Радна тела скупштине општине Гаџин хан

Стална радна тела Скупштине општине Гаџин Хан су:

 • Одбор за административно-мандатна питања , избор и именовања,
 • Одбор за прописе ,управу, представке и притужбе,
 • Одбор за друштвено-економски развој, привреду, финансије, дрштвене делатности, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности,
 • Одбор за заштиту животне средине, рад и развој месних заједница, пољопривреду и развој села
 • Одбор за  младе, односе са верским заједницама, борбу против корупције и социјална питања
 • Одбор за награде и признања, утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места
 • Савет за здравље
 • Комисија за планове општине Гаџин Хан

Састав и надлежности

Одбор за административно-мандатна питања , избор и именовања

              Одбор припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника, доноси појединачне акте о статусним питањима одборника и лица која бира, именује и поставља Скупштина, разматра предлоге за престанак мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини извештај са предлогом за утврђивањем престанка мандата одборника, разматра извештај Изборне комисије и уверења о избору одборника и подноси Скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата, а разматра и друга питања у вези са мандатно-имунитетним правима одборника.
У поступку потврђивања мандата одборника, Одбор ради на начин утврђен овим Пословником за рад Верификационог одбора на конститутивној седници Скупштине.
Одбор припрема предлоге за избор, именовања, постављења и разрешења, за које посебним актима није предвиђен други предлагач.
Одбор припрема предлоге за избор, именовања, постављења и разрешења чланова органа и представника Скупштине у органе одређене законом и Статутом, за које није предвиђено предлагање од стране других органа.
Одбор одлучује у првом степену о правима по основу рада лица која бира, именује или поставља Скупштина, и даје предлоге и мишљења Скупштини о испуњености услова за спровођење поступка разрешења тих лица.

  • Драган Станковић из Равне Дубраве  – председник
  •  Јелена Ранђеловић из Тасковића
  • Сандра Младеновић из Доњег Драговља
  • Милош Недељковић из Горњег Душника
  • Жељко Ристић из Гркиње

Одбор за прописе , управу, представке и притужбе

          Одбор разматра усклађеност предлога одлука и других општих аката које усваја Скупштина са Уставом, законом, Статутом и другим прописима и даје своје предлоге и мишљења Скупштини.
Одбор прати стање у области нормативне делатности Скупштине и указује на потребу доношења, односно усаглашавања одлука и других општих аката, утврђује пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине, разматра и утврђује предлоге аутентичног тумачења прописа чији је доносилац Скупштина.
Одбор даје мишљење о предлогу Статута, његовој измени и допуни. Одбор прати спровођење Статута и даје предлог аутентичног тумачења његових одредби, а разматра и питања везана за промену статута предузећа, установа и других организација чији је оснивач  Општина и о томе доставља Скупштини своје мишљење.
Овај Одбор утврђује предлог Пословника о раду Скупштине, односно предлог о измени и допуни овог акта.
Одбор, у складу са законом, утврђује предлог мишљења или одговора Уставном суду Републике Србије у поступку за оцену уставности, односно законитости Статута, одлука и других општих аката које је донела Скупштина.
Одбор разматра остваривање система локалне самоуправе у Општини, остваривање послова државне управе које Република повери Општини, разматра питања организације рада управе и даје мишљење о предлогу  Одлуке о организацији Општинске управе, разматра питања међуопштинске сарадње и подноси предлоге надлежном органу за успостављање, одржавање и даље развијање односа и веза Општине са другим општинама и градовима у земљи и иностранству, питања остваривања слобода, права и дужности грађана, као и друга питања из области локалне самоуправе и управе.
      Одбор разматра представке и притужбе које грађани упућују Скупштини, председнику општине и Општинском већу, као и представке уступљене од стране републичких  органа, испитује њихову основаност, предлаже Скупштини доношење одговарајуће одлуке и мере које треба предузети у циљу отклањања утврђених неправилности у раду органа Општине, о чему обавештава подносиоце.
У поступку разматрања представки и притужби, овај Одбор прибавља извештаје од органа и организација на које се наведени поднесци односе, у року који сам одређује.
Ако орган или организација из става 2. овог члана не доставе извештај у одређеном року, Одбор о томе обавештава Скупштину, односно орган који је уступио представку.

  • Зоран Мартиноски- председник
  • Предраг Јовановић – заменик председника
  • Владимир Цветановић

Одбор за друштвено-економски развој, привреду, финансије, дрштвене делатности, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности

     Одбор разматра и даје мишљење на предлог програма развоја Општине и појединих делатности и предлаже мере за његово спровођење, разматра стратешке планове и друга документа од значаја за економски развој Општине, разматра предлоге одлука из области привреде, занатства, туризма, угоститељства и трговине.
Одбор разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на финансирање послова Општине, таксе, накнаде и друге јавне приходе, програме развоја делатности за које је надлежна Скупштина, буџет, одлуку о завршном рачуну буџета, зајмове и задуживање Општине и друга економско-финансијска питања, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљења о предлозима других овлашћених предлагача.
Одбор разматра годишње програме и извештаје о раду установа чији је оснивач Општина из области основног и средњег образовања, културе, спорта, здравства, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, информисања, разматра питања и проблеме у областима уметничког стваралаштва, бриге о младима, малолетничке деликвенције, бриге о особама са посебним потребама, родне равноправности и једнаких могућности за све, заштите породице и слично.
Одбор разматра предлог буџета Општине, посебно у делу који се односи на финансирање програма друштвених делатности, а своје мишљење, ставове, закључке и сугестије доставља Скупштини ради доношења одговарајућих одлука.
Одбор је дужан да разматра евентуалне приговоре установа чије програме финансира Општина из свог буџета, а који се односе на реализацију усвојеног програма и финансијског плана одређене делатности, установе или организације, и да о томе обавести Скупштину.
Одбор разматра питања из области урбанизма, стамбено-комуналних делатности и уређивања грађевинског земљишта, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и других општих аката који се односе на обављање и развој комуналних делатности, уређивање грађевинског земљишта, стамбену изградњу и стамбене односе, просторног планирања и урбанизма на територији Општине, јавни градски и приградски превоз путника (линијски и ванлинијски), изградњу, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева и улица, као и друга питања из ове области, као и давање мишљења о предлозима других овлашћених предлагача.

 • Милош Анђелковић –председник
 • Данијел Ђорђевић – заменик председника
 • Александра Ристић -члан-известиоц

Одбор за заштиту животне средине, рад и развој месних заједница, пољопривреду и развој села

     Одбор прати и разматра питања везана за екологију, заштиту и унапређење животне средине, ваздуха, природе и природних добара, заштиту од буке  и прати активности на спречавању и отклањању штетних последица које угрожавају животну средину, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.
Одбор разматра питања образовања месних заједница и усклађивања односа у месним заједницама, подстиче развој инфраструктуре на подручју месних заједница, контролише и подстиче рад месних заједница, разматра и друга питања од интереса за грађане у месним заједницама, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.
Одбор разматра питања из области развоја и планирања, усмеравања и подстицања развоја пољопривреде и уређења сеоских подручја и развоја села, шумарства и водопривреде, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

  • Марија Ивановић -председник
  • Стефан Стефановић – заменик председника
  • Миљана Петровић -члан-известиоц

Одбор за  односе са верским заједницама, борбу против корупције и социјална питања

     Одбор прати и разматра питања односа и сарадње Скупштине са верским заједницама, помаже им у решавању проблема на које наилазе, стара се о стварању и очувању добрих међуконфесионалних односа, међусобног уважавања и верске и међунационалне толеранције, врши друге послове из области односа са верским заједницама, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука које се односе на верске заједнице и даје мишљења о предлозима других овлашћених предлагача.
Одбор  врши анализу појавних облика корупције на локалном нивоу, разматра и даје Скупштини мишљење на предлог Локалног акционог плана за борбу против корупције (у даљем тексту: ЛАП), активно учествује у едукацији о антикорупцијским механизмима, начину и значају надзора над спровођењем ЛАП-а, помаже у спровођењу кампања за информисање грађана о механизмима ЛАП-а, прати и разматра стање и појаву корупције у свим областима друштвеног живота и сагледава активности у борби против корупције, предлаже Скупштини мере које треба предузети, прати њихово спровођење и даје иницијативе за доношење одговарајућих аката и мера у овој области, како би органи Општине и носиоци јавних овлашћења на локалном нивоу своја овлашћења вршили у складу са начелима владавине права, нулте толеранције на корупцију, одговорности, ефикасности и транспарентности.
Одбор разматра питања из области социјалне политике и социјалне сигурности грађана, ради реализације својих задатака остварује тесну сарадњу са институцијама из области социјалне заштите, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и мера за превазилажење проблема.

  • Тамара Илић Гојковић-председник
  • Властимир Крстић-заменик председника
  • Миленко Пешић-члан-известиоц

Одбор за награде и признања, утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места

     Одбор за награде и признања разматра предлоге за награде, похвале и друга општинска признања, стара се о њиховом уручењу, обезбеђује одговарајући публицитет у средствима јавног информисања или на други одговарајући начин, врши друге послове који се односе на награде и признања које додељује Скупштина, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.
Одбор за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места, утврђује предлоге назива улица, тргова, заселака и делова насељених места на територији Општине, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

  • Иван Митровић –председник
  • Тања Ђорђевић -заменик председника
  • Живојин Миленковић-члан-известиоц

Савет за здравље

    Савет за здравље разматра питања и предлоге из области примарне здравствене заштите, као и из области развоја и унапређивања здравствених услуга у оквиру надлежности Општине и предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и мера ради спровођења друштвене бриге за здравље, обезбеђивање услова за обављање делатности здравствене установе, планирања и спровођења програма у области здравља и подизање свести о томе да је здравље врхунска вредност.
Савет за здравље обавља и одређене задатке из области заштите права пацијената, и то:

 • разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница;
 • о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарујуће препоруке;
 • разматра извештаје Заштитника права пацијената, прати остваривање права пацијената на територији Општине и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената;
 • подноси Скупштини, као и министарству надлежном за послове здравља, годишњи извештај о свом раду и о предузетим мерама за заштиту права пацијената

Савет има председника и 6 чланова.
Актом о образовању Савета уређује се састав, надлежност, начин рада, права и дужности председника и чланова Савета и друга питања од значаја за рад Савета, у складу са законом.

  • Тања Стаменковић- председник
  • Снежана Поповић –заменик председника
  • Мирко Величковић –члан-известиоц
  • Јована Денић- члан
  • Снежана Ђорђевић – члан
 
Комисија за планове општине Гаџин Хан
 

    Комисија за планове општине Гаџин Хан обавља стручне послове у поступку израде и спровођења планских докумената за територију општине Гаџин Хан.
     Даје стручна мишљења по захтеву Општинске управе општине Гаџин Хан и других надлежних органа и институција локалне самоуправе.
     Начин рада и одлучивања Комисије уређује се Пословником о раду који се доноси  већином гласова од укупног броја чланова комисије

 •  – председник
 •  
 •  
 •  
 •  

Посебна радна тела Скупштине

Поред сталних радних тела предвиђених овим Пословником, Скупштина оснива посебна стална радна тела Скупштине, у складу са законом и Статутом, и то:

 • Савет за праћење примене Етичког кодекса
 • Савет за младе;
 • Кориснички савет јавних служби
 • Комисија за родну равноправност,

 Поред одборника, чланови посебних сталних радних тела Скупштине морају бити и грађани, стручњаци за поједине области, с тим да њихов број може бити и већи од броја чланова који су одборници.
Надлежност, састав и избор посебних радних тела прописани су Статутом општине Гаџин Хан.

Савет за праћење примене Етичког кодекса

Савет за праћење примене Етичког кодекса:

 • прати да ли се функционери придржавају одредаба Етичког кодекса;
 • прикупља информације које се односе на понашање функционера у вези са Етичким кодексом;
 • прати и анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену Етичког кодекса;
 • промовише примену Етичког кодекса у Општини и шире;
 • предлаже и самостално спроводи радње које воде унапређењу примене Етичког кодекса;
 • пружа савете и мишљења функционерима, грађанима, средствима јавног информисања, органима и организацијама у вези са применом Етичког кодекса;
 • остварује сарадњу са институцијама које раде у сродним делатностима;
 • обавља друге послове одређене овим статутом и другим прописима

  Чланови Савета не могу бити одборници нити изабрана, постављена и именована лица у Општини.
  Број чланова, начин рада и овлашћења Савета уређују се актом Скупштине општине.

 • Драган Вељковић- председник
 • Лидија Раденковић-заменик председника
 • Стефан Димитријевић-члан-известиоц,

Савет за младе

Савет за младе:

 • иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, активног учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе;
 • учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање;
 • даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе општине;
 • даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина општине у областима значајним за младе;
 • усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини општине, председнику Општине и Општинском већу;
 • иницира припрему пројеката или учешће Општине у програмима и пројектима за младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности Општине;
 • подстиче сарадњу између Општине и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности;
 • подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе обавештава органе општине;
 • даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење надлежном органу Општине.

  Председника и чланове Савета за младе бира Скупштина општине на предлог председника Општине, председника Скупштине општине, одборничких група, месних заједница, удружења грађана, омладинских организација и удружења, школа и других јавних служби.
  Скупштина општине бира чланове Савета за младе из састава грађана, стручњака, представника удружења, представника школа и других јавних служби водећи рачуна о равноправности полова и заступљености припадника националних мањина у национално мешовитим срединама.
  Најмање половину чланова Савета за младе чине млади узраста од 15 до 30 година који су активностима и поступцима значајно афирмисали позитивну улогу и значај младих у локалној заједници, односно који су добитници школске, факултетске, научне односно друге награде од значаја за различите области интересовања младих.
  Остале чланове Савета за младе бира Скупштина општине под условом да поседују вишегодишње искуство у раду са проблемима младих, доказану стручност односно да су активно учествовали у већем броју активности од важности за младе.
 • Урош Митић -председник
 • Анђела Миљковић -заменик председника
 • Миодраг Јанковић-члан-известиоц

Кориснички савет јавних служби

          Скупштина општине образује Кориснички савет јавних служби као стално радно тело састављено од председника и четири члана.
          Кориснички савет јавних служби разматра планове, програме и извештаје јавних служби и о свом ставу обавештава Скупштину општине и јавност.
          Кориснички савет јавних служби нарочито разматра остварени ниво квалитета и обима услуга јавних служби, као и цене комуналних производа и услуга, односно висину накнаде за услуге јавних служби.
          Чланове Корисничког савета бира Скупштина општине на предлог радних тела Скупштине општине, одборничких група и удружења грађана.
          Председник и најмање половина чланова Корисничког савета не могу бити из састава одборника, функционера и запослених у Општини, односно у јавним службама чији је оснивач Општина.
          Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат члановима Корисничког савета.

 • Ивана Добреновић-председник
 • Иван Крстић-заменик председника
 • Мирослав Величковић-члан-известиоц

Комисија за родну равноправност

          Комисија за родну равноправност разматра предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина општине, прати остваривање родне равноправности, предлаже активности и предузимање мера, посебно оних којима се остварује политика једнаких могућности на нивоу Општине.
          У раду Комисије за родну равноправност могу, по позиву, учествовати и друга лица без права одлучивања.
Надлежност Комисије је да:
            -разматра, предлаже и утврђује мишљење о предлозима одлука и других прописа и општих аката из надлежности локалне самоуправе, а са аспекта родне равноправности,
            -разматра предлоге за избор и именовања о којима одлучује Скупштина са становишта остваривања родне равноправности у јавном и политичком животу, утврђује мишљење и даје предлоге,
            -покреће израду стратегије, политике и предлаже мере које доприносе родној равноправности,
            -разматра годишње извештаје и заузима ставове у примени одлука и мера са позиције родне равноправности,
            -креира и разматра планове акција за унапређење родне равноправности,
            -комуницира и сарађује са другим радним телима Скупштине општине по питањима њихове надлежности а које се односе на родну равноправност,
            -прати инплементацију утврђених стандарда о родној равноправности у актима и политици Скупштине и Општинског већа а нарочито у области образовања, здравства, рада и запошљавања, насиља над женама, равноправне заступљености полова на  местима одлучивања и  финансија,
            -предлаже акције и предлаже предузимање конкретних мера за постизање родне равноправности.

 • Зорица Филиповић– председник комисије
 • Ивана Николић-заменик председника
 • Бојан Станковић-члан-известиоц

Повремена радна тела Скупштине

Актом о образовању повременог радног тела утврђују се његов назив и област за коју се оснива, задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности председника  и  чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела.

 
          Одбор за сарадњуса општинама и градовима у земљи и јединицама локалне самоуправе других држава
 

Задатак и надлежност одбора је да :

-разматра, предлаже и утврђује мишљење о предлозима одлука и других прописа и општих аката из надлежности локалне самоуправе, а са аспекта сарадње и удруживања општине са општинама и градовима у земљи и јединицама локалне самоуправе других држава,
-разматра предлоге за избор и именовања о којима одлучује Скупштина са становишта сарадње и удруживања општине са општинама и градовима у земљи и јединицама локалне самоуправе других држава,
-покреће израду стратегије, политике и предлаже мере које доприносе сарадње и удруживања општине са општинама и градовима у земљи и јединицама локалне самоуправе других држава,
-разматра извештаје и заузима ставове у примени споразума, одлука и мера са позиције сарадње локалне самоуправе са другим општинама у земљи и иностранству
-креира и разматра планове акција за унапређење сарадње
-комуницира и сарађује са другим радним телима Скупштине општине по питањима њихове надлежности а које се односе на област сарадње и удруживања општине са општинама и градовима у земљи и јединицама локалне самоуправе других држава,
Председник Одбора за сарадњу са општинама и градовима у земљи и јединицама локалне самоуправе других држава , има накнаду за рад у висини накнаде за рад председника сталних радних тела Скупштине општине. Чланови Комисије имају дневнице за рад у висини дневница чланова сталних радних тела Скупштине општине.

 • Јован Станковић–председник
 • Невена Јанаћковић –заменик председника
 • Марко Чолаковић –члан-известиоц