GoranStojiljkovic

Горан Стоиљковић, заменик председника општине

Надлежности Заменика председника општине:

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.