ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ СЛОБОДНИХ СРЕДСТАВА СА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

На основу члана 10 Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014,  68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 37. став .1 Закона о јавном дугу („Службени гласник Републике Србије“ број 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015), члана 9. Правилника о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора опшзине Гаџин Хан бр. 06-400-263/19-III од 24.05.2019.год, начелник Општинске управе расписује, Јавни позив за прикупљање понуда за инвестирање слободних средстава са консолидованог рачуна трезора општине Гаџин Хан

Текст јавног позива можете преузети на следећем линку ПОЗИВ

buy office 2019 home and business