ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

Расписује се КОНКУРС за доделу буџетских средстава за реализовање пројекта и програма цркава и верских организација које делују на територији општине Гаџин Хан за 2022. годину.

На  основу  овог  конкурса расподелиће се  500.000,00 динара, планираних за ове намене у буџету општине Гаџин Хан за 2022. годину.

II

Средства за релизовање пројеката и програма цркава и верских организација предвиђена су за:

            – текуће поправке и одржавање,
            – пројете адаптације,
            – пројекте изградње и реконструкције,
            – организовање црквених манифестација и других програма.

III

Право подношења пријаве на јавни конкурс за доделу средстава ради реализовања пројеката цркава и верских заједница имају традиционалне цркве и верске заједнице са седиштем на територији општине Гаџин Хан.

Традиционалне цркве и верске заједнице у складу са Законом о црквама и верским заједницама јесу оне које у Србији имају вишевековни историјски континуитет и чији је правни субјективитет стечен на основу посебних закона.

IV

Критеријуми за избор пројекaта поправке, одржавања, адаптације изградње и реконструкције верских објеката су:

  • степен угрожености верског објекта,
  • категоризација верског објекта као културног добра (изузетан значај, велики значај, споменик културе), односно значај верског објекта за културу, уметност, историју, уколико верски објекта није утврђен као споменик културе,
  • реалан финансијски план за предложени пројекат,
  • број верника.

Критеријуми за избор програма цркава и верских заједница а који се тичу организовања црквених манифестација и других програма (организовање црквених манифестација добротворно – хуманитарне активности и програма, стручни, културни и научни програми и сл.) су:

      -карактер и значај програма,
      -допринос у унапређивању верских слобода и остваривању општег добра и заједничког интереса,
      -реалан финансијски план за предложени пројекат,
      -број верника.

V

Конкурсна документација садржи:

      –   Пријаву на конкурс,
      – Одлуку цркве или верске заједнице о изградњи, адаптацији или реконструкцији верског објекта за који се конкурише, односно одлуку о организовању црквених манифестација и других програма,
      – Доказ о добијеним потребним дозволама и сагласностима надлежних органа предвиђеним законом и прописима који регулишу ову област (за пројекте изградње, одржавања и обнове верских објеката),
      – Предмер радова (за пројекте изградње, одржавања и обнове верских објеката).

VI

Пријаве се предају на писарници Општинске управе Гаџин Хан, или препорученом пошиљком са обавезним навођењем адресе: “ Општина Гаџин Хан, Милоша Обилића 42, 18240 Гаџин Хан. Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. На предњој страни коверте, ученици конкурса, морају навести следеће:

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА“.

VII

Комисија ће најкасније у року од 10 дана од завршетка конкурса, утврдити предлог Одлуке о избору пројекта/програма. Предлог одлуке о избору пројеката/програма Комисија ће доставити учесницима конкурса и исту објавити на интернет страници општине Гаџин Хан.           

Јавни КОНКУРС је отворен од 04.10.2022.год. до 19.10.2022. год.

За све ближе информације погледајте јавни КОНКУРС на интернет страници www.gadzinhan.rs или општинској управи општине Гаџин Хан. Контакт особа је Милан Денић, тел.0691517717, канцеларија 26.

 Комисија за расподелу средстава удружењима грађана,црквама и верским организацијама.