Marija Cvetkovic

Марија Цветковић , председник Скупштине општине

Марија Цветковић рођена je 23. августа1979. године у Нишу. По занимању је дипломирани економиста мастер. У 2011. години радила је у Општинској управи општине Гаџин Хан на пословима припремања пројеката, од 2012. до 2016. године обављала је функцију општинског Већника. За одборника СО Гаџин Хан изабрана је априла 2016. године. Удата је, мајка двоје деце и са породицом живи у Топоници.

Надлежности председника Скупштине

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и Статутом општине.

Председник Скупштине бира се из реда одборника, на време од четри године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника Скупштине општине.

Кандидата за председника Скупштине општине може предложити најмање 1/3 од укупног броја одборника.

Председник Скупштине може бити разрешен и пре истека времена на које је изабран, на исти начин на који је биран.

Предлог за разрешење председника Скупштине може предложити најмање 1/3 од укупног броја одборника.

Председник Скупштине може бити разрешен и у случају оставке, што Скупштина само констатује без расправе.

Милан Поповић, заменик председника Скупштине општине

Рођен 28. октобра 1973. године у Нишу, по занимању је инжењер машинства. За одборника у Скупштини општине Гаџин Хан први пут изабран је 2004. године. Обављао је послове шефа одборничке групе, председника Административно мандатне комисије, био на функцијама заменика председника општине Гаџин Хан, заменика председника Скупштине општине Гаџин Хан и члана општинског већа. Функцију председника Управног одбора Еи Холдинг корпорације а.д. у реструктурирању обављао је од 2011. до 2013. године. Служи се енглеским и италијанским језиком. Ожењен је, отац  двоје деце и са породицом живи у Гаџином Хану.

Надлежности заменика Председника Скупштине

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају одсутности, спречености да обавља своју дужност или на основу посебног овлашћења.

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.

 MilosMitic

Милош Митић , секретар Скупштине општине

Рођен је 5.јануара 1959. године. Дипломирани је правник из Великог Крчимира. Од 1. јануара 1985 године радио је у РО „Монтер“Ниш, ДП „Монтер-Металмонт“ и ДП „Монтер – Термомонт“ на пословима Секретара предузећа а касније и на месту директора за опште, правне и кадровске послове.
Ожењен је и отац двоје деце.

Надлежности секретара Скупштине

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стучних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретара Скупштине поставља Скупштина општине, на предлог председника Скупштине, на четри године и може бити поново постављен.

За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године. Скупштина општине може, на образложени предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.