01.08.2023

Решење о употреби средстава ТБР по захтеву ОШ „Витко и Света“ за набавку горива
Решење о употреби средстава ТБР по захтеву општинске управе за потребе поправке канализационе мреже у Топоници
Решење о отварању и увећању апропријације за потребе одржавања манифестације Мохољски сусрети села
Pешењe о употреби средстава ТБР по захтеву општинске управе по основу недостајућих средстава за потребе одржавања манифестације Мохољски сусрети села
Решење о употреби средстава ТБР по захтеву општинске управе за потребе измирења рачуна по основу медијске промоције
Решење о употреби средстава ТБР по захтеву општинске управе за потребе стручног надзора над радовима на амбуланти у Великом Крчимиру
Решења о употреби средстава ТБР по захтеву општинске управе за потребе трошкова поступка накнаде штете по основу уједа пса луталице
Решење о употреби средстава ТБР по захтеву општинске управе за потребе исплате солидарне помоћи запосленима
Решење о отварању и увећању апропријације за услуге социјалне заштите
Решење о употреби средстава ТБР по захтеву општинске управе за потребе поправке водоводне мреже
Решење о формирању комисије за лицитацију пољопривредног земљишта
Одлука о укњижењу промене вредности објекта Школе у Горњем Душнику
Програм мониторинга утицаја на животну средину
Закључак о уступањеу теретног возила на коришћење

21.07.2023

Rешењe о употреби средстава ТБР по захтеву општинске управе за потребе израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова за изградњу инфраструктуре за Радну зону ,,СЕВЕР,, у Гаџином Хану
Rешењe о употреби средстава ТБР по захтеву општинске управе за потребе пружања услуге личног пратиоца детета
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Народне библиотеке „Бранко Миљковић“  Гаџин Хан за 2024.годину са пројекцијама за 2025 и 2026. годину
Решење о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за период јануар-јун 2023. године
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине
Решење о формирању комисије за контролу корисника додељених подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан и контролу над набавком основних средстава

11.07.2023

Решењe о увећању апропријације 733154-Текући наменски трансфери за организацију кампова за младе из дијаспоре и региона
Решењe о отварању апропријације преко Туристичке организације за организацију кампова за младе из дијаспоре и региона
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве за организацију кампова за младе из дијаспоре и региона преко Туристичке организације за ангажовање агенције за припрему материјала за публикацију
Решењe о образовању комисије за спровођење јавне расправе о усвајању програма развоја туризма општине Гаџин Хан

06.07.2023

Rешењe о отварању апропријације по основу закљученог уговора са Министарством за бригу о селу за куповину сеоске куће са окућницом

20.06.2023

Закључак о заказивању седнице Скупштине општине Гаџин Хан
Предлог одлуке о потврђивању мандата одборнициа у Скупштини општине Гаџин Хан
Предлог решења о избору председника СО Гаџин Хан
Закључак о уступању на коришћење „PEUGEOT 407 HDI“, модел: 407
Решење о одређивању субјекта од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији општине Гаџин Хан
Програм за рад савета за координацију послова за безбедност саобраћаја
Одлука о о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Гацин Хан за 2023.год. са приоритетима у додели опредељених средстава
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о цени електроматеријала ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог решења о давању сагласности на прву измену Програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2023. годину
Предлог решења о давању сагласности на прву измену Програма одржавања улица и путева и јавних зелених површина ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2023. годину
Предлог решења о давању сагласности на прву измену Програма одржавања улица и путева и јавних зелених површина ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2023. годину
Предлог решења о давању сагласности на прву измену Програма обезбеђивања јавног осветљења –улична расвета- ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2023. годину
Предлог решења о давању сагласности  на  прву измену посебног Програма коришћења буџетске помоћи-субенција капитална инвестиција-повезивање и одржавање сеоских водовода ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2023. годину
Предлог решења о давању сагласности на прву измену посебног Програма коришћења средстава из буџета –субвенција на име надокнаде субвенционисаног дела цене воде за пиће ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2023. годину

12.06.2023

Предлог одлуке 2. Ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2023. годину
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о цени радова на редовном одржавању улица и путева-летње одржавање локалних путева и улица, спортских терена и зелених површина ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о цени грађевинског материјала ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о цени канализационог материјала ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о цени водоводног материјала ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о цени бетонских пропуста ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о цени песка ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о усвајању Извештаја о раду – о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за први квартал 2023.године –прво тромесечје 2023. године

31.05.2023

Предлог одлуке о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2022. године
Решење о коришћењу средстава ТБР по захтеву општинске управе на име трошкова извршења
Предлог одлуке о допуни одлуке о комуналним делатностима
Предлог Одлуке о изменама допунама Одлуке о образовању штаба за ванредне ситуације за територију општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Гаџин Хан за 2023 годину
Правилник о измени правилмика о унитрашњој организацији и систематизацији радних места у општинској управи и општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о образовању Координационе комисије за координацију инспекцијског надзора на пословима из изворне надлежности општине Гаџин Хан

04.04.2023

Предлог Одлуке о првом ребалансу буџета за 2023. годину

31.03.2023

Предлог решења о давању сагласности на одлуку о измени и допуни Статута Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан

30.03.2023

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинској управи општине Гаџин Хан за измирење обавеза за асфалтирање прилаза објекту бр.3 на КП 3974/1 КО Гаџин Хан
Извештај о утрошку средстава из буџетског фонда за заштиту животне средине

24.03.2023

Предлог оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији општине Гаџин Хан за 2023. годину

15.03.2023

Решењe о употреби средстава ТБР за трошкове ПДВ-а за издату фактуру за закуп Антенског стуба на Селичевици
Решењe о употреби средстава ТБР за набавку услуге израде пројекта парцелације радне зоне „СЕВЕР“
Zакључaк о упућивању захтева председници Скупштине општине Гаџин Хан за наставак одложене 23. седнице Скупштине општине
Одлука о измени одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пословног простора у Гаџином Хану методом јавног надметања

22.02.2023

Одлука о уступању пословног простора на коришћење без накнаде
Решење о преусмерењу апропријације у ТБР
Решење о отварању апропријације за исплату накнаде за Божани Арсић
Решење о употреби средстава ТБР за организовање превоза меркантилног кукуруза

21.02.2023

Решење о давању сагласности на извештај о раду Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2022. годину
Решење о давању сагласности на извештај о раду Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2022. годину
Решење о давању сагласности на извештај о раду Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2022. годину
Решење о давању сагласности на извештај о раду Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2022. годину

17.02.2023

Предлог Локалног акционог плана запошљавања општине Гаџин Хан за 2023. годину
Предлог Одлуке о прихватању споразума о међуопштинској сарадњи о уступању обављања комуналне делатности у области организације службе за зоохигијену
Предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Гаџин Хан за 2022. годину
Одлука о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације општине Гаџин Хан за 2022. годину
Решењe о усвајању извештаја о извршењу одлуке о буџету за период јануар –децембар 2022. године
Решењe о разрешењу и именовању Школског одбора основне школе „Витко и Света“ Гаџин Хан
Решењe о давању сагласности на одлуку о усвајању Извештаја о раду- о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022.-31.12.2022 (за четврти квартал 2022.године;) ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ Гаџин Хан
Решењe о разрешењу председника другостепене изборне комисије за чланове савета месних заједница
Решење о постављењу начелника општинске управе
Решење о употреби ТБР на име недостајућих средстава за ПДВ по основу закупа простора на антенском стубу
Решење о употреби ТБР на име недостајућих средстава за ПДВ по основу закупа простора на антенском стубу

10.02.2023

Решење по предлогу општинске управе за употребу средстава ТБР на име недостајућих средставa за набавку књиговодственог програма Трезор-Саветник за потребе Народне библиотеке ,,Бранко Миљковић“
Решење по предлогу општинске управе за употребу средстава ТБР на име недостајућих средставa за набавку књиговодственог програма Трезор-Саветник за потребе Туристичке организације општине Гаџин Хан
Решење по предлогу општинске управе за употребу средстава ТБР на име недостајућих средставa за измирење обавеза по уговору за геодетске услуге
Решење по предлогу општинске управе за употребу средстава ТБР на име недостајућих средставa за измирење обавеза по уговору за геодетске услуге
Решење по предлогу општинске управе за употребу средстава ТБР на име недостајућих средставa за измирење обавеза по уговору за геодетске услуге

23.01.2023

Решење по предлогу општинске управе за употребу средстава ТБР на име недостајућих средставa за услугу парцелације на КП 1411/1 КО Доњи Душник
Одлука о изради локалног акционог плана за запошљавање за 2023. годину

18.01.2023

Решење по предлогу општинске управе за употребу средстава ТБР на име недостајућих средставa за куповину котла за грејање на основу захтева ПУ „ПРВА РАДОСТ“
Решење по предлогу општинске управе за употребу средстава ТБР на име недостајућих средставa уградњу видео надзора на основу захтева ПУ „ПРВА РАДОСТ“
Решење по предлогу општинске управе за употребу средстава ТБР на име недостајућих средставa за куповину рачунара на основу захтева Туристичке организације општине Гаџин Хан
Решење по предлогу општинске управе за употребу средстава ТБР на име недостајућих средставa за куповину путоказа и инфо табли на основу захтева Туристичке организације општине Гаџин Хан
Одлука о расписивању конкурса за избор начелника општинске управе
Одлука о уступању на коришћење пословног простора

30.12.2022

Решење о одобрењу годишњих програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта

19.12.2022

Предлог Одлуке о другом ребалансу буџета општине Гаџин хан за 2022. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан за 2023.годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм одржавања улица и путева и зелених површина за 2023.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на јавним површинама и управљање комуналним отпадом – сакупљање и одвожење отпада ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2023. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм обезбеђивања јавног осветљења-улична расвета ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2023. годину
Предлог решења о давању сагласности на посебан Програм коришћења буџетске помоћи-субвенција капитална инвестиција-повезивање и одржавање сеоских водовода ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2023. годину
Предлог решења о давању сагласности на посебан Програм коришћења средстава из буџета-субвенција на име надокнаде субвенционисаног дела цене воде за пиће ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2023. годину
Предлог решења о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2021. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације општине Гаџин Хан за 2023. годину
Закључак о давању овлашћења општинском правобраниоцу за закључење вансудскух поравнања по основу накнаде штете настале услед уједа пса луталице

05.12.2022

Rешењe по захтеву општинске управе за употребу средстава ТБР на име недостајућих средстава исплату законске затезне камате по основу пресуде бр. 19 П 4475/22
Решењe о образовању савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Гаџин Хан
Закључак о расписивању јавног позива за Финансирање и суфинансирање Годишњих програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2023. годину

09.12.2022

Rешењe по захтеву општинске управе за употребу средстава ТБР на име недостајућих средстава исплату дуговања за електричну енергију
Rешењe о отварању апропријације на основу закљученог уговора са Министарством за бригу о селу број 400-574/2022-I од 25.11.2022. године
Rешењe о увећању апропријације на основу закљученог уговора са Министарством за бригу о селу број 400-574/2022-I од 25.11.2022. године

22.11.2022

Rешењe по захтеву општинске управе за употребу средстава ТБР на име недостајућих средстава за израду пројектно-техничке документације

22.11.2022

Предлог одлуке о Годишњем плану рада Штаба за ванредне ситуације општине Гаџин Хан за 2023. годину
Предлог решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан за радну 2022/2023. годину
Предлог решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Годишњег плана рада Предшколске установе „Прва радост“Гаџин Хан за радну 2021/2022. годину
Предлог решења о давању сагласности на одлуку о измени Одлуке оцени асфалта и каменог агрегата ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог решња о давању сагласности на Одлукe о усвајању Извештаја о раду – о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан за трећи квартал 2022.године-треће тромесечје 2022.године
Предлог одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023.годину на територији општине Гаџин Хан
Предлог одлуке о висини стопе пореза на имовину
Решење по захтеву општинске управе за употребу средстава ТБР за потребе накнаде штете по основу вансусдских поравнања
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Гаџин Хан за 2022. годину
Одлука о инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан
Одлука о регресу за репродуктивни материјал (вештачко за осемењавање) на територији општине Гаџин Хан за 2022. годину

18.11.2022

Решење о разрешењу начелника општинске управе Гаџин Хан
Решење о постављењу ВД начелника општинске управе Гаџин Хан

31.10.2022

Предлог Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за 2023. годину
Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету за период јануар-септембар 2022. године
Предлог Кадровског плана општинске управе општине Гаџин Хан за 2023. годину
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе за хватање и збрињавање паса луталица

24.10.2022

Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Гркиња“ Гркиња за други квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Марина Кутина“ Марина Кутина за други квартал 2022. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Моравац“ Топоница за други квартал 2022. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма Спортског савеза општине Гаџин Хан за други квартал 2022. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФУ „Тасковићи“ Тасковићи за други квартал 2022. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ПД „Трем“ Доњи Душник за други квартал 2022. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Елид“ Доњи Душник за други квартал 2022. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма СТУ „Елид“ Доњи Душник за други квартал 2022. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма Кошаркашко удружење Гаџин Хан за други квартал 2022. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ОФК „Око соколово“ Гаџин Хан за други квартал 2022. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Гркиња“ Гркиња за трећи квартал 2022. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Марина Кутина“ Марина Кутина за трећи квартал 2022. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Моравац“ Топоница за трећи квартал 2022. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма Спортског савеза општине Гаџин Хан за трећи квартал 2022. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФУ „Тасковићи“ Тасковићи за трећи квартал 2022. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ПД „Трем“ Доњи Душник за трећи квартал 2022. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Елид“ Доњи Душник за трећи квартал 2022. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма СТУ „Елид“ Доњи Душник за трећи квартал 2022. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма Кошаркашко удружење Гаџин Хан за трећи квартал 2022. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ОФК „Око соколово“ Гаџин Хан за трећи квартал 2022. године
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе за накнаду трошкова парничног поступка на основу вансудских поравнања због експропијисане непокретности
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан за услуге мртвозорства
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе за узчешће 3 студента на самиту на Златибору

07.10.2022

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о цени електроматеријала ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о цени асфалта и каменог агрегата ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о цени песка ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о цени бетонских пропуста ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о цени грађевинског материјала ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације насеља Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Скупштине општине за исплату јубиларне награде

05.10.2022

Предлог Одлуке о додељивању Октобарске награде
Решење по жалби Милојковић Марије из Ниша на решење Општинске управе, Службе за друштвене делатности, имовинско правне и опште послове бр.183-117/22-IV од 01.06.2022.године којим јој није признато право на родитељски додатак

22.09.2022

Решењe о усвајању предлога Спортског Савеза општине Гаџин Хан за измену и допуну Годишњег Програма Спортског савеза општине Гаџин Хан за 2022. годину

16.09.2022

Амадман на предлог Одлуке о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2022. годину

13.09.2022

Предлог Одлуке о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2022. годину
Предлог Одлуке о допуни Статута општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о предлогу Влади Републике Србије да донесе Одлуку о преносу права јавне својине на објекту пословна зграда (производна хала) и земљиште под пословном зградом из јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о приступању изради стратегије развоја урбаног подручја града Ниша,општине Сврљиг, Мерошина и Гаџин Хан
Предлог Одлуке о именовању доктора медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе (мртвозорника)
Предлога одлуке о измени Одлуке о приступању изради плана развоја општине Гаџин Хан 2021-2030
Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о одређивању радног времена
Предлог Решења о усвајању Извештаја о извешењу одлуке о буџету општине Гаџин Хан за период јануар-јун 2022. године
Предлог Решења о изменама и допунама Решења о именовању чланова Школског одбора основне школе „Витко и Света“ Гаџин Хан
Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Прва радост “Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2023. годину
предлога Решења давању сагласности на Одлуку о усвајању Извештаја о раду – о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан за други квартал 2022.године-друго тромесечје 2022.године ( 01.01.2022-30.06.2022)
Предлог Решења на прву измену Програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2022. годину
Предлог Решења на прву измену Програма одржавања чистоће на јавним површинама и управљање комуналним отпадом – сакупљање и одвожење отпада ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2022. годину
Предлог Решења на прву измену Програма одржавање улица и путева –текуће поправке и одржавање улица у насељима, сеоских путева, спортских терена и зелених површина за 2022. годину
Предлога Решења на прву измену Програма одржавања улица и путева-летње одржавање локалних путева ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2022. годину
Предлог Решења на прву измену Програма коришћења буџетске помоћи-субвенција капитална инвестиција-повезивање и одржавање сеоских водовода ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2022. годину
Предлог Решења на прву измену Програма обезбеђивања јавног осветљења расвета ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2022. годину
Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан

31.08.2022

Решење о увећању апропријације-укупних прихода и примања буџета у износу од 740.000,00 динара, на основу Уговора за спровођење јавних радова: Одржавање и заштита животне средине и природе“ који је Предшколска установа „Прва радост“ Гаџин Хан закључила са националном службом за запошљавање
Решење о увећању и отварању апропријације на страни расхода на основу Уговора за спровођењу јавних радова: Одржавање и Заштита животне средине и природе“ који је Предшколска установа „Прва радост“ Гаџин Хан закључила са националном слчужбом за запошљавање
Решење о увећању апропријације у износу 500.000,00 динара добијених од Министарства за бригу о селу а по основу Уговора општине и Министарства, ради одржавања манифестације „Михољски сусрети села“

25.07.2022

Закључaк – радови на реконструкцији базена у Доњем Душнику
Решење о увећању апропријације ЕРРА – ЈУГ
Решење о увећању апропријације – Социјална заштита
Решења о отварању апропријације – Социјална заштита

21.06.2022

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2021. годину
Предлог Одлуке о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Гаџин Хан за 2022 годину
Предлог Одлуке о приступању промени Статута општине Гаџин Хан
Предлог измена и допуна Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројектa за изградњу рекреативних садржаја поред кеја на Кутинској реци у Гаџином Хану
Предлог допуне Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројекта постројења отпадних вода насељених места Гркиња, Марина Кутина, Гаџин Хан и Тасковићи

06.06.2022

Одлукa о образовању јединице цивилне заштите опште намене
Одлукa о образовању специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање
Утврђивање решења о увећању апропријације на приходној и расходној страни буџета на основу уговора закљученим са Министарством за бригу о селу

02.06.2022

Oдлукa о евидентирању основног средства – теретног возила за одвожење смећа марке IVEKO, тип:ML180E25E5, бр.шaсиje: ZCFATJ51TJ50271900, брoj мoтoрa:F4AE3681DU1011913985, гoдинa прoизвoдњe 2022
Прeдлoг Прoгрaмa кoришћeњa срeдстaвa буџeтскoг фoндa за заштиту животне средине

25.05.2022

Извештај Службе за привреду и инспекцијске послове о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручћје општине Гаџин Хан за 2021. годину
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе за накнаду трошкова парничног поступка и нематеријалну штету у предмету Тодоровић Слободана из гаџиног Хана
Решењe по захтеву Сање Стаменковић којим тражи разрешење дужности на месту председника Комисије за процену штете од елементарне непогоде

16.05.2022

Извештај Комисије за расподелу средстава удружењима грађана и предлога Одлуке о финансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и која се финансирају из буџета општине Гаџин Хан за 2022. годину и доношење Одлуке о расподели и давање сагласности на исти
Извештаја Центра за социјални рад Гаџин Хан као партнера на пројекту „Охрабрење-Програм подршке за породице у ризику од издвајања детета из породице“ и давање сагласности на исти
Закључак о давању сагласности на захтев друге стране потписнице Споразума о вансудском поравнању, Ђорђевић Љиљане из Топонице, за раскид Споразума 06-464-670/14-I од 30.10.2014. који је потписала са општином Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве динара по захтеву ПУ „Прва радост“ Гаџин Хан за исплату једнократне новчане помоћи запосленима по основу Закључка владе РС
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе за поправку водоводне и канализационе мреже
Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе за демонтажу и монтажу гума на службеним возилима
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе за измирење парничних трошкова у предмету Зорана Илића из Гркиње и нематеријалне штете због уједа пса луталице

04.05.2022

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Председника општине и Општинског већа за 2021. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о безбедности саобраћаја на подручју општине Гаџин Хан за период јануар – децембар 2021. године
Предлог Кадровског плана Општинске управе општине Гаџин Хан за 2022. године

29.04.2022

Предлог Одлуке о усвајању Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Гаџин Хан за воде II реда за 2022. годину
Предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Гаџин Хан за 2021. годину
Предлолг Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима
Предлог Решења давању сагласности на Одлуку о усвајању Извештаја о раду – о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2022-31.03.2022 године ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине Гаџин Хан за 2021. годину
Предлог Решења о разрешењу и именовању Школског одбора основне школе „Витко и Света“ Гаџин Хан

24.04.2022

Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Oснoвнe шкoлe „Виткo и Свeтa“ради измирења судске таксе код Привредног суда за депоновања потписа директора ОШ
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан ради ангажовања домара за 6 месеци по уговору о делу
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Центра за социјални рад Гаџин Хан за исплату једнократне новчане помоћи запосленима у установама социјалне заштите који се по основу Закључка Владе РС
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан за измирење трошкова извршног поступка
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан за измирење трошкова котишћења приватног аутомобила у службене сврхе
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Црвеног крста Гаџин Хан за измирење трошкова набавке теренског возила
Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан
Завршни Извештај о реализацији Годишњег програма Спортског савеза општине Гаџин Хан за 2021. годину
Завршни Извештај о реализацији Годишњег програма Спортских удружења и клубова за 2021. годину

12.04.2022

Закључaк о давању сагласности на захтев друге уговорне стране СИБ ИНВЕСТ Доо Ниш, за раскид Уговора о реконструкцији базена у Доњем Душнику бр. 400-39/22 закљученог дана 24.01.2022. године

24.03.2022

Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе за измирење парничних трошкова у предмету Јанаћковић Стефана из Дуката и Филиповић Драгослава из Равне Дубраве на име нематеријалне штете због уједа пса луталице
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе за потребе уређења пешачке стазе на кеју у Гаџуном Хану
Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Гаџин Хан за 2021.годину и доношење решења

18.03.2022

Решење о увећању апропријације на страни расхода на име повраћаја неутрошених средстава донатору-Савету Европе
Решење о увећању апропријације на страни прихода динара на основу Уговора о финансирању програма подршке унапређења развоја изразито недовољно развијених општина и анекса уговора закљученим са кабинетом министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе за потребе уређења речног корита, наставак радова на уређењу терена и инвалидске паркинг карте

16.03.2022

Зaкључак o уступaњу сале Народне библиотеке “Бранко Миљковић“ Гаџин Хан на коришћење без накнаде, коалицији СПС, ЈС и Зелени Србија ради политичке промоције за предстојеће парламентарне и председничке изборе
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе за потребе израде пројекта парцелације према Плану детаљне регулације радне зоне „Север“ у Гаџином Хану

01.03.2022

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе за потребе измирења обавеза –трошкова извршног поступка
Закључак о дозволи бесплатног коришћења просторија МЗ, регистрованим политичким странкама за своје политичке активности, везане за постојеће парламентарне и председничке изборе који ће се одржати 03.04.2022. године
Решење о образовању Конкурсне комисије за избор кандидата за чланове Форума за праћење примене Антикорупцијског плана општине Гаџин Хан

25.02.2022

Правилник о услoвимa oбeзбeђивaњa и пружањa услуге помоћ у кући, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуге и учешће корисника и његових сродника обавезних на издржавање у трошковима услуге помоћ у кући
Правилник о пружању и остваривању услуге лични пратилац детета
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе за потребе поправке водоводне мреже у Чагровцу, Гркињи, В.Вртопу и Д.Душнику
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе за расчишћавање терена и радове на спортској хали у Гаџином Хану
Извештај Комисије за процену штете од елементарних непогода-пожара од 22.06.2021. године
Предлог Комисије за процену штете од елементарних непогода о расподели средстава лицима која су претрпела штету и доношење решења о расподели
Oдлука o рaсписивaњу jaвнoг oглaсa зa дaвaњe у зaкуп пoслoвнoг прoстoрa у Гaџинoм Хaну путeм jaвнoг нaдмeтaњa
Oдлука o прибављању покретних ствари у јавну својину општине Гаџин Хан непосредном погодбом
Решење о установљавању службености на катастарским парцелама КО Гаџин Хан ради изградње прикључног кабловског вода

22.02.2022

Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управена име недостајућих средстава за потребе ангажовања стручног надзора на радовима које изводи ЈП Дирекција
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе за израду и испоруку мобилијара за дечија игралишта у Гаџином Хану и Гркињи
Закључак о давању сагласности за коришћење материјала из позајмишта „Габар“ за насипавање улица, ЈП Дирекција Гаџин Хан

07.02.2022

Предлог Одлуке о именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије
Предлог Локалног антикорупцијског плана општине Гаџин Хан 2022-2026
Предлог Локалног акционог плана запошљавања општине Гаџин Хан за 2022. годину
Предлог Решења о давању сагласности на одлуку Управног одбора о усвајању Финансијског извештаја о раду Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2021. годину
Предлог Решења о давању сагласности на одлуку Управног одбора на измене и допуне Програма рада Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2021. годину
Предлог Решења о усвајању извештаја о извршењу одлуке о буџету за период јануар –децембар 2021. године
Предлог Решења о давању сагласности на одлуку о усвајању Извештаја о раду о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021.-31.12.2021 (за четврти квартал 2021.године) ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ Гаџин Хан
Решење о преусмеравању апропријације по захтеву Дома здравља Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе на име уградње аутоматских рампи на тргу Драгутина Матића

27.01.2022

План рада и активности Туристичке организације општине Гаџин Хан за 2022. годину
Извештај о раду Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2021. годину
Предлог Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројекта од општег црквено-верског значаја за општину Гаџин Хан
Извештај о мониторингу и еваулацији/надзору реализације програма мера пољопривредне политике и политике руралног развојаопштине Гаџин Хан за 2021. годину

24.01.2022

Предлог Одлуке о измени и допуни одлуке о усвајању Плана детаљне регулације радне зоне Север у Гаџином Хану
Предлог Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на територији општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације општине Гаџин Хан за 2021. годину
Предлог Одлуке о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Гаџин Хана за 2022. годину
Рeшeње o упoтреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе за солидарну помоћ услед смрти члана уже породице
Програм радова на одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју општине Гаџин Хан за 2022. годину

18.01.2022

Упућивање јавног позива за учешће у јавној расправи о о нацрту Локалног антикорупцијскoг плана општине Гаџин Хан

30.12.2021

Рeшeњa o упoтреби средстава текуће буџетске резерве по основу извршне исправе за МЗ Краставче
Решење о усвајању предлога стручне Комисије за оцену годишњих програма у области спорта у општини Гаџин Хан за расподелу средстава спортским организацијамa за 2022. годину и рaспoдeлa срeдстaвa фудбaлским клубoвимa

24.12.2021

Решења о увећању апропријације на основу уплате Министарства
Решења о увећању апропријације на основу уплате Министарства просвете, науке и технолошког развоја; за набавку дидактичког средства
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Хаџин Хан, за поправку централног грејања
Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП „Дирекција“ Гаџин Хан којом је стављен ван снаге Пеавилник о уступању управљања и коришћења на сеоским водоводима ЈП „Дирекција“ Гаџин Хан
Закључак о давању сагласности за коришћење материјала из позајмишта „Габар“ за насипавање улица, ЈП Дирекција Гаџин Хан

20.12.2021

Предлог Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Гаџин Хан 2021-2030. године
Предлог Одлуке о усвајању Плана развоја услуга социјалне заштите у општини Гаџин Хан 2021-2023
Предлог Решења о разрешењу и избору чланова Одбора за административно мандатна питања, избор и именовања Скупштине општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан за 2022. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Програм одржавања улица и путева-летње одржавање локалних путева ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2022. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Програм одржавања улица и путева-зимско одржавање путева ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2022. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Програм одржавања улица и путева- текуће поправке и одржавање улица у насељима, сеоских путева, спортских терена и зелених површина за 2022.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на јавним површинама и управљање комуналним отпадом – сакупљање и одвожење отпада ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2022. године
Предлог Решења о давању сагласности на Програм обезбеђивања јавног осветљења-улична расвета ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2022. годину
Предлог Решења о давању сагласности на посебан Програм коришћења буџетске помоћи-субвенција капитална инвестиција-повезивање и одржавање сеоских водовода ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2022. годину
Предлог Решења о давању сагласности на посебан Програм коришћења средстава из буџета-субвенција на име надокнаде субвенционисаног дела цене воде за пиће ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2022. годину
Предлог Решења о давању сагласности на измене и допуне Годишњег плана рада Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан за радну 2021/2022. годину
Предлог Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе радио реализације Пројекта за изградњу рекреативних садржаја поред кеја на Кутинској реци у Гаџином Хану
Закључак о закључењу Уговора о уступању на коришћење путничког аутомобила Тип „LADA NIVA 1.7 4X4“, Марка: VAZ, нерегистрован, ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан

09.12.2021

Правилник о критeриjумимa зa купoвину кућa са окућницом и поступку и начину рада Комисије зa купoвину кућa са окућницом за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе на име недостајућих средстава зa трошкове превоза запослених у децембру 2021. године
Решење о увећању апропријације по захтеву општинске управе на основу Уговора са Министарством за бригу оселу чији је предмет коришћење бесповратних средстава ради куповине минибуса за превоз сеоског становништва
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе за набавку услуге израде измена и допуна Плана детаљне регулације радне зоне „Север“ у Гаџином Хану
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе за набавку услуге израде пројектно-техничке документације за енергетску реконструкцију и уградњу нове опреме у објекат ОШ „Витко и Света“ у Гаџином Хану, ради конкурисања код Министарства рударства и енергетике
Закључак о расписивању јавног позива за финансирање и суфинансирање Годишњих програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2022. годину

30.11.2021

Решење о Измени финансијског плана Годишњег програма Спортског савеза општине Гаџин Хан за 2021. годину
Решење о усвајању предлога за допуну расподеле средстава стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта у општини Гаџин Хан за расподелу средстава спортским организацијамa за 2021. годину бр.66-629/21-I од 21.10.2021 и доношење решења о рaспoдeлa срeдстaвa спортским организацијама
Доношење решења о допунској рaспoдeлa срeдстaвa ФК „Елид“ Доњи Душник и Измени финансијског плана Годишњег програма ФК „Елид“ Доњи Душник за 2021. годину

25.11.2021

Амандман на предлог Одлуке о другом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2021. годину
Амандман на предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације радне зоне Север у Гаџином Хану

18.11.2022

Предлог Одлуке о другом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2021. годину
Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022.годину на територији општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о висини стопе пореза на имовину
Предлог Одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге
Предлог Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
Предлог Одлуке о јавним расправама на територији општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о поступању по притужбама на рад органа и служби општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих аката
Предлог Одлуке о допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о образовању штаба за ванредне ситуације за територију општине Гаџин Хан
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Извештаја о раду – о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021-30.09.2021.године ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о цени бетонских пропуста ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о цени електроматеријала ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог Решења на трећу измену Програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2021. годину
Предлог Решења на трећу измену Програма одржавања улица и путева-летње одржавање локалних путева ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2021. годину
Предлог Решења на прву измену Програма одржавања чистоће на јавним површинама и управљање комуналним отпадом – сакупљање и одвожење отпада ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2021. годину
Предлог Решења на прву измену посебног Програма коришћења буџетске помоћи-субвенција капитална инвестиција-повезивање и одржавање сеоских водовода ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2021. годину
Предлог Решења на Програм коришћења буџетске помоћи-субвенција капитална инвестиција- опрема ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2021. годину
Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације радне зоне Север у Гаџином Хану
Амандман на предлог Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за 2022. годину
Правилник о поступку и начину рада Комисије и условима и мерилима за избор корисника социјалног становања и активне инклузије
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Гркиња“ Гркиња за трећи квартал 2021. године
Периодичнои извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Марина Кутина“ Марина Кутина за трећи квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Моравац“ Топоница за трећи квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма Спортског савеза општине Гаџин Хан за трећи квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Заплањац“ Гаџин Хан за трећи квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФУ „Тасковићи“ Тасковићи за трећи квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ОФК „Око соколово“ Гаџин Хан за трећи квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма Кошаркашког удружења Гаџин Хан за трећи квартал 2021. године
Периодични извештаја о реализацији Годишњег програма СТУ Елид Доњи Душник за први квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК Елид Доњи Душник за први квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ПД „трем 1810“ Доњи Душник за први квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма СТУ Елид Доњи Душник за други квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК Елид Доњи Душник за други квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ПД „трем 1810“ Доњи Душник за други квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма СТУ Елид Доњи Душник за трећи квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК Елид Доњи Душник за трећи квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ПД „трем 1810“ Доњи Душник за трећи квартал 2021. године

27.10.2021

Решењаe о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету за период јануар – септембар 2021. године
Pредлог Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за 2022. годину
Решењe о увећању апропријације на име плаћања трошкова за реализацију активности пројекта „Стручним усавршавањем до ефикасније локалне самоуправе
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе на име недостајућих средстава зa радове на рехабилитацији општинских путева
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе на име недостајућих средстава зa исплату накнаде нематеријалне штете на основу пресуде 11П 5516/19 од 312.07.2020., тужиоцу Марку Ивковићу из Гаџиног Хана
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе на име пoправке водоводне мреже
Решења о одбацивању захтева за преусмеравање апропријације у износу од 150.000,00 динара по захтеву ПУ „Прва радост“ Гаџин Хан
Решењe о одбацивању захтева за употребу средстава текуће буџетске резерве по захтеву Изборне комисије за чланове Савета МЗ
Решењe о одијању захтева за употребу средстава текуће буџетске резерве по захтеву ПУ „Прва радост“ Гаџин Хан за ТА пећи
Решењe о одијању захтева за употребу средстава текуће буџетске резерве по захтеву НБ „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за набавку кабла за бину

20.10.2021

Решењe о формирању Комисије за елементарне непогоде
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе на име недостајућих средстава зa учeшћe oпштинe у прojeкту-Прoгрaм подршке за породице у ризику од издвајање детета из породице

15.10.2021

Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву ПУ „Прва радост“ Гаџин Хан на име трошкова поправке једног комбија
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе на име недостајућих средстава за ПДВ
Решењe, о дoдeли срeдстaвa зa реализовање пројеката и програма цркава и верских заједница

07.10.2021

Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Витко и Света“ Гаџин Хан

04.10.2021

Предлог Одлуке о престанку и потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о додељивању Октобарске награде
Предлог Одлуке о допуни Одлуке о промени оснивачног акта ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Одлуке о јавном градском превозу путника на територији општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о такси превозу путника на територији општине Гаџин Хан
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Извештаја о раду – о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021-30.06.2021. ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2022.годину са пројекцијама за 2023 и 2024 годину
Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Годишњег плана рада Предшколске установе „Прва радост“Гаџин Хан за радну 2020/2021. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан за радну 2021/2022. годину
Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан
Решење о давању сагласности на другу измену програма одржавања улица и путева-летње одржавање локалних путева за 2021.годину, ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан
Решење о давању сагласности на другу измену програма одржавања улица и путева-текуће поправке и одржавање улица у насељима, сеоских путева, спортских терена и зелених површина за 2021.годину, ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности” општине Гаџин Хан
Решење о давању сагласности на Одлуку о цени грађевинског материјала ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности” општине Гаџин Хан

29.09.2021

Решење о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Гаџин Хан за 2021. годину
Одлукa о инвестицијама у физичку имовину пољопреивредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан
Одлукa о регресу за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) на територији општине Гаџин Хан за 2021. годину
Решењe о образовању Комисије за спровођење Програма мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Гаџин Хан
Решењe о образовању Комисије за контролу корисника додељених подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан
Oдлукa о измени Одлуке о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Гаџин Хан за 2021.год.са приоритетима у додели опредељених средставаРешењe о употреби средстава сталне буџетске резерве по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан на име радова за санацију путева
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан на име услуге израде пројекта парцелације
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву председникa општине Гаџин Хан на име медиске промоције општине

10.09.2021

Решење о преусмеравању апропријације на име смањења трошкова путовања ученика а повећања на позицији материјала за саобраћај по захтеву Општинске управе
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан на име измирења обавеза према ЈП Дирекцији Гаџин Хан на име испостављених рачуна за поправку водоводне мреже
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе на име уговорне обавезе према Уговорној привредној комори за развој социјалног предузетништва и друштвено одговорног пословања
Решењe о формирању Комисије за доделу награда даровитим ученицима, студентима и младим људима
Решењe о усвајању извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике руралног развоја за подручје општине Гаџин Хан за 2020.годину

07.09.2021

Решење о усвајању измењеног предлога стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта у општини Гаџин Хан за расподелу средстава спортским организацијамa за 2021. годину и рaспoдeлa срeдстaвa спортским организацијама
Oдлука о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Гаџин Хан за 2021.год.са приоритетима у додели опредељених средстава
Прoгрaм кoришћења срeдстaвa за заштиту животне средине општине Гаџин Хан за 2021. годину
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма спортских клубова и удружења на територији општине Гаџин Хан

06.08.2021

Решење о увећању апропријације на страни прихода за износ од 743.000,00 динара по основу Уговора о спровођењу јавног рада који је закључила Предшколске установа са НСЗ
Решење о увећању апропријације на страни расхода за износ од 743.000,00 динара по основу Уговора о спровођењу јавног рада који је закључила Предшколске установа са НСЗ

23.07.2021

Утврђивање Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе за трошкове поправке водоводне мреже

21.07.2021

Утврђивање амандмана на предлог Одлуке о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2021. годину

13.07.2021

Предлог Одлуке о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2021. годину
Предлог Решења о усвајању Извештаја о извршењу одлуке о буџету за период јануар – јун 2021. године

07.07.2021

Предлог Решења о давању сагласности на другу измену и допуну Програма пословања ЈП “Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“ за 2021. годину
Предлог Решења о давању сагласности на прву измену Програма одржавања улица и путева-текуће поправке и одржавање улица у насељима, сеоских путева, спортских терена и зелених површина за 2021.годину ЈП“Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на прву измену Програма одржавања улица и путева-летње одржавање локалних путева за 2021.годину ЈП“Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о давању сагласности на прву измену посебног Програма коришћења средстава из буџета-субвенција на име надокнаде субвенционисаног дела цене воде за пиће ЈП“Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан “за 2021. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2020. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Решење о измени и допуни Решења о именовању Управног одбора Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2020. годину
Извештај Комисије за процену штете од елементарних непогода од 22.06.2021. године
Завршни Извештај о реализацији Годишњег програма ФУ „Тасковићи “ Тасковићи за 2020. годину
Периодични извештаја о реализацији Годишњег програма ФК „Гркиња“ Гркиња за први квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Марина Кутина“ Марина Кутина за први квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Моравац“ Топоница за први квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма Спортског савеза општине Гаџин Хан за први квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Заплањац“ Гаџин Хан за први квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФУ „Тасковићи“ Тасковићи за први квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ОФК „Око соколово“ Гаџин Хан за први квартал 2021. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма Кошаркашког удружења Гаџин Хан за први квартал 2021. године
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе за трошкове принудне наплате за експропријацију земљишта

22.06.2021

Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Гаџин Хан за 2021. годину
Предлог решења о oбрaзoвaњу Сaвeтa зa бeзбeднoст oпштинe Гaxин Хaн
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о цени водоводног и каланизационог материјала ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“
Предлог Решења о рaзрeшeњу и имeнoвaњу Нaдзoрнoг oдбoрa ЈП“Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“

14.06.2021

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2020. годину

09.06.2021

Закључaк о радном времену објеката на територији општине Гаџин Хан у складу са вaжeћoм Уредбом о мерама за сузбијање и спртечавање заразних болести COVID 19 i Наредбом о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести Covid 19

18.05.2021

Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о финансијској подршци породици
Предлога Решења о о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2021. годину

18.05.2021

Предлог Одлуке о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о допуни Одлуке о радноправном статусу изабраних и постављених лица
Предлога Решења о именовању директора Центра за социјални рад Гаџин Хан
Предлог Решења о именовању директора Центра за социјални рад Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о усвајању Извештаја о раду – о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021-31.03.2021. ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан
Закључак о раскиду Уговора о уступању права коришћења на ствари – Škodа Superb Ambition између Општине Гаџин Хaн коју заступа Општинска управа и ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан
Закључак о закључењу Уговора о уступању на коришћење путничког аутомобила марке „PEUGEOT 407 HDI“, ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан

28.04.2021

Решење о избору другостепене комисије за чланове Савета месне заједнице

22.04.2021

Локални акциони план запошљавања за општину Гаџин Хан за 2021. годину (2021-2023)
Стратегија за унапређивање предшколског васпитања и образовања општине Гаџин Хан за период 2021-2025
Одлука о изменама и допунама Одлуке о месној самоуправи
Програм рада Центра за социјални рад Гаџин Хан за 2021. годину
Решење о допуни Решења о именовању Надзорног одбора Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан
Извештај о мониторингу и еваулацији/надзору реализације Програма мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан, за 2020. годину
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан за радове на санацији путева услед последица ванредних околности
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан за поправку водоводне мреже у Краставчи и Доњем Душнику
Решење по жалби Миљане Маринковић из Виландрице на решење Општинске управе-Службе за друштвене делатности, имовинско правне послове и општу управу бр. 183-200/20/03 од 25.01.2021. године

02.04.2021

Закључaк по препоруци Штаба за ванредне ситуације, у вези измењених мера за време трајања ванредне ситуације ради сузбијања ширења заразне болести изазване вирусом КОВИД-19
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан за измирење трошкова одржавања информационог система за локалну пореску администрацију

22.03.2021

Решењe о давању сагласности на Извештај о раду Председника општине и Општинског већа за 2020. годину
Извештај о безбедности саобраћаја на подручју општине Гаџин Хан за период јануар – децембар 2020. године
Оперативни план одбране од поплава вода другог реда за територију општине Гаџин Хан
Одлука о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације за 2020. годину
Одлука о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Гаџин Хан за 2020. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима
Решењe о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за период јануар-децембар 2020. године
Одлуку о усвајању Извештаја о раду – о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2020-31.12.2020 ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан
Решењe о првој измени Програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“за 2021. годину
Решењe о давању сагласности на одлуку о начину покрића губитка по завршном рачуну за 2019.годину, Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине“ Гаџин Хан број 89-3 од 22.02.2021. године
Решењe о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине Гаџин Хан за 2020. годину
Решењe о давању сагласности на одлуку Управног одбора о усвајању извештаја о раду Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2020. годину

18.03.2021

Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Гаџин Хан за 2020. године
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Гаџин Хан за 2021. годину
Одлука о образовању јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање општине Гаџин Хан
Решење ообразовању Комисије за расподелу средстава удружењима грађана, црквама и верским организацијама
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан за измирење рачуна према ЈП Дирекција насталих поводом радова на чишћењу речних наноса по основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији општине
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за измирење услуге према Ирвас-вет доо Орљане
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан за трошкове накнаде по Уговору о делу за домара за фебруар, март и половину априла 2021. године
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за трошкове поправке водоводне мреже од ЈП „Дирекција“ Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за трошкове по Споразуму о вансудском поравнању између општине и Драгане Ђорђевић из Доњег Душника
Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за превоз набављене асфалтне масе од ЈП Путеви Србије
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за исплату ПДВ за уступљену асфалтну масу од ЈП Путеви Србије
Извештај о реализацији Годишњег програма Спортског савеза општине Гаџин Хан за 2020. годину
Извештај о реализацији Годишњег програма ФК „Гркиња “ Гркиња за 2020. годину
Извештај о реализацији Годишњег ФК „Елид“ Доњи Душник за 2020. годину
Извештај о реализацији Годишњег програма СТУ „Елид“ Доњи Душник за 2020. годину
Извештај о реализацији Годишњег програма ПД „Трем“ Доњи Душник за 2020. годину
Извештај о реализацији Годишњег ФК „Марина Кутина“ Марина Кутина за 2020. годину
Извештај о реализацији Годишњег ФК „Моравац“ Топоница за 2020. годину
Извештај о реализацији Годишњег ФК „Заплањац“ Гаџин Хан за 2020. годину

12.03.2021

Закључак о спровођењу мера за време ванредне ситуације

23.02.2021

Извештај Комисије за процену штете од елементарне непогоде у јануару 2021. године
Измена решења о образовању стручног тима за реализацију активности пројекта „Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања – СУПЕР“
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан за исплату 2 лица ангажованих по уговорима о привремено повременим пословима
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за набавку услуге стручног надзора над радовима по уговорима закљученим са ЈП Дирекција
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву председника општине Гаџин Хан за трошкове репрезентације
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за трошкове одржавања опреме и физичко-техничког обезбеђења репетитора на Ибровици

04.02.2021

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Гаџин хан за 2020. годину

30.12.2020

Рeшeњe o упoтреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Туристичке организације Гаџин Хан за исплату социјалне помоћи
Решењe о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву општинске управе општине Гаџин Хан за измирење дуга за утрошак електричне енергије за социјалне станове у власништву Општинске управе
Закључак о измирењу дуга за утрошак електричне енергије за социјални стан бр. 2 у Гаџином Хану који је „направио“ бивши станар покoјни Дрековић Петар
Закључак о продужењу радног времена објеката на територији општине Гаџин Хан у складу са Препоруком Штаба за ванредне ситуације од 30.12.2020. године
Решење о усвајању предлога стручне Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта у општини Гаџин Хан за расподелу средстава спортским организацијамa за 2020. годину и рaсxпoдeлa срeдстaвa фудбaлскoм клубoвимa

28.12.2020

Предлог Решења о разрешењу и именовању ВД директора Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дома здравља Гаџин Хан за набавку лабараторијске опреме
Решења о увећању апропријације из извора 07-Трансфери других нивоа власти у износу од 15.000.000,00 динара по основу уплате Министарства финансија на страни прихода
Решења о увећању апропријације- укупних расхода и издатака буџета у износу од 15.000.000,00 динара
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по наредби председника општине Гаџин Хан за поправку водоводне мреже у: Гркињи, Горњем Душнику, Топоници, Виландрици и Доњем Душнику

24.12.2020

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за услугу демонтаже и монтаже парног котла
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Црвеног Крста општине Гаџин Хан за набавку половног аутомобила
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за трошкове поправке и одржавања објеката уличне расвете
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан за трошкове пореза на пренос апсолутних права

22.12.2020

Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за 2021. годину
Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Витко и Света“ Гаџин Хан
Предлог Решења о допуни Решења о именовању Управног одбора Центра за социјални рад Гаџин Хан
Предлог Решења о допуни Решења о именовању Надзорног одбора Центра за социјални рад Гаџин Хан
Предлог Решења о именовању чланова Комисије за планове општине Гаџин Хан
Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда заштите животне средине
Закључак о продужењу радног времена објеката на територији општине Гаџин Хан у складу са Препоруком Штаба за ванредне ситуације од 22.12.2020. године
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Туристичке организације општине Гаџин Хан за накнаде чланова управног одбора
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дому здравља Гаџин Хан за трошкове поправке и замене котла
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Дому здравља Гаџин Хан за трошкове ревизије пројекта

11.12.2020

Предлог Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за 2021. годину
Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина
Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама
Предлог Одлуке о преузимању система за водоснабдевање Месних заједница на територији општине Гаџин Хан и уступање на управљање и коришћење ЈП Дирекцији Гаџин Хан
Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Гаџин Хан
Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Гаџин Хан
Предлог Кадровског плана Општинске управе општине Гаџин Хан за 2021. године
Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду – о степену усклађености планираних и реализованих активности за трећи квартал 2020.године – треће тромесечје за период 01.01.2020-30.09.2020. године
Предлог Решења о давању сагласности на прву измену Програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан за 2020. годину
Предлог Решења о давању сагласности на прву измену Програма одржавања чистоће на јавним површинама и управљање комуналним отпадом-сакупљање и одвожење отпада за 2020. годину
Предлог Решења о давању сагласности на прву измену Програма одржавања улица и путева- текуће поправке и одржавање улица у насељима, сеоских путева, спортских терена и зелених површина за 2020. годину
Предлог Решења о давању сагласности на прву измену Програма одржавања улица и путева- летње одржавање локалних путева за 2020. годину
Предлог Решења о давању сагласности на прву измену Програма одржавања улица и путева-зимско одржавање путева за 2020.годину ЈП „ Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на прву измену Програма одржавања улица и путева-зимско одржавање путева за 2020.годину ЈП „ Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на прву измену Програма коришћења буџетске помоћи – субвенција капитална инвестиција-повезивање и одржавање сеоских водовода за 2020.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на прву измену Програма коришћења буџетске помоћи – субвенција капитална инвестиција-опрема за 2020.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на прву измену Посебног програма коришћења средстава из буџета-субенција на име надокнаде субвенционисаног дела цене воде за пиће ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о измена Правилника о раду ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан
предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП„Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан за 2021.годину
Предлог Решења о давању сагласности на Програм одржавања улица и путева- летње одржавање локалних путева за 2021.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм одржавања улица и путева- зимско одржавање путева за 2021.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности “општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм одржавања улица и путева- текуће поправке и одржавање улица у насељима, сеоских путева, спортских терена и зелених површина за 2021.годину ЈП„Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на јавним површинама и управљање комуналним отпадом-сакупљање и одвожење отпада за 2021.годину ЈП„ Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм обезбеђивања јавног осветљења-улична расвета за 2021.годину ЈП„ Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција капитална инвестиција-повезивање и одржавање сеоских водовода за 2021.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета-субенција на име надокнаде субвенционисаног дела цене воде за пиће ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2021. годину
Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о раду и Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Туристичке организације општине Гаџин Хан
Решење о давању сагласности на План рада и активности Туристичке организације општине Гаџин Хан за 2021. годину
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве по захтеву Општинске управе за израду акта о процени ризика лица, имовине и пословања општине Гаџин Хан

04.12.2020

Закључак о скраћењу радног времена објеката на територији општине Гаџин Хан у складу са Препоруком Штаба за ванредне ситуације од 4.12.2020. године

02.12.2020

Решење о образовању Радне групе за израду Локалног акционог плана за запошљавање
Рeшeње o упoтрeби средстава TБР пo зaхтeву oпштинскe упрaвe зa трошкове стручног надзора над радовима за рехабилитацију сеоских путева у Г. Душнику и Сопотници
Закључак о расписивању јавног позива за финансирање и суфинансирање Годишњих програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2021. годину

26.11.2020

Предлог решења о разрешењу директора ЈП „Дирекција“ за изградњу и комуналну делатност Гаџин Хан и именовању ВД Директора ЈП „Дирекција“ за изградњу и комуналну делатност Гаџин Хан
Предлог решења о разрешењу директора Туристичке организације Гаџин Хан и именовању директора Туристичке организације Гаџин Хан
Програм подршке за спровођење пољоприовредне политике и политике руралног развоја за општину Гаџин Хан
Одлука о инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општину Гаџин Хан
Одлука о регресу за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) на територији општину Гаџин Хан за 2020. годину
Решење о образовању Комисије за спровођење Програма подршке за спровођење пољоприовредне политуике и политике руралног развоја за општину Гаџин Хан
Решење о образовању Комисије за контролу корисника додељених подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општину Гаџин Хан
Рeшeње o упoтрeби TБР пo зaхтeву oпштинскe упрaвe зa превоз асфалтне масе која нам је уступљена од ЈП „Путеви Србије“
Рeшeње o упoтрeби TБР пo зaхтeву oпштинскe упрaвe зa осигурање минибуса набевљеног из средстава Кабинета министра без портфеља

20.11.2020

Закључак о скраћењу радног времена објеката на територији општине Гаџин Хан у складу са Препоруком Штаба за ванредне ситуације од 23.11.2020. године
Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о стању безбедности саобраћаја на подручју општине Гаџин Хан за период јануар-јун 2020. године
Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројекта изградње спортског, рекреативног и туристичког центра у насељеном месту Гаџин Хан
Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројекта изградње спортског, рекреативног и туристичког центра у насељеном месту Гаџин Хан
Предлог Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројекта индустријске зоне- радне зоне „Север“ Гаџин Хан
Предлог Решења о давању сагласности на Измене Статута НБ „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан
Решење о преусмеравању апропријације из извора 01-„Приходи из буџета код корисника“ пo зaхтeву Основне школе „Витко и Света“ Гаџин Хан

13.11.2020

Предлог Решења о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету за период јануар – септембар 2020. године
Предлог Стратегије за младе општине Гаџин Хан 2020-2025 године
Стратегија за унапређење положаја избеглих, ИРЛ и повратника по споразуму о реадмисији у општини Гаџин Хан за период 2020-2025 године
Предлог Стратегије развоја микро, малих и средњих предузећа и предузетништва у општини Гаџин Хан за период 2020-2025 године
Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Гаџин Хан
Решење о усвајању предлога стручне Комисије за оцену годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта за 2020. годину, након I ребаланса буџета општине Гаџин Хан за 2020. годину и Решења о расподели средстава
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве пo зaхтeву општинске управе општине Гаџин Хан на име недостајућих средстава за набавку ГУМА за службена возила општинске управе општине Гаџин Хан
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК Гркиња за трећи квартал 2020. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК Марина Кутина за трећи квартал 2020. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК Моравац за трећи квартал 2020. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК Елид за трећи квартал 2020. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег ПД Трем 1810 за трећи квартал 2020. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма Спортског савеза општине Гаџин Хан за трећи квартал 2020. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма СТУ ЕЛИД за трећи квартал 2020. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФУ Тасковићи за трћи квартал 2020. године
Периодични извештај о реализацији Годишњег програма ФК Заплањац за трећи квартал 2020. године

22.10.2020

Предлог Годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Гаџин Хан за 2020. годину
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 591.000,00 динара пo зaхтeву општинске управе општине Гаџин Хан на име недостајућих средстава за набавку котла за грејање пословне зграде општинске управе општине Гаџин Хан
Закључак о измирењу утрошка електричне енергије на име Куртовић Ћеда из Горњег Барбеша бб, настао услед рада прикључене пумпе за снабдевање водом насеља за избегла и расељена лица у Горњем Барбешу на његово бројило
Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан
Доношење Решења о преусмерерњу средстава са пројекта „Санација и реконструкција куће Драгутина Матића из Калетинца“ у износу од 5.450.000,00 динара у ТБР
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 3.521.000,00 динара пo зaхтeву општинске управе општине Гаџин Хан за набавку грађевинског земљишта за индусттријску зону
Одлука о додели субвенција пчеларским задругама за набавку опреме

09.10.2020

Решењe о разрешењу и избору Одбора за административно-мандатна питање, избор и именовање
Решењe о измени и допуни решења о избору члана Одбора за друштвено економски развој, привреду, финансије, друштвене делатности, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности
Решењe о измени и допуни решења о избору члана Одбора за заштиту животне средине, рад и развој Месних заједница, пољопривреду и развој села
Решењe о измени и допуни решења о избору члана Одбора за односе са верским заједницама, борбу против корупције и социјална питања
Решењe о измени и допуни решења о избору члана Одбора за награде и признања, утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места
Решењe о допуни решења о именовању чланова Управног одбора Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан
Решењe о образовању Савета за запошљавање на територији општине Гаџин Хан
Решењe о образовању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Гаџин Хан
Решењe о образовању Комисије за мирно решавање спора ради накнаде штете настале услед уједа паса луталица
Закључaк по притужби на рад инспекције Мирољуба Миљковића из Брзог брода Ул. Римска 1 бр.7, Ниш
Закључак о одређивању лица за обављање радњи и активности у вези коришћења службених возила
Закључак о исправци грешке у писању у диспозитиву закључка општинског бвећа бр. 06-35-369/20-III од 13.08.2020. године о продужењу грађевинске дозволе инвеститора ОШ „Витко и Света“ Гаџин Хан

05.10.2020

Предлог Одлуке о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2020.годину
Педлог Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројекта изградње бунара за водоснабдевање Топонице
Предлог Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројектa нфраструктурне површине, комплекси и објекти (мобилијар) у насељеном месту Гаџин Хан
Одлука о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројектa изградње спoртскoг, рекреативног и туристичког центра у насељеном месту Гаџин Хан
Предлог Одлуке о боравишној такси
Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији годишњег плана Предшколске установе „Прва радост “ Гаџин Хан за радну 2019-2020 годину
Решењае о формирању Комисије за елементарне непогоде за 2020. годину
Закључак о прихватању предлога Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу и комуналну делатност Гаџин Хан за разрешење Директора ЈП Дирекција за изградњу и комуналну делатност Гаџин Хан

23.09.2020

Предлог Стратегије за младе општине Гаџин Хан 2020-2025
Предлог Стратегије за унапређење положаја избеглих, ИРЛ и повратника по споразуму о реадмисији у општини Гаџин Хан за период 2020-2025 године
Предлог Стратегије развоја микро, малих и средњих предузећа и предузетништва у општини Гаџин Хан за период 2020-2025 године
Предлог измене Пословника Скупштине општине Гаџин Хан
Решење о поништају коначног решења општинске управе општине Гаџин Хан бр. 112-801/20-IV oд 04.09.2020. гoдинe

02.09.2020

Предлог Одлуке о прибављању непокретности замљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројекта за изградњу бунгалова за одмор, ресторана и базена на отвореном са баром у Доњем Душнику

 

Акти општинског Већа општине Гаџин хан за мандатни период 2016-2020 године

Акти општинског Већа општине Гаџин Хан за мандатни период 2012-2016. године