ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА 2020. ГОДИНУ

Расписује се КОНКУРС за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројекта удружења која делују на територији општине Гаџин Хан за 2019. годину.

На  основу  овог  конкурса расподелиће се 2.500.000,00 динара, планираних за ове намене у буџету за 2020. годину.

Средства ће бити расподељена за удружења грађана, која делују у области:

-Социо-хуманитарног рада (укључујући удружења пензионера), у укупном Износу од 230.000,00 динара;

-Пољопривреде (укључујући удружења ловаца, риболоваца, кинолога), у укупном Износу од

1.300.000,00 динара;

-Културе и неговања традиције и обичаја, у укупном Износу од 850.000,00динара;

– Заштите животне средине у укупном Износу од 100.000,00динара.

Привреде у укупном Износу од 20.000,00 динара.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава. Општина Гаџин Хан нема обавезу да потроши сва расположива средства за ову намену, а финансираће само квалитетне пројекте који испуњавају дефинисане критеријуме.

II

Право учешћа на овом КОНКУРСу за доделу буџетских средстава имају удружења која испуњавају следеће услове:

 • да је удружење регистровано у складу са Законом о удружењима ( „ Службени гласник РС”, бр. 51/09);
  • да је седиште удружења на територији општине Гаџин Хан  или да програме и пројекте од јавног интереса реализује на територији општине Гаџин Хан;
  • које је директно одговорно за припрему и извођење пројекта;
  • да је удружење поднело извештај о реализацији програма/пројекта и оправдало средства додељена у прошлогодишњем КОНКУРСу;
  • да деловање удружења није политичке природе;
  • да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења;
  • које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
  • које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

Право на подношење пријаве за финансирање или суфинансирање програма и пројекта имају     и регионална удружења, под условом да реализују активности од јавног интереса за потребе грађана општине Гаџин Хан.

III

Приоритет за доделу средстава ће имати удружења која:

 • располажу капацитетима за реализацију програма или пројекта;
 • своје програме рада усмеравају ка већем броју корисника;
 • имају висок степен успешности у реализовању програма и пројекта;
 • своје програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким документима на локалном и националном нивоу.

IV

Обавезна конкурсна документација подносиоца пријаве на јавни КОНКУРС је следећа:

 • попуњен пријавни образац на КОНКУРС (Прилог бр. 2);
 • попуњен образац предлога програма/пројекта (Прилог бр. 3);
 • попуњен образац буџета програма/пројекта (Прилог бр. 4);
 • попуњен образац наративног буџета програма/пројекта (Прилог бр. 5);
 • оснивачки акт удружења (фотокопија);
 • извод из регистра или решење надлежног органа ( Агенција за привредне регистре) о упису у одговарајући регистар;
 • фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;
 • доказ о ликвидности удружења односно извештај о завршном рачуну за претходну годину за удружења основана пре почетка текуће године;
 • изјаву овлашћеног лица удружења (оригинал), дату под материјалном и кривичном одговорношћу, да деловање удружења није политичке природе; да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњавано за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења; да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности; да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања (Прилог бр.6);
 • изјаву партнера на пројекту.

                Доказе који су јавно доступни, подносилац пријаве није у обавези да доставља већ ће Комисија извршити увид у исте по службеној дужности. Уколико Комисија , по службеној дужности, не може прибавити одређени доказ подносилац пријаве је дужан да у року од 3 дана од дана обавештења исти достави Комисији, у супротном пријава ће бити одбачена као непотпуна.

Неопходни обрасци могу се преузети са интернет странице www.gadzinhan.rs у делу који се односи на удружења грађана.

Јавни КОНКУРС је отворен од 18.05.2020.год. до 01.06.2020. год.

V

Подносиоци предлога морају све захтеване обрасце да адекватно попуне, електронски, на српском језику. Недовољно информација односно неиспуњавање обавезних поља у приложеним обрасцима дисквалификоваће предлог из процеса обраде и предлог ће бити одбијен.

Конкурсна документација мора бити поднета у штампаном примерку сваког документа за пријаву. Комплетна документација се доставља у затвореној коверти на чијој полеђини се наводе поновни подаци о подносиоцу пријаве.

Пријаве се предају на писарници Општинске управе Гаџин Хан, или препорученом пошиљком са обавезним навођењем адресе: „Општинска управа Гаџин Хан – Комисији за расподелу средстава  удружењима грађана, црквама и верским организацијама, ул. Милоша Обилића бб 18 240 Гаџин Хан“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Утврђивањем испуњености формалних услова конкурса, конкурсна Комисија разматра пријаве у складу са условима конкурса и оцењује програме, односно пројекте, на основу следећих критеријума:

 1. референце програма: облааст у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост;
 2. циљеви који се постижу:обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења области у којој се програм спроводи;
 3. суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајне или јединице локалне самопуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата,  кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;
 4. законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена срества буџета, испуњење уговрених обавеза по раније закљученим уговорима.

Подносилац пројекта се обавезује да од укупног буџета пројекта, средства распореди на  следећи начин:

 • до 20% за људске ресурсе одн. лица ангажована на пројекту (изузев у случају када је програмом и пројектом предвиђена надокнада за обављање неке активности од изузетног значаја за ширу заједницу)
 • до 10% за путне трошкове (укључујући трошкове превоза и дневнице)
 • преко 60% за директне пројектне активности и набавку одговарајуће опреме/добара

На интернет страници www. gadzinhan.rs налази се Листа критеријума за рангирање предлога пројекта/програма.

На основу оцене програма, односно пројекта, Комисија сачињава Листу вредновања и рангирања пријављених пројекта и програма са навођењем износа новчаних средстава који би био додељен одређеном удружењу и објављује  је  на званичној интернет   страници www.gadzinhan.rs и огласним таблама ОУ Гаџин Хан.

Подносиоци пријава на јавни КОНКУРС имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању предлога Листе вредновања и рангирања пријављених пројекта и програма. На листу, Подносиоци пријава имају право приговора у року од 3 дана од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору, конкурсна Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

На основу предлога одлуке Комисије, општинско веће доноси Одлуку о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Гаџин Хан са приоритетима у додели подељених средстава, а према предложеним пројектима и програмима удружења, и која ће бити објављена на званичној интернет страници www.gadzinhan.rs, огласним таблама ОУ Гаџин Хан и у локалним медијима.
На основу Одлуке, начелник општинске управе општине Гаџин Хан закључује појединачне уговоре о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Гаџин Хан.
Уговором се утврђују права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију програма, односно пројекта, начин извештавања о реализацији програма односно пројекта, као и друга права и обавезе уговорних страна.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 01.06.2020. године.

За све ближе информације погледајте јавни КОНКУРС на интернет страници www.gadzinhan.rs или општинској управи општине Гаџин Хан. Контакт особа је Милан Денић тел 018/851-112.

Комисија за расподелу средстава удружењима грађана, црквама и верским организацијама