Саша Ђорђевић, председник општине

SasaDjordjevic

Рођен је 1. децембра 1970. године у Нишу, основну школу завршио у Семчу и Личју, средњу економску и Економски факултет у Нишу. У општинској управи ради од 1996.године. Одборник у СО Гаџин Хан од ’96 до 2004. године. У периоду ’96-2004 године био на функцији потпредседника Извршног одбора Гаџин Хан, од 2000-2004 године био Председник Извршног одбора СО Гаџин Хан док је од 2004 на функцији председника општине. Ожењен је и отац двоје деце.

Надлежности председника општине

Председник Општине:

 • представља и заступа Општину;
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
 • наредбодавац је за извршење буџета;
 • оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
 • даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
 • одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
 • усмерава и усклађује рад Општинске управе;
 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине општине;
 • информише јавност о свом раду;
 • подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 • врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.

      Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине и Општинске управе.