Радна тела скупштине општине Гаџин хан

Стална радна тела Скупштине општине Гаџин Хан су:

 • Административно мандатна комисија,
 • Комисија за прописе, представке и предлоге.
 • Савет за развој, финансије, привреду,  пољопривреду и јавне службе,
 • Савет за месну самоуправу
 • Савет за омладину, спорт, културу  и верска питања

Састав и надлежности

Административно мандатна комисија

утврђује да ли су испуњени услови за потврђивање мандата одборника, чији мандати нису потврђени на конститутивној седници, утврђује услове за потврђивање мандата нових одборника изабраних на поновним или допунским изборима, даје мишљење да ли су испуњени услови за престанак мандата одборника, стара се о заштити имунитетских права одборника, припрема извештаје и одлучује о примени имунитета, предлаже доношење општих и појединачних аката из области остваривања права у вези са радом и радним односима изабраних и постављених лица у органима општине, одлучује о правима и обавезама из радних односа изабраних и постављених лица која се у органима општине налазе у сталном раду.

  • Дејан Милошевић – председник
  • Срђан Јанковић
  • Жељко Ристић
  • Миле Младеновић
  • Данијела Живковић
Комисија за прописе, представке и предлоге

разматра усклађеност предлога одлука и других општих аката које усваја Скупштина са Уставом, Законом, Статутом и другим прописима и даје своје предлогеи мишљења Скупштини. Комисија даје одговор Уставном суду на предлог, иницијативу и решење о покретању поступка за оцену уставности, односно законитости одлука и других општих аката које је донела Скупштина општине. Комисија утврђује пречишћене текстове Одлука и других прописа Скупштине општине. Комисија разматра представке и предлоге грађана упућене или уступљене Скупштини и предлаже Скупштини и надлежним органима мере за решење питања садржаних у њима.

  • Милена Николић – председник
  • Жаклина Милић
  • Добрунка Пешић
  • Саша Јовановић
  • Саша Ђокић
Савет за развој, финансије, привреду,  пољопривреду и јавне службе

разматра предлоге Одлука и других општих аката који се односе  на финансирање послова општине, таксе, накнаде и друге дажбине, буџет и завршни рачун,  покреће иницијативе за побољшање услова рада постојећих и отварања нових предузећа, прати и разматра питања која се односе на занатство,  туризам и угоститељство, робне резерве, уређење, обезбеђење и коришћење пословног простора као и друга питања од значаја за развој привредних грана
-разматра предлоге одлука и других општих аката у области јавних служби, урбанизма и стамбено комуналне делатности на територији општине.
-прати и разматра питања из области пољопривреде, шумарства, водопривреде и снабдевања општине пољопривредно прехрамбеним производима.

 • Славица Војиновић – председник
 • Ивица Ђорђевић
 • Бојан Стаменковић
 • Младен Станковић
 • Дејан Милић
Савет за месну самоуправу

обавља послове који се односе на праћење и анализирање положаја и улоге месне самоуправе у општини, координира рад месне самоуправе и општине и даје предлоге за унапређење рада мсних заједница.

  • Милош Гроздановић – председник
  • Слободан Димитријевић
  • Миодраг Ристић
  • Предраг Јовановић
  • Перица Аранђеловић
Савет за омладину, спорт, културу и верска питања

разматра предлоге одлука и других општих аката, иницијативе и предлоге за реализацију програма из области културе, заштите културних добара, предлоге одлука из области образовања, физичке културе. -разматра и даје предлоге који се односе на остваривање и унапређење односа и сарадње Општине и њених органа и организација са Српском православном црквом и другим верским заједницама и даје предлоге који се односе на заштиту културних добара и неговање народних традиција.

  • Драган Станковић – председник
  • Славиша Ђорђевић
  • Биљана Стевановић
  • Никола Крстић
  • Јасмина Митровић
Скупштина општине по потреби образује повремене комисије радне групе одборника и друга повремена радна тела ради обављања одређених задатака из своје надлежности.

Комисија за родну равноправност

Надлежност Комисије је да:
-разматра, предлаже и утврђује мишљење о предлозима одлука и других прописа и општих аката из надлежности локалне самоуправе, а са аспекта родне равноправности,
-разматра предлоге за избор и именовања о којима одлучује Скупштина са становишта остваривања родне равноправности у јавном и политичком животу, утврђује мишљење и даје предлоге,
-покреће израду стратегије, политике и предлаже мере које доприносе родној равноправности,
-разматра годишње извештаје и заузима ставове у примени одлука и мера са позиције родне равноправности,
-креира и разматра планове акција за унапређење родне равноправности,
-комуницира и сарађује са другим радним телима Скупштине општине по питањима њихове надлежности а које се односе на родну равноправност,
-прати инплементацију утврђених стандарда о родној равноправности у актима и политици Скупштине и Општинског већа а нарочито у области образовања, здравства, рада и запошљавања, насиља над женама, равноправне заступљености полова на  местима одлучивања и  финансија,
-предлаже акције и предлаже предузимање конкретних мера за постизање родне равноправности.

 • Небојша Ђорђевић – председник
 • Тања Ђорђевић
 • Јасмина Вуловић Стаменковић
 • Весна Филиповић
 • Невена Пантић
 Савет за здравље општине Гаџин Хан
 

Савет за здравље обавља послове и задатке у складу и на начин утврђен Законом о правима пацијената (*Службени гласник РС*, број  45/2013) и Законом о јавном здрављу („Службени гласник РС“,број 15/2016)

Станиша Ристић, Горњи Душник , из реда локалне самоуправе – председник
Живојим Миленковић,  Горњи Барбеш , из реда локалне самоуправе – члан
Снежана Поповић , Гаџин Хан , из локалне здравствене установе – члан
Слободан Димитријевић , Тасковићи ,из реда пацијената – члан
Сандра Младеновић, Доње Драговље, из реда локалне самоуправе – члан
Љиљана Стошић, Ниш, из Института за јавно здравље Ниш – члан.
Јелена Ранчић из Републичког фонда за здравствено осигурање – члан