Архиве аутора: Milan Denić

Јавни позив за учешће у јавној расправи у припреми нацрта Локалног акционог плана запошљавања Општине Гаџин Хан за период од 2024. до 2026. године

Општинско веће општине Гаџин Хан позива све заинтересоване грађане и представнике институција за учешће у јавној расправи у припреми нацрта Локалног акционог плана за запошљавање Општине Гаџин Хан за период од 2024. до 2026. године.

Јавна расправа ће се одржати 18.04.2024. године са почетком у 10:00 часова у сали Скупштине општине Гаџин Хан. Све заинтересоване стране могу доставити своје предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре на e-mail:  gorandin123@gmail.com или на адресу: Општина Гаџин Хан, Милоша Обилића бб.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ  РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

Позивају се сва заинтересована физичка, правна лица и предузетници на територији Републике Србије која испуњавају услове у складу са чланом 6. Уредбe о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор, да закључно са 15. мајем 2024. године поднесу захтев Агенцији за безбедност саобраћаја за субвенционисану доделу.

Модели и типови трактора за које се врши субвенционисана додела заштитних рамова су: IMT 533, IMT 539, IMT 540, IMT 542, IMT 549, TAFE 35, TAFE 42, TAFE 45, MASSEY FERGUSON 35, IMT 558, IMT 559, IMT 560, IMT 560 de luxe, IMT 567 de luxe, IMT 560 DV de luxe, IMT 567 DV de luxe, IMT 565 de luxe, IMT 569 de luxe, IMT 565 DV de luxe, IMT 569 DV de luxe, , IMT 577  (без предње вуче), IMT 575, , IMT 577 de lux  (без предње вуче), IMT 578.

Подносиоци захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор морају испуњавати следеће услове: подаци о подносиоцу захтева:

(1)       за правна лица и предузетнике – назив и седиште, матични број и ПИБ, Извод из Регистра привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, име и презиме лица овлашћеног за заступање, име и презиме, број телефона и е-мејл адресу контакт особе;

(2)       за физичка лица – име и презиме, адресу становања, ЈМБГ, контакт телефон;

(3) потврдa да против правног лица није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима којим се уређују стечај и ликвидација и да није покренут поступак принудне ликвидације у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и других облика организовања;

 -потврдa да правно лице или предузетник нема правоснажну судску или управну меру забране обављања делатности или осуду због привредног преступа;

 (4)доказ да је правно лице или предузетник измирио све доспеле обавезе по основу јавних прихода, односно да је закључио споразум о репрограму о исплати пореског дуга, с тим да укупан износ пореског дуга по споразуму о репрограму о исплати пореског дуга не може да износи више од 500.000 динара на дан подношења захтева, као и доказ да обавезе по репрограму о исплати пореског дуга измирује редовно, односно да нема неизмирених обавеза по репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења захтева;

 (5)потврдa да је физичко лице – подносилац захтева измирило све обавезе по основу пореза на имовину, односно да је закључио споразум о репрограму о исплати пореског дуга и да нема неизмирених обавеза по репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења захтева;

 (6)фотокопија саобраћајне дозволе или другог документа издатог од стране министарства надлежног за унутрашње послове којим се потврђује да је возило регистровано;

 За имаоце нерегистрованих трактора старијих од десет година, који због губитка рачуна, престанка правних лица или смрти физичких лица од којих су купили возило или других оправданих разлога нису у могућности да прибаве одговарајући доказ о власништву и пореклу возила и доказ о измиреним царинским и пореским обавезама за возило и који су у законитом и савесном поседу возила најмање пет година, потребна је изјава дата под материјалном и кривичном одговорношћу потврђена потписима два сведока и овереним од стране надлежног органа на околности куповине и поседовања возила из које орган коме је поднет захтев утврђује да ли постоји стварна немогућност прибављања доказа о власништву односно пореклу возила и да ли је ималац возила у савесном и законитом поседу возила најмање пет година;

 фотографија (предња страна) трактора за који се подноси захтев;

 за правна лица – оверени ОП образац лица овлашћеног за заступање;

 доказ да су измирени трошкови прописаних административних такси.

  Потврде које се достављају уз захтев за субвенционисану доделу заштитног рама не могу бити старијe од 30 дана од дана подношења захтева. Документацију коју подносилац захтева доставља као доказ о власништву предметног трактора (правни след) може да достави у фотокопији.     

Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако јавним позивом а у складу са Уредбом није прописано другачије.

        Уз захтев за субвенционисану доделу заштитног рама, подносилац захтева прилаже документа и доказе, а за које не достави сагласност за проверу, односно прибављање података по службеној дужности. На основу података достављених у захтеву, Агенција уз сагласност подносиоца захтева, по службеној дужности проверава или прибавља податке из службених евиденција других државних органа.

       Захтев из става 1. овог подносе се на Обрасцу 1. или на Обрасцу 2. који су саставни део јавног позива.

    Рок за подношење захтева је 15.05.2024. године.

 Захтеви који су пристигли после наведеног рока, неће бити разматрани.

       Захтев за субвенционисану доделу заштитног рама подноси се Агенцији за безбедност саобраћаја у затвореној коверти, на адресу: Агенцији за безбедност саобраћаја, Булевар Михаила Пупина 2, 11070 Нови Београд, са назнаком:,,Захтев за субвенционисану доделу новог заштитног рама” или путем електронске адресе Агенције ramovi@abs.gov.rs.

 Агенција не одговара за било какву последицу уколико подносилац захтева не наведе назив, адресу и предмет јавног позива на коверти.

   Обавезује се корисник субвенције да изврши уплату Републичке административне таксе и то (380,00 динара за захтев и 660,00 динара за решење) што  у укупном износу од 1.040,00 динара према тарифним бројевима 1. став 1. и 9. став 1, из Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РСˮ, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – др. закон, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 – исправка, 95/18, 86/19, 90/19 – исправка, 144/20, 138/2022, 54/2023- усклађени дин. изн. и 92/2023).

 Такса се у укупном износу од 1.040,00 динара плаћа према следећим инструкцијама:

 Сврха плаћања: Републичка административна такса

Прималац: Буџет Републике Србије

Износ: 1.040,00 динара

Рачун примаоца: 840-29779845-18

Позив на број: 59-013

 Додатне информације у вези са овим јавним позивом заинтересована лица могу добити на  e-mail: subvencijaram@abs.gov.rs

Отварање поставке изложбе поводом обележавања 110 година од победе у Другом балканском рату и подела борачких легитимација борцима

Дана 21. марта 2024. године у организацији Општине Гаџин Хан и Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан, у малој сали Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан отворена је поставка изложбе поводом обележавања 110 година од победе у Другом балканском рату и подела борачких легитимација борцима, учесницима рата 1990 – 1999 са територије Општине Гаџин Хан. Поставку изложбе је отворио Председник општине Гаџин Хан господин Милисав Филиповић, као и Државни секретар министарства за рад, борачка и социјална питања проф. др. Дејан Антић. Након упознавања са поставком изложбе у великој сали Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан одржана је свечана додела борачких легитимација учесницима ратова 1990 – 1999 са територије Општине Гаџин Хан.

Јавна расправа о Нацрту првог ребаланса буџета општине Гаџин Хан за 2024. годину

Јавна расправа поводом Нацрта одлуке о првом ребалансу буџета Општине Гаџин Хан за 2024. годину одржаће се 25. марта 2024. године (понедељак) у сали Скупштине општине Гаџин Хан са почетком у 10 часова.

Нацрт I ребаланса буџета

Образложење I ребаланса буџета

ИНСТРУКЦИЈА О ПОСТУПАЊУ ОПШТИНСКИХ – ГРАДСКИХ УПРАВА У ПРИМЕНИ И СПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ бр. IУз-60/2021

Овом Инструкцијом се уређују обавезе општинских – градских управа у поступку остваривања права на права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета. Имајући у виду решење Уставног суда о покретању поступка за утврђивање неуставности наведене одредбе закона број: IУз-60/2021 од 05. јуна 2023. године из чијег образложења се може утврдити да је датум поднете иницијативе за покретање поступка 19. април 2021. године, корисници права којима је решење достављено почев од 19. априла 2019. године могу поднети, уколико сматрају да им је право повређено, захтев за измену појединачног акта (решења) које је коначно и правоснажно. Рок за подношење наведеног захтева је шест месеци од дана објављивања одлуке Уставног суда. Како је одлука објављена 14. фебруара 2024. године, те рок за подношење захтева за измену појединачног акта (решења) истиче 14. августа 2024. године.

Инструкција