ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

На основу члана 82 ст.2 и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017-др.закон, 95/2018-др. закон, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон и 123/2021-др.закон), чл. 4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурсу за попуњавање радних м,еста у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 95/2016 и 12/2022) и члана 31. Одлуке о Општинској управи општине Гаџин Хан („Службени лист града Ниша, бр. 137/2016), начелник Општинска управе oглaшaвa,

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине Гаџин Ханг – Служба за  привреду и инспекцијскепослове.

II Радно место које се попуњава:

Координатор инспекције, грађевински инспектор и комунални инспектор

Звање: Самостални саветник – 1 извршиоц

Предвиђено Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан – пречишћен текст, бр. 110-686/19-IV од 03.07.2019. и Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан (бр. 06-110-794/19-III од 28.11.2019. год., бр.06-110-502/20-III од 22.10.2020., бр. 06-110-73/21-III од 04.02.2021. и 06-110-106/22-III од 22.02.2022.)., у члану 25. у тачки 9).

Опис послова:

– Координира рад инспекције.Издаје писане налоге за инспекцијски надзор инспекторима, у складу са садржином прописаном чл.16. Закона о инспекцијском надзору. Организује и прати континуирано, благовремено и ефикасно извршавање послова из делокруга инспекције у складу са прописима. Пружа потребну стручну помоћ у извршавању најсложенијих послова из делокруга инспекције.
– Врши надзор над применом закона  из грађевинске области  и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката у високоградњи, нискоградњи и градњи других објеката;
-Врши надзор над извођењем појединих грађевинских радова на тим објектима;
– Врши контролу грађења објеката на прописан начин;
– Припрема решења и налаже мере и стара се за њихово спровођење;
– Сачињава записник о уклањању објекта односно његовог дела који доставља органу надлежном за послове катастра непокретности;
– Подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за привредне преступе;
-Сарађује са републичким инспекцијама, комуналном полицијом и другим органима и организацијама у циљу ефикаснијег обављања надзора;
-Води евиденције прописане за грађевинску инспекцију;
-Припрема извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне републичке органе; -Прикупља податке и прати и анализира стање у области свог делокруга.

– Обавља и друге послове утврђене законом и по налогу начелника.

У оквиру овлашћења утврђених законом као комунални  инспектор:

-Врши инспекцијски надзор над законитошћу рада комуналних организација и поступака грађана, предузетника и правних лица у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката;

– Врши надзор над спровођењем прописа који се односе на кориснике и даваоце комуналних услуга у погледу услова и начина коришћења и давања услуга, уређивања и одржавања објеката и јавних површина, постављања мањих монтажних објеката на јавним и другим површинама, прати јавну хигијену, уређење општине, јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање електричном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, продају пољопривредних и других производа ван пијачног простора, раскопавање улица и других јавних површина, лепљење плаката на забрањеним местима,  и друге послове комуналне хигијене;

– Врши надзор над истицањем и придржавањем радног времена и истицања пословног имена;

-Припрема решења и стара се о њиховом извршењу; подноси пријаве за прекршаје и предузима мере за уклањање ствари и предмета са јавних површина;

– Обавља и друге послове утврђене законом и по налогу начелника.

Услови:

– стечено високо образовање из научне области грађевинарства или архитектуре на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;

– положен државни стручни испит;

– најмање 5 година радног искуства у струци,

– познавање рада на рачунару.

III Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин провере: Познавање Закона о инспекцијском надзору, Закона о планирању и изградњи, Закона о комуналним делатностима, Закон о општем ушправном поступку и вештина комуникације -усмено.

IV Место рада: Општинска управа општине Гаџин Хан, Милоша Обилића 42, Гаџин Хан.

V Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

потписана пријава на конкурс садржи биографију учесника уз коју прилаже доказе о одговарајућој стручној спреми: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; доказе о радном искуству у струци (потврда, решење и други акт из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; уверење МУП-Полицијске управе да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци-издато након објављивања интерног конкурса; оригинал или оверена фотокопија исправе да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа; оригинал уверења о општој здравственој способности не старијег од шест месеци и друге доказе о испуњавању прописаних услова за рад на радном месту које се попуњава, као и контакт телефон, а по могућности и интернет адресу.

VI Рок за подношење пријава на интерни конкурс: 8 дана од дана оглашавања на огласној табли општинске управе општине Гаџин Хан који почиње да тече од 4. марта 2022. године и истиче 12. марта 2022.године.

VII  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Милош Митић, контакт телефон 018/860-112 или 063/ 682 705

VIII Датум оглашавања: 03. марта 2022. године.

IX Адреса на коју се подносе пријаве на интерни конкурс: Општинска управа општине Гаџин Хан, ул. Милоша Обилића 42, 18240 Гаџин Хан, са назнаком „за интерни конкурс“.

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће проверене од стране конкурсне комисије у просторијама Општинске управе општине Гаџин Хан, ул. Милоша Обилића 42, почев од 13 марта 2022. године, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом.

XI Запослени који имају право да учествују на интерном конкурсу: запослени на неодређено време у организационим облицима у систему локалне самоуправе, који чине органи општине Гаџин Хан, јавне службе, јавна предузећа, правна лица основана од стране тих предузећа, привредна друштва и друге организације које имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослени чије се плате финансирају из буџета општине Гаџин Хан:

ЈП „Дирекција за изградњу и комуналну делатност Гаџин Хан, Туристичка организација општине Гаџин Хан, Центар за социјални рад Гаџин Хан, ПУ „Прва радост“ Гаџин Хан, Народна библиотека „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан.

Напомена:

Неблаговремене, недиопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији у општини или код јавног бележника, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује начелникопштинске управе.

Овај оглас објављен је на њеб страници и огласној табли општинске управе.

                                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                         Љиљана Петровић