Саша Ђорђевић , председник Скупштине општине

Надлежности председника Скупштине

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и Статутом општине.

Председник Скупштине бира се из реда одборника, на време од четри године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника Скупштине општине.

Кандидата за председника Скупштине општине може предложити најмање 1/3 од укупног броја одборника.

Председник Скупштине може бити разрешен и пре истека времена на које је изабран, на исти начин на који је биран.

Предлог за разрешење председника Скупштине може предложити најмање 1/3 од укупног броја одборника.

Председник Скупштине може бити разрешен и у случају оставке, што Скупштина само констатује без расправе.

Дамир Стојановић, заменик председника Скупштине општине

Дамир Стојановић, рођен 1979 године у Нишу, Основну школу завршио у Доњем Душнику, Економску школу у Нишу.
У периоду од 2010.г. до 2012.г. био члан Надзорног одбора у ЈП Дирекција Гаџин Хан.
На локалним изборима 2012.г. изабран за одборника у СО Г.Хан
Од 2012.г. до 2016.г. обављао функцију Помоћника председника општине Гаџин Хан, у истом периоду био и председник Савета за запошљавање на територији општине Гаџин Хан.
На локалним изборима 2016.г. поново изабран за одборника У СО Гаџин Хан.
У 2017.г. обављао функцију шефа одборничке групе „ЈС“ у СО Гаџин Хан.
Политички је активан и члан је Јединствене Србије, дуги низ година се бави приватним предузетништвом.
На породичном имању са породицом живи у Доњем Душнику.

Надлежности заменика Председника Скупштине

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају одсутности, спречености да обавља своју дужност или на основу посебног овлашћења.

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.

 MilosMitic

Милош Митић , секретар Скупштине општине

Рођен је 5.јануара 1959. године. Дипломирани је правник из Великог Крчимира. Од 1. јануара 1985 године радио је у РО „Монтер“Ниш, ДП „Монтер-Металмонт“ и ДП „Монтер – Термомонт“ на пословима Секретара предузећа а касније и на месту директора за опште, правне и кадровске послове.
Ожењен је и отац двоје деце.

Надлежности секретара Скупштине

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стучних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретара Скупштине поставља Скупштина општине, на предлог председника Скупштине, на четри године и може бити поново постављен.

За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године. Скупштина општине може, на образложени предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.