ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

На основу члана 79. ,101. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017-др.закон, 95/2018-др. закон, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон и 123/2021-др.закон), члана 11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 95/16 и 12/2022) и члана 31. Одлуке о Општинској управи општине Гаџин Хан („Службени лист града Ниша, бр. 137/2016), Општинскa управa општине Гаџин Хан оглашава,

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

I Орган у коме се раднo местo попуњава: Општинска управа општине Гаџин Ханг –Служба за привреду и инспекцијске послове и Служба за друштвене делатности, имовинско правне escorts istanbul послове и општу управу, Гаџин Хан, ул. Милоша Обилића 42.

II Радно место које се попуњава:

     Грађевински инспектор и комунални инспектор

     Звање: Самостални саветник – 1 извршиоц

Предвиђено Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан – пречишћен текст, бр. 110-686/19-IV од 03.07.2019. и Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан (бр. 06-110-794/19-III од 28.11.2019. год., бр.06-110-502/20-III од 22.10.2020., бр. 06-110-73/21-III од 04.02.2021., 06-110-106/22-III од 22.02.2022. и06-110-199/22-IV од 21.04.2022 )., у члану 25. у тачки 9).

      Опис послова:

Издаје писане налоге за инспекцијски надзор инспекторима, у складу са садржином прописаном чл.16. Закона о инспекцијском надзору. Организује и прати континуирано, благовремено и ефикасно извршавање послова из делокруга инспекције у складу са прописима. Пружа потребну стручну помоћ у извршавању најсложенијих послова из делокруга инспекције.
– Врши надзор над применом закона  из грађевинске области  и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката у високоградњи, нискоградњи и градњи других објеката;
-Врши надзор над извођењем појединих грађевинских радова на тим објектима;
– Врши контролу грађења објеката на прописан начин;
– Припрема решења и налаже мере и стара се за њихово спровођење;
– Сачињава записник о уклањању објекта односно његовог дела који доставља органу надлежном за послове катастра непокретности;
– Подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за привредне преступе;
-Сарађује са републичким инспекцијама, комуналном полицијом и другим органима и организацијама у циљу ефикаснијег обављања надзора;
-Води евиденције прописане за грађевинску инспекцију;
-Припрема извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне републичке органе;
-Прикупља податке и прати и анализира стање у области свог делокруга.
– Обавља и друге послове утврђене законом и по налогу начелника.

У оквиру овлашћења утврђених законом као комунални  инспектор:

-Врши инспекцијски надзор над законитошћу рада комуналних организација и поступака грађана, предузетника и правних лица у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката;

– Врши надзор над спровођењем прописа који се односе на кориснике и даваоце комуналних услуга у погледу услова и начина коришћења и давања услуга, уређивања и одржавања објеката и јавних површина, постављања мањих монтажних објеката на јавним и другим површинама, прати јавну хигијену, уређење општине, јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање електричном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, продају пољопривредних и других производа ван пијачног простора, раскопавање улица и других јавних површина, лепљење плаката на забрањеним местима,  и друге послове комуналне хигијене;
– Врши надзор над истицањем и придржавањем радног времена и истицања пословног имена;
-Припрема решења и стара се о њиховом извршењу;
– Подноси пријаве за прекршаје и предузима мере за уклањање ствари и предмета са јавних површина;
– Обавља и друге послове утврђене законом и по налогу начелника.

Услови:

– стечено високо образовање из научне области грађевинарства или архитектуре на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
– најмање 5 година радног искуства у струци,
– познавање рада на рачунару.

III Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин провере: Познавање Закона о инспекцијском надзору, Закона о планирању и изградњи, Закона о комуналним делатностима, Закон о општем ушправном поступку и вештина комуникације -усмено.

IV Место рада: Општинска управа општине Гаџин Хан, Милоша Обилића 42, Гаџин Хан.

V Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

потписана пријава на конкурс садржи биографију учесника уз коју прилаже доказе о одговарајућој стручној спреми: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; доказе о радном искуству у струци (потврда, решење и други акт из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; уверење МУП-Полицијске управе да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци-издато након објављивања јавног конкурса; уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак не старији од 6 месеци, уверење оригинал или оверена фотокопија исправе да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа; оригинал уверења о општој здравственој способности не старијег од шест месеци и друге доказе о испуњавању прописаних услова за рад на радном месту које се попуњава, као и контакт телефон, а по могућности и интернет адресу.

VI Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 15 дана од дана оглашавања, почиње да тече од 27. маја 2022. године и истиче 10. јуна 2022. године.

    VII  Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Милош Митић, контакт телефон 018/860-112 или 063/ 682 705

VIII  Датум оглашавања: Обавештење о расписаном јавном конкурсу објављује се 26. маја 2022. године у дневном листу „Дaнaс“, који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

IX Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: Општинска управа општине Гаџин Хан, ул. Милоша Обилића 42, 18240 Гаџин Хан, са назнаком „За јавни конкурс“.

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће проверене од стране конкурсне комисије у просторијама Општинске управе општине Гаџин Хан, ул. Милоша Обилића 42, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији у општини или код јавног бележника, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује начелник Општинске управе.

Овај конкурс објавити на web страници Општине Гаџин Хан.

                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                   Љиљана Петровић, дипл.правник