Одлука о укидању ванредне ситуације на територији општине Гаџин хан

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и на основу Закључка штаба за ванредне ситуације општине Гаџин Хан од 09.04.2021. године, председник општине доноси,

О  Д  Л  У  К  У

о укидању ванредне ситуације за целу територију општине Гаџин Хан

  1. Укида се се ванредна ситуација за целу територију општине Гаџин Хан проглашена Одлуком председника општине, због настуапања епидемије изазване вирусом Corona 19, јер су престали разлози њеног проглашења.
  1. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Гаџин Хан број: 217-153/21-I од 12.03.2021.године.
  1. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Нишавског управног округа, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН
Милисав Филиповић