Архиве аутора: info

Закључак о спровођењу мера за време ванредне ситуације

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН на основу одредбе члана 70.Статута општине Гаџин Хан („Службени лист града Ниша“ број 10/2019 и 101/2019), члана 3.,члана 22. Одлуке о општинском већу општине Гаџин Хан ( „Службени лист града Ниша“ број 83/2008 и 79/2017), члана 20. Пословника Општинског већа опшзине Гаџин Хан („Службени лист града Ниша“ број 93/2004), Уредбе о мерама за сузбијање и спречавање заразних болести COVID-19 (Сл.гласник Р.Србије број 158/2020) и Препоруке Штаба за ванредне ситуације бр. 217-210/21-I-1 од 02.04.2021.године,

На својој 23 седници, одржаној дана 02. априла 2021.године, доноси

Закључак о спровођењу мера за време ванредне ситуације

  1. Продужити радно време у општинској управи, јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Гаџин Хан, од 07-15 часова.
  2. Општинска управа општине Гаџин Хан неће вршити рад са странкама за време трајања ванредне ситуације осим у хитним случајевима.
  3. Ригорозно поштовање свих прописаних мера од стране Кризног штаба Владе Републике Србије и ригорозно поштовање прописаних мера изолације.
  4. Забранити окупљање у затвореном и отвореном простору више од 5 лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите.
  5. За време боравка на јавним местима у затвореном простору обавезно је носити заштитне маске и одржавати међусобно растојање од два метра између два лица, односно на свака 4 метра квадратна може бити присутно једно лице.
  6. Дезинфекција свих просторија у јавним установама и јавних површина од стране ЈП Дирекције за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан.
  7. Дом здравља општине Гаџин Хан свакодневно извештава о броју тестираних и заражених ради праћења актуелне ситуације, предузимању одговарајућих мера и кад се стекну услови укидања ванредне ситуације.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

  Број:06-217-211/21-III                                                                     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

 У Гаџином Хану, 02.04.2021. године                                        Mилисав Филиповић

Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са начелницима управних округа и јединицама локалне самоуправе, спроводи процедуру јавног увида у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину. Процедура јавног увида се спроводи у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања и Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. Просторни план Републике Србије се излаже на јавни увид у седиштима свих управних округа, односно области у Републици Србији, при чему се по један примерак нацрта доставља свим јединицама локалне самоуправе (у дигиталном формату).

Материјали који су вам  у дигиталном формату упућени редовном поштом садрже следеће:

–       Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године – текст са синтезним и тематским картама;

–       Графички прилози – рефералне карте у Р 1:300.000: 1. „Намена простора”, 2. „Мрежа и систем урбаних центара и рурална подручја”, 3а. „Саобраћајна и електронска инфраструктура”, 3б. „Водопривредна и енергетска инфраструктура”, 4а. „Туризам и заштита простора” и 4б. „Животна средина”;

–       Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину;

–       Оглас о покретању јавног увида, који ће бити објављен у дневном листу 5. априла 2021. године, и који је потребно поставити на видном месту у седишту и на званичној интернет страници јединице локалне самоуправе односно управног округа, односно објавити у локалном листу даном почетка јавног увида.

Предметни материјал у дигиталном формату можете преузети са Javni uvid PPRS 2021-2035  

Јавни увид биће одржан у трајању од 30 дана, у периоду од 5. априла до 5. маја 2021. године, у седиштима свих управних округа, односно у свим јединицама локалне самоуправе у Републици Србији.

Примедбе и сугестије заинтересованих правних и физичких лица, прикупљене у току трајања јавног увида, потребно је у складу са законом доставити Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд, најкасније 5 дана од дана завршетка јавног увида.

С обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију место, време, начин и поступак одржавања јавне седнице комисије за јавни увид, биће накнадно оглашени. Предметни материјали биће доступни јавности и на интернет адреси Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180). За сва обавештења и информације, можете се обратити Ивани Стефановић и  Оливери Радоичић из овог министарства на следеће контакте: 011/3640-334, 011/3640-342, као и e-mail: ivana.stefanovic@mgsi.gov.rs и olivera.radoicic@mgsi.gov.rs. За потребе активности на изради и доношењу Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на располагању је и e-mail: pprs@mgsi.gov.rs, на који можете доставити поднете примедбе у форми прилога.

Јавни позив за учешће у јавној расправи у припреми Стратегије за унапређивање предшколског васпитања и образовања општине Гаџин Хан за период 2021-2025. године

Јавни позив за учешће у јавној расправи у припреми СТРАТЕГИЈА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА ПЕРИОД 2021-2025. ГОДИНЕ

Јавна расправа ће се одржати 22.04.2021. године са почетком у 08:00 часова у сали Скупштине општине Гаџин Хан.

Све заинтересоване стране могу доставити своје предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре на e-mail:  prvaradost@mts.rs или на адреси предшколске установе „Прва Радост“ Гаџин Хан.

Текст нацрта Стратегије за унапређење предшколског васпитања и образовања можете преузети на следећем линку СТРАТЕГИЈА

Јавни позив за учешће у јавној расправи у припреми Локалног акционог плана запошљавања Општине Гаџин Хан за период од 2021. до 2023. године

Радна група за израду Локалног акционог плана за запошљавање Општине Гаџин Хан позива све заинтересоване грађане и представнике институција за учешће у јавној расправи у припреми Локалног акционог плана за запошљавање Општине Гаџин Хан за период од 2021. до 2023. године.
Јавна расправа ће се одржати 21.04.2021. године са почетком у 10:00 часова у сали Скупштине општине Гаџин Хан.
Све заинтересоване стране могу доставити своје предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре на e-mail:  milena.zivkovic@gadzinhan.rs или на адресу: Општина Гаџин Хан, Милоша Обилића бб.

Предлог Локалног акционог плана запошљавања можете преузети на следећем линку ЛПЗ

НАРЕДБА Министарства здравља о изменама и допунама Наредбе о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19

Радно време свих објеката на територији општине Гаџин Хан ускладити са радним временом које је измењено Наредбом о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 22/21 и 23/21) тачка 1. мења се и гласи:

 У периоду од 22. марта 2021. године од 06.00 часова док налаже епидемилошка ситуације, неће радити објекти у којима се обављају делатности:

1) пружања услугa у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови, и сл.);

2) пружања услуга у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри и сл.).

Ограничења из става 1. ове тачке не односи се на радно време:

1) апотека (укључујући пољопривредне апотеке), трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавница хране за животиње (пет шопови, и др.), које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине,

2) ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 часа;

3) правних лица и предузетника које врше припрему и достављање хране, као и продају хране “преко шалтера“.

2. Тачка 1a мења се и гласи:

У периоду од 22. марта 2021. године од 06.00 часова док налаже епидемилошка ситуације, сваког дана у радном времену од 06.00 до 20.00 часова могу радити у објекатима у којима се обављају делатности:

1) у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места);

2) пружања занатских и других услуга,

3) области спорта (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.),

4) приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.).

3. После тачке 1а додају се три нове тачке 1б, 1в и 1г, које гласе:

1б У периоду од 22. марта 2021. године од 06.00 часова док налаже епидемилошка ситуације, сваког дана у радном времену од 06.00 до 20.00 часова могу радити у објекатима у којима се обављају делатности:

1. трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавница хране за животиње (пет шопови, продавнице сточне хране и др.), затворених и отворених пијаца, као и радњи и продајних места у оквиру отворене или затворене пијаце (месаре, печењаре, специјализоване продавнице хране и сл) укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине;

2. у области културе (позоришта, биоскопи, музеји, галерије).

1в Ограничења из тач, 1. – 1б ове наредбе не односи се на радно време:

1) апотека (укључујући пољопривредне апотеке), изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране;

2) ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл.

1г У радном времену из тач. 1. – 1б ове наредбе у свим објектима којима је дозвољен рад правно лице или предузетник мора обезбедити да растојање између свих присутних лица буде такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице, осим за теретане/фитнес центре/спа где на сваких 16 метара квадратних може боравити само једно лице.

Наредба Министарства здравља од 21.03.2021. године

Појашњење мера и радног времена наредбе Владе Србије