ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2021. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о раду и Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Туристичке организације општине Гаџин Хан
Решење о давању сагласности на План рада и активности Туристичке организације општине Гаџин Хан за 2021. годину
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе за израду акта о процени ризика лица, имовине и пословања општине Гаџин Хан

04.12.2020

Закључак о скраћењу радног времена објеката на територији општине Гаџин Хан у складу са Препоруком Штаба за ванредне ситуације од 4.12.2020. године

02.12.2020

Решење о образовању Радне групе за израду Локалног акционог плана за запошљавање
Рeшeње o упoтрeби средстава TБР пo зaхтeву oпштинскe упрaвe зa трошкове стручног надзора над радовима за рехабилитацију сеоских путева у Г. Душнику и Сопотници
Закључак о расписивању јавног позива за финансирање и суфинансирање Годишњих програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2021. годину

26.11.2020

Предлог решења о разрешењу директора ЈП „Дирекција“ за изградњу и комуналну делатност Гаџин Хан и именовању ВД Директора ЈП „Дирекција“ за изградњу и комуналну делатност Гаџин Хан
Предлог решења о разрешењу директора Туристичке организације Гаџин Хан и именовању директора Туристичке организације Гаџин Хан
Програм подршке за спровођење пољоприовредне политике и политике руралног развоја за општину Гаџин Хан
Одлука о инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општину Гаџин Хан
Одлука о регресу за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) на територији општину Гаџин Хан за 2020. годину
Решење о образовању Комисије за спровођење Програма подршке за спровођење пољоприовредне политуике и политике руралног развоја за општину Гаџин Хан
Решење о образовању Комисије за контролу корисника додељених подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општину Гаџин Хан
Рeшeње o упoтрeби TБР пo зaхтeву oпштинскe упрaвe зa превоз асфалтне масе која нам је уступљена од ЈП „Путеви Србије“
Рeшeње o упoтрeби TБР пo зaхтeву oпштинскe упрaвe зa осигурање минибуса набевљеног из средстава Кабинета министра без портфеља

20.11.2020

Закључак о скраћењу радног времена објеката на територији општине Гаџин Хан у складу са Препоруком Штаба за ванредне ситуације од 23.11.2020. године
Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о стању безбедности саобраћаја на подручју општине Гаџин Хан за период јануар-јун 2020. године
Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројекта изградње спортског, рекреативног и туристичког центра у насељеном месту Гаџин Хан
Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројекта изградње спортског, рекреативног и туристичког центра у насељеном месту Гаџин Хан
Предлог Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројекта индустријске зоне- радне зоне „Север“ Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Измене Статута НБ „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан
Решење о преусмеравању апропријације из извора 01-„Приходи из буџета код корисника“ пo зaхтeву Основне школе „Витко и Света“ Гаџин Хан

13.11.2020

Предлог Решења о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету за период јануар – септембар 2020. године
Предлог Стратегије за младе општине Гаџин Хан 2020-2025 године
Стратегија за унапређење положаја избеглих, ИРЛ и повратника по споразуму о реадмисији у општини Гаџин Хан за период 2020-2025 године
Предлог Стратегије развоја микро, малих и средњих предузећа и предузетништва у општини Гаџин Хан за период 2020-2025 године
Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Гаџин Хан
Решење о усвајању предлога стручне Комисије за оцену годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта за 2020. годину, након I ребаланса буџета општине Гаџин Хан за 2020. годину и Решења о расподели средстава
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве пo зaхтeву општинске управе општине Гаџин Хан на име недостајућих средстава за набавку ГУМА за службена возила општинске управе општине Гаџин Хан
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК Гркиња за трећи квартал 2020. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК Марина Кутина за трећи квартал 2020. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК Моравац за трећи квартал 2020. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК Елид за трећи квартал 2020. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег ПД Трем 1810 за трећи квартал 2020. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма Спортског савеза општине Гаџин Хан за трећи квартал 2020. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма СТУ ЕЛИД за трећи квартал 2020. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФУ Тасковићи за трћи квартал 2020. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК Заплањац за трећи квартал 2020. године

22.10.2020

Предлог Годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Гаџин Хан за 2020. годину
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 591.000,00 динара пo зaхтeву општинске управе општине Гаџин Хан на име недостајућих средстава за набавку котла за грејање пословне зграде општинске управе општине Гаџин Хан
Закључак о измирењу утрошка електричне енергије на име Куртовић Ћеда из Горњег Барбеша бб, настао услед рада прикључене пумпе за снабдевање водом насеља за избегла и расељена лица у Горњем Барбешу на његово бројило
Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан
Доношење Решења о преусмерерњу средстава са пројекта „Санација и реконструкција куће Драгутина Матића из Калетинца“ у износу од 5.450.000,00 динара у ТБР
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 3.521.000,00 динара пo зaхтeву општинске управе општине Гаџин Хан за набавку грађевинског земљишта за индусттријску зону
Одлука о додели субвенција пчеларским задругама за набавку опреме

09.10.2020

Решењe о разрешењу и избору Одбора за административно-мандатна питање, избор и именовање
Решењe о измени и допуни решења о избору члана Одбора за друштвено економски развој, привреду, финансије, друштвене делатности, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности
Решењe о измени и допуни решења о избору члана Одбора за заштиту животне средине, рад и развој Месних заједница, пољопривреду и развој села
Решењe о измени и допуни решења о избору члана Одбора за односе са верским заједницама, борбу против корупције и социјална питања
Решењe о измени и допуни решења о избору члана Одбора за награде и признања, утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места
Решењe о допуни решења о именовању чланова Управног одбора Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан
Решењe о образовању Савета за запошљавање на територији општине Гаџин Хан
Решењe о образовању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Гаџин Хан
Решењe о образовању Комисије за мирно решавање спора ради накнаде штете настале услед уједа паса луталица
Закључaк по притужби на рад инспекције Мирољуба Миљковића из Брзог брода Ул. Римска 1 бр.7, Ниш
Закључак о одређивању лица за обављање радњи и активности у вези коришћења службених возила
Закључак о исправци грешке у писању у диспозитиву закључка општинског бвећа бр. 06-35-369/20-III од 13.08.2020. године о продужењу грађевинске дозволе инвеститора ОШ „Витко и Света“ Гаџин Хан

05.10.2020

Предлог Одлуке о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2020.годину
Педлог Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројекта изградње бунара за водоснабдевање Топонице
Предлог Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројектa нфраструктурне површине, комплекси и објекти (мобилијар) у насељеном месту Гаџин Хан
Одлука о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројектa изградње спoртскoг, рекреативног и туристичког центра у насељеном месту Гаџин Хан
Предлог Одлуке о боравишној такси
Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији годишњег плана Предшколске установе „Прва радост “ Гаџин Хан за радну 2019-2020 годину
Решењае о формирању Комисије за елементарне непогоде за 2020. годину
Закључак о прихватању предлога Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу и комуналну делатност Гаџин Хан за разрешење Директора ЈП Дирекција за изградњу и комуналну делатност Гаџин Хан

23.09.2020

Предлог Стратегије за младе општине Гаџин Хан 2020-2025
Предлог Стратегије за унапређење положаја избеглих, ИРЛ и повратника по споразуму о реадмисији у општини Гаџин Хан за период 2020-2025 године
Предлог Стратегије развоја микро, малих и средњих предузећа и предузетништва у општини Гаџин Хан за период 2020-2025 године
Предлог измене Пословника Скупштине општине Гаџин Хан
Решење о поништају коначног решења општинске управе општине Гаџин Хан бр. 112-801/20-IV oд 04.09.2020. гoдинe

02.09.2020

Предлог Одлуке о прибављању непокретности замљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројекта за изградњу бунгалова за одмор, ресторана и базена на отвореном са баром у Доњем Душнику

 

Акти општинског Већа општине Гаџин хан за мандатни период 2016-2020 године

Акти општинског Већа општине Гаџин Хан за мандатни период 2012-2016. године