Милисав Филиповић, председник општине

Рођен је 29. Марта 1972, године у Доњем Душнику.
По занимању Економиста, Виша економска школа смер финансије и рачуноводство.
На вишој економској школи у Новом Саду стекао лиценцу за промет и дистрибуцију нафтних деривата.
Радио је на пословима :
Од 1997 – 2000 год. Радио на пословима стручног сарадника за продају моторних и индустријских уља у НИС Југопетрол Београд, П.О. Ниш;
Од 2000-2011 год. Радио на пословима менаџера продаје за регион Југоисточне Србије у НИС Југопетрол Београд;
Од 2011-2015 год.радио на пословима менаџера продаје за регион Југоисточне Србије Течног нафтног гаса у фирми МБ Гас Оил Београд;
Од 2015 до данас запослен је на пословима менаџера продаје нафтних деривата за регион југоисточне Србије у фирми Милетић петрол – Параћин.
Од 2016 до данас био је члан општинског већа Општине Гаџин Хан.
Ожењен је и отац двоје деце.
Живи у Сопотници.

Надлежности председника општине

Председник Општине:

 • представља и заступа Општину;
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
 • наредбодавац је за извршење буџета;
 • оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
 • даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
 • одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
 • усмерава и усклађује рад Општинске управе;
 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине општине;
 • информише јавност о свом раду;
 • подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 • врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.

      Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине и Општинске управе.

Пријем за грађане је сваког уторка од 12 до 15 сати.