1. април 2016

О б а в е ш т е њ е

Законом о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) , омогућено је свим пореским обвезницима да поднесу захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате, најдуже до 60 месеци. Порески обвезници који имају дуговани порез који у себи не садржи камату (главни дуг), а који је  доспео  за плаћање   04. марта 2016. године и који не прелази износ од 2.000.000 динара, могу поднети захтев на прописаном обрасцу и под одређеним условима прописаним наведеним законом могу остварити право на одлагање плаћања тог дугованог пореза, уз отпис 100% камате.

Захтев се подноси Одсеку за пореску администрацију , општине Гаџин Хан, канцеларија бр.21,  на обрасцу ЗОПДП, до 04. јула 2016. године.


 

  1. април 2016

О б а в е ш т е њ е

Подсећамо пореске обвезнике да је 15. мај 2016. године рок за плаћање друге рате (аконтације) пореза на имовину за 2016. годину.